U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 december 2008, 14.07u

van Patrick Lachaert aan minister Dirk Van Mechelen
122 (2008-2009)
De voorzitter

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, mijnheer de minister, de financieel-economische toestand noopt ieder beleidsniveau tot ingrijpende maatregelen. Ook de Vlaamse overheid heeft ter zake uiteraard haar verantwoordelijkheid.

Tijdens de bespreking van de begroting in de commissie voor Leefmilieu, op 4 december jongstleden, en ook naar aanleiding van een vraag van de heer Van Malderen over de soms lange behandelingsprocedures van de milieueffectrapportage, heeft de commissie een aanzienlijke discussie gevoerd over de vraag hoe we iets kunnen doen aan die duur. Dan gaat het niet alleen over het opstellen van die procedures, wat een privéopdracht is, maar vooral over de controle op de juistheid van de verrichte studieopdrachten. Die sleept soms maanden en jaren aan. Vele commissieleden stelden dat er een soort prioriteitsbepaling van de dossiers zou moeten komen, vooral rekening houdend met de mogelijkheden qua tewerkstelling.

Mijnheer de minister, deze ochtend las ik met genoegen in De Tijd dat u een actieplan hebt opgesteld, samen met de administratie, waarmee de dossiers niet alleen versneld zullen worden behandeld, maar ook liefst vergund en niet geweigerd. Daardoor zal specifiek de tewerkstelling in de bouwsector worden gegarandeerd. Uit het artikel heb ik ook begrepen dat er ongeveer tegen medio februari 2009 733 dossiers afgehandeld zouden moeten zijn. Dat is uiteraard een goede maatregel. Welke criteria zult u hanteren om voorrang te geven aan bepaalde dossiers? De overheid - de gemeenten, de provincie, het Vlaamse Gewest, de federale staat en ook Europa - kan immers een en ander doen voor die tewerkstelling.

De voorzitter

Minister Van Mechelen heeft het woord.

Minister Dirk Van Mechelen

Mevrouw de voorzitter, na de bankencrisis is de economische crisis volop uitgebroken. Ook de bouwsector zal daar ernstig door worden getroffen. Daarom hebben we samen met het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed en met het Departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed vergaderd om te bekijken wat we in het kader van de nota 'Herstel het vertrouwen' van de Vlaamse Regering kunnen doen om een en ander te versnellen.

Dankzij het feit dat nu alle provinciale buitenafdelingen verbonden zijn en werken met het Brederosoftwaresysteem, hebben we heel snel alle bouwvergunningen kunnen screenen die ofwel werden ingediend via artikel 43, dus bij de gemeente, en voor advies werden voorgelegd aan de Vlaamse overheid, ofwel via artikel 127 werden ingediend. Dan gaat het over grote bouwprojecten die rechtstreeks bij de Vlaamse overheid werden ingediend. Zo hebben we 733 dossiers gedetecteerd, die we per provincie in kaart hebben gebracht. Die dossiers hebben betrekking op infrastructuur, zoals wegenwerken, rioleringswerken, collectoren en waterzuiveringsstations, of op grote bouwprojecten, zoals socialewoonbouwprojecten en privéwoonbouwprojecten, ziekenhuizen, bedrijven en verkavelingen.

We proberen deze aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. We doen daarvoor een beroep op de andere ministers, op de secretarissen-generaal en de administrateurs-generaal van de verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de adviezen veel sneller binnenkomen. We doen ook een beroep op de gemeentebesturen. We gaan hen contacteren om bijvoorbeeld de onderzoeken voor grote sociale woonprojecten snel in te richten. We gaan erover waken dat we deze 733 vergunningen klaar hebben tegen 15 februari. Het gaat over 3400 woningen. Als we ze nu vergunnen, kunnen ze na het bouwverlof worden gebouwd. Door deze administratie vereenvoudiging en de opheffing van bureaucratie, willen we de bouwsector aanzwengelen.

Patrick Lachaert

Ik dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister.

Maar niet alleen de tewerkstelling in de bouw is van belang, ook de blijvende tewerkstelling na de realisatie van het project. Dat bleek uit onze commissiebespreking. Kan men voor blijvende banen zorgen in een ambachtelijke zone? In een industriezone?

Ik ben verheugd dat er een bevoegdheidsoverschrijdende instantie of taskforce komt die op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu en zelfs economie alle steunmaatregelen zal bundelen. Het heeft weinig zin dat alle domeinen apart werken en dat er dan eentje achterblijft. Naar het Franse voorbeeld wil ik pleiten voor een soort superminister die dit alles kan combineren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.