U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2009, 14.01u

van de Vlaamse Regering
1946 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Tweede lezing

Dames en heren, aan de orde is de tweede lezing van de amendementen op de artikelen 11 en 151 van het ontwerp van decreet.

Bij de tweede lezing wordt alleen beraadslaagd en gestemd over de aangenomen amendementen en over de nieuwe amendementen die uit de aanneming voortvloeien en die tot doel hebben de tekst qua vorm en onderlinge samenhang van de artikelen te verbeteren. Over alle andere nieuwe amendementen kan niet worden beraadslaagd of gestemd.

De tweede lezing is geopend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, we hebben vorige week de tweede lezing gevraagd omwille van de twee amendementen die in de plenaire vergadering nog zijn ingediend, zeker omwille van het eerste amendement. Na lezing van alle mogelijke commentaren van iedereen, mogen we dit wel het amendement-De Gucht noemen. Het amendement bestaat erin dat de mogelijkheden tot verhindering als gemeenteraadslid worden uitgebreid. De mogelijkheden tot verhindering als schepen en burgemeester bestonden al in hoofde van een lid van de Europese Commissie, namelijk in artikel 48 en artikel 61 van het Gemeentedecreet. Nu heeft men te elfder ure - en dat is net het probleem - ook voorgesteld dat een gemeenteraadslid zich kan laten verhinderen als hij Europees Commissaris is. Een verhindering is eigenlijk een tijdelijk ontslag. De Europese regelgeving zegt blijkbaar dat Europees Commissarissen geen gemeenteraadslid mogen zijn. Indien het Gemeentedecreet op dit punt ongewijzigd was gebleven, dan zou iemand, wie het ook weze, die Europees Commissaris wordt, definitief ontslag moeten nemen uit de gemeenteraad, terwijl een verhindering eigenlijk een tijdelijk ontslag is.

We werden met dit amendement geconfronteerd op het einde van de bespreking. We hadden de tekst ervan zelfs nog niet op onze banken. Maar zelfs bij de voorlezing ervan is bij de verzamelde oppositie het oranje knipperlicht beginnen flikkeren en vond men het een amendement 'à la tête du client'. Dat is effectief gebleken. Het amendement is ingediend op vraag van Karel De Gucht, die wellicht - misschien ook niet -, volgend jaar Europees Commissaris wordt. Het amendement is goedgekeurd, maar we moeten er nog eens over stemmen. Dat betekent dat de heer De Gucht zich in 2012 kandidaat kan stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als hij dan Europees Commissaris is, moet hij geen ontslag uit de gemeenteraad nemen, kan hij zich laten verhinderen tot wanneer zijn mandaat als Europees Commissaris afloopt, kan hij dan zijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw opnemen en bijgevolg opnieuw in aanmerking komen om eventueel schepen of burgemeester te worden. Dat is de draagwijdte van het amendement.

Wat ons heeft gestoord, is dat dit 'à la tête du client' en op het einde van de bespreking in de plenaire vergadering is gebeurd. De dag nadien heeft de heer De Gucht in De Morgen verklaard het probleem niet te zien. Ik citeer hem: "Ik heb aan Marino Keulen gevraagd om een amendement te laten indienen, ja. So what?"

Daarover gaat het eigenlijk: sommigen in dit land voelen zich blijkbaar verheven boven alle mogelijke normen, besprekingen en dergelijke meer. Dit had perfect bij het oorspronkelijke Gemeentedecreet, of zelfs bij al die wijzigingen die er zijn geweest, in de commissie kunnen worden besproken. Maar neen, op het einde vindt de heer De Gucht dat er een regeling is die hem niet goed uitkomt en dat er in de plenaire vergadering van dit parlement nog snel een amendement moet kunnen worden ingediend. Hij heeft aan Marino gevraagd om snel nog een amendement in te dienen. Dat kan toch geen probleem vormen?

Het is de houding van mensen die zich blijkbaar verheven voelen boven alle mogelijke normen en reglementen. Ze leggen een soort hoogmoed aan de dag, een soort hybris, zo van: wie doet me wat? Hij vindt dat het hele Gemeentedecreet op één punt moet kunnen worden aangepast om tegemoet te komen aan zijn eventuele ambities. Dan moet maar kunnen, vindt hij. Dat is het gevoel dat toen heerste en nu nog steeds heerst. Daarom zullen we tegenstemmen, mevrouw de voorzitter. Wij vinden dit geen manier van doen, en ik denk dat de politiek in het algemeen hiermee zeker een slechte beurt heeft gemaakt.

Dan was er nog het tweede amendement, op artikel 151. De oorspronkelijke tekst bevatte twee leden. Het eerste lid bepaalde dat de artikelen in werking zouden treden op het ogenblik dat de Vlaamse Regering dat zou bepalen. Het tweede lid maakte een uitzondering voor de artikelen 139, 140 en 141. Bij de indiening werd heel duidelijk gesteld dat ze in werking treden op de datum van de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad. Bij de commissiebespreking had dat eventueel nog gekund, maar nu komt de hele meerderheid daar helemaal op het einde nog eens op terug.

De meerderheid wil dat tweede lid schrappen, zodat aan de Vlaamse Regering alweer de absolute delegatie wordt gegeven om welk artikel dan ook van dit wijzigingsdecreet in werking te stellen. We hebben gevraagd wat daarvan de reden was, maar hebben die niet gekregen. De schriftelijke verantwoording luidt dat de Vlaamse Regering voor elk artikel afzonderlijk de datum van inwerkingtreding zal bepalen. Dat is echt geen manier van werken. We hebben daar geen enkele uitleg over gekregen. Zelfs in de commissie is er nooit gewag van gemaakt dat er eventueel een praktisch probleem zou kunnen rijzen. Nu krijgen we dat hier op ons bord, tijdens de plenaire vergadering, op het einde van de bespreking. Nu wordt gesteld dat we de Vlaamse Regering alweer alle delegatie moeten geven om alle artikelen in werking te stellen, zonder dat dit grondig wordt gemotiveerd. Dat gaat voor ons te ver.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, mijn betoog ligt enigszins in dezelfde lijn. Er werd hier gesproken over het amendement-De Gucht. Dat is natuurlijk correct, alleen is het zo dat dit voor de heer De Gucht al zijn tweede amendement is, zijn tweede wijziging aan het Gemeentedecreet. Ooit moest absoluut worden ingevoerd dat een minister voorzitter van de gemeenteraad kon blijven of worden. In onze naïviteit dachten we dat het alleen ging over minister Keulen, maar neen, het ging ook over de heer De Gucht. Een mens moet het toch maar doen: als federaal minister, die nooit in het Vlaams Parlement komt, de macht hebben om op het laatste moment de volledige meerderheid te laten meemarcheren om amendementen op het Gemeentedecreet te laten goedkeuren die hem goed uitkomen. Wat die voorzitter van de gemeenteraad betreft, ging het niet alleen over minister Keulen, maar net zo goed over de heer De Gucht, en uiteraard ook de heren Tuybens en De Crem werden daardoor bediend.

We gaan een bijkomende reden van verhindering invoeren. In bepaalde menselijke en sociale omstandigheden, zoals het palliatief verlof, is het goed dat de regeling voor verhindering en vervanging bestaat. Het is echter een zeer slechte zaak als we dat gaan gebruiken voor de politiekecarrièreplanning van individuele politici. Dat is wat hier nu gebeurt. Op den duur loopt men het risico, net zoals in dit parlement, dat men te veel vervangers krijgt. Dat kan niet deugen. Die vervangers worden, als het erop aankomt, dan toch maar gewipt. We bewijzen een slechte dienst aan de gemeenten en gemeenteraden.

Over het laatste amendement hebben we geen uitleg gekregen. Ik vraag uitdrukkelijk aan de indieners dat ze nu eindelijk eens uitleggen - niet voor mij, maar voor hun collega's van de meerderheid die dat gaan goedkeuren - waarom ze dat amendement hier niet invoeren. Mijnheer De Meulemeester, mijnheer Verfaillie, of De Loor, of De Cock, of mevrouw Libert, geef nu eens eindelijk uitleg!

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Er is wel toelichting gegeven maar blijkbaar niet voldoende. Ik wil enige verduidelijking brengen betreffende artikel 151. De artikelen 139, 140 en 141 komen uit een oude versie van het ontwerp van decreet en zijn ongemerkt in deze tekst geslopen. Het gaat dus om een administratieve fout. Het is natuurlijk veel logischer dat de regering de inwerkingtreding bepaalt voor alle artikelen tegelijk. De definitieve tekst heeft momenteel geen waarde. De Vlaamse Regering zal zich reeds op 6 februari beraden over de datum van inwerkingtreding van het aangepaste ontwerp van decreet. Er moet duidelijkheid komen voor alle gemeentebesturen.

De minister heeft vorige week al duidelijk gemaakt dat hij een gecoördineerde tekst klaar heeft. Vanaf het moment dat het ontwerp van decreet hier is goedgekeurd, zal hij deze tekst op de website plaatsen.

Jef Tavernier

Ik noteer uw antwoord. Maar zoiets verbaast me. Die artikelen zijn erin geslopen, zegt u? Die documenten zijn al maanden beschikbaar en worden al maanden besproken. Wie het decreetgevend werk een beetje volgt, weet dat het slotartikel een zeer belangrijk artikel is. Het bepaalt wanneer het ontwerp van decreet in werking treedt. De meerderheid heeft dat bekeken en besproken en daar niets over gezegd. En dan plotseling moet dat veranderen. Bovendien geeft deze meerderheid haar macht af aan een regering die waarschijnlijk op 6 februari gaat vergaderen. Dat vind ik niet kunnen.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Ik heb het reglement er nog eens op nagelezen. We hebben op dit moment op artikel 62 twee soorten amendementen. Er is een amendement van de regering en één van parlementsleden. Iedereen weet dat van die tweede soort ook nog eens verschillende categorieën bestaan. Het kan bijvoorbeeld een amendement zijn 'op verzoek van'. Ik geloof dat we nog een categorie moeten bijmaken: een amendement van de federale regering. Intussen, de dag na het debat hier, las ik dat men nog niet zo zeker is dat de heer De Gucht Europees Commissaris wordt. Het zou ook wel eens een gemeenteraadslid van Ieper kunnen worden.

Het is in ieder geval duidelijk dat dit op vraag van het federale niveau gebeurt. Ik kan de kritiek van de heren Tavernier en Van Hauthem dan ook alleen maar bijtreden.

Mevrouw de voorzitter, collega's, vorige week heb ik zeer duidelijk gesteld dat ook wij in de voorbije maanden en jaren de weg van dit Gemeentedecreet mee bewandeld hebben. We hebben daar mee onze verantwoordelijkheid in genomen, hebben mee amendementen ingediend en dergelijke meer. Maar ik heb vorige week ook gezegd dat dit er toch wel over is. Daarom zullen wij ons straks als N-VA-fractie onthouden bij de stemming.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De tweede lezing is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

van Geert Bourgeois aan minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Kris Peeters
145 (2008-2009)
van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kathleen Helsen, Monica Van Kerrebroeck, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1883 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.