U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Kennes, verslaggever, heeft het woord.

Ward Kennes

Mevrouw de voorzitter, collega's, er is vandaag in dit halfrond reeds herhaaldelijk verwezen naar de daadkracht en de slagkracht die de Vlaamse Regering aan de dag heeft gelegd met de kernkapitaalsoperatie voor de KBC-groep. Het gaat om grote bedragen en in de huidige communautaire context heeft dit dossier ook een grote symboolwaarde gekregen. Ik wil er mij dan ook niet vanaf maken door te verwijzen naar het schriftelijk verslag.

De voorliggende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009 is zoals gezegd het gevolg van de beslissing van de regering om het kernkapitaal van de KBC-groep te versterken. Technisch gezien gaat het om de regularisatie van de deliberatie in uitvoering van artikel 44 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Deze stap was erg belangrijk om de Vlaamse economie te behoeden voor de ernstige gevolgen die zouden optreden bij een gebeurlijke ineenstorting van de KBC-holding.

Vlaanderen voorziet enerzijds in een onmiddellijke verhoging van het kernkapitaal voor een bedrag van 2 miljard euro en creëert anderzijds via een bijkomende tranche een soort trekkingsrecht van 1,5 miljard euro. Hierdoor heeft de Vlaamse Regering een krachtig signaal gegeven aan de markt om speculatie op een verdere daling van het aandeel te voorkomen. Dit kan niet worden gerealiseerd binnen de normale kasverrichtingen. Daarom wordt een apart financieringsprogramma opgezet. Minister Van Mechelen verklaarde in de commissie dat de mogelijke rente op de leningen ten belope van maximum 85 miljoen euro ook in de begrotingsaanpassing voorzien is.

Het Rekenhof formuleerde geen fundamentele opmerkingen maar merkte toch op dat de uitgaven verhoogd worden met niet minder dan 15 percent.

De heer Van Rompuy stelde een vraag over de uitgifte van de OLO's en de kortlopende effecten. De heer Sannen zei dat alles snel kan veranderen, zoals de noodzaak voor de Vlaamse overheid om leningen aan te gaan om het beleid te kunnen voeren. Hij had ook vragen over de gevolgen voor onze rating. De heer Gabriels meende dat het goed is dat Vlaanderen schuldenvrij werd gemaakt zodat het nu deze stappen kan zetten.

Minister Van Mechelen heeft met de commissie de drie mogelijkheden overlopen om de 2 miljard euro te mobiliseren tegen eind maart. De eerste optie is een volledig publieke lening, de tweede optie is de methode van 'funding' of de bancaire leningen, en de derde is de techniek van de uitgifte van bonds, obligaties of commercial papers gericht op institutionele beleggers. Na afweging van de voor- en nadelen is voor de derde piste gekozen. 200 miljoen zal worden opgehaald via de retail, gericht op private equity, 500 tot 700 miljoen via commercial papers en het restbedrag via Euro Medium Term Notes.

Tijdens de commissiezitting werd ook een amendement ingediend om de minister bevoegd voor Financiën en Begroting te machtigen om het plafond te verdubbelen van de waarborg die het Vlaamse Gewest kan hechten aan de leningen die de Gemeentelijke Holding aangaat in het kader van de herkapitalisatie van Dexia. Dat ligt nu op 400 miljoen euro in plaats van 200 miljoen euro. Uw commissie heeft zowel de aanpassing van de tabel als het amendement eenparig aangenomen. (Applaus)

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Onze fractie steunt uiteraard deze aanpassing van de algemene uitgavenbegroting, maar ik wil verwijzen naar de belofte die de minister-president heeft gedaan tijdens onze gedachtewisseling over kernkapitaalsoperatie van de Vlaamse Regering ten gunste van de KBC-groep. Op mijn vraag, namens mijn fractie, heeft de minister-president het volgende toegezegd, dat te lezen staat op bladzijde 19 van het verslag. Hij stelde dat hij ons alle informatie zou bezorgen over alles wat momenteel is toegezegd aan waarborgen, kapitaalsparticipaties en weet ik wat allemaal.

Gisteren heeft de grote baas van KBC, de heer Bergen, naar aanleiding van de vraag van het federale parlement om de banken te horen, gesteld dat de Vlaamse Regering er beter aan zou doen om haar twee bestuurders bij KBC te benoemen. Ik geef een voorbeeld. Dexia heeft een buitengewone algemene vergadering gehad. Mevrouw de voorzitter, we lezen allerlei dingen in de krant, maar er is de rapportering aan dit parlement. U kunt natuurlijk zeggen dat we daar de nodige vragen over kunnen stellen en interpellaties over kunnen houden, maar ik houd me aan de toezegging van de minister-president. Hij heeft destijds ook gesteld dat er een rapporteringssysteem moest worden opgesteld over de dialoog, maar ik heb dat systeem nooit gezien. Ik veronderstel dat, als de minister-president die toezegging doet, hij dat ook uitvoert.

Wat die Gemeentelijke Holding betreft, er wordt nu een bijkomende waarborg van alweer 200 miljoen euro gegeven. Ik zou wel eens willen weten hoe het staat met die Gemeentelijke Holding. Wij hebben daar informatievergaderingen over gehad in de provincies. Het spijt me dat te moeten zeggen, maar dat waren folkloristische bijeenkomsten, die geen enkele meerwaarde hadden. Toch heeft dit nogal wat gevolgen voor de gemeenten.

Mijnheer de minister-president, vandaag stond in De Tijd een artikel dat met deze begroting te maken heeft. Heeft er vandaag een vergadering van het Overlegcomité plaatsgevonden? Zo ja, wat is nu de juiste stand van zaken van de begroting 2009? Die vraag geldt ook voor de begroting 2008. Dan gaat het over de Financieringswet en de bijdragen die we zouden moeten terugbetalen. Het artikel stelt immers dat er 1,65 miljard euro minder zou zijn voor de deelstaten. Voor Vlaanderen zou het gaat over een bedrag van ongeveer 1 miljard euro, namelijk 100 miljoen voor 2008 en 900 miljoen voor 2009. Ik zou graag duidelijk te horen krijgen wat dat nu in feite betekent.

Nogmaals, mevrouw de voorzitter, de minister-president heeft beloofd dat we een overzicht zouden krijgen. We zitten met zowel KBC als met Dexia, Ethias en de Gemeentelijke Holding. We geven waarborgen aan allerlei investeringsprojecten. Ik zou graag eens een totaaloverzicht willen hebben, en een stand van zaken.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, mijnheer Peumans, deze voormiddag is het Overlegcomité inderdaad bijeengekomen. Daarna is er een bijeenkomst van het interministerieel comité met de ministers van Financiën en Begroting geweest. Zelf was ik daar niet bij aanwezig, maar minister Van Mechelen wel. Ik heb er geen enkel probleem mee daarover te communiceren. Met de verschillende vergaderingen die in de loop van de dag hebben plaatsgevonden, onder meer over DAF, heb ik echter niet de gelegenheid gehad om me even te laten informeren over wat daar zoal is meegedeeld. De bevoegde minister of ikzelf zullen u die informatie geven. Daar heb ik geen enkel probleem mee.

Wat de Gemeentelijke Holding betreft, klopt het dat het bedrag is opgetrokken. Als u het over folkloristische bijeenkomsten hebt, verwijst u dan naar de aandeelhoudersvergadering?

Jan Peumans

Ik verwijs naar de informatievergadering.

Minister-president Kris Peeters

Ik was daar niet aanwezig. Het is wel belangrijk dat dit parlement de nodige informatie krijgt. Dat geldt ook voor KBC en Dexia. Naar aanleiding van het debat over KBC heb ik samen met minister Van Mechelen onderstreept dat de informatie kan worden gegeven in die mate dat we die kunnen vrijgeven. Er is immers sprake van juridische vertrouwelijkheidsclausules, maar waar die niet aanwezig zijn, krijgt u alle informatie waarover we beschikken. We zijn nu volop het uitwerken van de contracten aan het afronden, zoals ook afgesproken. Ik stel voor dat we in een commissie, of bij een andere gelegenheid, maar wat mij betreft vrij snel, daarover de nodige informatie en duiding kunnen geven aan het parlement, en de vraag beantwoorden waar we staan met Dexia, KBC, de Gemeentelijke Holding en Ethias. Ik heb dat toegezegd en dat blijft zo. We moeten alleen bekijken wanneer en in welke commissie die informatie kan worden gegeven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 19-A/3)

De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.