U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Van den Heuvel, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, deze resolutie vraagt aandacht voor de voortrekkersrol van de Vlaamse overheid bij de implementatie van EVC's. De resolutie stelt dat de arbeidsmarkt nogal diplomagericht is. Gelet op de snelle technologische ontwikkeling is er niet alleen het schoolleren, maar ook het werkplekleren, waaraan een nieuwe erkenningsstructuur moet kunnen worden gekoppeld.

De resolutie pleit ervoor om de diplomavereisten bij de indienstneming bij het personeels- en hrm-beleid van de overheid te evalueren. Er is ook de vraag om de EVC-systemen uit te breiden en uit te werken.

In de bespreking in de commissie - er was een brede consensus voor deze resolutie - kwamen vooral twee punten aan bod. Iedereen ging akkoord met de uitbreiding van de EVC's maar er moet sterk gelet worden op kwalitatieve garanties. En er moet worden gewerkt aan een Vlaamse kwalificatiestructuur, liefst via een decreet.

De voorzitter

Mevrouw Libert heeft het woord.

Laurence Libert

Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, het diplomagericht karakter van de Vlaamse arbeidsmarkt doet het potentieel van aanwezige competenties tekort. Mensen die op 18-jarige leeftijd niet de kans hebben gehad of genomen om hogere studies tot een goed einde te brengen, hebben vaak wel de kennis en de vaardigheden om nuttig te zijn voor de arbeidsmarkt maar kunnen het niet bewijzen met een diploma.

Waarom zou bijvoorbeeld een herintreedster die jarenlang voor haar kinderen heeft gezorgd niet via een verkorte opleiding als kinderverzorgster aan de slag kunnen? Waarom zou een jonge computerfanaat die competenties niet kunnen inbrengen om een job te vinden? Waarom zou iemand met als hobby het lezen van boeken niet als hulpbibliothecaris aan de slag kunnen?

Voor tewerkstelling bij de overheid is een diploma of getuigschrift nodig. Dat is nog steeds bepaald door het federaal koninklijk besluit. Ook opleidingen aangeboden door SYNTRA of VDAB geven geen toegang tot tewerkstelling bij de overheid.

De erkenning van elders verworven competenties maakt het mogelijk om competenties die nodig zijn op de arbeidsmarkt, zichtbaar te maken en op een rendabele manier in te zetten.

De voorzitter

De heer De Cock heeft het woord.

Dirk De Cock

Mevrouw de voorzitter, ik wil mevrouw Libert danken voor het indienen van dit voorstel van resolutie. Ik vind het een heel goed voorstel, we hebben er ook aan meegewerkt.

Ik denk dat het vooral van belang is om mogelijkheden te creëren om een beetje af te wijken

van het algemene principe van het koninklijk besluit. Ook gisteren kwam het aan bod in de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, waar mevrouw Franssen ongeveer dezelfde problematiek, maar dan met betrekking tot diversiteit in de aanwervingen, ter sprake bracht. Dat is ook een heel belangrijke problematiek.

Voor elders verworven competenties moeten systemen worden uitgewerkt, zodat ze hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Met ons gewest moeten we een tewerkstellingsgraad van 70 percent bereiken. We hebben die nog niet. Het zal nodig zijn om alle mensen die een getuigschrift hebben van een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), van SYNTRA of VDAB mee te honoreren. Dit voorstel van resolutie pleit ervoor om niet al te stringent om te gaan met het erkennen van elders verworven competenties. We moeten een goed kader uitwerken, zodat we veel gemakkelijker dan vandaag die elders verworven competenties kunnen erkennen, waarderen en honoreren. Ik denk dat dat de kern is van het voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil ook mijn dank uitdrukken aan de initiatiefnemers. Met plezier heb ik dit voorstel van resolutie mee ondertekend.

Sinds de indiening van dit voorstel van resolutie heeft de Vlaamse overheid toch een aantal maatregelen en initiatieven genomen. Een belangrijk element van het voorstel is de vraag dat de Vlaamse overheid een voorbeeldfunctie zou willen innemen. Het sectoraal akkoord dat werd gesloten in juli, dus de periode waarin het voorstel werd ingediend, en toen nog genegotieerd met de vakbonden door toenmalig minister van Bestuurszaken Bourgeois, heeft voor een belangrijke wijziging in het personeelsstatuut gezorgd. Ik wil dat toch even meegeven aan deze plenaire vergadering.

In het personeelsstatuut staat dat als algemene aanwervingsvoorwaarde om als personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid te worden aangeworven geldt: het diploma of getuigschrift bezitten dat overeenstemt met het administratief niveau van de functie waarin wordt aangeworven. Er is nu een nieuw artikel 4, ten derde, dat een afwijking regelt. Door de lijnmanager kan, voorafgaand aan de rekrutering, na advies van de selecteur, van die voorwaarden worden afgeweken als de functie voorkomt op de lijst van knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid, die door de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken wordt vastgelegd.

Mevrouw de voorzitter, dat wil zeggen dat, als de minister een lijst opstelt met een aantal knelpuntfuncties - en zo zijn er een aantal mogelijk, het gaat dan vooral over ICT -, men inderdaad de Algemene Principes Koninklijk Besluit (APKB) kan neutraliseren.

Ik denk dat binnen de regering de aanzet is geven om, in de mate van het mogelijke - want het APKB blijft natuurlijk bindende voorwaarden stellen - een opening te maken. Dat is de verdienste van het nieuwe sectoraal akkoord en het waren geen gemakkelijke onderhandelingen om die nieuwe passus erin te krijgen.

De voorzitter

De heer De Craemer heeft het woord.

Gino De Craemer

Mevrouw de voorzitter, onze samenleving is nog altijd sterk diplomagericht. In dit kader is het erkennen van competenties uiteraard een belangrijk instrument voor het ontwikkelen van een structureel competentiebeleid in Vlaanderen. Vlaanderen wordt nog altijd geconfronteerd met een hardnekkige uitstroom van ongekwalificeerde jongeren. Ook oudere werknemers hebben tijdens hun loopbaan heel wat competenties ontwikkeld maar ook hun ontbreekt het aan het juiste diploma.

Deze groepen, maar ook andere doelgroepen, hebben ondersteuning nodig bij het zoeken naar een geschikte job. Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt moet daarbij uiteraard de hoofdbekommernis zijn. Het ervaringsbewijs kan bijgevolg een doeltreffend instrument zijn om de opgedane ervaring te erkennen en te valoriseren. Het komt er dus op neer het aantal ervaringsbewijzen uit te breiden en een actief beleid te voeren inzake de erkenning van competenties.

Kortom, mevrouw de voorzitter, er is nog werk aan de winkel. Mensen zonder diploma moeten hun bekwaamheden inderdaad kunnen vastleggen. Hun positie op de arbeidsmarkt kan en moet worden versterkt zodat ook hun werkzekerheid verhoogt, ook als het gaat om vacatures bij de overheid. De slagkracht en bekendheid van deze maatregel moeten dus nog worden verbeterd. De Vlaamse Regering kan en moet hier een voortrekkersrol in spelen. Indien daarvoor ook op wettelijk en/of decretaal vlak een en ander moet worden bijgeschaafd, dan lijkt me dat niet meer dan logisch, tenzij men er op federaal vlak anders over zou denken. Het voorstel van resolutie is een goed initiatief en Lijst Dedecker zal het steunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.