U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verwijzing naar de commissie

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Tavernier bij motie van orde een voorstel gedaan tot verwijzing naar de commissie van het voorstel van decreet van de heren Vandenbroucke en Sauwens en van mevrouw Moerman houdende een herfinancieringsgarantie in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Voor de leden die deze morgen niet aanwezig waren, wil ik er even op wijzen dat het oorspronkelijke voorstel van decreet, dat afgeleid was van een of ander ontwerp, bestond uit twee artikelen. Het eerste artikel betreft een gewestaangelegenheid. Het tweede was een inhoudelijk artikel.

We werden hier vanmorgen geconfronteerd met amendementen van de indieners van het voorstel van decreet op dat ene inhoudelijke artikel. Ze zijn erin geslaagd om twaalf amendementen in te dienen. Het voorstel zou nu uit elf artikelen bestaan in plaats van twee. Het gaat uiteraard om zeer belangrijke zaken. Bovendien wordt in een bijkomend waarborg- of betalingsmechanisme voorzien.

De techniciteit van de zaak en de manier van bespreking nopen ons ertoe te vragen om dit in de commissie ten gronde te bespreken. Ik wil er u trouwens op wijzen dat bij de oorspronkelijke bespreking de bevoegde minister, bijgestaan door de drie indieners van het voorstel van decreet, nood had aan twee experten, een juridische en een financiële, om het uit te leggen. De bespreking van een dergelijke wijziging vergt volgens mij een degelijke commissievergadering, als we tenminste het parlement, u allen dus, au sérieux nemen.

De voorzitter

De heer Sauwens heeft het woord.

Johan Sauwens

Mevrouw de voorzitter, collega's, samen met de andere indieners wil ik er toch voor pleiten het voorstel wel te behandelen. U weet dat het eerst de bedoeling was dat de regering een amendement zou indienen op het ontwerp van mobiliteitsdecreet. Het leek ons beter dit apart te behandelen.

Waarover gaat het? In het kader van de Brabo I-procedure organiseert men een nieuwe 'best and final offer' voor de realisatie van de tramverbindingen Deurne-Wijnegem, Mortsel- Boechout, en de tramstelplaats in Deurne. De Vlaamse Regering heeft moeten vaststellen dat door de financiële crisis de uitvoering van diverse DBFM-projecten van De Lijn gehinderd worden omdat geen van de betrokken kandidaten erin slaagt om de nodige externe financiering aan te trekken ter ondersteuning van het project. Een van de voornaamste problemen betreft juist de looptijd van de vreemdvermogensfinanciering. Geen financiële instelling wil vandaag dergelijke langetermijnprojecten financieren zonder waarborg van herfinanciering door de overheid. Dat is de reden waarom we dit voorstel van decreet hebben ingediend.

Er is een probleem van hoogdringendheid. Anders zouden we geen probleem hebben om de zaak wat diepgaander te bespreken in de commissie. De nieuwe offertes moeten zijn ingediend voor 3 april als we deze belangrijke projecten voor het openbaar vervoer in de Antwerpse regio ten bedrage van 125 à 150 miljoen euro willen realiseren. Als dat niet gebeurt, dreigen er enorme vertragingen op te treden. Ik dring er dan ook op aan het voorstel te behandelen en er daarna over te stemmen.

In de amendementen staan een aantal technische verbeteringen. Voornamelijk gaat het over de doorbetalingsverbintenis, die contractueel was opgenomen, en nu decretaal wordt omschreven. De techniek van de doorbetalingsverbintenis is inderdaad financieel-technisch van aard. Er is ondertussen een gunstig advies van het Instituut van de Nationale Rekeningen. We kunnen dit dossier dus in goed vertrouwen behandelen.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, ik wil me aansluiten bij de opmerkingen van de heer Tavernier. Deze morgen, toen er hier vrij weinig aanwezigen waren, hebben we de zaak toegelicht.

Er is nog een ander argument. De heer Van Rompuy heeft bij de bespreking gezegd dat het systeem alsmaar ingewikkelder wordt. Hij heeft een aantal citaten uit het oorspronkelijke voorstel van decreet voorgelezen. Nu krijgen we zomaar even twaalf bladzijden amendementen op ons bureau. We hebben helemaal niet de tijd gehad om ze te lezen en om te weten wat de juiste toedracht en inhoud ervan is. Het is perfect mogelijk om ze volgende week in de commissie voor Openbare Werken te bespreken, een toelichting te krijgen en vervolgens het voorstel tijdens de plenaire zitting van volgende week woensdag te behandelen. Dan weten we ten minste wat de inhoud, de toedracht en omvang van de amendementen zijn.

De voorzitter

De heer Vrancken heeft het woord.

John Vrancken

Mevrouw de voorzitter, we sluiten ons natuurlijk aan bij wat de vorige spreker heeft gezegd. Men had het huiswerk maar onmiddellijk goed moeten maken, zodat men achteraf geen wijzigingen meer moest aanbrengen aan de artikelen. We vinden ook dat het voorstel moet worden doorverwezen naar de commissie, zodat het daar degelijk kan worden behandeld en daarna eventueel opnieuw voorgelegd aan de plenaire vergadering.

De voorzitter

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, dit is een erg verstrekkend amendement. Ik zou zelfs zeggen dat hier een heel nieuw voorstel van decreet voorligt. We wensen daar de juridische en financiële consequenties van te kennen voor we kunnen overgaan tot de bespreking.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke

Mevrouw de voorzitter, ik zou me willen aansluiten bij het pleidooi van de heer Sauwens. Hij heeft het belang en het hoogdringend karakter van het voorstel geschetst. Het gaat toch om heel belangrijke projecten. Ook fracties uit de oppositie staan er toch achter dat ze worden uitgevoerd. Als we de deadline niet respecteren, kunnen we niet van start gaan binnen de vooropgestelde timing en binnen de vooropgestelde budgetten.

U ziet hier geen financiële experts. Als indieners van het voorstel en van de amendementen zijn we wel best in staat om duidelijk en in mensentaal uit te leggen waarover het gaat. Ik hoop dat de collega's ons de kans geven om dat te doen. Dan kunnen we daarover in alle rust debatteren.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Wij spraken deze voormiddag nog in de commissie voor Economie over het Innovatiedecreet. Daardoor kon ik hier niet als verslaggever aanwezig zijn.

De heer Peumans zegt terecht dat verschillende collega's erop hebben gewezen dat dit een bijzonder technische aangelegenheid is. Het gaat om een pps-project van De Lijn met een heel ingewikkelde herfinancieringsgarantie. Spreken over pps is sui generis enorm technisch. Dat is nu eenmaal eigen aan pps. Volgens mij is het Vlaams Parlement enige tijd geleden akkoord gegaan om voor de Vlaamse Vervoermaatschappij een beroep te doen op die pps-projecten. Dat werd hier beslist. Mijnheer Peumans, u was het er indertijd toch ook, namens de N-VA, mee eens om die weg voor De Lijn te openen?

In de bespreking in de commissie waren er heel wat vragen. Er waren ook experts aanwezig. Wij hebben toegegeven dat de technische aspecten soms ons petje te boven gaan. Het gaat nu over DBFM. Dit is een bijzonder ingewikkelde manier van financieren.

Het amendement dat hier werd ingediend, is, als ik het goed begrijp, ten dele het gevolg van de financiële crisis. Om een garantie te geven, creëert men een soort van doorbetalingsverbintenis. Het Vlaamse Gewest stelt zich garant in een aantal hypothetische gevallen: een faillissement of een ontbinding van de DBFM-vennootschap, een gerechtelijk akkoord, een verandering van het publieke karakter van De Lijn. Het gaat hier om een doorbetalingsverbintenis, ook in verband met de beschikbaarheidsvergoedingen die gepaard gaan met de pps.

Het gaat hier niet om een nieuw decreet. Het is een stapje verder in de waarborgen die worden gegeven om dat hele project financierbaar te maken. Uiteindelijk zullen de banken daar ten dele mee moeten instappen. Het is als gevolg daarvan dat dit amendement hier uiteindelijk ligt. Twee weken geleden was dit nog niet zo, ik vermoed dat er nog negotiaties zijn geweest.

Als verslaggever kan ik instemmen met wat er is gezegd in de commissies en met de tussenkomsten van de heren Strackx en Peumans. Ik zie niet in waarom een verwijzing naar de commissie meer duidelijkheid zal brengen. Die doorbetalingsverbintenis in bepaalde gevallen komt er eigenlijk op neer dat het Vlaamse Gewest zich ultiem garant stelt indien er zich een faillissement zou voordoen en zelfs indien De Lijn à la limite geen publiek karakter meer zou hebben. Dat is de grond van de zaak.

Ik kan in bepaalde bemerkingen inkomen. We hebben de voorbije weken al heel veel over pps gesproken. Maar dit is een van de gevolgen van dergelijke constructies. Dat geldt ook voor andere grote projecten waarover we de laatste weken hebben gesproken. Dat is eigen aan die constructies. Het Vlaams Parlement heeft machtiging gegeven om op dat vlak verder te werken. Het zou niet verstandig zijn indien we daar nu van zouden afstappen.

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, het is zoals de heer Vandenbroucke daarnet zei: wij willen hier de inhoud van het decreetsvoorstel en de pps-constructie met betrekking tot de Braboprojecten niet ter discussie stellen. Maar vanmorgen is het nog gebleken: het parlement moet een minimaal aantal spelregels respecteren.

Mevrouw de voorzitter, u hebt deze week in een interview een lans voor de herwaardering van dit huis gebroken. Ik ben het niet eens met een aantal zaken die u toen hebt verklaard, maar dat doet vandaag niet ter zake.

Ik vind dat een parlement een aantal spelregels moet respecteren. Indien op basis van een voorstel van decreet dat twee of drie artikels telt ter zitting 's voormiddags nog tien pagina's met amendementen worden ingediend, worden die minimale spelregels niet gerespecteerd. Dat is het punt dat we nu willen aankaarten.

Wij willen gerust meewerken en morgen of overmorgen een commissie samenroepen om dit dossier snel te laten vooruitgaan. Er is ons trouwens een financiële nota beloofd van de experts die in de commissie aanwezig waren. Tenzij ik me vergis, hebben we die nota nog niet gezien.

Ik ondersteun dan ook nogmaals de oproep van de voltallige oppositie om dit voorstel van decreet naar de commissie te verwijzen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mevrouw de voorzitter, ik wil nog een opmerking maken. Het betreft hier het voorstel van decreet betreffende een herfinancieringsoperatie in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Ik neem aan dat het gaat om het project Brabo I en mogelijk zelfs om het project Brabo II.

Die deelprojecten zijn destijds uit het beruchte masterplan voor Antwerpen gehaald. De commissie voor Openbare Werken volgt de uitvoering van dit masterplan op door middel van de halfjaarlijkse rapportering door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. De heer Peumans en de overige leden van de commissie zullen beamen dat het Rekenhof telkens opnieuw verklaart dat een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Die analyse moet niet enkel op het hoofdproject slaan, maar ook op alle deelprojecten, inclusief de deelprojecten die nu in afzonderlijke constructies zijn ondergebracht.

Iedereen, CD&V in de eerste plaats, vindt telkens opnieuw dat het Rekenhof gelijk heeft en dat we die risico's moeten kunnen inschatten. Het is jammer dat de heer Decaluwe niet aanwezig is. Hij is op dit vlak de woordvoerder van CD&V. Hij heeft trouwens gelijk: we moeten het risicoaspect van heel deze operatie kunnen inschatten.

Ik geef Groen! voor een keer gelijk. We moeten niet over een nacht ijs gaan. We moeten de gelegenheid krijgen het debat in de commissie ten gronde te voeren. Indien de meerderheid alsnog zou beslissen dit debat tijdens deze plenaire vergadering te voeren, waar ik op zich tegen ben, zou ik de voorzitter willen verzoeken een minister en liefst de bevoegde vakminister uit te nodigen. Minister Van Brempt zou ons met betrekking tot het element van de risicoanalyse tekst en uitleg moeten komen geven. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot verwijzing naar de commissie? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot verwijzing naar de commissie.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot verwijzing naar de commissie wordt bij zitten en opstaan niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.