U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 30 april 2009, 14.10u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft minister-president Peeters bij motie van orde het woord gevraagd.

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, ik zou willen vragen dat het parlement de bespreking en de goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, opgemaakt in Dublin op 30 mei 2008, toevoegt aan de agenda. De regering heeft dit besproken. Als men akkoord gaat, dan kan ik wat uitleg geven, zodat het ontwerp van decreet alsnog kan worden goedgekeurd.

De voorzitter

Als het parlement het eens is met dat voorstel tot spoedbehandeling, dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, opgemaakt in Dublin op 30 mei 2008 onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, wij hebben geen probleem met de spoedbehandeling. Maar wij zouden, vooraleer dit ontwerp van decreet wordt toegelicht en vooraleer wij hierover kunnen debatteren, dit stuk graag krijgen.

Mevrouw de voorzitter, ik zou u willen vragen om ervoor te zorgen dat wij dit ontwerp van decreet op onze banken krijgen zodat wij dit even kunnen inkijken en dan met kennis van zaken naar u kunnen luisteren.

Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.