U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Van den Heuvel, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het is ongebruikelijk dat de oppositie een aanpassing van de begroting goedkeurt, maar onze fractie gaat dat vandaag toch doen, omdat wij de uitbreiding van de waarborgregeling tot grote bedrijven belangrijk vinden, zeker in deze tijden van economische crisis. Wij gaan het ontwerp van decreet dan ook goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Eeckhout heeft het woord.

Hilde Eeckhout

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, dit ontwerp van decreet komt voort uit een noodzaak. Er zijn namelijk liquiditeitsproblemen bij een aantal ondernemingen. De banken zijn zelf slachtoffer van het gebrek aan vertrouwen in de financiële markten. Om de geldstromen beter mogelijk te maken en om kredietvoorzieningen aan niet zo hoge interesten of zonder heel sterke waarborgen mogelijk te maken, doet de Vlaamse Regering hier een inspanning om middelen ter beschikking te stellen.

Belangrijk om te vermelden is voorts dat normaal gezien een kernkapitaalratio van 8 percent wordt gehanteerd. In het verleden is gebleken dat dat soms moeilijk werkbaar is. Gegeven de huidige omstandigheden wordt nu in een kernkapitaalratio van 20 percent voorzien, waardoor met de 300 miljoen euro die nu decretaal wordt vastgelegd, een maximale waarborgmassa van 1,5 miljard euro klaarstaat voor onze bedrijven.

De Vlaamse Regering en in het bijzonder minister Van Mechelen leveren hier een inspanning om de economie een extra duw in de rug te geven, waarvoor wij uiteraard 100 percent akkoord tekenen.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, ik wil hier nog eens mijn vraag herhalen die ik bij de bespreking in de commissie Financiën al heb gesteld aan minister Van Mechelen, naar aanleiding van een belofte van de minister-president. Wij zouden namelijk graag een overzicht krijgen van alle inspanningen die de overheid tot nu toe heeft gedaan inzake waarborgen, kapitaalsonderschrijvingen, herfinancieringsgaranties en dergelijke. Minister-president Peeters heeft dat beloofd in de plenaire zitting van 18 februari 2009.

Gisteren hebben we in de commissie bijvoorbeeld de goedkeuring gegeven voor de oprichting van de nv Vlaamse Havens. De overheid neemt een hele rist maatregelen, maar we krijgen enkel een overzicht van de alternatieve financiering. Vorige week las ik in de krant De Tijd bijvoorbeeld dat de politieke partijen nog altijd geen bestuurders hebben aangeduid bij KBC.

Er is ook de hele Ethiastoestand. Ook in De Tijd, wat dat betreft een goed geïnformeerde krant, heb ik gelezen dat Ethias geen mensen zal afdanken, maar wel een personeelsafslanking zal doorvoeren. Het gaat ook over Fortis, de hele herfinancieringsgarantie aangevuld met een derdebetalersverbintenis voor de projecten van De Lijn en het nv-verhaal van de zeehavens. In Nederland bestaat het systeem van de brieven aan de Tweede Kamer. Misschien kunnen de mensen die opnieuw verkozen worden daar op terugkomen. Zo zou het parlement perfect op de hoogte kunnen zijn van alle maatregelen die de overheid tot nu toe in het kader van de financiële crisis genomen heeft.

De voorzitter

Minister Van Mechelen heeft het woord.

Minister Dirk Van Mechelen

Mijn uitdrukkelijke dank aan de oppositie dat zij bereid zijn om dit mee te steunen. Het is een belangrijk signaal dat we 300 miljoen euro kunnen volstorten om dit waarborgfonds op te richten. Ik kan ook bevestigen dat intussen de kapitaalophaling met succes is doorgevoerd zodat de cashmiddelen beschikbaar zijn bij het departement om de volstorting zo snel mogelijk te verrichten.

Met betrekking tot het gevraagde overzicht, bevestig ik dat dit beloofd is vanuit de regering. Ik zal daar vandaag nog een punt van maken binnen de regering. Alleszins zal ik voor mijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden al een eerste lijst maken.

In verband met de KBC-bestuurders geef ik mee dat het kernkabinet gisterenochtend een overleg heeft gehad met de voorzitter van de raad van bestuur van KBC en de gedelegeerd bestuurder om een uitvoerige stand van zaken te maken, zowel naar kredietverschaffing als kmo's en burgers via woonkredieten. Ik kan u bevestigen dat dit op niveau blijft. Zij doen alle inspanningen. We hebben ook een uitvoerig gesprek gehad over de toestand van de bank en hoe het nu verder moet. Wij hebben 2 miljard euro opgehaald, maar die is nog niet opgevraagd. Die verrichting moet nog gebeuren. Gisteren is afgesproken dat wij vanaf dat ogenblik onmiddellijk twee waarnemers installeren in de raad van bestuur, die op de daaropvolgende algemene vergadering worden bekrachtigd.

Wat Ethias betreft, moet ik me verder informeren. Maar ik engageer me om dat te doen en eventueel te rapporteren via de voorzitter aan het parlement.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Vanuit onze fractie wil ik ook zeggen dat het in deze moeilijke tijden heel belangrijk is dat een kamerbrede meerderheid dit economische plan van de Vlaamse Regering ondersteunt. Het is een belangrijk signaal aan de bedrijven. Ik hoop dat wat de minister daarnet heeft gezegd, een duidelijk bewijs is dat de financiële sector zijn best doet om voldoende kredietverlening op te starten. Dat is nu eenmaal de smeerolie van ons economische systeem.

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Omdat de heer Van den Heuvel en de minister verwijzen naar de kamerbrede meerderheid en de oppositie, zeg ik even dat wij dit voorstel niet zullen afkeuren, maar ons wel zullen onthouden. We zijn niet tegen het principe van deze waarborg- of kredietverlening, maar het is een gemiste kans om er maatschappelijke en ecologische criteria aan vast te hangen.

Minister Dirk Van Mechelen

Ik doe een laatste poging om ook de groene oppositie te overtuigen. Wij hebben met de regering vrijdag een ad-hocdossier goedgekeurd als een voorafname op deze waarborgregeling, specifiek voor het waarborgen van de mogelijkheid voor de installatie van windenergie aan onze kust. Zonder onze waarborg zou dat in moeilijkheden komen. Ik zal u de naam van de firma straks influisteren. Het is een ultieme poging om u ook mee te krijgen. Anders liep dat mis.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 19-B/3)

De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.