U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1894/16)

De artikelen 1 tot en met 19 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 20. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1894/18)

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, ik heb onze amendementen op de uitgavenbegroting en het programmadecreet tijdens de algemene toelichting voldoende gemotiveerd.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelen 21 tot en met 30 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van de artikelen 30/1 tot en met 30/4. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1894/17)

Daarnaast is er ook een amendement tot invoeging van een artikel 30/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1894/17)

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, vorige week overleed Marcel. Hij was 76. Marcel had als gewezen kaderlid bij Fortis een heel goed pensioen. Hoewel hij en zijn echtgenote in een rustoord verbleven, had hij zijn riante villa in Sint-Martens-Latem gehouden. Zijn weduwe betaalt op die riante villa 0 eurocent aan successierechten.

Toevallig overleed vorige week ook Frans. Frans had als gewezen arbeider maar een klein pensioentje, het was alleszins onvoldoende om zijn verblijf in het rustoord te betalen. Daarom hadden Frans en zijn vrouw hun werkmanshuisje verkocht toen ze naar het rustoord vertrokken. Met het geld dat ze kregen bij de verkoop, pasten ze elke maand een deeltje bij om hun rustoordverblijf te betalen. Het bedrag had normaal moeten volstaan. Dit wordt nu echter een probleem, want de weduwe van Frans moet op dat spaargeld wel de volle pot aan successierechten betalen.

Of: hoe wie geld heeft, in Vlaanderen door de decreetgever wordt bevoordeeld en wie moet krabben om rond te komen, de pineut is.

Bij het volgende amendement heb ik ook weer een droevig verhaal. Het gaat ook over successierechten. Op 2 december kwam Mario om in een spijtig verkeersongeval. Mario was amper 29. Hij had samen met zijn Liesbeth een oud huisje gekocht en hij was in zijn vrije tijd bezig met het verbouwen ervan tot een gezellig huisje. Het werk was echter nog niet zo ver gevorderd dat ze er hun intrek al in hadden kunnen nemen. Liesbeth moet op het deel van Mario de volle pot aan successierechten betalen.

Bij hetzelfde ongeval was ook Frederik betrokken. Hij overleed ter plaatse. Frederik had dankzij de ruime financiële steun van zijn ouders onmiddellijk een sleutelklare woning kunnen kopen en erin gaan wonen. Zijn weduwe betaalt op het deel van Frederik 0 eurocent aan successierechten.

Of: hoe wie geld heeft, in Vlaanderen door de decreetgever wordt bevoordeeld en wie moet krabben om rond te komen, de pineut is.

In het volgende amendement overlijdt er gelukkig niemand, maar er gaat wel een koppel uit elkaar. Het is een koppel dat 2,5 jaar geleden samen een bescheiden huisje heeft gekocht onder het stelsel van het klein beschrijf. Omdat ze niet langer samenwonen en dus niet langer voldoen aan de voorwaarden voor dat klein beschrijf, moeten ze allebei 5 percent registratierechten bijbetalen. 5 percent op de kostprijs van een huis is een hele straf voor het ontbreken van 6 maand domiciliëring, maar ik geef toe dat ze van tevoren wisten dat ze daar drie jaar hadden moeten blijven wonen. Onbegrijpelijk is echter dat de Vlaamse decreetgever hen twee keer straft, want de 5 percent die ze moeten bijbetalen, komt ook niet in aanmerking voor de meeneembaarheid. Die 5 percent zijn ze voorgoed kwijt, ook als ze later met een nieuwe partner een nieuwe woning kopen.

Een ander koppel dat hetzelfde meemaakt, maar zich een betere woning kon permitteren en onder het stelsel van het gewoon beschrijf viel, kan wel de volledige registratierechten meenemen.

Of: hoe wie geld heeft, in Vlaanderen door de decreetgever wordt bevoordeeld en wie moet krabben om rond te komen, de pineut is. (Rumoer. Opmerkingen van de heer Bart Caron)

Mijnheer Caron, uw fractie zou dergelijke amendementen beter indienen, nietwaar? We zouden van een socialistische fractie toch mogen verwachten dat ze begaan is met het lot van de mensen die het minder goed hebben en dat ze rechtvaardige decreten goedkeurt in het parlement. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Ik had nog heel wat meer amendementen kunnen indienen, maar ik heb me beperkt tot vier. Ik kom nu tot het vierde amendement. Dat gaat over de meeneembaarheid van de registratierechten. Sinds 1 mei 2002 zijn de registratierechten voor de aankoop van een woning in het Vlaamse Gewest meeneembaar, met een maximum van 12.500 euro. Nu was 12.500 euro aan registratierechten zes jaar geleden nog een realistisch bedrag. Maar in 2008 zijn de vastgoedprijzen zodanig gestegen dat het een volledig achterhaald bedrag is geworden.

Normaliter staat 12.500 euro aan registratierechten tegenover een aankoopprijs van 125.000 euro, of 140.000 euro als de eigenaars hebben kunnen genieten van het abattement voor starters van 15.000 euro. Maar vandaag koopt men in Vlaanderen voor 125.000 euro amper nog een perceel bouwgrond, laat staan een woning. Doordat het bedrag van meeneembare registratierechten achteropblijft op de vastgoedprijzen, wordt het voordeel ervan voor de kandidaat-koper alsmaar kleiner. Daardoor dreigt het effect ervan - een daling van de instapleeftijd waarop iemand zijn eerste aankoop van een onroerend goed verricht en een forse toename van het aantal transacties - stilaan te verwateren. En daarmee gaat uiteraard ook het terugverdieneffect verloren.

Het lijkt ons dan ook hoog tijd het maximaal meeneembare bedrag aan registratierechten aan te passen aan de huidige vastgoedprijzen. Het is dan ook niet meer dan redelijk om het maximaal meeneembare bedrag aan registratierechten op te trekken tot een realistische 20.000 euro.

Collega's, ik had nog een pak amendementen kunnen indienen om in te gaan tegen onrechtvaardige toestanden in de Vlaamse decreetgeving. We zullen het er morgen nog over hebben, als er opnieuw een bijzonder slecht en bijzonder onrechtvaardig ontwerp van decreet ter sprake zal komen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De stemmingen over de amendementen worden aangehouden.

De artikelen 31 en 32 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging in hoofdstuk III van een afdeling VII, die bestaat uit artikel 32/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1894/17)

Daarnaast is er ook een amendement tot invoeging in hoofdstuk III van een afdeling VII, die bestaat uit de artikelen 32/1 en 32/2. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1894/17)

De stemmingen over de amendementen worden aangehouden.

De artikelen 33 tot en met 96 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.