U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, deze middag heeft de heer Peumans bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met het voorstel van decreet van de heren Van Dijck en Voorhamme, mevrouw Helsen, de heren Gatz en De Cock, houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

De heer Van Dijck heeft het woord over de hoogdringendheid.

Mevrouw de voorzitter, heren ministers, collega's, ik wil met aandrang vragen om op het einde van deze legislatuur over dit voorstel van decreet, dat in de commissie de unanimiteit kreeg op 13 december 2007, finaal te stemmen. We hebben daar een aantal redenen voor.

Het voorstel van decreet werd door verschillende leden ingediend en kreeg de steun, niet alleen van de meerderheidspartijen maar ook van de oppositiepartijen en van de Vlaamse Regering. Met dit voorstel van decreet, mevrouw de voorzitter, wensten wij invulling te geven aan het regeerakkoord dat een timing had vooropgesteld om met name tegen 1 januari 2006 een oplossing te vinden voor de problematiek van de pedagogische en taalinspectie in het Franstalig faciliteitenonderwijs.

We weten allemaal dat dit voorstel van decreet ondertussen het voorwerp van belangenconflicten is. Gisteren heeft de Senaat voor de derde maal beslist geen advies te geven. Ik zou daar een hele boom over kunnen opzetten. Een aantal weken geleden hebben woordvoerders van de meerderheid gesteld dat dit nu eenmaal de wet is. In de marge wil ik u meedelen dat ik ter zake met een aantal collega's en met mijn partij naar het Grondwettelijk Hof ben gestapt, om de wettelijkheid van belangenconflicten en de wijze waarop die momenteel worden gehanteerd, in vraag te stellen.

Ik zou de vergelijking kunnen maken met een bouwaanvraag voor fotovoltaïsche cellen, waarbij er een openbaar onderzoek is. Er zijn hier burgemeesters en schepenen in overvloed die weten wat dat tegenwoordig betekent. Als iemand binnen de termijn van dat openbaar onderzoek zijn klacht of bezwaar niet heeft ingediend, dan is hij te laat. Wat de belangenconflicten betreft, geldt dat blijkbaar niet. Als een termijn verstreken is, komt er een andere. Zo gaan we van het ene naar het andere. Mochten we dezelfde procedures hanteren bij fotovoltaïsche cellen, dan zou er weinig zonne-energie zijn in Vlaanderen.

Mevrouw de voorzitter, we hebben hier nu een gelegenheid: daarom deze hoogdringendheid. De kranten staan nu vol uitspraken van mensen die stellen dat het Vlaams Parlement eens op zijn strepen moet staan. Het Vlaams Parlement kan vandaag op zijn strepen staan. Ook kan de Vlaamse Gemeenschap zo aangeven dat het haar bedoeling is om ten volle haar bevoegdheden uit te oefenen in zaken die haar door de Grondwet zijn opgelegd. Het gaat met name over het onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap, dat alleen onze bevoegdheid is. Daarom vraag ik met aandrang om, alvorens we met reces gaan, dit voorstel van decreet goed te keuren. Als we het niet goedkeuren, dan kennen we de gevolgen. Dan kunnen, nadat het nieuwe parlement is geïnstalleerd, diegenen die verkozen zijn, dit voorstel opnieuw indienen, en kan de hele lijdensweg opnieuw beginnen.

De voorzitter

Minister Vandenbroucke heeft het woord.

Minister Frank Vandenbroucke

Mevrouw de voorzitter, u weet dat ik dit voorstel een erg warm hart toedraag, omdat het een belangrijk initiatief was van de heer Van Dijck. We moeten inderdaad absoluut duidelijkheid krijgen over de bevoegdheden en de taakverdeling in dit land met betrekking tot onder meer de pedagogische inspectie en de begeleiding van faciliteitenscholen. Dat is een belangrijke kwestie. We hebben ervoor gekozen de weg van de rechtsstaat te volgen en een legistiek initiatief te nemen, waarbij er natuurlijk een toetsing plaatsvindt door de Raad van State en er procedures zoals belangen- en bevoegdheidsconflicten kunnen worden opgeworpen. Het heeft me inderdaad ook zeer geërgerd dat men in de Franstalige politiek zo gemakkelijk een meerderheid vindt om steeds opnieuw een uitstelmanoeuvre te organiseren. Dat is ergerlijk en kortzichtig. We hebben echter gekozen voor het pad van de rechtsstaat.

Ik kan me vergissen, maar dan moeten de juridische diensten dit bekijken, maar ik denk dat het feit dat de Senaat geen beslissing heeft genomen, maar wel zijn beurt heeft laten voorbijgaan, ons nog niet in de mogelijkheid stelt de bespreking te hervatten. Dit moet eerst terug naar het Overlegcomité. Dan kunnen we de bespreking eventueel hervatten. Ik denk dus dat we vandaag jammer genoeg niet in staat zijn om te zeggen dat de schorsing van deze behandeling hier is stopgezet. Helaas bevinden we ons nog altijd in de schorsingsperiode.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, ik heb de lijdensweg van dit voorstel van decreet ook wat gevolgd. Ik ben geneigd om me aan te sluiten bij de minister van Onderwijs. Daarnaast zou het enigszins spierballengerol zijn als we nu beslissen eens te tonen waar het op staat. Mijnheer Van Dijck, het Vlaams Parlement moet zich inderdaad manifesteren, maar op de eerste plaats als parlement ten overstaan van de uitvoerende macht. Dat gebeurt soms wel eens te weinig. Een meerderheid hoeft niet slaafs de regering te volgen en reglementen te overrulen.

Ik hoop dat ondanks de procedures de geesten na 7 juni wat soepeler zullen zijn. Ik hoop dat men met elkaar in overleg wil gaan en tot een oplossing komen in plaats van halsstarrig een positie in te nemen, vooral langs Franstalige kant.

Ik ben niet de persoon om de spierballen te laten rollen want ik heb er bijna geen. Het gaat helemaal niet om spierballengedrag. De minister zegt dat we de wettelijke procedures moeten volgen. Hij heeft misschien wel een punt. Maar ik zie dat zelfs in de belangenconflicten de wettelijke termijnen niet worden gehanteerd! (Opmerkingen)

Die worden niet gehanteerd betreffende agendering en bespreking op de verschillende niveaus. Het wordt op de lange baan geschoven. Als het parlement zich daarbij neerlegt, ben ik dubbel gemotiveerd om hier na de zomer terug te komen.

De voorzitter

Daar zijn we het dan over eens.

Jan Peumans

Minister Vandenbroucke, u hebt gelijk. Dat is een uitvloeisel van deze rechtsstaat. U moet mij wel eens uitleggen hoe het kan dat vier Franstalige parlementen tegenover één Nederlandstalig parlement... (Opmerkingen)

Wat dat met een rechtsstaat te maken heeft weet ik niet.

Mijnheer Tavernier, ik heb veel respect en waardering voor u. Als Ecolo eindelijk eens een andere tactiek zou aanwenden ten aanzien van de Vlamingen, dan zou ik voor hen ook meer respect hebben. In belangenconflicten staat Ecolo met de heer Javaux en mevrouw Durant altijd op de eerste rij. Ik dacht dat de groenen kozen voor een goede samenwerking tussen bevolkingsgroepen. Ik vind dat allesbehalve.

De voorzitter

Het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt niet gehandhaafd.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.