U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 14.07u

van Hans Schoofs, Jef Tavernier, Piet De Bruyn, Sabine Poleyn, Dirk De Cock en Els Robeyns
2137 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Temsamani, verslaggever, heeft het woord voor een mondeling verslag.

Anissa Temsamani

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, de commissie Onderwijs heeft op donderdag 23 april beslist om een mondeling verslag uit te brengen met betrekking tot de bespreking van het voorstel van resolutie.

Het voorstel van resolutie werd door de heer Schoofs toegelicht en daarbij verwees hij naar de vraag om uitleg die hij richtte aan de ministers Vandenbroucke en Anciaux respectievelijk op 11 december 2008 en 3 februari 2009. Hij verwees ook naar het rapport van het Instituut Samenleving en Technologie 'Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen' in 2005 en naar de hoorzitting over cyberpesten op school gehouden in de commissie Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie op 25 oktober 2006. Cyberpesten neemt volgens de heer Schoofs alsmaar toe en verplaatst zich in en rond de school via de sportclub, de jeugdvereniging en zo meer. Het lijkt erg op stalken.

Wat de indieners vragen, houdt in dat de maatregelen tegen het pesten in het onderwijs worden geoptimaliseerd door onder meer de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. Preventief cyberpesten kan door ouders, jongeren en scholen te sensibiliseren en aandacht te schenken aan veilig gsm- en internetgebruik. Ouders en scholen moeten worden geïnformeerd hoe ze best cyberpestgedrag aanpakken. Het internet en mobiele operatoren moeten ertoe worden aangezet om sneller actie te ondernemen als melding wordt gemaakt van cyberpesten. Er is bijkomend kwalitatief onderzoek nodig over het beleven van cyberpesten bij jongeren en ouders. Het fenomeen cyberpesten moet permanent geëvalueerd worden en de efficiëntie van de maatregelen moet permanent worden gemeten. De indieners vragen dat er een centraal meldpunt komt voor cyberpesten. Ten slotte zou een actieplan moeten worden opgesteld om de bestrijding van het cyberpesten gecoördineerd aan te pakken.

Mevrouw An Michiels meldde tot slot dat het Vlaams Belang het voorstel van resolutie steunt, maar dat er een laatste stap ontbreekt. De Vlaams Belangfractie zal te gelegener tijd zelf initiatieven nemen, aldus mevrouw Michiels.

Tot slot werd het voorstel van resolutie met 10 stemmen eenparig aangenomen.

De voorzitter

De heer Schoofs heeft het woord.

Hans Schoofs

Mevrouw de voorzitter, collega's, eerst en vooral wil ik mevrouw Temsamani danken voor het bondige maar zeer kernachtige verslag, dat een zeer goed beeld van de problematiek schetst. Ik wil ook de leden van de commissie danken die dit voorstel van resolutie unaniem hebben goedgekeurd. Het is een probleem waarmee jongeren in toenemende mate worden geconfronteerd. Zoals we allemaal weten, kan pesten enorme gevolgen hebben voor de gepeste. Het kan zelfs onherstelbare geestelijke schade aanrichten die jongeren voor de rest van hun leven met zich meedragen.

Ik besef dat resoluties op het einde van een legislatuur door de regering decretaal niet meer kunnen worden omgezet, maar ik wens dat dit punt als een memorandum wordt meegenomen naar de volgende regeringsvorming en de opmaak van de volgende regeringsverklaring. Ik dank u voor de geleverde steun.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.