U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 januari 2009, 14.10u

van Elke Roex aan minister Veerle Heeren
160 (2008-2009)
De voorzitter

Mevrouw Roex heeft het woord.

Elke Roex

Mevrouw de minister, vorige week hebben wij in de pers helaas opnieuw kunnen vernemen dat borstkanker veel voorkomt in België. We zitten spijtig genoeg in de Europese top. Dit nieuws heeft ook een positieve kant. Dat cijfer is voor een deel te danken aan ons goede screeningsprogramma. De participatie in Vlaanderen is hoog en stijgt nog elk jaar. In Brussel blijven we echter steken op minder dan 10 percent deelname aan het screeningsprogramma. We kunnen vermoeden dat daardoor veel meer vrouwen aan borstkanker sterven dan nodig is.

U weet dat de Vlaamse Gemeenschap een protocolakkoord heeft of had met de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de organisatie van de borstkankerscreening in Brussel.

Er is daar veel misgelopen. Aangezien de juiste adressen niet bekend waren, zijn heel wat vrouwen niet uitgenodigd. De deelname is op een heel laag percentage blijven steken. De huisartsen worden niet bij het screeningsprogramma betrokken. Al deze factoren verklaren waarom het niet goed gaat en waarom de screening daar eigenlijk niet lukt.

Het protocolakkoord is op 31 december 2008 afgelopen. Ik heb vernomen dat er nog geen verlenging is. Ik vind dit jammer. Ik zou het jammer vinden de Brusselse vrouwen met betrekking tot borstkankerscreening in de steek te laten. Ik ben ervan overtuigd dat een verlenging van het protocolakkoord de manier is om de borstkankerscreening in Brussel beter te laten verlopen.

Mevrouw de minister, waarom is het protocolakkoord niet verlengd? Welke stappen hebt u gezet om het screeningsprogramma in Brussel te verbeteren? Kunt u ons al nieuwe cijfers over het verloop van de screenings in beide gewesten geven?

De voorzitter

Minister Heeren heeft het woord.

Minister Veerle Heeren

Mevrouw de voorzitter, ik wil er eerst en vooral op wijzen dat de op de website terug te vinden cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) van 2007 dateren. We beschikken nog niet over recentere cijfers. Die zouden pas in de loop van de komende weken kenbaar worden gemaakt. Vorige week hebben we al de cijfers met betrekking tot de Vlaamse Gemeenschap ontvangen. Het is nog te vroeg om die gegevens volledig te valideren. Dat is nu nog onmogelijk.

Volgens mevrouw Roex gaat het slechter met de Brusselse vrouwen. Ik vind het belangrijk deze stelling te nuanceren. We moeten op de cijfers wachten. We kunnen een dergelijk oordeel enkel op basis van recente cijfers vellen.

Mevrouw Roex heeft zelf verklaard dat het in Brussel niet zo vlot verloopt. Ze heeft hier in de commissie voor Welzijn al vragen om uitleg over gesteld. Ze heeft toen ook vermeld dat over de werking van vzw Brumammo heel wat vragen worden gesteld. Er zijn blijkbaar problemen met het uitnodigingssysteem, met de gegevensverwerking en met de samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Brussel. Om die redenen heeft mijn voorganger besloten het bestaande protocol op te zeggen. Hij heeft tegelijkertijd echter verklaard een vernieuwd protocol te willen opstellen.

Op 24 november 2008 heeft mijn voorganger hierover een gesprek met minister Vanhengel en met minister Cerexhe gehad. Toen is afgesproken onmiddellijk na Nieuwjaar aan een vernieuwd protocol te werken. Op 4 februari 2009 zou op mijn kabinet een vergadering moeten plaatsvinden. Tijdens die vergadering zullen twee inhoudelijke punten worden besproken. De werking van vzw Brumammo zal worden geëvalueerd. Daarnaast zal worden onderzocht op welke manier het protocol kan worden voortgezet. Het betreft hier een protocol tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap. Dit protocol moet het mogelijk maken de borstkankeropsporing in Brussel op een vlotte, efficiënte manier te laten verlopen.

Elke Roex

Blijkbaar zijn de cijfers van het IMA nog niet beschikbaar. We kennen echter wel de cijfers van vzw Brumammo zelf en de cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In Vlaanderen gaat het om ongeveer 42 percent. In Brussel zijn we in 2007 op 9,7 percent blijven steken. Ik denk niet dat het IMA ons veel recentere cijfers zal bezorgen.

Ik ben blij dat over een verbetering van het protocolakkoord wordt onderhandeld. Ik zou wel graag de garantie krijgen dat de borstkankerscreening in Brussel ondertussen kan blijven lopen. Ten gevolge van het protocolakkoord investeert de Vlaamse Gemeenschap 50.000 euro in de borstkankerscreening in Brussel. Dit protocolakkoord heeft vier jaar bestaan. Zolang er geen verlenging is, rijzen grote vraagtekens over de financiering. Het lijkt me dan ook absoluut noodzakelijk hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

De voorzitter

Mevrouw Van Linter heeft het woord.

Greet Van Linter

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik hoor dat u de cijfers wilt afwachten en ik denk dat het ook nuttig is om nieuwe cijfers te hebben, maar ik ben eens teruggegaan in de geschiedenis.

Het zijn cijfers van de Europese Commissie, maar het gegeven is niet nieuw. Ik heb persberichten van 2006 gevonden waarin staat dat een mammografie blijkbaar niet gangbaar is bij Brusselse vrouwen. Op 23 oktober 2007, een jaar later, lees ik: "Screenings missen hun doel in Brussel". Een jaar later op 26 juli 2008: "In Brussels Gewest 10 percent meer borstkankers dan in de rest van het land".

Mevrouw de minister, ik haal er even een persbericht bij van uw partij waarin u het volgende zegt: "Deskundigen uit de gezondheidssector stellen dat een goed opsporingsprogramma ervoor kan zorgen dat het sterftecijfer op 10 jaar tijd met 25 tot 30 percent kan dalen, op voorwaarde dat minstens 70 percent wordt onderzocht, wat ook het Europees streefcijfer is. Gesteld dat de participatiegraad in Brussel maar met 1,5 percent per jaar zou toenemen, zoals nu het geval is, dan zou het nog tot 2030 duren vooraleer 70 percent van alle Brusselse vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich laten controleren". In een persbericht van uw partijgenoot Brigitte De Pauw staat: "Dit is onaanvaardbaar. Brussel mag niet de slechtste leerling van de klas worden. Er moeten dan ook dringende maatregelen worden genomen". Dat bericht dateert van 23 juli 2008.

Mijn vragen sluiten niet alleen aan bij die van mevrouw Roex, maar ik zou ook graag weten wat er dan gedaan is sinds 2006. Het is bijna 3 jaar geleden sinds het eerste persbericht verscheen. Zijn er dan extra initiatieven genomen door Vlaanderen? Het protocolakkoord met Brussel blijkt immers niet de nodige resultaten te hebben. Wat is de evolutie? Wat schort er aan de Vlaamse aanpak sinds 2006?

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Ik wil zeggen dat er af en toe cijfers circuleren over de borstkankerscreening in Brussel. Er zijn ook cijfers over diagnostische mammografieën.

We weten allemaal dat dit niet ideaal is. Maar ik ben wel gerustgesteld door het antwoord van de minister dat de onderhandelingen over een verlenging of een vernieuwing van het protocolakkoord lopen en dat het akkoord op een aantal punten zou kunnen worden verbeterd.

Minister Veerle Heeren

Mevrouw Van Linter, net omwille van de problemen die we de voorbije jaren hebben vastgesteld, heeft mijn voorganger gevraagd naar de werking van de vzw Brumammo die de borstkankerscreening doet. Er werden problemen vastgesteld, zowel met het opvolgsysteem als met de rol van het UZ. Dat is de reden geweest voor het onderzoek, en dat is ook de reden geweest om het protocol niet te verlengen, maar wel aan te geven dat het protocol belangrijk is voor ons en dat we een nieuw en bijgestuurd protocol willen.

Ik ben hoopvol dat er een bijsturing komt. Het protocol zal de basis zijn om de volgende maanden met die vzw of een andere te kunnen werken, zodat de screening gebeurt zoals ze in Vlaanderen gebeurt en zodat borstkanker optimaal via preventie kan worden opgespoord.

Met alle respect, maar ik kan niet vooruitlopen op cijfers die we niet hebben. Het bestand is toegekomen op 15 januari 2009, twee weken geleden. Het is onmogelijk om op één week de cijfers juist te interpreteren, maar dat zal gebeuren. Daarnaast zullen we cijfers krijgen van het Intermutualistisch Agentschap. Dan pas zullen we definitief een uitspraak kunnen doen.

Het belangrijkste is dat er een vernieuwing komt van het protocol en dat we ervoor kunnen zorgen dat de organisatie die de opdracht krijgt, ze in eer en geweten uitvoert en de procedures volgt zodat de doelgroep ook wordt bereikt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Jurgen Verstrepen aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Hilde Crevits
161 (2008-2009)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.