U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 februari 2009, 14.02u

van Elke Roex, Anissa Temsamani, Sven Gatz, Stern Demeulenaere, Paul Delva en Kathleen Helsen
1962 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Voorhamme, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Mevrouw Roex heeft het woord.

Elke Roex

Mevrouw de voorzitter, met dit voorstel van decreet brengen we twee wijzigingen aan het GOK-decreet aan. Ten eerste zorgen we ervoor dat alle kinderen uit taalgemengde gezinnen, ongeacht de taal die gesproken wordt door de kinderen, indien een van beide ouders Nederlands spreekt, voorrang krijgen bij de inschrijving in de school.

Ten tweede veranderen we een essentieel onderdeel van het GOK-decreet. Het eerste criterium om als GOK-leerling erkend te worden, was vroeger dat men moest leven van een vervangingsinkomen. Het feit dat men een schooltoelage krijgt, maakt nu dat men als GOK-leerling wordt erkend en ook voorrang krijgt bij de inschrijvingen. Dat is een administratieve vereenvoudiging. De gegevens die we bezitten op de Vlaamse administratie, gaan over de schooltoelage. Die gegevens kunnen best gebruikt worden om op een heel eenvoudige manier voorrang te geven aan de kinderen binnen de GOK-regelingen en om in extra omkadering te voorzien. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

De heer Pieters heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik wil kort even in herinnering brengen dat het Vlaams Belang van bij het begin heeft gezegd dat het GOK-decreet, en vooral de inschrijvingsvoorwaarde, niet zou werken. We hebben al in 2002 gezegd dat de doelstelling van het decreet niet gehaald zou worden. En inderdaad, zeven jaar later, zien we dat dit effectief het geval is. Het wordt steeds duidelijker dat het principe 'eerst komt, eerst maalt' voor een heel aantal, wellicht onbedoelde, neveneffecten heeft gezorgd.

Ondertussen werd het decreet al verschillende malen aangepast, telkens om de ene of andere anomalie weg te werken. Wat specifiek dit voorstel van decreet betreft, hebben we weinig opmerkingen. Dat kinderen uit taalgemengde gezinnen beschouwd worden als Vlamingen, kunnen we alleen maar toejuichen.

In Brussel blijft echter nog steeds het probleem bestaan dat Vlaamse kinderen niet altijd ingeschreven geraken in de school van hun keuze. Wat dat betreft, blijft het Vlaams Belang bij het standpunt dat de Vlaamse kinderen in Brussel absolute voorrang moeten krijgen bij inschrijving. Dat is de reden waarom onze fractie niet voor zal stemmen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Mevrouw de voorzitter, ik werd deze voormiddag geconfronteerd met een praktisch geval in verband met de wijziging aan het decreet die hier wordt voorgesteld. Het betreft een Franstalige persoon die in Brussel haar kind wenst in te schrijven in een van de basisscholen. Ze valt onder de voorwaarden om een schooltoelage te krijgen, maar omdat ze die vandaag nog niet krijgt - het gaat immers om haar eerste kind dat ze wil inschrijven in de eerste kleuterklas - krijgt ze geen voorrang. Ze voldoet dus aan alle voorwaarden om voorrang te krijgen, maar omdat het haar eerste kind is en de eerste kleuterklas, valt ze uit de boot. Dat is toch wel een zekere discriminatie, want kinderen uit andere gezinnen kunnen al een schooltoelage krijgen voor de vorige jaren of kunnen worden ingeschreven omdat er al broers of zussen in een school zitten.

Daarom moet men volgens mij het voorstel van een tijdelijke inschrijving overwegen en eens nadenken over de mogelijkheid om de schooltoelage al aan te vragen op basis van de inkomsten van het jaar voordat het kind naar school gaat.

Elke Roex

Mijnheer Van Eyken, als de betrokken vrouw zou voldoen aan alle GOK-voorwaarden, zou ze zeker voorrang krijgen. Het volstaat immers dat men op een van de voorwaarden aantikt om voorrang te krijgen. In het geval dat u schetst, voldoet de vrouw enkel aan de voorwaarde dat ze eventueel een schooltoelage kan krijgen.

Het is praktisch heel moeilijk om een tijdelijke inschrijving te doen. Als we een tijdelijke inschrijving toelaten en er wordt in november vastgesteld dat die vrouw niet in aanmerking komt voor een schooltoelage, moeten we het kind dan weer van school sturen? Dat is helemaal niet evident.

De voorzitter

Minister Vandenbroucke heeft het woord.

Minister Frank Vandenbroucke

Ik sluit me aan bij wat mevrouw Roex zegt. Het voorbeeld dat u geeft, mijnheer Van Eyken, is inderdaad denkbaar. Het is denkbaar dat iemand op geen enkel van de sociale criteria aantikt, maar wel gerechtigd kan zijn om een schooltoelage te krijgen. Maar op het ogenblik dat men met het kind voor de schoolpoort staat, weet men dat nog niet. Dat zou kunnen. Maar het systeem dat we nu, met dit voorstel van decreet, invoeren, is veel zekerder en rechtvaardiger en veel beter controleerbaar dan wat er voordien in het decreet stond, namelijk dat het gezin van een vervangingsinkomen leeft. Dat was een bijzonder onduidelijke notie, die ook niet eenvoudig te controleren was door de school.

We vervangen dat nu door een helder administratief gegeven, dat helemaal matcht met de financieel-economische draagkracht van het gezin: men heeft recht op een schooltoelage of niet. Dat weet je inderdaad pas op het ogenblik dat het recht is vastgesteld. Dat is het nadeel. Maar voor de rest is het systeem veel rechtvaardiger, en ik zie eerlijk gezegd niet meteen een alternatieve oplossing.

Misschien komt er een dag dat we de schooltoelagen automatisch toekennen en dat we op basis van een eenvoudiger systeem administratief, via computernetwerken, zullen kunnen vaststellen wie er zeker in aanmerking komt. Maar zover zijn we nog niet. Daarom pleit ik zeer sterk voor dit verhaal, omdat het duidelijk, eenvoudig en rechtvaardig is in vergelijking met het voorgaande.

De casus die u aangeeft, zou zich inderdaad kunnen voordoen, maar het is geen fundamenteel bezwaar tegen wat nu voorligt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1962/1)

De artikelen 1 tot en met 7 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.