U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2009, 14.01u

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, net twee maanden geleden, op 14 november, heeft de Vlaamse Regering het relanceplan ´Herstel het vertrouwen´ afgekondigd. Alvast qua naamgeving was dat een schot in de roos. Vertrouwen is wat onze Vlaamse economische agenten, de consumenten en de investeerders, nodig hebben.

Er is een pakket van 840 miljoen euro vrijgemaakt met verschillende assen. Er komt een versterking van de kredietverlening, onder meer de waarborgleningen zijn toegenomen. Er komt een versterking van de investeringen, dat hebben we gisteren nog gehoord van u, mijnheer de minister-president. In 2009 zal de Vlaamse Regering ongeveer 3 miljard euro investeren. Ten slotte komt er een activering van het arbeidsmarktbeleid.

Twee maanden later, op 14 januari, is de economie er zeker niet beter aan toe. Deze week kregen we nog enkele golven van slecht economisch nieuws over ons heen. KBC houdt rekening met een economische groei van -1 percent. Er komen 100.000 extra werklozen in 2009. In onze buurlanden is het nog erger. In Duitsland spreekt men over een negatieve groei van 2 percent. Ik las vandaag in de krant dat men in het Verenigd Koninkrijk spreekt van -3 percent en een stijging van het aantal werklozen van twee tot drie miljoen. Die cijfers wijzen erop dat we het economische dieptepunt nog niet hebben bereikt.

We hebben ook gelezen dat het aantal wanbetalingen toeneemt, waardoor zelfs gezonde bedrijven het moeilijk krijgen inzake hun liquiditeitspositie.

Het is met andere woorden alle hens aan dek. En die boodschap hebben we ook maandag gehoord van de Voka-voorzitter. De Vlaamse ondernemers zeggen dat het relanceplan van de federale overheid en de Vlaamse overheid misschien verdienstelijk, maar ook 'too little' is. We moeten daar rekening mee houden.

Mijnheer de minister-president, het herstelplan is twee maanden geleden afgekondigd, maar het economische weer is sindsdien zeker niet verbeterd. Het is dus goed om nu een stand van zaken op te maken om te zien hoever de uitvoering van dat relanceplan al staat. In welke mate kunnen we dat relanceplan versterken?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Van den Heuvel, ik heb net als u gehoord dat Voka stelt dat 98 percent van de ondernemers denkt dat het relanceplan geen impact heeft. De vraag is natuurlijk over welk relanceplan het dan gaat, want dat werd niet gespecificeerd.

U stelt terecht dat de situatie ernstig is. Op 14 november hebben we het Vlaamse relanceplan 'Herstel het vertrouwen' goedgekeurd. U hebt zelf al verwezen naar de meest recente cijfers: KBC spreekt over min 1 percent, in Duitsland heeft men het over min 2 tot min 4 percent. Het kan dus nog erger worden.

Kritiek is natuurlijk altijd goed en positief bedoeld, ook vanwege de voorzitter van Voka, neem ik aan. Wat de relanceplannen betreft, heeft de Voka-voorzitter vier belangrijke punten aangehaald waar we volgens hem structureel verder aan moeten werken. Eén: onderzoek en ontwikkeling. Twee: hervorming van de arbeidsmarkt. Drie: hervorming van de sociale zekerheid. Vier: hervorming van de overheid.

De hervorming van de sociale zekerheid is tot nog toe een federale bevoegdheid, maar wat de andere drie punten betreft, kan ik vandaag zonder blozen stellen dat we daar zeer intensief mee bezig zijn geweest, dat we acties hebben ondernomen en dat we de nodige budgetten hebben vrijgemaakt.

Inzake de hervorming van de overheid hebben we bijvoorbeeld een commissie in het leven geroepen die zich moest buigen over de efficiëntie en de effectiviteit van de overheid. Die commissie heeft haar conclusies intussen geformuleerd. Op 20 januari aanstaande in Hasselt, op het grote evenement rond Vlaanderen in Actie, zullen we dienaangaande ook concrete doorbraken formuleren.

Het is absoluut juist dat we zwaar moeten investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, maar ook op dat vlak hebben we mijns inziens al extra inspanningen gedaan. In de periode 2006-2009 is daar 525 miljoen euro aan toegevoegd. In 2009 is daar nog eens 100 miljoen euro aan toegevoegd. Ook het innovatiecentrum IMEC heeft 35 miljoen euro extra gekregen. Maar ik heb intussen ook akte genomen van het advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, die nog veel meer inspanningen van ons vraagt. Er werd een bedrag van 300 miljoen euro per jaar naar voren geschoven. Ik ga ervan uit dat wat we nu al gedaan hebben, waardevol is, maar dat we in de volgende legislatuur de stijging van de middelen moeten doorzetten.

Ik wil ook even opmerken dat natuurlijk ook de bedrijven een inspanning moeten doen om die Lissabonnorm van 3 percent te halen.

Het derde punt dat de Voka-voorzitter aanhaalt, is het arbeidsmarktbeleid. Hij stelt dat we in momenten van crisis ook op dat vlak duidelijke taal moeten spreken. We hebben daar ook 30 miljoen euro extra voor uitgetrokken. U weet, collega's, dat er inzake de bijkomende bevoegdheden op dat vlak ook discussies waren in de gemeenschapsdialoog. Die discussies kunnen desgevallend opnieuw worden opgestart.

Ik wil ook onderstrepen dat wij net zoals vele andere landen geconfronteerd zijn met een mondiale economische recessie. Spijtig genoeg zitten wij in Vlaanderen niet op een eiland. Het is niet zo dat deze economische tsunami over ons heen kan trekken zonder dat wij de gevolgen ervan ondervinden. De open economie die eigen is aan onze Vlaamse economie, is daarvoor heel gevoelig.

Een van de belangrijkste elementen is dat we er toch in geslaagd zijn om onze budgettaire situatie totaal anders te maken dan andere collega's en niveaus: schuldenvrij vanaf 1 januari 2009, met ingezette buffers.

De maatregelen in het relanceplan goedgekeurd op 14 januari bevatten belangrijke en waardevolle elementen, zoals het XL-fonds en het optrekken van de waarborg voor kmo's. Ik ben ervan overtuigd dat er de nodige aandacht gaat naar de elementen die u hebt aangebracht en die Voka maandag ook heeft geformuleerd. Daarop zijn de nodige antwoorden geformuleerd en zullen nog komen, verwijzend naar onderzoek en ontwikkeling.

Mijnheer Van den Heuvel, ik heb gisteren in de commissie ook gezegd dat wij op 30 januari van alle ministers de voorstellen verwachten om de investeringen te versnellen. Wij hebben daaraan ook een monitoringtabel toegevoegd. Ik geef heel graag, als dat de vraag is, in de commissie of de plenaire vergadering een stand van zaken. Een plan goedkeuren is één. Er budgetten naast plaatsen is twee. Het opvolgen en uitvoeren is drie.

We zijn er ook over aan het nadenken welke mogelijke maatregelen wij kunnen toevoegen als de crisis nog erger wordt. Ik hoop dat de economische situatie niet verslechtert. Mocht dat wel zo zijn en mocht de situatie voor ondernemingen in Vlaanderen dat vragen, zullen wij antwoorden formuleren.

Dank u wel, mijnheer de minister-president. Ik vind het heel belangrijk dat u zegt dat u niet enkel plannen aankondigt, maar ook de moed moet hebben om die te monitoren. Dat is een goede houding.

Verder onthoud ik dat we ons vanuit deze crisis moeten klaarmaken voor de volgende economische heropleving, door een goed en ambitieus innovatiebeleid te voeren, een goed competentiemanagement van onze arbeidsbevolking met een extraatje voor opleiding en vorming en door een efficiënte overheid. Dat zijn drie pijlers die we moeten voorbereiden om voluit te kunnen profiteren wanneer de economie de volgende jaren heropleeft.

Ik vraag aandacht voor de kredietverlening, een heikel punt in deze tijd van crisis. In het relanceplan zijn al maatregelen genomen. In Duitsland net als in het Verenigd Koninkrijk heeft de regering extra maatregelen aangekondigd om de kredietverlening ook voor kmo's verder te waarborgen. Dat moet de Vlaamse Regering de volgende weken zeker in het oog houden. Kredieten zijn de smeerolie van het economische systeem. We moeten ervoor zorgen dat onze Vlaamse bedrijven niet in moeilijkheden komen door een manke liquiditeitspositie.

Ik ben heel blij dat er voor duurzame maatregelen wordt gekozen en niet voor maatregelen uit de trukendoos van de jaren tachtig, zoals de 32 urenweek, wat duidelijk niet werkt. Iedereen in de Westerse wereld is ervan overtuigd dat dit achterhaald is. Daar leent de Vlaamse Regering zich niet toe.

De voorzitter

De heer Deckmyn heeft het woord.

Mijnheer de minister-president, 95 percent van de Voka-leden gelooft niet in het relanceplan. Dat is zelfs geen actueel gegeven, mijnheer Van den Heuvel. Het werd al gecommuniceerd vóór Kerstdag vorig jaar. Nochtans is er nood aan sterke relanceplannen. Ondanks het feit dat er goede maatregelen te vinden zijn in die plannen, zijn ze veel te versnipperd. Mijnheer de minister-president, u zei zelf dat Voka niet altijd weet over welke relanceplannen het gaat. De politieke realiteit zorgt ervoor dat dergelijke plannen niet voldoen.

Voka-voorzitter Vandeurzen wijst hier duidelijk op: "Er gaan stemmen op om het communautaire te scheiden van een sociaal-economische regering. Maar er zal van het sociaal-economische niets in huis komen als er op communautair vlak niets gebeurt."

Bovendien worden we geconfronteerd met het feit dat Europa het federale relanceplan voor de bouw terugfluit. Als ik even cynisch mag zijn, we zouden van de Vlaamse economie meer resultaat kunnen verwachten van het relanceplan van de Duitse overheid, want we konden vandaag in de kranten lezen dat ons land zeker mee zal profiteren van de 50 miljard euro die Duitsland zal investeren.

Mijnheer de minister-president, gezien het versnipperd karakter, welke initiatieven hebt u al genomen en wilt u nemen voor een meer eenduidig beleid ter zake?

De voorzitter

De heer Bourgeois heeft het woord.

Geert Bourgeois

De N-VA sluit zich aan bij de Voka-kritiek, maar dat gaat over het federale relanceplan. Inzake het Vlaamse relanceplan sluit ik me aan bij de minister-president en de heer Van den Heuvel. Het mag wel meer zijn. Ik ben blij dat u wilt evalueren om meer te doen, maar de drie componenten - versterken van kredietwaarborgen, publiek-private investeringen en activeringsbeleid - zijn goede maatregelen. Alleen zal blijken dat het niet voldoende is. De crisis wordt steeds groter. We pleiten er dus voor om meer te investeren.

Heel concreet vragen we om massaal te investeren in onderzoek en ontwikkeling. We moeten absoluut de Lissabonnorm halen. We stellen voor dat u onderzoek doet naar het voorstel om een tweede Telenetoperatie te doen over alternatieve energie, een voorstel van Itinera. Dat zou een goede stimulans zijn voor Vlaanderen. We verwachten ook heel veel van de efficiëntieoefening. Die commissie is opgericht. Ik hoop dat er na de grote BBB-operatie een tweede tijdperk komt waarin wordt bespaard op overheidsvlak.

Tot slot vindt de N-VA dat het stabiliteitspact van 2001 moet worden doorbroken. Dit Belgische carcan laat Vlaanderen niet toe om snel en efficiënt te investeren. Ik ben blij dat u eind januari zult evalueren waar u staat met de investeringen. Ik hoop dat het lukt met de pps, maar ik heb er grote vragen bij. Met Toerisme lukte dat niet. Het is niet langer houdbaar dat Vlaanderen niet kan lenen. Het begrotingsbeleid tot nu toe was: begroting in evenwicht, schuldafbouw en expansieve begroting. We moesten alle investeringen cash betalen. Pps is daarvoor een alternatief, maar het bezwaart wel de begrotingen. Het is een truc, maar als die niet werkt, als we niet snel kunnen investeren, moeten we dat carcan doorbreken en moeten we kunnen lenen met behoud van het begrotingsevenwicht. Niet om tekorten te dekken, maar om te investeren op een verstandige manier, zodat we de economie een impuls kunnen geven.

België stoort zich niet aan het pact, de staatsschuld stijgt. Vlaanderen is de enige goede leerling, maar we mogen daar niet het slachtoffer van zijn. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Voka gaat uit de bocht inzake het Vlaamse beleid. Er zijn enkele punten die intellectueel niet te verdedigen zijn.

Trouwens, de minister heeft gisteren in de commissie met cijfers aangetoond dat er voor 3,1 miljard euro wordt geïnvesteerd in 2009. De investeringsvolumes zijn sterk toegenomen tijdens de afgelopen vier jaren.

Er zijn twee stellingen verkondigd. Aan de linkerzijde heb ik een pleidooi gehoord om de schuld terug op te bouwen. De heer Sannen heeft in De Tijd een pleidooi gehouden om te lenen en meer schulden te maken. Ik denk dat we er eens goed over moeten nadenken wat het eigenlijk betekent als Vlaanderen gaat lenen in het kader van de herziening van de financieringswet. Daarnaast wil Groen!, zoals de heer Van den Heuvel reeds zei, terugkeren naar de 32 urenweek. Het loonverlies zou worden betaald met een vermogensbelasting. We zitten midden in een beurscrisis en met een totaal wantrouwen in de financiële sector. Dit voorstel lijkt afkomstig uit de jaren tachtig, uit de tijd van Agalev. Ik heb de tekst gelezen, mijnheer Daems.

De linkerzijde pleit dus voor meer schulden en leningen en voor een invoering van de 32 urenweek, met als gevolg een totale destabilisatie van de spaarsector door de dreiging van een vermogensbelasting. Als dit het linkse alternatief is, dan denk ik dat de Vlaamse Regering echt goed bezig is. Mijnheer de minister-president, tussen deze kritiek en die van de rechterzijde, van de werkgevers, voert u het juiste beleid.

Op een ogenblik dat we vertrouwen moeten scheppen, komt de linkerzijde hier vertellen dat we schulden moeten maken, en dat we een vermogensbelasting en de 32 urenweek met behoud van loon moeten invoeren. Dat is werkelijk de linkerzijde uit de jaren tachtig. Ik waan me in de regering-Mitterand begin jaren tachtig. Dit is een retro zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Mijnheer Sannen, de linkerzijde heeft geen enkel alternatief.

De voorzitter

De heer De Craemer heeft het woord.

Gino De Craemer

Ik word wellicht als van de rechterzijde beschouwd en zal dan ook niet ingaan op het belachelijke voorstel van Groen!.

Er is blijkbaar heel wat kritiek van Voka op het herstelplan dat de Vlaamse Regering heeft uitgewerkt. Het plan bevat verschillende maatregelen die vooral symbolisch zijn. In die context is het niet moeilijk brandhout te maken van het overheidsbeleid. De kritiek is dan ook deels terecht.

Het is echter niet goed om bij de pakken te blijven zitten. Ik wil hier dan ook pleiten voor een versnelde uitvoering van maatregelen die een rechtstreekse invloed hebben op het economisch leven in Vlaanderen. Ik denk daarbij aan de door de overheid gefinancierde overheidsprojecten, onder andere in de bouw, maar uiteraard ook in onderzoek en ontwikkeling. Zij kunnen op korte termijn enig soelaas bieden voor de stijgende werkloosheid en zorgen voor nieuwe extra zuurstof voor tal van bedrijven.

Mijnheer de minister-president, ik hoop dat u ons daarover geregeld feedback geeft, dat u op tijd evalueert en ook luistert naar de verschillende actoren in economisch Vlaanderen en dat u ook op tijd bijstuurt.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen

Ik heb akte genomen van de uitlatingen van de federale schaduwpremier.

De antwoorden van de linkerzijde zijn heel duidelijk: we moeten vandaag heel doelgericht investeren zodat we vandaag de toekomst kunnen voorbereiden en zo snel mogelijk uit de crisis geraken.

Ik neem de kritiek niet die daarnet heel selectief is geformuleerd. Wij pleiten ervoor dat ook het vertrouwen aan werknemerzijde wordt hersteld. Wij willen 50-plussers aan het werk houden en ervoor zorgen dat mensen die tijdelijk werkloos zijn, in aanmerking kunnen blijven komen voor de jobkorting.

En dan snap ik de kritiek van Voka perfect als die het heeft over het federale relanceplan. Minister-president Peeters zegt zelf dat het wat verwarrend is wat op de verschillende niveaus gebeurt. Als men het heeft over het federale relanceplan, dan snap ik die kritiek volledig. Het is immers gebaseerd op los zand en gedoemd om te mislukken.

Wij willen werk blijven maken van een orthodox begrotingsbeleid. Dat betekent dat we investeringen durven aangaan zonder dogma's, zonder taboes, die doelgericht zijn, met het oog op een duurzame ontwikkeling. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Wat de 32 urenweek betreft, stel ik voor dat u de teksten eens rustig leest. Ik ken de truc: maak van een voorstel een karikatuur en bestrijd dan de karikatuur. Zo wint men altijd. Wij staan helemaal niet alleen als het gaat om het betalen van de sociale zekerheid. Samen met onder andere de vakbonden zeggen we dat de sociale zekerheid ook gefinancierd moet worden via inkomsten uit vermogen. Dat is de basisidee die daar achter zit.

Vandaag voeren we echter een ander debat. Zowel de minister-president Peeters als de premier hebben goede contacten met Voka. Het moet dan inderdaad pijn doen als uitgerekend Voka een aantal kritieken geeft. Mijnheer de minister-president, het is nogal gemakkelijk om de zaak af te doen door te zeggen dat het om het federale relanceplan gaat. Dat klopt niet: het gaat om het geheel. Voka en de werkgevers hebben de indruk dat er in België geen algemeen plan is met betrekking tot de relance. Het is duidelijk dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen de federale overheid en de gewesten om één plan uit te werken om de problemen aan te pakken. Werkgevers gaan niet na wie er bevoegd is. Ze gaan na welk plan kan werken. Wie het voorstelt, interesseert hen niet. Het is logisch dat ze zeggen dat ze het niet begrijpen.

Mijnheer de minister-president, Voka doet u het meest pijn met de kritiek op het punt waarvoor de Vlaamse overheid bijna exclusief bevoegd is, namelijk onderzoek en ontwikkeling. Dat pijnpunt dateert al van de 1995, toen toenmalig minister-president Van den Brande een innovatieplan heeft voorgesteld. Toen is gezegd dat de Europese doelstellingen gehaald zouden worden. We zijn nu 15 jaar verder, en het is nog steeds niet het geval. Daar doet Voka u het meest pijn. U zult een antwoord moeten geven dat verder gaat dan dat waarin u het hebt over de pure investeringen en een aantal maatregelen. U moet een onderzoek- en ontwikkelingsplan in ecologische zin voorstellen. (Applaus bij Groen!)

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Stassen, u hebt waarschijnlijk niet gehoord wat ik daarnet heb gezegd. Ik heb gezegd dat Voka vier structurele maatregelen heeft voorgesteld. U hebt verwezen naar één ervan: onderzoek en ontwikkeling. En wij zijn daar grotendeels voor bevoegd.

Ik heb ook al gezegd dat we het ritme hebben opgedreven en dat het budget voor 2008 voor innovatie 1,680 miljoen euro bedraagt. We hebben daar voor IMEC nog 35 miljoen euro bij gedaan. Tijdens deze legislatuur hebben we serieuze inspanningen gedaan om dat ritme op te drijven. Daarnaast heb ik ook nog gezegd dat het nog hoger moet liggen en dat het tijdens de volgende legislatuur nog meer moet worden opgetrokken, ongeacht wie dan de meerderheid uitmaakt. Ten slotte heb ik gesteld dat ook de bedrijven een inspanning moeten doen. Wat dat betreft heb ik dus een heel duidelijk antwoord gegeven.

Ik had het over onderzoek en ontwikkeling, de hervorming van de arbeidsmarkt en de hervorming van de overheid. Vanuit mijn bevoegdheid kan ik een antwoord geven op de opmerkingen van Voka. Ik hoop dat u nu ook een antwoord kunt geven indien men u vraagt naar de stand van zaken op het Vlaamse niveau.

Over bepaalde zaken werden afspraken gemaakt met de federale overheid. Als de toestand nog erger wordt, zullen we bijkomende maatregelen treffen. Samen met u hoop ik dat we niet in die situatie verzeild zullen raken.

Mijnheer Van Malderen, u hebt gelijk als u het hebt over het relanceplan en de tweede pijler. We hebben 30 miljoen euro meer uitgetrokken. Samen met de sociale partners doet minister Vandenbroucke er alles aan om, binnen onze bevoegdheden, de problemen van de 50-plussers op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Mijnheer Van Rompuy, het waren uw woorden bij de bespreking van de begroting: de budgettaire tekorten van vandaag zijn de belastingen van morgen. Dat vat heel krachtig samen hoe gevaarlijk het is de budgettaire orthodoxie te verlaten. Daarmee organiseer je de belastingen van morgen. Met het budgettaire beleid dat we in Vlaanderen voeren, moeten we daar verder de nodige aandacht aan geven.

Over de pps zijn er heel wat vragen. Wij hebben dat opgestart en wij zullen daar de volgende maanden en zeker op het einde van de legislatuur een eindbeoordeling over maken. Sommigen doen nu al voorspellingen over hoe het een en ander loopt. Er worden zware inspanningen geleverd om die pps-contracten en -projecten rond te krijgen. Mijnheer Bourgeois, u haalt voorbeelden aan in de toeristische sector waar dat niet is gelukt en waar we een andere weg hebben bewandeld. Maar er zijn andere voorbeelden. Denk maar aan de schoolinfrastructuur, waar we heel belangrijke dossiers en projecten hebben.

Mijnheer Deckmyn, u hebt het over versnippering. Wij doen, binnen onze bevoegdheden, wat wij moeten en kunnen doen. Ik ben samen met u vragende partij voor nog meer bevoegdheden. Zeker als het gaat om bevoegdheden die echte economische instrumenten zijn, die wij ook kunnen gebruiken in de moeilijke tijden, zoals wij er nu met de economische crisis een meemaken.

Mijnheer Van den Heuvel, de kredietverlening is inderdaad een zorg. Wij moeten van zeer nabij opvolgen hoe zich dat verder ontwikkelt. Wij hebben voor de kmo's de waarborgregeling opgetrokken van 180 naar 300 miljoen euro. Men zegt dat daar ook verzekeringsproblemen mee samenhangen. Dat wordt zeer goed opgevolgd. Ik ben zeker bereid om hier op gezette tijdstippen tekst en uitleg te geven over hoe het zit met de implementatie van ons relanceplan.

Dank u. Ik heb nog drie afsluitende opmerkingen.

U zult in het parlement een bondgenoot vinden om het plan goed te monitoren en om te zien waar er kan worden bijgestuurd.

Het is ook zeer belangrijk dat wij in deze tijd slimme maatregelen nemen. Wij moeten niet alleen maatregelen nemen waarmee we de crisis bestrijden maar het moeten ook maatregelen zijn die ons geen handicap bezorgen in de economische heropleving. In die val mogen we niet trappen. We mogen nu niet holderdebolder maatregelen nemen die op korte termijn werken maar die op lange termijn nefast zijn. Daar is, mijnheer Stassen, de 32 urenweek toch een voorbeeld van.

Ten slotte is innovatie heel belangrijk. De VRWB heeft uitgerekend dat er de volgende vijf jaar cumulatief 230 miljoen euro extra moet worden geïnvesteerd. Dan bereiken we in 2014 de Lissabonnorm. Ik nodig alle fracties van dit parlement uit om dat pad te bewandelen. Als dat in consensus kan worden beslist, dan bestaat daar al de volgende vijf jaar geen discussie over.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.