U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2009, 9.08u

van Vera Dua, Dominique Guns, Jan Roegiers, Ward Kennes, Mark Demesmaeker en Els Van Weert
2219 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Hostekint, verslaggever, heeft het woord voor een mondeling verslag.

Ik zie dat mevrouw Hostekint niet aanwezig is.

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, onze fractie heeft het voorstel van resolutie mee ondersteund omdat we denken dat deze woonvorm een meerwaarde heeft op het vlak van de ecologische voetafdruk, het herwaarderen van gebouwen waar niet direct een goede bestemming voor te vinden is en de bevordering van het gemeenschapsgevoel. We hebben vastgesteld dat er ook nog financieel-administratieve hindernissen kunnen bestaan om die woonvorm meer ingang te doen vinden. We vragen dat wordt onderzocht hoe dit kan worden verbeterd.

Er was een discussie in de commissie over de vraag of dit betekent dat de overheid de mensen die voor deze woonvorm kiezen, moet subsidiëren of dat gewoon het kiezen van deze woonvorm op zich, verantwoordt dat er gemeenschapsgeld naartoe gaat. Het werd duidelijk gemaakt dat dit niet de teneur is van de resolutie. We kiezen voor het wegwerken van een aantal drempels, maar, voor alle duidelijkheid, er staat dus niet in dat mensen die voor deze woonvorm kiezen, een financieel voordeel moeten krijgen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Ik stel vast dat de heer Kennes nog probeert om op het einde van de rit te verduidelijken wat minstens zijn bedoeling zal zijn geweest, maar ik herinner hem eraan dat mevrouw Dua toch een andere agenda had. Mevrouw Dua heeft met bijna zoveel woorden gezegd dat als het van haar afhangt, er ook overheidsgeld ter beschikking moet kunnen worden gesteld om de financiële drempels die er nu nog zijn bij cohousing, weg te werken.

Mijnheer Kennes, ik heb haar, wat dat betreft, heel goed beluisterd, en dat is de reden waarom onze fractie niet meegaat in de door u ingeslagen weg. Wij vinden niet dat de centen van de belastingbetaler voor dat soort alternatieve woonvormen bestemd zijn.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Ik heb een missie gekregen van mevrouw Dua, en ik zal die ook volbrengen. Mevrouw Dua is vandaag door de snelheid van de agenda 'gepakt'. Dit voorstel van resolutie heeft inderdaad de bedoeling om alle hinderpalen en remmen die er zijn, en in sommige gevallen zijn die financieel, met betrekking tot cohousing, weg te nemen.

Ze heeft ook gezegd dat het initiatief dat uit een eerder voorstel van decreet komt, maar nu in een voorstel van resolutie werd omgezet, mede wordt ondersteund door de meerderheid. Zij dankt daar uitdrukkelijk de heer Roegiers en andere collega's van de meerderheid voor. Ze hoopt dat het in de volgende legislatuur effectief tot het wegnemen van die hinderpalen voor cohousing kan komen.

Laat dat duidelijk zijn, mijnheer Penris, daarnet werd al door een andere collega heel goed toegelicht wat de bedoeling is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Michèle Hostekint, Margriet Hermans, Dominique Guns, Cindy Franssen en Else De Wachter
2220 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.