U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 maart 2009, 14.07u

van Jos Stassen aan minister Kris Peeters
230 (2008-2009)
van Dirk De Cock aan minister Kris Peeters
231 (2008-2009)
De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, mijnheer de minister, collega's, vorige week werd in Doel een huis afgebroken en werden er twee huizen nogal serieus aangepakt. Deze week is er niets meer gebeurd. Het eigenaardige, mijnheer de minister-president, is niet dat er huizen worden afgebroken in Doel. Ik vind dat er in Doel een aantal huizen moeten afgebroken worden. Deze huizen staan al van voor de beslissingen van 1998 en 2000 leeg. Je hebt in dorpen altijd huizen die staan te verkrotten. Straks staan die huizen al meer dan tien jaar te verkrotten; het is logisch dat daar de bulldozer toeslaat en dat men dat rustig opruimt. Dat vind ik normaal.

Maar nu breekt men de gezichtsbepalende huizen van Doel af. Wie Doel kent, weet dat de kerk er met de Schelde wordt verbonden door de Camermanstraat. Die straat vormt het hart van Doel. Aan die straat ligt het gemeentehuis, het Camermanhuis. Dat werd gebouwd in de achttiende eeuw. In de gevel van dat huis is een kogel ingemetseld die nog werd afgeschoten tijdens de afscheidingsoorlog van 1832 tussen Nederland en België. Dat huis begint men af te breken, samen met het huis ernaast, een restaurant dat iedereen daar kent.

Men begint dus niet de onveilige krotten af te breken. Die mogen afgebroken worden. Ik wil u eens meenemen, dan kunnen wij ze samen aankruisen. Men breekt in Doel gezichtsbepalende huizen af, huizen die niet onveilig zijn. Daardoor krijg je een soort van precisiebombardement.

Mijnheer de minister-president, ik weet dat Doel de jongste tien jaar is veranderd. Laat ons daarover niet onnozel doen. Er moet met dat dorp iets gebeuren. Er zullen een aantal zaken anders zijn dan een tijd geleden. Maar het dossier van de haven is ook veranderd. Waar het in 1998 en 2000 en ook nog een aantal jaren later als een paal boven water stond dat Doel moest wijken voor havenontwikkeling, staat vandaag zelfs in de mededelingen van het Antwerpse Havenbedrijf: "Wij willen die plaats vrijwaren voor havenontwikkeling of voor industriële ontwikkeling." Dat is totaal iets anders. Vroeger ging men boven Doel een dok aanleggen. Nu zegt men dat er misschien een dok komt, of misschien industriële ontwikkeling. Dat maakt een verschil.

Indien boven Doel een dok zou komen, moet Doel verdwijnen. Indien rond Doel industrie zou komen, moet Doel niet weg. Ik verwijs in dit verband naar Kallo en naar andere dorpen aan de overkant van de Schelde. Dat is perfect leefbaar.

Aangezien het dossier is gewijzigd, zou ik de minister-president een vraag willen stellen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft verklaard dat de zaken anders dan een aantal jaren geleden moeten worden bekeken. De partners in het Waasland hebben verklaard dat de havenontwikkeling misschien niet nodig zal zijn en dat er op die plaats misschien industriële ontwikkeling zal komen. Uit de evolutie van een aantal zaken blijkt niet duidelijk of het dorp al dan niet voor de havenontwikkeling moet verdwijnen.

Mijnheer de minister-president, ik smeek u haast om een moratorium. Het gaat om de toekomst van Doel. U zou de afbraak van de huizen moeten opschorten tot het absoluut zeker is dat het dorp voor welke ontwikkeling dan ook moet verdwijnen. U moet dat opschorten, want dat is op dit ogenblik niet zeker.

De voorzitter

De heer De Cock heeft het woord.

Dirk De Cock

Mevrouw de voorzitter, ik steun het pleidooi van de heer Stassen volledig. De streefbeeldstudie van 2000 heeft de leefbaarheid van het dorp Doel naast het Deurganckdok duidelijk aangetoond. Dat dok is er nu. (Opmerkingen)

Dat klopt niet. (Opmerkingen)

Ik ga daar niet op in. Ik stel enkel dat Doel omwille van de uitbreiding van de haven moest verdwijnen. (Rumoer)

Daar gaat iedereen mee akkoord. Nu gaat het echter om een onderliggende agenda. De Intercommunale Vereniging van het Land van Waas wil tabula rasa maken en wil het grondgebied van Doel voor industriële inplanting gebruiken. Dat is niet wat hier is beslist. Hier is beslist dat Doel eventueel voor de belangen van de Antwerpse haven zou moeten wijken. De havenkapitein heeft onlangs verklaard dat het Saeftinghedok vooralsnog niet nodig is. Er is nog een studie lopende. Ik wil hier trouwens opmerken dat voor de BAM snel een degelijke studie is afgeleverd. Voor het Saeftinghedok blijkt dit zeer lang te duren. (Rumoer)

Er moet een eind komen aan de pesterijen van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas. In plaats van de krotten, worden de statusgebouwen van Doel afgebroken. Ik nodig alle erfgoedverenigingen vanachter deze lessenaar uit Doel te bezoeken en zelf te zien wat daar aan het gebeuren is. Het is een regelrechte schande.

Mijnheer de minister-president, bent u op de hoogte van het feit dat de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas Doel voor de inplanting van industrie en niet voor de havenontwikkeling afbreekt? (Opmerkingen)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik hier actuele vragen over Doel krijg. Ik heb elke keer verklaard dat het hier een delicaat dossier betreft. Elk populisme moet met zorg worden vermeden. Het gaat hier om een afbraak, wat op zich zeer uitzonderlijk is.

Ik heb elke keer de historiek van het dossier geschetst. Ik heb een overzicht gegeven van de verschillende beslissingen die zijn genomen en van de discussies die hier zijn gevoerd. Ik heb steeds melding gemaakt van het sociaal begeleidingsplan, van het tijdelijk woonrecht, dat tot 1 september 2009 is verlengd, en van het strategisch plan voor de haven van Antwerpen, dat niet enkel met economische aspecten rekening houdt. Dit strategisch plan houdt ook rekening met de landbouw, met de mobiliteit en met de leefbaarheid van de polderdorpen. Ik heb steeds naar het milieueffectenrapport verwezen. Een aantal zaken zijn met veel zorg in dit rapport opgenomen.

Er is een uitdovingsbeleid. De sloopvergunningen zijn voor de Raad van State aangevochten. Wanneer die vergunningen rechtmatig zijn bekomen, zal de maatschappij zich op de vergunningen en op andere overwegingen baseren om tot afbraak over te gaan. Ik begrijp dat dit voor veel emoties zorgt. Ik heb steeds met veel zorg over dit dossier gecommuniceerd. Indien een beslissing is genomen, moeten we die uitvoeren. Indien vergunningen zijn afgeleverd, moeten de betrokken instanties die met zorg ten uitvoer brengen.

Ik zeg u dat de Vlaamse Regering geen redenen ziet voor een andere aanpak dan die we tot nu toe hebben gehanteerd.

Jos Stassen

Sinds wanneer is het populistisch om te vragen dat krotten worden afgebroken? Sinds wanneer is het populistisch om te vragen dat men wacht om huizen die bepalend zijn voor een gemeenschap, af te breken tot het zeker is dat het dorp moet verdwijnen? Sinds wanneer is het populistisch om te vragen om een huis van 1790 niet af te breken tot men zeker is dat het dorp weg moet? Sinds wanneer is het populistisch om te vragen dat een kerk, een molen, het Hooghuis waar Rubens nog heeft gewoond, niet af te breken tot het zeker is dat het dorp weg moet? Sinds wanneer is het populistisch om te vragen om te wachten met de afbraak van een dorp tot het absoluut zeker is dat er havenontwikkeling of industriële ontwikkeling komt? Sinds wanneer is dat populistisch?

Mijnheer de minister-president, wacht met de afbraak van dat soort huizen, niet met de krotten, tot het zeker is dat Doel effectief weg moet voor haven- of industrieontwikkeling. Dat is wat ik op mijn blote knieën vraag. (Applaus bij Groen!)

Dirk De Cock

Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord maar u hebt niet geantwoord op mijn vraag. Ik vraag u of u weet dat de onderliggende agenda van de intercommunale Land van Waas een totaal andere agenda is dan die van het havenbedrijf. Ik vraag aan het havenbedrijf dat ze alstublieft het dorp Doel omarmen en daar iets goeds mee doen, tot wanneer zou blijken dat de haven dat dorp nodig heeft. Er zijn heel veel kansen in Doel. Dat is wat ik vraag. Ik ben verbouwereerd dat die onderliggende agenda hier zomaar als een fait accompli door de mazen van het net glipt. Ik vind dat dit niet kan. Dat is wat ik vraag.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, geachte collega's, ik ga niet roepen, maar ik wil er wel aan herinneren dat Groen! ook vijf jaar mee heeft bestuurd in Vlaanderen. Ik ga niet minister Baldewijns en minister Stevaert citeren, maar ik zou heel wat antwoorden van hen op vragen van mij kunnen geven.

Ik heb een aantal bezorgdheden die ik wil formuleren, mijnheer de minister-president. Op 21 januari hebben een aantal collega's u ondervraagd over een aantal hoeves in Kieldrecht die mogelijk zouden worden afgebroken. U hebt toen geantwoord: "Met bijkomende zorgvuldigheid zijn nog drie maanden gegeven aan een aantal experten om dit dossier verder te bekijken." Ondertussen lopen de weken. Mijnheer de minister-president, hebt u reeds zicht op de studie die u toen hebt aangekondigd?

Er is meermaals gesproken over een aantal waardevolle historische gebouwen in Doel, zoals de molen, het Hooghuis en andere. Is daar intussen al meer informatie over? Vroeger is aangekondigd dat we daarover nog meer inlichtingen zouden krijgen.

De voorzitter

De heer Wymeersch heeft het woord.

Frans Wymeersch

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, velen hebben hier natuurlijk gelijk. U hebt gelijk wanneer u zegt dat het een delicaat dossier is. De heer De Cock heeft natuurlijk gelijk als hij de rol van de intercommunale aanklaagt. Ik koppel er onmiddellijk de rol van het CD&V-gemeentebestuur in Beveren aan vast. Laat ons wel wezen, zowel de gemeente Beveren als de intercommunale zijn CD&V-bastions, die ik nu natuurlijk zedig hoor zwijgen.

De heer Van Rompuy zegt dat er toch een uitdoofscenario voor Doel is. Dat kan in uw ogen zo zijn, maar dit is geen uitdoofscenario maar een wurgscenario waarbij bewoonbare woningen onnodig worden gesloopt.

Wij gingen altijd akkoord dat er maatregelen genomen moesten worden, dat de cowboys eruit moesten, dat de krakers eruit moesten enzovoort. We waren het ermee eens dat alle mogelijkheden werden gegeven aan bewoning, eventueel zelfs nieuwe reguliere bewoning in het dorp Doel.

Ik zit hier in een gemakkelijke zetel, want wij zijn de enige fractie die consequent is gebleven in dit dossier. (Rumoer)

We hebben socialistische ministers gehad die met de bulldozer hebben uitgereden. We hebben Agalev, nu Groen!, gehad, dat in de regering heeft gezeten.

Eric Van Rompuy

De heer Penris zit in het havenbestuur en ging daar helemaal mee akkoord.

Frans Wymeersch

We zitten totaal op dezelfde golflengte.

Het is natuurlijk roerend dat de heer Stassen heeft ingezien dat hij indertijd een zonde heeft begaan. Maar vandaag, mijnheer Stassen, mag ik u er toch aan herinneren dat de groenen een beetje hypocriet zijn. Aan de ene kant komt u zeggen dat er niet afgebroken mag worden, maar dat aan de andere kant omwille van natuurcompensaties, doorgedrukt door Groen!, landbouwers in het Waasland wel hun boerderijen moeten achterlaten. Dat is pas hypocrisie. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Stevens heeft het woord.

Helga Stevens

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, collega's, ik wil me volledig aansluiten bij de vraagstellers.

Mijnheer de minister-president, ik wil reageren op wat u daarnet zei. Het is geen kwestie van zorgvuldig beleid, maar meer een sluipende besluitvorming en voldongen feiten. Dat is geen zorgvuldig bestuur.

Ik heb begrepen dat de beslissing over het Saeftinghedok nog heel lang op zich zal laten wachten. Dus ik begrijp echt niet waarom u verder blijft doorgaan met het slopen van de huizen in Doel. Vandaar dat we vanuit de N-VA duidelijk de vraag willen stellen om een moratorium op de sloop van alle gebouwen in Doel vast te leggen. Zeker als het over historisch waardevolle gebouwen gaat, want dat is ons erfgoed. Dat moeten we respecteren.

De N-VA blijft van mening dat, zolang er geen beslissing is genomen over de havenuitbreiding en de komst van het Saeftinghedok, er geen voorafname mag gebeuren, ook niet op een sluipende manier.

Vandaar dat we opnieuw de vraag stellen: respecteer Doel, laat de gebouwen voorlopig staan en laat de bewoning toe zolang er geen beslissing is genomen over het dok. (Applaus bij de N-VA, Groen! en de heer De Cock)

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, collega's, als we het tijdelijke woonrecht hebben uitgebreid tot 1 september 2009, is dat heel duidelijk voor degenen die er wonen.

In de plan-MER die we hebben opgemaakt staat heel duidelijk, in het kader van de effecten naar landbouw, bouwkundig erfgoed en archeologie, dat het bouwkundig erfgoed in kaart is gebracht, de beschermde gebouwen in het gebied in kaart zijn gebracht en bekeken is hoe met het bouwkundig erfgoed kan worden omgegaan. De heer De Meyer heeft er in het verleden al over gesproken dat we met heel veel zorg de historische gebouwen in Doel hebben bekeken. In de plan-MER is dat ook meegenomen.

Trek het niet op flessen, want ik denk dat hier met heel veel zorgvuldigheid, mevrouw Stevens, deze zaak wordt aangepakt.

We hebben in het kader van de historische hoeves in Kieldrecht - vragen die hier zijn gesteld - gezegd dat we, als er twijfel over is en argumenten naar voren worden geschoven die we opnieuw moeten bekijken, een bijkomende opdracht zullen geven. U weet tot welke discussie bijkomende opdrachten kunnen leiden.

We hebben het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed die opdracht gegeven. Die studie is klaar. Mevrouw de voorzitter, ik kan u die overmaken, zodat alle collega's die kunnen inkijken. De resultaten van het onderzoek bevestigen de eerdere uitgangspunten van de Vlaamse overheid aangaande beide hoeves. Ik denk dat ook hiermee is aangetoond dat we met heel veel zorgvuldigheid dit dossier aanpakken en bijkomend onderzoek bestellen als dat nodig is. Ik zal u dat onderzoek overmaken, zodat u daarvan in kennis wordt gesteld.

Jos Stassen

Mijnheer de minister-president, ik wou geen discussie over het verleden uitlokken, maar gewoon een vraag stellen, gegeven de huidige situatie. Bevries de zaak en wacht tot de zaken duidelijk zijn.

Maar als u toch wil, mijnheer De Meyer en mijnheer Wymeersch, ik en mijn partij blijven recht in onze schoenen staan wat Doel en de natuurcompensaties betreft. Ik blijf daar achter staan. Had de Vlaamse Regering maar uitgevoerd wat wij toen hebben beslist, namelijk de leefkwaliteit en de leefgarantie bevestigen en versterken tot er een bouwvergunning is voor een nieuw dok. Er is zelfs nog geen afronding van de procedure, laat staan van een bouwvergunning! Het is toch logisch dat wij nu vragen om u alstublieft te houden aan het moratorium van de afbraak tot het zeker is dat er met Doel en omgeving iets gebeurt, dat er ofwel industrie komt ofwel een dok. Ga alstublieft niet verder met de afbraak tot die bouwvergunning er is.

Dirk De Cock

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, collega's, het enige wat ik nog wil zeggen, is dat Doel ondergeschikt is aan de haven van Antwerpen. Wanneer de haven van Antwerpen het dorp Doel nodig heeft, moet er iets gebeuren. Dat is beslist beleid. Om nu plots met een sluipende besluitvorming heel wat huizen af te breken om nadien met de agenda van de intercommunale Land van Waas daar proberen industriegebied van te maken, vind ik veel meer dan een brug te ver. Het is een gigantische Lange Wapper te ver.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.