U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie.

De heer De Meyer, verslaggever, heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de voorzitter, collega's, het verzoekschrift werd op 25 augustus 2008 ingediend bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, en op 7 oktober een eerste keer door de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie besproken. Op 4 november werd de commissie in kennis gesteld van het antwoord van de minister. Daaruit bleek dat er momenteel reeds drie soorten voordelige tarieven zijn voor personen op brugpensioen en vervroegd pensioen: het Omnio-netabonnement, het gratis DINA-abonnement, dat wordt uitgereikt bij het inleveren van de nummerplaat, en de Omnipas aan verlaagd tarief.

Daarenboven zijn er een hele reeks gemeenten die via een derdebetalerssysteem ook voor de categorie van 60- tot 65-jarigen voorzien in een sterk verminderd tarief of een gratis abonnement.

Op vraag van de commissie deelde de minister op 2 december in een aanvullend antwoord mee dat de kostprijs van de voorgestelde maatregel ruim 1 miljoen euro zou bedragen. De commissie was het unaniem eens met de conclusie van de minister dat er reeds heel wat inspanningen worden gedaan en dat de beleidsprioriteiten momenteel elders liggen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.