U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer De Meyer, verslaggever, heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de voorzitter, heren ministers, collega's, door een aantal wijzigingen in de praktijk zijn er drie aanpassingen nodig in het Loodsdecreet. Ten eerste maakt de realisatie van het Deurganckdok en de nieuwe sluis van Wintam het noodzakelijk om de omschrijving van het gebied waarbinnen de loodsdienst wordt verstrekt, aan te passen. Ten tweede moeten, door het zogenaamde Scheepvaartbegeleidingsdecreet van 2006, de verwachte aankomsttijden niet langer worden doorgegeven aan de loodsdienst maar wel aan de afdeling Scheepvaartbegeleiding. Omdat deze melding ook fungeert als loodsbestelling is dit niet praktisch. Dit werd dan ook rechtgezet. Ten derde worden het loodsen en het vervoer van loodsen te water verankerd als een exclusieve overheidstaak om de veiligheid van het maritieme verkeer te waarborgen.

Daarenboven tonen voorbeelden uit het buitenland aan dat zelfs een gedeeltelijke privatisering niet tot een betere of een goedkopere dienstverlening leidt.

De heer de Kort heeft tijdens de commissiebespreking zijn bezorgdheid geuit over het grote belang van de continuïteit van de dienstverlening door de loodsen. Acties van de loodsen hebben immers rechtstreeks zware gevolgen in de havenwereld.

De commissie heeft het ontwerp van decreet unaniem goedgekeurd.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Mevrouw de voorzitter, ik heb tijdens de commissiebespreking al vermeld dat de toezegging van de minister-president me bijzonder tevreden stelt. Ik heb naar het advies van de Vlaamse Havencommissie verwezen.

De werking zal op een bedrijfseconomische basis worden gestoeld. Er zal effectief elk kwartaal een rapportering van de cijfers komen. Dit maakt het mogelijk de werking van de loodsdiensten op te volgen. Ze moeten niet enkel in een goede publieke dienstverlening voorzien, dit alles moet ook efficiënt verlopen.

Verder hoop ik dat het mogelijk zal zijn in het kader van de ketenbenadering goede praktische afspraken te maken. De Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen moet goede afspraken met de betrokken havenautoriteiten maken.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, voor alle duidelijkheid wil ik eerst vermelden dat de invoering van dit ontwerp van decreet een goede zaak is.

Ik zou de aandacht van de minister-president evenwel ook willen vestigen op een pijnpunt dat door de huidige financiële en economische crisis is ontstaan. De nieuwe berekeningswijze voor de loodsgelden houdt niet langer rekening met de werkelijke vracht of lading. Zoals de minister-president ongetwijfeld weet, wordt de theoretische potentiële diepgang bij maximale bevrachting van het schip in rekening gebracht. Dit verontrust de rederijen en verschillende havenbedrijven. Zij vrezen dat dit voor onze Vlaamse havens concurrentievervalsend zal werken. Voor schepen met een kleine lading die momenteel voor onze havens kiezen, betekent dit immers een fundamentele kostenverhoging.

Ik heb me laten vertellen dat de minister-president van deze problematiek op de hoogte is. Ik zou hem willen vragen dit in overleg met de sector te bekijken. Voor het overige geniet dit ontwerp van decreet onze volledige steun.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mevrouw de voorzitter, wij zullen de unanimiteit niet doorbreken - het tegendeel zou allicht verbazing wekken.

Ik wil echter van de gelegenheid gebruik maken om tijdens deze plenaire vergadering nog eens mijn bezorgdheid te uiten over wat in de Antwerpse loodsenwereld met betrekking tot de verhaaloperaties tussen Linkeroever en Rechteroever leeft. Deze talrijke verhaalbewegingen moeten nu nog door de rivierloodsen van het Vlaamse Gewest worden begeleid. Er staan voor dergelijke operaties echter ook bekwame dokloodsen ter beschikking. Zij zouden dergelijke bewegingen voor een fractie van de kostprijs kunnen begeleiden. Indien ik de minister-president goed heb begrepen, is hij geen tegenstander van deze idee. Misschien biedt het volgende ogenblik waarop we het decreetgevend kader nog eens herbekijken ons de gelegenheid om de verhaaloperaties van Linkeroever naar Rechteroever alsnog door dokloodsen te laten begeleiden.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, ik dank alle sprekers voor hun uiteenzettingen.

De vraag van de heer Penris is niet nieuw. Hij heeft ze hier nadrukkelijk tijdens deze plenaire zitting herhaald. Ik zal met zijn opmerkingen rekening houden. Volgens hem moeten we hier nog eens op terugkomen. Ik apprecieer dat standpunt.

Het door mevrouw De Ridder aangehaald probleem is me ook gesignaleerd. We zijn dat verder aan het onderzoeken.

De heer de Kort heeft zijn vraag ook tijdens de commissiebesprekingen uitdrukkelijk gesteld. Ik heb daar toen ook een uitdrukkelijk antwoord op gegeven.

Ik dank iedereen voor de constructieve inbreng en ingesteldheid.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1997/1).

De artikelen 1 tot en met 11 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

van Anne Marie Hoebeke, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Roegiers en Vera Dua
1662 (2007-2008) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.