U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

van Francis Vermeiren aan minister Hilde Crevits
126 (2008-2009)
De voorzitter

De heer Vermeiren heeft het woord.

Francis Vermeiren

Mevrouw de minister, geachte collega's, we kennen in onze directe omgeving allemaal wel mensen met ademhalingsstoornissen. Wij weten dat die mensen van zeer nabij de berichtgeving volgen over het smogalarm. Mij is opgevallen dat, niettegenstaande de berichtgeving en de goede bedoelingen van de regering, er niet naar behoren rekening mee wordt gehouden, of men nu gelijk heeft of niet.

Ik ben zeer teleurgesteld door persberichten waarin een bloemlezing staat van buitenlandse standpunten en waaronder een eminent persoon uit Oostende zijn handtekening zet en zegt dat alles wat u doet, onnozel is. Ik bedoel dus de heer Dedecker. In zijn berichtgeving gebruikt hij inderdaad termen zoals 'onnozele beslissingen', 'pesterijen', 'gek gedoe'.

Ik vind dat verkeerd. Ik kan me niet inbeelden dat de bedoelingen niet goed zijn. Ik vind het ook verkeerd omdat ik gezien heb dat zo veel mensen - men spreekt over 32.000 - beboet zijn. Als oude zondaar van snelheidsovertredingen, moet ik wel opletten met wat ik zeg. Ik vind het erg dat men geen burgerzin kan opbrengen als het om de volksgezondheid gaat, of men nu gelijk heeft of niet. Wat mij stoort, is dat politici gebruik maken van dergelijke toestanden om te zeggen dat de regering onnozele beslissingen neemt, tegelijkertijd met een oproep om een monument voor de premier op te richten en er dan rotte tomaten naar te gooien.

Ik wil het hebben over de indruk die dit bij de mensen nalaat, bij de zieke mens die op televisie verneemt dat hij bepaalde richtlijnen in acht moet nemen om zijn gezondheid te verbeteren. Wat moet ik denken van al die berichten van eminente professoren uit het buitenland? Zijn uw beslissingen wetenschappelijk verantwoord? Wat is de evolutie?

Ik zeg dat omdat ik echt vind dat men burgerzin moet aankweken. De beslissingen die u neemt met ons aller goedkeuring - buiten enkelen - moeten gestaafd zijn, omdat de mensen inderdaad meer burgerzin zouden krijgen, verantwoordelijkheid zouden nemen en de beslissingen nemen die zich opdringen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Vermeiren, uiteraard is de 90 kilometer per uur-maatregel bij fijnstofpieken geen alleenstaande maatregel. Die past in een globaal fijnstofplan, waar ook in de commissie voor Leefmilieu al herhaaldelijk over gedebatteerd is.

Het is een maatregel met een dubbel doel. Eerst en vooral wordt de maatregel maar genomen op momenten dat er echt een slechte luchtkwaliteit is en er belangrijke fijnstofpieken zijn. Maar door een maatregel waarbij men de snelheid collectief vermindert, kan men een effect genereren, een daling van de fijnstofconcentraties op een korte afstand. Vandaar dat de maatregel niet globaal in Vlaanderen geldt, maar enkel op de grote wegen langs druk bebouwde zones.

Mijnheer Vermeiren, het is niet de eerste keer dat dergelijke maatregel werd toegepast. Als we de evolutie bekijken tussen ruim een jaar geleden en nu, zien we dat de periode nu niet echt goed getimed was. We zaten tussen kerst en Nieuwjaar. Onze diensten waren in belangrijke mate met verlof, maar we hebben gezien dat de aankondiging perfect is gebeurd en de media hebben zeer ruim en correct bericht over het feit dat er fijnstofpieken waren en het smogalarm van kracht zou worden. Dag na dag is die berichtgeving in de media zeer goed en correct gebeurd. Eigenlijk kon niemand het alibi inroepen dat men het niet wist.

Er is ook gecontroleerd. Bij de totale handhaving die is gebeurd, werden 7 percent processen-verbaal uitgeschreven. Ik heb nog even bij minister Van Brempt afgetoetst of dat nu veel meer of minder is dan bij de normale snelheidshandhaving, maar het blijkt op het normale niveau te zitten. Het is dus niet spectaculair veel hoger en ook niet lager.

Ik denk dat we hier met een maatregel zitten waarvan de mensen weten dat hij ingevoerd is. We weten ook allemaal dat het een piekmaatregel is en we daarmee niet het hele probleem van de luchtkwaliteit zullen oplossen, maar het is een maatregel die aftoppend kan werken op momenten met heel hoge concentraties. Zij die zich niet aan die maatregel houden, zijn mensen die gewoon snelheidsvoorschriften negeren, hoewel ze zeer duidelijk aangekondigd waren.

Francis Vermeiren

Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb door deze vraagstelling duidelijk willen aantonen dat de zaak veel te ernstig is om demagogisch te benaderen. Dat men discussiepunten heeft wat betreft de belangrijkheid van de maatregel kan ik begrijpen. Dat men daar wetenschappelijke studies voor nodig heeft, kan ik begrijpen. Dat men verder gaat dan men vandaag staat, moeten we mee in de hand werken. Maar gebruik maken van een dergelijk volksgezondheidsprobleem is eigenlijk ondermaats.

Het is niet mijn bedoeling om met een kijvende vinger te wijzen naar al degenen die de zaak niet opvolgen inzake snelheid, maar ik wil er bij u op aandringen dat men vanuit een reden van burgerzin de mensen opvoedkundig zou benaderen en dat de beïnvloeding vanuit het positieve eigenlijk beter zou zijn dan vanuit het negatieve, zoals vandaag de dag jammer genoeg al te dikwijls wordt vastgesteld.

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Mevrouw de voorzitter, collega's, mevrouw de minister, ik heb ook de uitspraken aangaande het smogalarm gehoord. Ik geef toe dat weinig chauffeurs op een snelweg graag rijden aan 90 kilometer per uur. Maar in het belang van de gezondheid vind ik dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn.

Mevrouw de minister, ik heb toch moeten vaststellen dat aan een aantal opritten van autosnelwegen geen smogalarmborden staan, waardoor het niet duidelijk is vanaf welke plek het smogalarm geldt. Ik roep eigenlijk op om toch nog in betere signalisatie te voorzien. Ik heb dat ook al aan toenmalig minister van Openbare Werken Peeters gemeld. Het is niet eenvoudig, ik weet het, want smogalarmborden moeten handmatig omgedraaid worden, maar ik denk dat er toch nog bijsturing noodzakelijk is.

Mevrouw de minister, ik heb me bijzonder gestoord aan het feit dat buitenlandse chauffeurs de snelheidsmaatregel totaal negeerden. Worden deze chauffeurs ook beboet, of gaan zij vrijuit?

De voorzitter

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, ik sluit me graag aan bij de vraag van de heer Vermeiren. De fijnstofproblematiek is inderdaad een zeer ernstige zaak. Het verlagen van snelheden tijdens piekmomenten is enorm belangrijk en een zeer terechte maatregel, zowel voor de gezondheid als voor het verminderen van het benzineverbruik en de verkeersveiligheid. Mijn eigen ervaring vorige week was tot mijn aangename verbazing dat de snelheidsbeperking tamelijk goed werd nageleefd. Het grootste deel van de automobilisten leefde de snelheidsbeperking na, en slechts enkelen raasden aan een hogere snelheid voorbij. Persoonlijk had ik ook de indruk dat de signalisatie naar behoren was. Ik was daar aangenaam door verrast.

Dat geeft me een teken dat er wel degelijk een draagvlak is voor dergelijke maatregelen en voor snelheidsverlagingen in het algemeen. Daarom wil ik u, mevrouw de minister, de vraag stellen of het niet mogelijk is, zeker rond grote steden waar er grote bevolkingsconcentraties zijn, om op permanente basis een snelheidbeperking in te voeren. Ik denk aan de ring rond Brussel, een van de enige grote ringwegen rond steden waar men nog 120 kilometer per uur mag rijden. Men zou daar op permanente basis een snelheidsbeperking van 90 of desnoods 100 kilometer per uur kunnen invoeren.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Van den Eynde, ik heb hetzelfde gevoel als de heer Glorieux. Toevallig heb ik zelf, toen de snelheidsbeperking gold, het genoegen gehad om vrij frequent met mijn wagen vanuit mijn thuisstede naar Brussel te rijden. Ik heb zelf kunnen vaststellen dat de snelheidsbeperking vrij goed werd nageleefd langs de autosnelweg.

U zegt dat hier en daar de signalisatie niet goed is. We hebben een volledig signalisatieplan dat werd uitgevoerd. Misschien kunt u mij de plaatsen bezorgen waar het niet goed was zodat we kunnen zien of er verbeteringen noodzakelijk zijn.

Mijnheer Glorieux en mijnheer Vermeiren, het zou ideaal zijn mochten op alle snelwegen en ringwegen dynamische snelheidsborden aanwezig zijn, waardoor je op eender welk moment de snelheid kunt regelen in functie van de luchtkwaliteit en van de hoeveelheid verkeer die een bepaalde plaats moet verwerken.

Ik zag de heer Vandenbroucke lachen toen u een snelheidsbeperking langs de Brusselse ring vroeg. Ik ben in de commissie zeer duidelijk geweest over hoe we dat dossier stap voor stap aanpakken. Om soepel te kunnen inspelen op dergelijke situaties, is het van groot belang dat we zo vlug mogelijk dynamische snelheidssignalisatie kunnen aanbrengen. We doen dat straks in de regio Gent. Zo kunnen we op het moment dat het nodig is, efficiënte en noodzakelijke snelheidsbeperkingen invoeren.

Mijnheer Vermeiren, ik ben zeer blij dat u zegt dat het goed is dat er maatregelen worden genomen ten voordele van de gezondheid. U weet dat deze maatregel, naast een sensibiliserend effect, ook een concreet effect heeft. We blijven die problematiek van zeer nabij opvolgen.

Ik besluit met te zeggen dat, zoals u hebt kunnen lezen in de media, de luchtkwaliteit in Vlaanderen niet slechter maar beter is geworden. Wat de fijnstofconcentraties betreft, hebben we een zeer goed jaar achter de rug. Het is alleen spijtig dat we die laatste dagen van 2008 nog een piekconcentratie hebben gekend. Dat is eigen aan het weer dat we ook vandaag kennen: heel weinig wind en heel koud, wat maakt dat de lucht blijft hangen boven onze hoofden.

Francis Vermeiren

Ik verheug me over het feit dat de heer Glorieux deze zaak opvolgt. Ik volg hem echter niet in al zijn bedenkingen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.