U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

van de Vlaamse Regering
2159 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Temsamani bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Temsamani heeft het woord.

Anissa Temsamani

Mevrouw de voorzitter, ik zou mijn laatste dag in dit parlement in schoonheid willen eindigen met het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX. Ik vraag bij motie van orde de aanvulling van de agenda met de behandeling van dat ontwerp van decreet, in toepassing van artikel 54, punt 5 van het reglement.

Dit ontwerp is namelijk sinds 19 maart 2009 in behandeling in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschappen en Innovatie. Die dag werd het ontwerp van decreet door minister Vandenbroucke toegelicht. Op donderdag 23 april werd het ontwerp van decreet besproken, en er werd over gestemd.

Op mijn vraag besliste de commissie om overeenkomstig artikel 36, punt 2, derde lid, mondeling verslag uit te brengen.

Op vraag van mevrouw Michiels werd op dinsdagmiddag 28 april een tweede lezing gehouden. Zij kondigde tijdens de vergadering ook schriftelijk aan een reflectienota in te willen dienen en bovendien vroeg ze om het verslag ter goedkeuring voor te leggen aan de commissie. Gelet op de pre-electorale periode zou dit betekenen dat een zeer belangrijk ontwerp van decreet niet meer wordt goedgekeurd in de plenaire vergadering. (Rumoer)

Het is verder duidelijk dat de plenaire vergadering door de opeenvolgende ingeroepen procedures in haar werkzaamheden eigenlijk wordt belemmerd. Daarom vraag ik de toepassing van dit artikel van het reglement. (Rumoer)

De voorzitter

Collega's, mevrouw Temsamani heeft het woord!

Anissa Temsamani

Ik vraag om het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX in de plenaire vergadering te behandelen. Het onderwijsveld wacht al zeer lang op dit ontwerp van decreet. Het is de bedoeling dat het in werking treedt vanaf 1 september. Mocht de vergadering het ermee eens zijn, dan stel ik voor om als basis de voorliggende teksten en de in eerste lezing aangenomen artikelen en amendementen te nemen. De tweede lezing heeft mijns inziens hieraan niets gewijzigd.

De voorzitter

Mevrouw Van Kerrebroeck heeft het woord.

Monica Van Kerrebroeck

Het lijkt me nuttig om een inhoudelijke toelichting te geven bij de bespreking van het ontwerp van decreet XIX. Met uw goedvinden zal ik dat doen.

De voorzitter

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mevrouw de voorzitter, mijn fractie kan niet akkoord gaan met de vraag om dit op de agenda te plaatsen.

Mevrouw Temsamani, u stelt te willen "eindigen in schoonheid", maar wat hier vandaag gebeurt, is niet "eindigen in schoonheid". We hebben in de commissie al geprotesteerd tegen de werkwijze waarmee de decreten er de laatste weken doorgejaagd werden. We hebben vier decreten gehad die op rij werden behandeld aan zo'n tempo dat het niet mogelijk was om er degelijk en inhoudelijk over te spreken. Bij dit ontwerp van decreet waarvan u nu voorstelt om het in de plenaire zitting te behandelen, hebben we een stapel amendementen - 85 of zo'n 150 bladzijden - gekregen minder dan 24 uur voor de bespreking. Om die reden hebben wij een tweede lezing gevraagd en we hebben het reglement aan onze kant waardoor we nog eens de reflectienota gevraagd hebben. Nu wordt hier in plenaire een 'coup de force' gedaan om het toch nog, voor dit parlement zichzelf met vakantie stuurt, te behandelen.

U stelt dat de pre-electorale periode het niet meer mogelijk maakt om het te behandelen. Ik ben het daar niet mee eens! Dit parlement wordt niet ontbonden, het parlement is niet gesloten en dus houdt niets ons tegen om dit volgende week of de week erna, eenmaal de termijnen verlopen zijn, rustig en sereen te bespreken. Dan nog zal het onderwijsveld, dat zo dringend zit te wachten op dit decreet, het decreet op tijd hebben om er in september mee te kunnen starten. We hebben het hier al meer dan één keer gezegd: het is duidelijk dat veel en snel werk hier primeert op goed werk. En ook als de meerderheid zichzelf niet serieus wil nemen, wij willen dit wel. Wij willen niet gereduceerd worden tot een stemmachine, en dat zal nu weer het geval zijn omdat, zoals u zegt, de reflectienota het niet mogelijk maakt en u die dus wilt overrulen. Wij doen niet mee. We zullen aan de bespreking, als ze plaatsvindt, niet deelnemen. (Applaus bij het Vlaams Belang en bij Groen!)

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, ik denk dat de bespreking van het decreet en de eventuele stemming helemaal niet kunnen doorgaan. De onderwijscommissie heeft de traditie, een slechte traditie, om ieder schooljaar, op het einde van het schooljaar, en dat is meestal ook het einde van het parlementaire jaar, een verzameldecreet in te dienen. Meestal gebeurt dat op de valreep: eind april, begin mei, zodat er nog over kan worden gestemd eind juni of meestal begin juli. Dat betekent dat het onderwijsveld pas in juli op de hoogte is van de laatste wijzigingen die van belang zijn voor het nieuwe schooljaar, dat begint op 1 september. Dit jaar, waarschijnlijk niet omdat de minister veel vooruitziender is geworden, maar omdat we verkiezingen hebben, werd het verzameldecreet ingediend op 19 maart.

Het werd voor bespreking geagendeerd in de loop van maart in de commissie voor Onderwijs. Wat is er gebeurd? Er zouden aan dit ontwerp van decreet nog een aantal amendementen worden toegevoegd door de meerderheid. Wegens onenigheid binnen de meerderheid over de amendementen werden ze niet ingediend en besproken voor de paasvakantie, maar werd de indiening ervan uitgesteld tot na het paasverlof, dat wil zeggen tot vorige week. Toen werden we inderdaad geconfronteerd met 83 - of 85 - amendementen vanuit de meerderheid. Bovendien heeft de meerderheid de commissiebespreking moeten opschorten om over bepaalde amendementen te beslissen dat ze zouden worden ingetrokken, en over een ander amendement werd verdeeld gestemd. Dit is de ware gang van zaken.

Als we dan geconfronteerd worden met een ontwerp van decreet met 85 amendementen, waarvan sommige niet onbelangrijk zijn, dan is het goed ten eerste om een tweede lezing te vragen, te tweede om een schriftelijk rapport te vragen, en ten derde is een reflectienota op zijn minst aangewezen. Ik stel vast dat er in het Reglement geen enkel artikel is waaruit blijkt dat de reflectietermijn kan worden overruled. Met andere woorden: gezien het feit dat de reflectienota werd aangekondigd, kan er vandaag niet gestemd worden.

Voor het onderwijsveld is het een goede zaak indien dit parlement op basis van de bespreking van een schriftelijk of een heel grondig mondeling verslag, kan komen tot een reflectie over wat hier voorligt en om volgende week, of de week daarop, opnieuw samen te komen.

Als dit nog in de maand mei zou worden goedgekeurd door dit parlement, dan zal dat bijna twee maanden vroeger zijn dan wat de traditie is onder deze meerderheid. (Applaus bij het Vlaams Belang en bij Groen!)

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw Temsamani spreekt over 'in schoonheid eindigen', maar ik heb namens mijn fractie toch een aantal vragen. Minister Vandenbroucke dient een ontwerp van Onderwijsdecreet XIX in, een vrij omvangrijk ontwerp van decreet. En dan stellen we plots vast dat er in totaal 83 amendementen worden ingediend, waaronder een aantal in verband met de fameuze pps-constructie. Deze week hebben we overigens opnieuw een brief gekregen, waarin staat dat we weer moeten wachten op de uitvoering van dat beroemde pps-project.

Als dit parlement zichzelf ernstig neemt, moeten we volgende week of de week nadien maar opnieuw samenkomen om dit ontwerp van decreet op een grondige manier te bespreken. Je kunt 83 amendementen er niet zomaar eventjes door jagen omdat er binnen de meerderheid onenigheid bestaat over dit ontwerp van decreet. (Applaus bij het Vlaams Belang en bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Voorhamme heeft het woord.

Robert Voorhamme

Mijnheer Peumans, ik heb heel veel respect voor u, maar u was nooit aanwezig in de commissie voor Onderwijs. Ik vind dan ook dat u naast de kwestie praat. (Rumoer. Opmerkingen van de heer Jan Peumans)

Diegenen die de hele bespreking van dit ontwerp van decreet hebben meegemaakt in de commissie, zullen kunnen getuigen dat we uitvoerig de tijd hebben genomen om over elk artikel en elk amendement te discussiëren. Ik stel dan ook voor dat het verzoek van mevrouw Van Kerrebroeck wordt ingewilligd en dat ze de kans krijgt om verslag uit te brengen over wat er in de commissie is besproken. Dan zal immers blijken dat alle fracties de kans hebben gehad om uitvoerig vragen te stellen over elk amendement en dat daar ook uitvoerig op is geantwoord. (Applaus)

De voorzitter

We zullen daar straks over stemmen.

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mijnheer Voorhamme, ik vind het een beetje ongepast om te zeggen dat ik nooit in de commissie voor Onderwijs ben geweest. In de vijf jaar dat ik in dit parlement zetel, ben ik maar twee keer in de commissie voor Onderwijs geweest, omdat ik telkens in een andere commissie zat. Ik kan niet in twee commissies tegelijk zijn. U moet daar enig respect voor opbrengen.

Wat de dossiers betreft waarbij u aanwezig moest zijn, in dit geval het BAM-dossier, daar hebben we u gedurende de twaalf hoorzittingen maar één of twee keer gezien, en de burgemeester van Antwerpen al helemaal niet. (Applaus. Rumoer)

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, de heer Voorhamme vraagt nu dat mevrouw Van Kerrebroeck verslag zou mogen uitbrengen. Hoe kan dat? De meerderheid heeft in de commissie gezegd dat het om een mondeling verslag gaat. (Opmerkingen van de heer Francis Vermeiren)

Neen, mijnheer Vermeiren. In de commissie is beslist dat het om een mondeling verslag zou gaan. Het reglement zegt dat als een lid de goedkeuring daarvan vraagt, de commissie dat verslag moet goedkeuren. Mevrouw Van Kerrebroeck, de voorzitster van de commissie, heeft dinsdag gezegd dat het ter goedkeuring zou worden voorgelegd. Nu zou er een mondeling verslag zijn.

Men kan altijd een spoedprocedure inroepen - het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Maar men doet dat in een lopende parlementaire procedure, en niet voor iets dat nog niet of nog maar pas is ingediend. Het is besproken, er is een tweede lezing gevraagd, er is een goedkeuring van een mondeling verslag gevraagd en er is een reflectienota aangekondigd. Als men dit laat passeren, dan kan de meerderheid in de toekomst altijd de reflectienota die eventueel wordt aangekondigd, omzeilen. Altijd! Daar gaat het hier om. En wij zijn niet te beroerd om volgende week of over twee weken terug te komen.

Mevrouw Temsamani, als argument om dat in spoedprocedure te behandelen, haalt u aan dat anders de werkzaamheden van de plenaire vergadering bezwaard worden. U bent ze nu aan het bezwaren. Wij zijn bereid om volgende week of de week daarop terug te komen om dat in de plenaire vergadering te brengen. Wat nu gebeurt, mevrouw de voorzitter, is het fnuiken van het recht van parlementsleden om een reflectienota in te dienen volgens de regels van het parlement. Dat kan niet. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, beslissingen moeten worden genomen volgens het reglement. In het reglement staan procedures, en hier en daar zijn er mogelijkheden om die procedures in te korten. Ik heb het reglement nagelezen. Voor reflectienota's en dus voor besprekingen en stemmingen die moeten volgen na het indienen van de reflectienota, zijn er geen mogelijkheden om termijnen in te korten of te overrulen. Dat kunt u dus niet bij stemming bij meerderheid doen. Een reglement is er om de oppositie te beschermen en ook om de meerderheid tegen zichzelf te beschermen. In dit geval moeten wij de meerderheid tegen zichzelf beschermen. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Sannen heeft het woord.

Ludo Sannen

Mevrouw de voorzitter, ik wil niet stellen dat wij een elegant voorstel doen. Daar ben ik me van bewust. Maar we doen wel een voorstel dat kadert in het reglement, namelijk artikel 54, punt 5. In dat kader is er een mogelijkheid om dit nu plenair te brengen.

Ik geef toe, mijnheer Tavernier en andere leden van de oppositie, dat het formeel niet heel mooi is. Maar ik geef niet toe dat er geen kans geweest is om inhoudelijk op dit decreet in te gaan. Bij een eerste lezing hebben we alle artikelen en amendementen uitvoerig besproken. Bij een tweede lezing zijn er geen opmerkingen of aanvullingen meer geweest.

Mijnheer Van Hauthem, u hebt gelijk dat er eigenlijk geen mondeling verslag kan komen. Maar ik hoop dat mevrouw Van Kerrebroeck bij haar tussenkomst namens CD&V wel de inspanning zal doen om het verslag van de bespreking in de commissie weer te geven. Zo kunnen we allemaal vaststellen dat inhoudelijk wel alles is uitgediscussieerd in de commissie.

De voorzitter

Ik stel voor om over te gaan tot de hoofdelijke stemming over het voorstel tot rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering van het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX.

Jef Tavernier

Waarop baseert u zich om de termijnen voor de reflectienota in te korten of af te schaffen? Er is geen enkel artikel waarop u zich daarvoor kunt baseren.

De voorzitter

Ik baseer me op artikel 54, punt 5, zoals de heer Sannen heeft aangehaald. Dat artikel overrulet dat, mijnheer Tavernier. Dat is de vaste overtuiging van de mensen die we daarover geraadpleegd hebben.

Jef Tavernier

Dat is niet waar.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel tot rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering van het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel tot rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering aan. Ik stel voor om het ontwerp van decreet onmiddellijk te behandelen.

Joris Van Hauthem

Gebeurt dat met een toelichting, een bespreking en amenderingsmogelijkheden? Kunnen alle mogelijkheden aan bod komen? Legt u me eens uit wat de urgente behandeling precies inhoudt.

De voorzitter

Het wordt inderdaad een volledige bespreking.

Joris Van Hauthem

Het werk dat in de commissie is verricht, is dus allemaal voor niets gebeurd.

Marijke Dillen

Mevrouw de voorzitter, onze fractie weigert hieraan mee te werken. De parlementaire democratie wordt hier verkracht. U legt niet uit waarom de termijnen niet worden gerespecteerd. U gaat er gewoon van uit dat in toepassing van artikel 54, punt 5 de termijnen gewoon opzij worden geschoven. Dat staat echter nergens in het Reglement. U hebt als voorzitter de plicht erover te waken dat het Reglement wordt nageleefd. Vandaag doet u dat helemaal niet. Wij kunnen daar niet mee akkoord gaan en zullen dan ook de zaal verlaten.

De voorzitter

De heer Sannen heeft het woord.

Ludo Sannen

Mevrouw Dillen, het feit dat dit agendapunt hier wordt behandeld, betekent gewoon dat we het dossier van de commissie overnemen.

Marijke Dillen

Omdat u het dossier rechtstreeks op de agenda van de plenaire vergadering plaatst, ontneemt u de oppositie het recht om een reflectienota in te dienen en die te laten bespreken.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, ik heb me bij de stemming onthouden omdat ik vind dat u hierover niet mocht laten stemmen. Artikel 54, punt 5, gaat over een rechtstreekse behandeling in de plenaire vergadering. Maar het is artikel 56 dat gaat over de reflectienota. Er is geen enkel artikel of onderdeel van een artikel in het Reglement dat u de toelating geeft om bij meerderheid - een gewone, een tweederde of een viervijfde - de mogelijkheid een reflectienota in te dienen weg te nemen.

Wij werken met een eenkamerstelsel. U kent de gevaren ervan. Om die gevaren op te vangen, heeft men het mechanisme van de reflectienota in het Reglement opgenomen. U verkracht het Reglement. Dat kan niet. Er is geen enkel element in het Reglement dat u dat toestaat. De stemming van zo-even is dus zonder voorwerp.

De voorzitter

Mijnheer Tavernier, het is de overtuiging van mensen die hierover zeer goed ingelicht en bevoegd zijn dat artikel 54, punt 5, wel volstaat als basis en de stemming dus rechtsgeldig was.

We gaan nu over tot de bespreking van het ontwerp van decreet.

De Vlaams Belangfractie verlaat het halfrond.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.