U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

van Christian Verougstraete aan minister Dirk Van Mechelen
132 (2008-2009)
De voorzitter

De heer Verougstraete heeft het woord.

Christian Verougstraete

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik lees vandaag in De Standaard dat ook de top van Ethias een miljoenenbonus kreeg. Hoe meer FIRST-rekeningen werden verkocht, hoe hoger de bonussen voor de Ethias-top.

Dat gebeurt niet voor het boekjaar 2008, maar u weet waarom. Er is de financiële crisis, maar gelukkig is er ook de interventie van zowel de Vlaamse, Waalse als federale regering, die met 1,5 miljard euro over de brug kwamen om Ethias te redden. Zij hebben bepaalde voorwaarden gesteld, ik denk aan afslanking, professionalisering, depolitisering enzovoort.

Ethias was een zeer log bedrijf. Ik denk dat maandag een algemene vergadering plaatsvond, maar die heeft geen beslissingen kunnen nemen, omdat het quorum niet werd gehaald. Dat is nu eenmaal de handelsvennootschapswetgeving.

Het is namelijk zo dat er een raad van bestuur zou komen, bestaande uit zestien leden, naast de afschaffing van het huidige toezichtcomité en dat er een nieuw comité zou worden opgericht waarbij, zoals in de kranten wordt gezegd, de Ethiasbestuurders allemaal op post blijven. Dat zou een raadgevend comité zijn waarbij de samenstelling weer gepolitiseerd zou zijn.

Mijnheer de minister, wat is uw standpunt als aandeelhouder van Ethias daaromtrent? Hoe zit het met de depolitisering en de professionalisering?

De voorzitter

Minister Van Mechelen heeft het woord.

Minister Dirk Van Mechelen

Mevrouw de voorzitter, ik wil even de geschiedenis in herinnering brengen. Vorig jaar oktober kregen we het signaal dat Ethias in moeilijkheden was gekomen. Op 20 oktober hebben we in de Vlaamse Regering een bijzondere begrotingsberaadslaging gehouden om 500 miljoen euro ter beschikking te stellen. Op 21 oktober werd de derde begrotingsaanpassing in dit parlement ingediend. Op 26 november is deze hier goedgekeurd. Op 5 december heeft de Vlaamse Regering ze bekrachtigd.

Na de bekrachtiging door de Vlaamse Regering hebben we juridisch de term sheet omgezet in een contract dat is ondertekend op maandag 29 december door de minister-president en uw dienaar. Het geld dat we hebben vrijgemaakt, is gestort op een geblokkeerde rekening in afwachting dat de nieuwe structuur wordt opgericht.

De term sheet is vertaald in een contract. Het contract houdt de nieuwe structuur in van hoe we met Ethias zullen omgaan. Vergeet even het Ethias van vandaag. Er komt een holdingmaatschappij, Ethias Finance, en daaronder komt een werkmaatschappij, Ethias nv. Deze werkmaatschappij zal de vier portefeuilles, namelijk brand, leven, arbeidsongevallen en gemeen recht, beheren met betrekking tot het verzekeringstechnische aspect.

Het is de bedoeling om te komen tot een professionalisering. Daarom zal de raad van bestuur van de holding Ethias Finance normaal bestaan uit twaalf bestuurders, waaronder drie federale, drie Vlaamse, drie Waalse en twee uit de onderlinge verzekeringsmaatschappij, en zal de werkmaatschappij bestaan uit een raad van bestuur van veertien mensen. Omdat de wet op het verzekeringswezen dat voorschrijft, zijn dat er zes uit het management en acht aangeduid door de raad van bestuur van de Ethias Finance holding. Wat Vlaanderen betreft zullen we twee van onze bestuurders laten doorstromen naar de werkmaatschappij zodat wat ons betreft het om dezelfde mensen gaat. Ik heb al aan de heer Peumans gezegd dat wij drie kandidaten hebben die totaal gedepolitiseerd zijn en bekwame bestuurders zijn.

Wat is de timing? De term sheet is omgezet in een contract. Het contract is ondertekend. De bedoeling is dat op basis daarvan op 9 februari aanstaande de vennootschap zal worden opgericht en dat dan bestuurders kunnen worden aangeduid en het werk definitief van start kan gaan. Het spreekt voor zich dat ik vanaf dat ogenblik in dit parlement, samen met de minister-president, voor 100 percent bereid ben om toelichting te geven over de werking van de Ethias Finance holding en de werking van de nv Ethias, de werkmaatschappij.

Er zijn vier aandeelhouders: drie met 25 percent plus één stem en een met 25 percent min drie stemmen. De 25 percent min drie stemmen zijn de onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Zij behouden enkel de portefeuille arbeidsongevallen, conform de wet van 1967, maar zullen de uitvoering van die portefeuille laten gebeuren door Ethias nv, die de verrekening doet. Over hoe de onderlinge verzekeringsmaatschappij zich als aandeelhouder structureert, heb ik geen zicht, laat staan toezicht. Als u weet dat er vroeger voor de vier maatschappijen vier keer 21 bestuurders waren, dat zijn er 84, en we nu naar een raad van bestuur van respectievelijk 12 en 14 gaan, met dezelfden in het management, dan denk ik dat we hebben gedaan wat ik heb beloofd.

Christian Verougstraete

Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik moet wel vaststellen, en u hebt daar geen volledige invloed op, dat er toch nog een raadgevend comité wordt opgericht.

Minister Dirk Van Mechelen

Maar niet bij Ethias. Dat zit bij de onderlinge verzekeringsmaatschappij die een van de vier aandeelhouders is.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. We hebben het hier al meermaals over gehad. Ik heb het u al eens gevraagd: betekent het feit dat de Vlaamse overheid en de Vlaamse belastingbetalers daar mede-eigenaar van worden, dat er nu een gezamenlijke strategie komt van de drie overheden? U weet dat ik een groot liefhebber van Wallonië ben. Alleen is het Ethiasdossier altijd een echte zaak van de PS in Luik geweest. Dat weet u.

Ik heb u daar in het verleden al een aantal vragen over gesteld. U hebt me toen terecht gezegd dat u, zolang heel die juridische structuur niet was opgericht, daar niet op kon antwoorden. Komt er nu een strategienota en een visie op hoe Ethias zich in de toekomst voort zal ontwikkelen? Ik verwijs alleen al naar de regionale kantoren van Vlaanderen en Wallonië. Daar heb ik het nog eens over gehad. Ik heb het ook over de omzet van het Vlaamse personeel ten opzichte van het Waalse. Daar is een wanverhouding, die eigenlijk niet in overeenstemming is met een goed beleid ten aanzien van dit soort organisaties. Komt er een gezamenlijke strategie ter zake?

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Ik wil wat meer informatie en uitleg hebben over die buitengewone algemene vergadering die heeft plaatsgevonden. Volgens de gegevens die er zijn, werd het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald. Mijn technische vraag luidt dan: als dat quorum niet is gehaald, hoe rechtsgeldig zijn de beslissingen die zijn genomen tijdens die buitengewone algemene vergadering?

Minister Dirk Van Mechelen

We moeten oppassen voor begripsverwarring. Wat Ethias nu doet, dat is het oude Ethias, met de vier onderliggende verzekeringsmaatschappijen. Dat is zo gestructureerd. Wat wij doen, is een nieuwe maatschappij oprichten, waarbij de vier worden overgedragen aan de nieuwe maatschappij. In ruil daarvoor krijgen ze 25 percent min drie stemmen. Het is dat Ethias dat we gaan controleren.

Het contract is het contract. Dat is natuurlijk onderhandeld met de federale regering en het Waalse Gewest. Het bevat heel wat afspraken die we in de term sheet hadden gemaakt.

Het zal vanzelfsprekend aan de raad van bestuur toekomen om de nieuwe strategie vast te leggen. Wat dat betreft, denk ik dat Vlaanderen drie op-en-top knappe bestuurders zal voordragen, zodat zij hun rol kunnen spelen en er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat deze 'boîte' bedrijfseconomisch wordt gestuurd en geleid.

Christian Verougstraete

We zullen dat dossier alleszins voort moeten volgen, en duidelijk het accent leggen op de professionalisering.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van John Vrancken aan minister Kris Peeters
131 (2008-2009)
van Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken, Anne Marie Hoebeke en Piet De Bruyn
2026 (2008-2009) nr. 1
van Eloi Glorieux, Mieke Vogels, Rudi Daems, Vera Dua, Jef Tavernier en Jos Stassen
2027 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.