U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Roex, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, collega's, mijnheer de minister, over enkele maanden zal het tien jaar geleden zijn dat het oorspronkelijke decreet houdende de invoering van de zorgverzekering in dit parlement werd goedgekeurd. De hoeveelste decreetswijziging wij vandaag bespreken, weet ik niet. Ik ben de tel kwijt. Onze fractie is altijd mee gestapt in het verhaal van de zorgverzekering, zij het met de nodige kritische kanttekeningen, vooral inzake de grote, administratieve last en de daarbij horende kosten.

Mijnheer de minister, ook vandaag zal onze fractie deze decreetswijziging goedkeuren. We zullen hier niet het hele debat dat we in de commissie gevoerd hebben, overdoen. Het was trouwens een interessant debat, dat jammer genoeg op weinig belangstelling van de meerderheid kon rekenen, tot ergernis van niet alleen onszelf, maar ook van u.

Toch wil ik één opmerking maken. Dit ontwerp voert opnieuw een aantal uitzonderingen in. Daar valt stuk voor stuk iets voor te zeggen. Het zal echter de toepassing van de zorgverzekering er niet eenvoudiger op maken of de administratieve lasten verminderen.

Ten slotte wil onze fractie toch aandacht vragen voor mensen die in een serviceflat verblijven. Ze genieten immers niet automatisch van een uitkering van de zorgverzekering, terwijl dat wel het geval is voor rusthuisbewoners. En toch, mijnheer de minister, gaat het eigenlijk om dezelfde doelgroep. Dat lijkt me alvast een onderwerp voor een volgende decreetsaanpassing. Ik ben er namelijk zeker van dat het laatste woord niet is gezegd over de zorgverzekering. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Ik wil de discussie uit de commissie niet herhalen. We vinden deze aanpassingen terecht. We komen tegemoet aan een aantal bedenkingen die, onder andere, door het Kinderrechtencommissariaat werden geformuleerd. Zo is er de mogelijkheid tot kwijtschelden van boetes.

Het gaat andermaal om een aanpassing. Wat dat betreft, heeft de heer Strackx gelijk. Vele niet-Vlamingen zijn echter jaloers op de zorgverzekering. Het is eigen aan een nieuwe regeling dat die af en toe moet worden bijgestuurd. We staan volledig achter de aanpassingen die worden voorgesteld. Dat geldt trouwens voor de hele commissie.

De voorzitter

Minister Vanackere heeft het woord.

Minister Steven Vanackere

Ik wil gewoon nog eens bevestigen dat met deze wijzigingen de fundamentele filosofie van de zorgverzekering, zoals die tien jaar geleden door het Vlaams Parlement werd gecreëerd, helemaal niet wordt aangetast. Die vaststelling hebben we allemaal in de commissie gemaakt.

Mijnheer Strackx, ik ben het niet eens met uw vrees over een grotere administratieve last die door de aanpassing zou ontstaan. De heer Dehaene heeft terecht opgemerkt dat het scheppen van een rechtsgrond om kwijtscheldingen mogelijk te maken juist een bron van minder administratieve poespas is. Daarnaast is ook de formule van de automatische rechtsverkrijging, zeker voor de rechthebbende, van die aard dat er minder administratieve lasten zullen zijn voor het verkrijgen van de rechten waar ze aanspraak op kunnen maken. De verbeteringen worden dus inderdaad geleidelijk doorgevoerd. De grondvesten worden echter niet in vraag gesteld.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1810/1).

De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.