U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 14.07u

De voorzitter

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega's, het was niet mijn bedoeling om de laatste vraag te stellen. Ik had het de heer Bex gegund, maar ik had begrepen dat de minister andere verplichtingen had waardoor ze niet in het begin van de zitting aanwezig kon zijn.

De problematiek van de mugs wordt al jaren aangekaart door verschillende burgemeesters uit de regio, Michel Doomst en Dirk Pieters in het bijzonder. Ook in het parlement zijn er al verschillende initiatieven genomen. De heren Van Nieuwenhuysen en Demesmaeker hebben u en uw voorgangers geregeld aangesproken.

Voor de regio is het belangrijk dat de mug er komt omdat het een uniek gebied in Vlaanderen is waar de mug niet snel genoeg aanwezig kan zijn. De regel is dat hij er binnen 20 minuten moet zijn. Bovendien spreken de hulpverleners vaak geen Nederlands waardoor de hulpverlening moeilijk verloopt.

Bij de laatste interpellatie op 10 januari 2009 hebt u gezegd dat er een beslissing op komst is. De dossiers waren ingediend maar er moesten nog een aantal bezwaren worden afgehandeld. U zou in principe voor 30 april - dat is morgen - beslissen waar de mugs zouden kunnen komen zodat u een groot aantal inwoners kunt verzekeren dat ze binnen 20 minuten worden geholpen. Ik heb het eens berekend voor het Pajottenland. Daar zou het gaan over 156.000 inwoners die sneller en in het Nederlands hulp zouden kunnen krijgen.

Hebt u dat besluit intussen getekend? Kunnen de ziekenhuizen de mug opstarten?

De voorzitter

Minister Heeren heeft het woord.

Minister Veerle Heeren

Mijnheer Dehaene, naar aanleiding van verschillende vragen, ook van de heer Demesmaeker, hebben we dat debat gevoerd. Ik heb altijd gezegd dat ik de procedure moet volgen. Op basis van de huidige bevolkingsaantallen is er vandaag programmatisch ruimte voor drie bijkomende mugdiensten.

Voormalig minister Vanackere heeft de oproep gelanceerd voor het toekennen van de planningsvergunningen. Daarvoor moest een groepsbehandeling gebeuren. Dat impliceerde dat, op het ogenblik dat een van de aanvragende ziekenhuizen bezwaar aantekende tegen het voornemen van beslissing, er voor geen enkel ziekenhuis een definitieve beslissing kon worden genomen.

Ondertussen hebben negen ziekenhuizen in Vlaanderen een aanvraag gedaan voor een medische urgentiegroep. Bij het onderzoek van de aanvragen werd gezocht om de meest blinde vlekken weg te werken. Vandaar dat ik geopteerd heb voor een spreiding, waardoor zo veel mogelijk inwoners die vandaag niet binnen een aanvaardbare termijn van vijftien minuten bereikbaar zijn, door een mugdienst bereikt kunnen worden.

Vier ziekenhuizen hebben mijn beslissing betwist. De procedure schrijft voor dat ik advies moet inwinnen bij de Vlaamse Adviesraad voor Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen (VAR). De VAR heeft op 16 maart advies gegeven en volgde mijn visie. Dat is toch bijzonder positief.

Ik heb vandaag de definitieve beslissing kunnen nemen om het dossier te ondertekenen. Niet alleen het regionale ziekenhuis Sint-Maria te Halle, maar ook het algemeen ziekenhuis Heilig Hart in Zottegem en het algemeen stedelijk ziekenhuis, met vooral de campus Geraardsbergen, zullen eerstdaags de brief krijgen van de planningsvergunning, om een mugfunctie te ontwikkelen.

De vraag is dan natuurlijk wanneer die er concreet zal zijn. De planningsvergunning geldt voor zes maanden, tot en met oktober 2009. Het ziekenhuis moet in die periode natuurlijk een aanvraag doen voor erkenning en voldoen aan erkenningsnormen. Dat moet dus afgerond kunnen worden voor 1 november 2009. Ten laatste drie maanden na de ontvangst zullen de bevindingen van de aanvraag tot erkenning aan het ziekenhuis worden overgemaakt.

De erkenningsnorm voor een mugdienst voorziet in twee zaken. Er moet voldaan worden aan erkenningsnormen, dat wil zeggen in het bezit zijn van spoedverpleegkundigen en spoedartsen, maar de functie moet ook worden opgenomen in de lijst van de dringende medische hulpverlening. Dat is een bevoegdheid van de federale minister van Volksgezondheid. Ik zal vandaag dan ook een brief sturen naar de federale minister om de drie ziekenhuizen die een planningsvergunning gaan krijgen op te nemen in de lijst.

Mijnheer Dehaene, zodra het ziekenhuis waar u naar vraagt, maar dat is ook zo voor de twee andere ziekenhuizen, voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en is opgenomen in de lijst van dringende medische hulpverlening, kan het erkenningsbesluit worden overgemaakt en dan is de mugdienst operationeel.

Tom Dehaene

Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat u de datum die u had vermeld in de commissie, voor 30 april, zult halen. Het feit dat u zeer expliciet die datum had vermeld, was trouwens de reden waarom ik het had aangevinkt in mijn agenda.

Ik begrijp dat er nu nog zes maanden gebruikt kunnen worden om de dienst effectief op te starten en het nodige personeel aan te werven. Verwacht u nog problemen of is er federaal nog beroep mogelijk? Als de diensten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en opgenomen moeten worden in de lijst van de dringende medische hulpverlening, bestaat er dan nog een risico dat er een kink in de kabel komt, of kunnen we zeker zijn dat de mugdiensten, eens de juiste personeelsleden zijn aangeworven, effectief kunnen starten?

De voorzitter

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mevrouw de minister, dat is goed nieuws. Het zat in de pijplijn, dat hadden we naar aanleiding van de vraag in februari al kunnen opmaken. Het is goed nieuws op het einde van deze legislatuur voor een dossier dat al langer dan een legislatuur aansleept. Alleen denk ik dat we tot op het laatste moment voorzichtig moeten blijven. Ten eerste is er de opmerking of er federaal misschien nog problemen zullen worden gemaakt. Ik heb niet de indruk dat dat het geval is, maar je weet maar nooit.

Ten tweede is er het ziekenhuis zelf. Om erkend te kunnen worden, moeten er permanent een urgentiearts en een spoedverpleegkundige aanwezig zijn. Ik heb in het verleden menen te verstaan dat dat niet zo evident is. Ik hoop dat u dat alleszins wil opvolgen en dat dat ook zal gedaan worden door de volgende Vlaamse Regering, en niet alleen voor dit specifieke dossier. Dit is een dossier dat uiteindelijk na veel zwoegen tot een goed einde wordt gebracht, dat ziet er toch naar uit. Er is ook heel de problematiek van de spoeddiensten in de Vlaamse Rand en een aantal gemeenten langsheen de taalgrens, en meerbepaald het taalgebruik van de spoeddiensten, waar het aan een en ander mangelt. Ik hoop dat de volgende Vlaamse Regering dat zal willen opvolgen.

De voorzitter

De heer Demesmaeker heeft het woord.

Mark Demesmaeker

Mevrouw de minister, uw antwoord ligt in de lijn van meerdere besprekingen in de commissie en ligt in de lijn van de verwachtingen. Het is eigenlijk de uitvoering van de aanvullende regeerverklaring van 18 mei 2005, waarin de oprichting van de mug in Halle was opgenomen. Dat gebeurde trouwens op onze uitdrukkelijke vraag en na talloze tussenkomsten van een aantal burgemeesters - u bent de burgemeester van Herne, Kris Poelaert, vergeten - en in de commissie van de heer Van Nieuwenhuysen en mezelf.

Heel wat mensen in de Vlaamse Rand hebben ooit te maken gehad met een dringende medische interventie die niet kon gebeuren in hun eigen taal. Je moet dat in je omgeving hebben meegemaakt om ten volle te beseffen dat dit onverantwoord is. Niet langer dan een maand geleden heb ikzelf als vader een muginterventie vanuit Tubeke moeten ondergaan. Ik kan u verzekeren dat, zelfs al spreek je vrij behoorlijk Frans, het niet evident is om de levensnoodzakelijke communicatie op een efficiënte manier te laten gebeuren. Ik ben geen arts maar ik besef dat dit medisch en ook menselijk onverantwoord is. Als daar nu een oplossing aan kan worden gegeven in die streek in Vlaams-Brabant, dan is het een mooie afsluiter van deze legislatuur.

We hebben daarstraks de heer Van Eyken zich druk horen maken over het feit dat hij in sommige gemeenten misschien geen plaats zal hebben om zijn Franstalige affiches op te hangen. Wel, dat was een potsierlijke tussenkomst in verhouding tot deze problematiek. Hierover gaat de werkelijke problematiek van de Vlaamse Rand. Hier is het soms een kwestie van leven en dood. Hoe sneller de mugdienst van Tubeke uit Vlaams-Brabant wegblijft, hoe beter. Hoe sneller de mug in Halle kan uitrijden, hoe beter.

Mijn bijkomende vraag gaat ook naar de houding van het ziekenhuis. In hoeverre hebt u er een zicht op dat het ziekenhuis volledig mee is in het verhaal, bereid is om de mug daadwerkelijk te implementeren en om de nodige urgentieartsen en verplegend personeel aan te werven? Ik meende te hebben begrepen dat dit niet zo evident zou zijn. Ik hoop dat het ziekenhuis volledig mee is en dat u dat in de gaten houdt, goed wetende dat het stadsbestuur van Halle bereid is om zijn duit in het zakje te doen en een mugvoertuig ter beschikking te stellen.

Minister Veerle Heeren

Ik ben bijzonder tevreden dat we woord hebben gehouden. We hebben gezegd dat we vóór 30 april een beslissing zouden nemen. Het ziekenhuis moet natuurlijk voldoen aan erkenningsnormen. Het feit op zich dat het ziekenhuis een aanvraag heeft gedaan, stelt me gerust dat het ook in staat zal zijn om in het nodige personeel met de nodige kwalificaties te voorzien. De suggestie dat de gemeente Halle daar een rol in zal kunnen spelen, zal ik meegeven. Het stemt me ook gerust.

Ik denk ook dat het ziekenhuis bijzonder goed weet dat dit bijzonder belangrijk is voor de regio, dat het maatschappelijk draagvlak in dit dossier ook zeer groot is en dat het dit mee tot een goed einde moet kunnen brengen.

Mijnheer Dehaene, ik heb geen aanwijzingen dat de federale overheid niet van plan is het nodige te doen om dat op te nemen in de lijst. Ik verwacht geen weerwerk ter zake, integendeel. Ik denk dat iedereen tevreden is dat de beslissing ter zake kan worden genomen. Als Vlaamse Regering - en eventueel mijn opvolger - zullen we dat alleszins goed bekijken en erover waken dat het ook echt kan worden gerealiseerd, in Halle in het bijzonder, maar ook in de twee andere ziekenhuizen waarvan ook sprake is in dit dossier.

Tom Dehaene

Mevrouw de minister, ik wil u en heel uw team bedanken omdat u bent blijven hameren op de nood aan die bijkomende mugs. U hebt gelijk dit ruimer te zien dan Halle. Het gaat ook over de andere twee ziekenhuizen. Ook de regio van Geraardsbergen, Herne, Bever en Galmaarden moet worden bediend. Het team van Halle kan die gemeenten immers niet in 20 minuten bereiken. Dit is een zeer belangrijke beslissing voor die regio. Ik wil u en uw hele ploeg feliciteren omdat u bent blijven zoeken naar een oplossing.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.