U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 november 2008, 14.03u

Actualiteitsdebat over de tweede niet-benoeming van de kandidaat-burgemeesters voor Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem en de gevolgen ervan voor de gemeenschapsdialoog inzake de staatshervorming
De voorzitter

Dames en heren, het debat is geopend.

De heer Bourgeois heeft het woord.

Geert Bourgeois

Mevrouw de voorzitter, minister-president Peeters is niet aanwezig. Ik stel voor dat we wachten tot hij er is.

- Minister-president Kris Peeters neemt plaats op de regeringsbanken.

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Mijnheer de minister-president, ik ben blij dat u er bent. Uiteindelijk gaat dit debat niet alleen over de niet-benoeming van een aantal burgemeesters in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar over veel meer. Uw regering is op een hellend vlak terechtgekomen. U dreigt met deze regering te kapseizen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag niet graag in uw schoenen zou staan. De ruzies in uw regering stapelen zich op. Niet één maar twee kartels die deel uitmaakten van uw regering, zijn ondertussen uiteen gespat. En uw dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, die u een aantal maanden geleden zo fier hebt aangekondigd en ondertussen ook opgestart, die dreigt op de klippen te lopen nog voor u goed en wel begonnen bent.

Laten we beginnen met de ruzies die zich in snel tempo opvolgen. Het is begonnen met de eis van de vicepremiers Vandenbroucke en Van Mechelen om minister Bourgeois uit de regering te zetten. Hij heeft dat dan ook welwillend gedaan. Daarna hebt u teruggeslagen door Open Vld te tackelen in het BAM-dossier en uw vertrouwen op te zeggen in het communicatiebureau van de communicatiedirecteur van Open Vld, de heer Slangen. Uiteindelijk heeft Open Vld - niet ten onrechte - teruggeslagen met het dossier van de burgemeesters, door het been stijf te houden. U was het daar niet mee eens. Op De zevende dag hebt u verklaard dat het ook anders kon. U wilde natuurlijk de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap redden. Uiteindelijk is minister Van Mechelen op zijn beurt moeilijk beginnen doen over het grond- en pandenbeleid en het ontwerp van decreet dat in dat verband aan de orde is. Als we de kranten mogen geloven, heeft hij de ministerraad met slaande deuren verlaten. U zegt dat dat niet zo is. We zullen dat straks allemaal van u mogen vernemen.

Het gaat hoe dan ook niet goed met de Vlaamse Regering.

Boven op die ruzies komt nu nog het feit dat het laatste kartel in de Vlaamse Regering, sp.a-spirit - ondertussen sp.a-VlaamsProgressieven geworden - gisteren uit elkaar is gespat. Hierdoor zit nog maar eens een minister, ditmaal minister Anciaux, met het ene been in en met het andere been uit deze regering. Dit komt de stabiliteit van de Vlaamse Regering niet ten goede. We zullen wel zien hoe het afloopt. In hoeverre de parlementsleden van VlaamsProgressieven de Vlaamse Regering blijven steunen, uit hun eigen kartelpartijtje stappen en in de richting van sp.a gaan, is niet ons probleem. Ik zou, in de marge van dit debat, gewoon graag vernemen hoe het nu met minister Anciaux zit. Maakt hij nog deel uit van de Vlaamse Regering? Wat is zijn positie? Namens wie zetelt hij nu feitelijk in de Vlaamse Regering?

Deze vragen vormen slechts de inleiding tot de pièce de résistance van mijn betoog, de gemeenschapsdialoog die ook al aan het gebrek aan eensgezindheid in de Vlaamse Regering ten onder dreigt te gaan. Ik heb de minister in verband met dit gebrek aan eensgezindheid al eerder een verwijt gemaakt. Tijdens het debat dat we een verdieping lager over dit onderwerp hebben gevoerd, heb ik verklaard dat de Vlaamse Regering eensgezind, schouder aan schouder, aan de gemeenschapsdialoog moest deelnemen of dat het op korte termijn zou mislopen. De Franstaligen zouden immers alles uit de kast halen om het broze Vlaamse front te breken, om stokken in de wielen te steken en om breekijzers te vinden om de Vlaamse Regering uit elkaar te spelen.

De dialoog van gemeenschap tot gemeenschap is nog maar net van start gegaan en het is al zover. Dit is de schuld van de minister-president. Hij heeft tijdens een uitzending van De Zevende Dag twijfel gezaaid over het standpunt over de benoeming van de burgemeesters. Hierdoor heeft hij aan Franstalige zijde een aantal mensen wakker geschud. De Franstaligen hebben hun kanonnen in stelling gebracht. Zolang de niet-benoeming van de burgemeesters in de Vlaamse Rand niet ongedaan is gemaakt, zijn ze niet langer bereid rond de tafel te gaan zitten. Ze aarzelen niet dit standpunt duidelijk te maken.

Eigenlijk liggen onze vragen voor de hand. Wanneer houdt het geruzie op? Wanneer zullen de Vlamingen en de Vlaamse Regering erin slagen eensgezind het gesprek met de Franstaligen aan te gaan? We mogen hun niet het geschenk geven al ruziënd over tafel te rollen. Dit stelt hen immers in staat de Vlaamse Regering uit elkaar te spelen en zelf hun gelijk te halen.

De Vlaamse Regering lijkt op dit ogenblik wel een Spaanse herberg. Ministers - waarvan we niet meer weten tot welke partij ze behoren - komen en gaan. Ze maken onderling ruzie en vertrekken soms zelfs met slaande deuren. De Vlaamse Regering heeft vooral geen agenda, timing of doelstellingen in verband met een cruciaal thema als de staatshervorming. Al bij de eerste uitdaging slaagt de Vlaamse Regering er niet in de rangen gesloten te houden en zich eensgezind achter minister Keulen te stellen. De Vlaamse Regering stelt niet duidelijk dat de burgemeesters in de huidige omstandigheden nooit zullen worden benoemd.

U hebt zelf verwarring gezaaid. U hebt de Franstaligen de argumenten voor de voorstellen die ze hebben gedaan, waardoor ze uw regering vleugellam hebben gemaakt, op een gouden schaal aangeboden. Zo zorgen zij ervoor dat deze dialoog niet eens op een normale en degelijke manier van start kan gaan.

Staat u achter de beslissing van minister Keulen? Staat u achter de tweede niet-benoeming van de Franstalige burgemeesters in de Rand? U hebt hierover nog geen duidelijkheid geboden. U hebt u in stilzwijgen gehuld. Dat voorspelt in de politiek meestal niet veel goeds. We hadden gedacht dat u ook de voorbije 24 uur een krachtdadig antwoord zou geven. U zegt dat u dit zult doen voor het parlement. Het is een primeur dat wij eindelijk eens van u als eersten mogen horen hoe het zit. Maar in de praktijk weten we zeer goed dat dit alleen maar betekent dat u twijfelt, dat u aarzelt, dat u feitelijk niet achter de beslissing van minister Keulen staat.

U aarzelt om te doen wat u moet doen. Want u zult van de Franstaligen geen respect krijgen. U zult bij de Franstaligen geen gehoor krijgen zolang u stamelt, bidt en smeekt aan de poort, zolang u iedere keer plat op de buik gaat, zolang u twijfel zaait over het Vlaamse standpunt, ook over de niet-benoeming van de burgemeesters. U zult daarmee net het omgekeerde effect bereiken. We hebben geen pasmunten nodig om onze belangen aan die dialoogtafel te verdedigen. Wij moeten geen water in de wijn doen. U moet niet proberen te zoeken naar een of ander onaanvaardbaar compromis, maar u moet juist een radicaal Vlaamse houding aannemen. Dat is de enige houding die bij de Franstaligen, bij de Onkelinxen en Reyndersen en co, respect zal afdwingen. Houd het been stijf, recht uw ruggengraat, spreek uit één mond, spreek radicaal Vlaamse taal: weiger die benoeming van de burgemeesters in de Rand. Misschien zullen de Franstaligen dan eindelijk bereid zijn om te luisteren. Misschien, want ik vrees dat die dialoog een doodgeboren kind is. Het bewijs ligt vandaag helaas voor.

Mijnheer de minister-president, wij hebben spijtig genoeg gelijk gekregen. Deze dialoog leidt tot niets, zal tot niets leiden en kan tot niets leiden. U hebt daar zelf de vorige 48 uur het bewijs van geleverd. U hebt het bewijs geleverd dat CD&V opnieuw, zoals dat het geval was met de heer Leterme, bereid is om te marchanderen. CD&V is opnieuw bereid, mijnheer Van Rompuy, om plat op de buik te gaan voor de chantage van de Franstaligen. CD&V is opnieuw bereid om te doen wat de CVP in het verleden altijd heeft gedaan: de Vlaamse belangen uitverkopen om zelf aan de macht te kunnen blijven en de regering te redden. Als dat de finaliteit is, als dat uw strategie is, dan kunt u niet op ons rekenen, maar dan kunt u wellicht ook niet rekenen op steeds meer mensen binnen uw eigen fractie. Ik ben zeer benieuwd naar wat de heer Van Rompuy hier straks zal vertellen. U zult ook niet kunnen rekenen op een aantal anderen binnen deze meerderheid die het gemarchandeer meer dan beu zijn. We hebben het al eens meegemaakt met de heer Leterme. U weet wat het lot was en is van Leterme. Ik hoop dat u daaruit de gepaste lessen trekt om het in dit parlement en met deze regering en deze meerderheid radicaal anders te doen. De praktijk van de voorbije 24 uur bewijst helaas het omgekeerde. Dat betekent, mijnheer de minister-president, dat u in deze niet betrouwbaarder bent dan de heer Leterme, dat u geen haar beter bent dan Leterme. Tussen Leterme en Peeters moet er qua Vlaamse onbetrouwbaarheid een gelijkheidsteken worden geplaatst. Ik hoop dat de kiezer u daarvoor op 7 juni 2009 zal afstraffen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Bourgeois heeft het woord.

Geert Bourgeois

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, geachte collega's, het is me wat in die Vlaamse Regering. (Gelach)

Die ooit zo sterke Vlaamse Regering, die ooit eendrachtige regering, die regering die een antwoord vormde op de Belgische blokkering, die regering van het goede bestuur. Durf ik nog te refereren aan het krachtige bestuur, mijnheer de minister-president? De eendracht is weg, het sterke bestuur is weg, het goede bestuur is weg, het krachtige bestuur is weg. (Rumoer/Gelach)

De voorbeelden zijn legio en de waarheid kwetst. Minister Anciaux moet vandaag in zijn beleidsbrief bevestigen dat hij zijn Vlaams Huis voor de Topsport moet afvoeren. Hij moet dat nota bene afvoeren op eis van de sp.a. Het dossier van de voetbalstadions gaat geen millimeter vooruit. Het decreet op het Grond- en Pandenbeleid - ik laat in het midden of minister Van Mechelen al dan niet met de deuren heeft geslagen - zit muurvast. Minister Keulen krijgt zijn Integratiedecreet er niet door. Het Leerzorgdecreet kan ingediend worden bij de Raad van State, want het is goedgekeurd met een schriftelijke procedure, maar Open Vld heeft onmiddellijk gecommuniceerd dat het onvoldragen is. Ik kan zo doorgaan, want de voorbeelden zijn legio. Het goede bestuur en de eendracht zijn weg.

Maar er is meer. Vandaag is het oorlog. Wij vernemen uit heel goede bron dat u, onmiddellijk nadat minister Keulen zijn beslissing heeft bekendgemaakt om de drie incivieke burgemeesters niet te benoemen, ge-sms't hebt: "Nu is het oorlog".

Dat is niet waar!

Geert Bourgeois

We zien dit ook weerspiegeld in wat gebeurt, minister Keulen. U hebt ze heel terecht niet benoemd, maar het antwoord van de minister-president is in elk geval dodelijk voor deze regering. Mijnheer de minister-president, deze vier woorden zeggen alles over het engagement dat u genomen hebt tegenover de Franstaligen.

Alle Franstaligen zeggen unisono dat u er zich toe had geëngageerd, dat er niet zou bewogen worden in het dossier van de drie burgemeesters. U kunt het ontkennen. Wat u niet kunt ontkennen, is dat u zich hebt verzet tegen het feit dat minister Keulen een beslissing zou nemen. Dat zijn feiten. Die feiten staan overeind. U hebt zich verzet tegen het nemen van die beslissing. Nochtans was voor uw partij - ik citeer de heer Van Rompuy - het dossier van de drie burgemeesters zelfs een regeringscrisis waard. Dat heeft hij hier gezegd in april van dit jaar.

Niet dat wij minister Keulen een prijs voor heldhaftigheid willen geven, want hij aarzelt in dit dossier. Hij talmt in dit dossier. Hij heeft het laten liggen. (Rumoer)

Hij durft in dit dossier geen einde te maken aan de carrousel. Er is maar één manier om een einde te maken aan de carrousel, en dat is effectief de tuchtprocedure opstarten. Die drie heren zijn vandaag burgemeester met volheid van bevoegdheid. Ze functioneren als burgemeester en lappen alles aan hun laars. Ze spelen dubbel: als slachtoffer, en tegelijk als burgemeester met volheid van bevoegdheid.

Joris Van Hauthem

Mijnheer Bourgeois, ik wil geen stoorzender zijn, maar wij hebben herhaaldelijk aangedrongen op tuchtsancties en hebben die eis ook in moties gegoten. Uw fractie stemde die, toen ze nog in de regering zat, altijd weg. U hebt daar blijkbaar in de Vlaamse Regering ook nooit op aangedrongen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Geert Bourgeois

Mijnheer Van Hauthem, u doet uw best om stoorzender te zijn. Zodra de carrousel opnieuw op gang kwam, hebben we gezegd dat tuchtrechtelijk moet worden opgetreden. Een eerste keer doet men dat niet, maar als de carrousel weer draait wel.

Joris Van Hauthem

Maar nooit binnen de regering. Toen woog het blijkbaar niet zo zwaar door.

Geert Bourgeois

Dit is een bevoegdheid van minister Keulen. Hij heeft altijd, in de regering en publiek, gezegd dat het zijn bevoegdheid is. Hij heeft gelijk, het is zijn bevoegdheid en hij heeft ze ook uitgeoefend. Het is geen collegiale bevoegdheid.

Mijnheer de minister-president, Open Vld zag ondertussen wel de kans schoon om u en heel CD&V een peer van jewelste te stoven. Pas toen het partijbestuur van Open Vld het licht op groen zette, heeft minister Keulen zijn beslissing genomen. Men heeft daar ook de afweging gemaakt over wat de gevolgen zijn voor de dialoog. Men heeft gezegd dat men die collaterale schade erbij neemt. De overweging daarbij was dat de voorstellen die nu op tafel liggen van zulke ondraaglijke lichtheid zijn, dat het ze niet kan schelen als de dialoog niet doorgaat. Dat is de situatie in uw coalitie.

Het is gênant, maar het wordt nog gênanter voor u. De Franstaligen nemen daar uiteraard geen genoegen mee en vragen meer. U moet, net als Yves Leterme, op de knieën gaan. De grote staatshervorming is allang voltooid verleden tijd, die komt er niet, maar zelfs voor de borrelnootjes moet u een hele zware prijs betalen. Daarover bent u aan het onderhandelen. Er moet recurrent 200 miljoen euro betaald worden aan Brussel, en u moet bovendien toegevingen doen in de Rand. Zij eisen van u klare taal over de burgemeesters en schorten de dialoog op. Terwijl die drie mensen ongestoord blijven functioneren als burgemeester, moet u nu voor hen duidelijk maken of het al dan niet ook uw beslissing was.

Ik heb gelezen dat u hebt gezegd dat het de beslissing is van minister Keulen. Wel, ik vind dat u vandaag klare taal moet spreken. De Franstaligen provoceren u. Het is de beslissing van minister Keulen, en het is ook zijn bevoegdheid, maar ik denk dat dit halfrond en de Vlaamse publieke opinie recht hebben te weten of u al dan niet onverkort achter die beslissing staat. Dat vragen de Franstaligen, maar ik denk dat de Vlamingen evenzeer uitleg vragen en vragen wat uw positie is. Staat u erachter, of distantieert u zich van de beslissing van minister Keulen? Staat u, met andere woorden, achter het regeerakkoord?

U kunt maar op één manier duidelijk maken aan de Franstaligen dat het ons menens is. Dat is door te zeggen: respect voor ons grondgebied, respect voor de taalwetgeving, respect voor het Vlaamse karakter van de Rand. Zolang u dat niet duidelijk maakt - en dat zijn de uitgangspunten van de beslissingen van de regering van 5 september - zult u geen resultaat boeken.

Mijnheer de minister-president, de Franstaligen zijn zo handig dat zij de bal opnieuw in uw kamp leggen. De hete aardappel ligt opnieuw op uw bord. U moet antwoord geven op twee vragen. Staat u achter de beslissing van minister Keulen? Wat wilt u nu met de dialoog?

Ik stel dezelfde vragen. Staat de regering collegiaal achter de beslissing van minister Keulen? Wat wilt u nu met die dialoog? U onderhandelt namens de Vlaamse Regering. Wij lezen permanent, vanuit Franstalige bron, wat er gebeurt in de dialoog, maar het wordt tijd dat u hier tekst en uitleg geeft. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Moens heeft het woord.

Monique Moens

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, leden van de regering, collega's, zoals ik in het vorige debat nog niet zo lang geleden al zei, wens ik niet in te gaan op de juridische of technische aspecten in dit dossier. Mijn vraag, vooral gericht aan minister-president Peeters, is dezelfde als in het vorige debat, namelijk duidelijkheid krijgen van de Vlaamse Regering.

Mijnheer de minister-president, u hebt herhaaldelijk in dit halfrond gezegd dat er van een benoeming van de burgemeesters van Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem absoluut geen sprake kan zijn. Vorige week zei u nog in dit halfrond: knoop het goed in jullie oren, de burgemeesters worden niet benoemd. U verkondigde eveneens dat alleen over het tijdstip er nog enige discussie zou kunnen zijn binnen de Vlaamse Regering. U weet heel goed dat minister Keulen, bevoegd in deze materie, een definitieve beslissing niet langer kon uitstellen aangezien het dossier afgerond is en er geen nieuwe elementen waren om eventueel een andere beslissing te nemen.

De bewuste burgemeesters hebben de wet tot tweemaal toe overtreden en kondigen in de pers doodleuk aan dat ze dit in de toekomst opnieuw zullen doen. Elke burger in dit land wordt gestraft voor het overtreden van een wet, maar blijkbaar geldt die regel niet voor de drie bewuste burgemeesters. Wij stellen alleen maar vast dat Franstalige partijen, zeker de laatste dagen, gezamenlijk oproepen om wetten niet toe te passen. Het is alleen een vaststelling. Nochtans heb ik gisteren de burgemeester van Wemmel gehoord. Die heeft een eerste keer de wet overtreden en heeft zich herpakt. Minister Keulen heeft hem wel benoemd. Hij verklaarde gisteren in de pers dat het de plicht is van elke goede burgervader om de wet toe te passen. Hij heeft dit dan ook gedaan en hij is benoemd.

Mijnheer de minister-president, u hebt hier ook altijd gezegd dat de niet-benoeming van de drie burgemeesters los staat van de gemeenschapsdialoog. Reeds van in het begin van heel dit circus - want daar begint het toch stilaan op te lijken - denken wij dat u ofwel aan de Vlamingen en de Franstaligen twee verschillende meningen verkondigt, ofwel dat u niet goed Frans begrijpt. De Franstaligen hebben altijd van in het begin gezegd dat de benoeming van de drie burgemeesters wel gekoppeld is aan de gemeenschapsdialoog. Ze hebben dat altijd gesteld als een voorwaarde om de gemeenschapsdialoog te doen slagen. U mag de persberichten over heel de periode erop na lezen: ze hebben dit steeds volgehouden, en ook nu nog wordt dat gezegd, zeker door vicepremier Reynders, gevolgd door de heer Maingain.

De Franstaligen hebben gisteren overleg gepleegd met alle voorzitters van de Franstalige partijen. Ze vragen nu een duidelijk signaal van u.

Mijnheer de minister-president, zoals ik u een tweetal weken geleden ook al heb gevraagd, vraag ik u nu alleen eens eerlijk te zijn en eindelijk op te houden met het mouwvegen bij de Franstaligen. Zo komt het immers over bij de Nederlandstaligen. Veel Vlamingen interpreteren dat zo.

Ik zou heel graag horen welk signaal u zult geven aan de Franstaligen. Ik wil u met aandrang vragen om hier vandaag geen verklaring af te leggen om dan vanavond, morgen of overmorgen verklaringen af te leggen die uw verklaring van vandaag tegenspreken. (Opmerkingen van minister-president Kris Peeters)

Dat is toch al gebeurd.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, dames en heren ministers, geachte leden, maandag heeft minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen meegedeeld dat hij het besluit tot niet-benoeming had ondertekend. Eerlijk gezegd: dat was niets nieuws. Iedereen in dit halfrond had dat al een paar weken verwacht. De minister-president had gezegd dat ze nooit zouden worden benoemd. Een tijdlang werd gezegd dat er onenigheid bestond, dat er geen eensgezindheid was over het juiste tijdstip waarop men dat zou doen. Wat zou het meest geschikte ogenblik zijn om die beslissing te nemen?

Op 5 november heeft de heer Van Rompuy daarover verklaard niet gehaast te zijn en dat de anderen probeerden een niet-benoeming te forceren. Op 12 november - want er is hier werkelijk om de week over gesproken - verklaarde hij het volgende: "Ik herhaal letterlijk wat ik hier vorige week heb gezegd: we doen die burgemeesters meer pijn door te stellen dat de Vlaamse Regering niet meedoet aan een zoveelste carrousel en hen te doen wachten bij een nieuwe weigering."

Mijnheer Van Rompuy, vorige week, op 19 november, hebt u het volgende gezegd: "Professor Van Orshoven heeft verklaard dat aan een niet-benoeming geen termijnen zijn verbonden. We kunnen blijven stilzitten. De kandidaat-burgemeesters zijn niet benoemd en ze zullen in de toekomst ook niet worden benoemd. Er is geen dwingende urgentie." Tot driemaal toe - dat is misschien een Bijbelse toedracht - hebt u gezegd dat er geen haast bij is.

Nadat een tiental dagen geleden de ministerraad de belangrijke beslissing nam om niet te beslissen, was er dan plots toch die mededeling van de minister van Binnenlands Bestuur, minister Keulen, die erop neerkwam dat het nu gedaan was en dat hij ze niet zou benoemen. Er werd al over gesproken: het is duidelijk dat deze beslissing de Franstalige partijvoorzitters in het verkeerde keelgat is geschoten. De eerste reactie was er een van verbazing over het tijdstip van deze beslissing. Nu stelt men zich de vraag hoe het nu verder moet met de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap.

Het is eigenaardig dat niet werd gewacht op het advies van de Raad van Europa. Minister Keulen heeft verklaard niet persoonlijk te zullen gaan. Hij zal zijn advocaat, meester Bart Staelens sturen, die de zaken al goed heeft geregeld, onder meer met de omzendbrieven.

Men kan zich afvragen waarom dit juist ervoor gebeurt. Indien u toch zo zeker bent van uw gelijk in Straatsburg, had u kunnen wachten, want bij het onderstrepen van uw gelijk zou het er nog een schepje bovenop doen.

Mijnheer de minister-president, de vraag die hier al werd gesteld door collega's en die men aan weerzijden van de taalgrens stelt, is of de Vlaamse Regering effectief werd ingelicht door minister Keulen over het moment waarop hij het besluit zou ondertekenen of met andere woorden over het moment van het nemen van de beslissing. Wordt de beslissing unaniem door de Vlaamse Regering gedragen? Welke voorstellen worden gedaan? Ik heb immers gelezen dat de partijvoorzitters aan Franstalige kant vragen naar voorstellen om uit deze institutionele moeilijkheden te geraken.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, als het even mag, wil ik graag een vraag stellen aan de spreker.

Mijnheer Van Eyken, vindt u het normaal dat als we spreken over de hervormingen van dit land, als we het hebben over de toekomst van 10 miljoen mensen, dit afhankelijk wordt gemaakt van drie burgemeesters die de wet niet naleven? Vindt u dat normaal?

Christian Van Eyken

Neen, maar ik zeg ook niet dat men het daarvan afhankelijk moet maken. U weet ook hoe gevoelig de zaak ligt aan Franstalige zijde. Het is niet op het juiste moment gekomen, en u begrijpt dan men zich daardoor vragen stelt aan Franstalige zijde.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, heren ministers, collega's, de CD&V-fractie heeft steeds de stelling verdedigd, en doet dat vandaag ook, dat de drie burgemeesters, van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem, administratieve daden hebben gesteld die ingaan tegen de Vlaamse decreten en omzendbrieven en dat ze bijgevolg niet benoemd kunnen worden. Ook vandaag, dat blijkt uit de interviews die ze aan een aantal Franstalige kranten hebben gegeven, blijven de drie burgemeesters zich verzetten tegen de Vlaamse decreten en aanvaarden ze de Vlaamse voogdij niet.

Over de opportuniteit om nu een niet-benoemingsbesluit te nemen, zijn er een aantal juridische argumenten pro en contra. Ik werd geciteerd en ik blijf erbij dat men over de timing en de opportuniteit van mening kan verschillen, maar die hebben niets te maken met de grond van de zaak: ze zijn niet benoemd en ze worden niet benoemd. Tegenover de perceptie die de oppositie misschien heeft dat de CD&V zou overwegen om die heren te benoemen, kan ik deze geruststelling plaatsen: ze zijn niet benoemd en ze worden niet benoemd.

De vraag die ik hier al een paar keer heb gesteld is: hoe kunnen we een einde maken aan de carrousel? Gisteren hebben de drie burgemeesters gezegd dat als het niet-benoemingsbesluit wordt genomen, ze opnieuw hun kandidatuur zullen indienen en opnieuw de carrousel in werking zullen zetten zoals dat ook gebeurde in Voeren, waar men gedurende vijf jaar - de heer Gabriels heeft dat ook nog meegemaakt - de carrousel heeft laten draaien.

Ik heb de stelling verdedigd - het is een stelling die men kan verdedigen, maar men kan natuurlijk ook een andere verdedigen - dat stilzitten en wachten de beste manier is om aan die Franstalige burgemeesters geen kansen te geven om het spelletje nog langer te spelen. Nu zetten ze de carrousel opnieuw in gang en werpen ze zich op als de martelaren van de periferie.

Monique Moens

Mijnheer Van Rompuy, u hebt het altijd over de carrousel. Denkt u echt dat door de beslissing uit te stellen een carrousel vermeden wordt? Ik denk dat het eender is.

Eric Van Rompuy

Het zou theoretisch mogelijk zijn dat men maanden tot jaren wacht voor men tot een besluit komt, omdat zij al eens niet benoemd zijn.

Joris Van Hauthem

Toen de eerste voordracht binnenkwam, mijnheer Van Rompuy, en de adviezen van de gouverneur en de procureur-generaal negatief waren, had men uw redenering om te wachten ook kunnen toepassen. Dan waren ze niet benoemd en was het in uw redenering na één ronde al gedaan. Maar u hebt er toen op aangedrongen dat men de principiële en de feitelijke beslissing zou nemen met een besluit van de Vlaamse Regering. Het Gemeentedecreet zegt dat de Vlaamse Regering benoemt of niet benoemt, niet een minister.

Maar als het dan een tweede keer gebeurt, waarschuwt u plots voor de carrousel. Nu wilt u dat men niet meer beslist. Wat voor een houding is dat? Dat verwijt ik u, mijnheer Van Rompuy. Ik verwijt u niet dat u de burgemeesters wilt benoemen. Laat daar geen twijfel over bestaan.

Eric Van Rompuy

Soms wordt daarover twijfel gezaaid.

Joris Van Hauthem

Ik heb die twijfel nooit meer geuit. Men zegt dat de koppeling met de dialoog er nooit is geweest. Maar door de beslissing uit te stellen, hebt u zelf de zaken gekoppeld. Nu zit u in een puree waar u niet meer uit geraakt.

Weet u wat u kunt doen, mijnheer Van Rompuy? Keur straks of volgende week dit decreet goed. Er is een leemte in het Gemeentedecreet. Laat ons die oplossen. Dan is het afgelopen met de carrousel. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Eric Van Rompuy

Het was uiteraard belangrijk dat de minister dat niet-benoemingsbesluit nam toen hij voor de eerste keer geconfronteerd werd met die niet-benoeming na de adviezen van de procureur en de gouverneur.

Om alle onduidelijkheid weg te werken, mijnheer Bourgeois, minister Keulen heeft beslist. Onze fractie staat achter die beslissing. Er waren juridische argumenten pro en contra.

Geert Bourgeois

Ik richt mij niet tot de fractie. Ik stel een vraag aan de minister-president.

Eric Van Rompuy

Ik spreek niet namens de regering. Ik spreek namens onze fractie. Onze fractie steunt nog altijd de regering en de minister-president. Indien uw interpretatie is, mijnheer Bourgeois, dat onze fractie de regering niet meer steunt, laat ik dan duidelijk zijn: wij staan achter de beslissing van minister Keulen, hoewel men juridisch van mening kan verschillen. Maar het is de bevoegdheid van minister Keulen en hij beslist daarover.

De benoeming van de drie burgemeesters staat los van de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap en vormt geen voorwerp van communautair overleg, evenmin als de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Onder deze voorwaarden is de dialoog gestart en moet die verder. Van een koppeling van dossiers van de Vlaamse Rand aan het debat over bevoegdheidsoverdrachten is geen sprake, mijnheer Peumans, nu niet en morgen niet. Ik zeg het in het Frans om het duidelijk te maken: 'Messieurs, il faut se faire aucune illusion. Point à la ligne.'

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Mevrouw de voorzitter, dames en heren ministers, collega's, minister Keulen heeft afgelopen maandag een belangrijke beslissing genomen, namelijk om de drie burgemeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem niet te benoemen. Onze fractie is van oordeel dat hij daarmee gedaan heeft wat hij moest doen, en wel om drie redenen.

Ten eerste is het voor zijn eigen geloofwaardigheid. Van een minister die herhaaldelijk aangeeft een beslissing te nemen op basis van een juridisch dossier, met adviezen van zijn eigen administratie, van de provinciegouverneur en een marginale toetsing van de procureur-generaal, mag men verwachten dat hij die ook neemt. Een minister die zichzelf respecteert en een beslissing aankondigt, neemt die op het moment dat hij die geschikt acht. Ik verwijs ook naar een aantal politieke commentatoren, die de voorbije dagen en weken verkondigden dat minister Keulen niets anders kon.

Ten tweede is dat voor de geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, ten opzichte van de Vlaamse publieke opinie. In het Vlaams Parlement bestaat nu al maanden een zeer brede consensus om de burgemeesters niet te benomen. Dan moeten daar op een bepaald moment daden op volgen. Na de woorden zijn maandag de daden gekomen. Dat is ook wat mensen van ons, politici, verwachten.

Ten derde is het voor de geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering bij de Franstaligen, hoewel dat niet onze belangrijkste bekommernis moet zijn. Sommigen onder ons hebben al contacten, vaak intense onderhandelingscontacten, gehad met Franstalige politici. Ik heb dat genoegen in mijn Brusselse jaren ook vaak gehad. Franstalige politici houden van lange betogen en argumenten, dat is iets waar ze goed in zijn, maar tegelijk maken die ook weinig indruk op hen. Ze deinzen pas achteruit als het gaat over een duidelijke uitoefening van macht. Je kunt hun respect maar afdwingen door te laten zien dat je haar op je tanden hebt. Ze tasten de hardheid van de tegenstander af en als ze voelen dat ze rechtdoor kunnen gaan, dat het zacht is en kruimelt en afbrokkelt, dan zeggen ze: "Il y a du mou."

De daad die minister Keulen heeft gesteld, is een heel duidelijk signaal dat de Vlaamse Regering niet onderhandelt over lopende juridische procedures en dat de benoeming van de drie burgemeesters geen onderhandelingsmaterie is.

Sommige Franstalige collega's zeggen: "Wat halen jullie zich in het hoofd?" Een burgemeester die in een faciliteitengemeente, of om het even welke gemeente, democratisch verkozen is en dus de meerderheid van de bevolking achter zich heeft, moet toch benoemd worden. Dat is in feite een pleidooi voor een automatische benoeming, en dan is er geen enkele toetsing of formele daad meer nodig door de koning of welke minister van Binnenlandse Aangelegenheden ook. Wij zeggen: democratisch verkozen zijn is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om burgemeester te worden. De tweede voorwaarde is dat men wetten en decreten naleeft, dat men dus het goede voorbeeld geeft in zijn of haar gemeente als eerste burger van de gemeente.

De drie burgemeesters - helaas voor hen - voldoen tot vandaag niet aan die voorwaarde. De Raad van State, een onafhankelijk rechtscollege en geen politiek orgaan, heeft nog niet zo lang geleden de interpretatie bekrachtigd die de Vlaamse Regering aan de taalwet geeft via de omzendbrieven-Peeters en -Martens. Het gaat in deze zaak niet om aan te tonen wie een goede, betere of de beste Vlaming is: het gaat erom de wet toe te passen, niet meer en niet minder.

Open Vld, en ik neem aan ook de volledige Vlaamse Regering - ik heb geen enkel bewijs van het tegendeel -, wil de dialoog met de Franstaligen verder aangaan, maar dan wel op basis van duidelijkheid en van respect. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Sannen heeft het woord.

Ludo Sannen

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, dames en heren van de regering, collega's, ook nu kan ik kort zijn. Ons standpunt over het al dan niet naleven van de taalwetgeving en de omzendbrieven door deze burgemeesters blijft onveranderd. Het zou onverantwoord zijn om deze burgemeesters te benoemen. Het is minister Keulen die binnen zijn bevoegdheden een duidelijke formele beslissing heeft genomen. Hij had daarvoor het juridische kader. Binnen dat kader heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen.

De minister heeft een formele beslissing genomen die correct is. De vraag is echter of het juridisch niet correct zou zijn indien de minister deze formele beslissing niet had genomen. Heeft deze formele beslissing trouwens iets veranderd aan de werkelijkheid? Neen. De burgemeesters waren niet benoemd, zijn niet benoemd en zullen wat ons betreft nooit benoemd worden. Op dat vlak heeft deze beslissing van minister Keulen niets veranderd. Vandaar dat sommige collega's terecht de vraag stellen of deze formele beslissing nodig was en op dit moment moest worden genomen. Misschien ligt er over enkele maanden trouwens opnieuw een nota op het bureau van de minister met opnieuw de vraag om de drie kandidaat-burgemeesters te benoemen. Ook dat lijkt me geen mooi plaatje.

Jan Peumans

Dus?

Ludo Sannen

Deze burgemeesters zullen wat ons betreft nooit benoemd worden.

Jan Peumans

Het wordt dan wel tijd dat de minister maatregelen neemt. Daarover bent u het toch met me eens? Wanneer men tweemaal over de schreef gaat, dan moet de minister van Binnenlandse Aangelegenheden de nodige maatregelen nemen.

Ludo Sannen

Ik ben het met u eens, mijnheer Peumans. Het zou geen mooi plaatje zijn indien we opnieuw met hetzelfde verhaal zouden worden geconfronteerd.

Jan Peumans

Ze hebben vandaag in de Franstalige kranten aangekondigd dat ze hun kandidatuur opnieuw zullen indienen.

Ludo Sannen

Inderdaad. En dan hebben we die beruchte carrousel waar de heer Van Rompuy het over had.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Peumans, u bevestigt wat ik hier al een aantal weken zeg. Door die carrousel worden de Vlaamse instellingen voor een deel belachelijk gemaakt. De heer Van Hauthem vraagt de hoogdringende behandeling van een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaamse Gemeentedecreet. Hij zegt daarin: "Het Gemeentedecreet verbiedt zulks niet. Het is perfect mogelijk dat de drie afgewezen kandidaten opnieuw worden voorgedragen." Om die carrousel dus te stoppen, moet het decreet worden gewijzigd. We staan achter de beslissing die is genomen. Door te wachten had men dit echter kunnen voorkomen.

Mijnheer Van Hauthem, mij interesseert het niet wie de strafste Vlaming is. Ik woon al jaren in de periferie en ik zie die burgemeesters bezig. We kunnen hen enorm veel pijn doen door ze één keer niet te benoemen en vervolgens het hoofdstuk af te sluiten. Dat blijft mijn stelling ten gronde. De discussie die we vandaag voeren, was een paar weken geleden al voorspelbaar. Ik word hier voortdurend geciteerd. Ik ben totaal consequent in wat ik zeg. Het feit dat de heer Van Hauthem dit voorstel van decreet indient, is daarvan het beste bewijs.

Jan Peumans

Mijnheer Van Rompuy, ik ben ook twaalf jaar burgemeester geweest. Als ik drie keer dezelfde daad op deze manier zou plegen, zou het logisch zijn dat de gouverneur of de minister van Binnenlandse Aangelegenheden de nodige maatregelen zou nemen. Ik stel vast dat ze gewoon volharden in de boosheid. Het staat vandaag in Le Soir: ze gaan hun kandidatuur opnieuw indienen. De gouverneur van Vlaams-Brabant zal een nieuw onderzoek instellen. Men zal tot dezelfde conclusie komen en zo blijven we bezig. Ik vind dat de minister van Binnenlandse Aangelegenheden de nodige tuchtmaatregelen moet nemen ten aanzien van mensen die een loopje nemen met de wet.

Joris Van Hauthem

Mijnheer Peumans, de heer Bourgeois is er, toen hij nog minister was, niet eens in geslaagd om minister Keulen ervan te overtuigen om maatregelen te nemen.

Mijnheer Van Rompuy, wij komen u tegemoet. Het Gemeentedecreet vertoont onzes inziens een leemte op dit vlak. Ook bijvoorbeeld een burgemeester van Zwevegem die eventueel door minister Keulen niet wordt benoemd - om andere dan communautaire redenen - kan op basis van het huidige Gemeentedecreet opnieuw zijn kandidatuur indienen, en opnieuw zijn kandidatuur indienen, en opnieuw zijn kandidatuur indienen, en opnieuw zijn kandidatuur indienen! Gaat u dan aan die burgemeester van Zwevegem zeggen: "Weet u, we gaan daar niet over beslissen."? Dan blijft hij waarnemend burgemeester. Gaat u dat hier dan ook vertellen? Nee! Nu vertelt u dat hier omdat u een communautaire carrousel verwacht. Wij hebben u daar altijd voor gewaarschuwd. Wij hebben gepleit voor tuchtmaatregelen als we decretaal moeten ingrijpen. We hebben dat in de commissie al besproken: dit is een lacune in het Gemeentedecreet en voor de voordracht van alle kandidaat-burgemeesters in Vlaanderen. Wij lossen deze lacune op met dit eenvoudig voorstel van decreet. Keur het goed en heel het discours over de carrousel is opgelost. Dan gaan we hen pas pijn doen. Als dit voorstel van decreet goedgekeurd is, dan doen we hen pas pijn want dan kunnen ze hun kandidatuur niet meer indienen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Als u consequent wilt zijn, keur dit voorstel van decreet dan goed. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Sabine Poleyn

Ik ben van Zwevegem en ik wil duidelijk maken dat wij een voorbeeldige burgemeester hebben. Hij schikt zich volledig naar de decreten van dit parlement.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Van Hauthem, we kunnen die discussie voeren in de commissie. Als Vlaams Parlementslid vind ik dat we onze decreten niet moeten wijzigen omwille van die drie heren. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Ik was er bij in 1988 toen over de wet op de faciliteitengemeenten werd gestemd in de Kamer. Weet zeer goed dat om schepenen af te zetten in faciliteitengemeenten als zij de taalwet zouden overtreden, advies nodig is van het college van gouverneurs van heel België, waar ook Walen en Luikenaars in zitten.

Joris Van Hauthem

Neen.

Eric Van Rompuy

Jawel.

Joris Van Hauthem

Neen.

Eric Van Rompuy

Ja, maar het is zo.

Joris Van Hauthem

Neen, het is niet zo.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Van Hauthem, ik spreek over de jaren tachtig. Die hele discussie werd toen gevoerd. Die wet werd nog mee goedgekeurd door de toenmalige Volksunie, die toen in de regering zat. Men heeft een unaniem advies nodig van de gouverneurs als het gaat over....

Joris Van Hauthem

Over Voeren en Komen, de rest van dat artikel van de Gemeentewet is opgeheven door het Gemeentedecreet.

Eric Van Rompuy

Als men daarover spreekt, moet men weten waarover men spreekt, en niet in termen van slogans.

Joris Van Hauthem

Ik weet waarover ik spreek. Hebt u de Gemeentewet bekeken? Het gaat over Voeren en Komen. Daar hebt u gelijk, het gaat niet over de Randgemeenten. Wat het toezicht en de tuchtmaatregelen betreft, is de Gemeentewet door het Gemeentedecreet opgeheven. Het enige wat nog in de Gemeentewet staat, gaat over Voeren en over Komen, en niet over de zes.

Ludo Sannen

Mevrouw de voorzitter, de vraag is waarover wij hier debatteren. Ik merk dat we het er kamerbreed over eens zijn dat deze burgemeesters niet kunnen, niet mogen en nooit kunnen of mogen worden benoemd. We vragen ons wel af of de timing van de formele beslissing van de minister tactisch en strategisch goed was. In elk geval, we zijn het er ook allemaal over eens dat dit niets aan de werkelijkheid heeft veranderd.

Maar, mijnheer de minister-president, ik wil wel duidelijk stellen dat de benoeming van de burgemeesters voor ons op geen enkel moment het onderwerp kan uitmaken van de gemeenschapsdialoog die we nu voeren. Ondanks het theater van de Franstalige voorzitters, heb ik de indruk dat de dialoog kan worden voortgezet. Ik ga ervan uit dat de gemeenschapsdialoog, waar we allemaal naar vragen -en ik hoef u niet te vertellen waarom -, resultaten zal opleveren.

Mijnheer de minister-president, onze fractie vindt dat er grotere uitdagingen en grotere bekommernissen voor ons liggen dan wel om te weten, mijnheer Dewinter, of minister Van Mechelen nu met de deuren heeft geslagen of niet. Daarmee bent u immers gestart in uw tussenkomst. Wat ons interesseert, is hoe deze regering voort werkt aan de opdrachten die ze zichzelf heeft opgelegd in verband met de economische crisis waar we dreigen in verzeild te geraken. Overal in de wereld zoekt men naar juiste antwoorden op deze crisis en wij debatteren hier over de vraag of de ministers in de Vlaamse Regering elkaar nog tutoyeren en of een juridisch correcte beslissing van minster Keulen voldoende applaus heeft gekregen van de minister-president. Dat interesseert ons minder. Wat ons wel interesseert is hoe en welke concrete maatregelen deze regering neemt. Welke stappen ze zet als antwoord op de economische crisis waar we in terecht dreigen te komen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, leden van de regering, ik zal bijzonder kort zijn. Ik start met u, mijnheer de minister-president, te zeggen dat ik met u te doen heb. Blijkbaar is ook uw Vlaamse Regering aangetast. Ik had de indruk dat u in de loop van de maand september, toen u de dialoog overnam en zelf stelde dat u al uw ministers zou meenemen om de dialoog te voeren, werkelijk het idee had en in de waan verkeerde dat u nog voor het zomerreces tot een nieuw communautair akkoord zou kunnen komen.

Hoe naïef was u toch om te denken dat u tot een communautair akkoord zou kunnen komen zonder dat BHV en de benoeming van de drie burgemeesters mee op tafel lagen. Iedereen die de geschiedenis van de laatste jaren van dit land kent, weet dat dit onmogelijk is. Het heeft amper twee maanden geduurd, en uw regering is even ziek als de federale regering toen. Ze is aangetast door het communautaire virus. De federale regering heeft anderhalf jaar lamgelegen omdat CD&V en N-VA, toen nog netjes in kartel, absoluut eerst een grote staatshervorming wilden vooraleer er iets zou kunnen gebeuren.

En zie, mijnheer de minister-president, u als CD&V-boegbeeld krijgt nu een koekje van eigen deeg. Het is nu de VLD die het communautaire dossier gebruikt om zich binnen uw ploeg als beste Vlaming te profileren. Ik heb mijnheer Gatz hier horen verklaren dat de heldendaad van zijn minister absoluut noodzakelijk was om de geloofwaardigheid van de politiek te realiseren. Het ging over geloofwaardigheid.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Excuseer me als ik u even onderbreek, mevrouw Vogels. Het stoort me mateloos als ik lees dat sommige perscommentatoren en sommige politici het altijd maar hebben over wie nu de beste Vlaming is. Is dat nu een Vld'er, een CD&V'er, een N-VA'er of een Vlaams-Belanger? Mevrouw Vogels, we moeten dit dossier nu eens los van het communautaire aspect bekijken.

Dit gaat over de vraag of die mannen in aanmerking komen om de titel van burgemeester te voeren. Dit is een juridische zaak. En laten we stoppen met het dossier te koppelen aan het communautaire debat. De Franstaligen doen dat. Ik heb die opmerking ook gemaakt aan de heer Van Eyken. Het klopt, mijnheer Sannen, dat er andere katten te geselen zijn in dit land.

Mieke Vogels

Mijnheer Van Dijck, ik koppel die zaken niet aan elkaar. Ik stel alleen vast dat na twee maanden het communautaire vergif in deze regering geslopen is, dat ministers elkaar vliegen afvangen, de duvel aandoen, en dat de heer Gatz hier zegt dat dit belangrijk is voor de geloofwaardigheid van de politiek. En dan neem ik mijn draad terug op. Mijnheer Gatz, denkt u nu echt dat dit de geloofwaardigheid van de politiek zal redden? Drie weken na elkaar staan we hier in prime time te debatteren over het al dan niet benoemen van de drie burgemeesters! Drie weken na elkaar zien de kijkers op Villa Politica hoe we hier hakketakken over de benoeming van drie burgemeesters. (Rumoer)

Dat gebeurt op een moment dat Vlamingen wel wat anders aan hun hoofd hebben. Ze verwachten van ons dat we een antwoord bieden op de reële problemen van de mensen: het gebrek aan koopkracht, de armoede enzovoort.

Sven Gatz

Mevrouw Vogels, ik begrijp uw enigszins disproportionele aanval op mij niet goed. Ik heb de heer Keulen helemaal niet zalig verklaard. Ik heb ook niet gezegd dat hij een heldendaad heeft verricht.

Ik heb gezegd dat dit ook te maken heeft met de geloofwaardigheid van de politiek, en daar wijk ik niet van af. De geloofwaardigheid van de politiek heeft ook te maken met wat de heer Sannen op het einde van zijn betoog heeft gezegd. We moeten antwoorden bieden op de uitdagingen van nu, op de crisis, het werk en de economie. Daarover ben ik het eens. Maar de geloofwaardigheid van de politiek heeft ook te maken met kleine beslissingen zoals deze, die genomen moeten worden omdat dat de minister rekening moet houden met de juridische logica. Hij kan niet anders. Dat heeft ook te maken met de geloofwaardigheid van de politiek, tot spijt van wie het benijdt. (Applaus bij Open Vld)

Jan Peumans

Mevrouw Vogels, ik denk dat u veel werk hebt. Ik heb vragen bij de manier waarop uw Franstalige collega, de heer Javaux, zich in dit dossier manifesteert. Ze staan allemaal keurig op een rijtje te zeggen dat het een schande is. Maar eigenlijk doet minister Keulen niet meer dan de wet toepassen.

Ik heb de heer Sannen daarnet ook horen zeggen dat er een aantal andere maatschappelijke problemen zijn. Dit parlement heeft de afgelopen weken ook andere zaken dan de benoeming van die burgemeesters aangepakt. We hebben in de commissie voldoende van gedachten gewisseld over investeringen die moeten gebeuren. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Het grootste deel van het werk gebeurt in de commissies, en niet in dit halfrond. Maar het is natuurlijk gemakkelijk om zich in deze zaal voor de camera's te manifesteren.

Mevrouw Vogels, als lid van de oppositie moet ik u toch terechtwijzen.

Mieke Vogels

Mijnheer Dewinter, u vond ik geweldig. Ik ben aan het turven geweest. Ik denk dat u vandaag voor de zevenhonderdvijftigste keer 'plat op de buik' hebt gezegd. (Rumoer)

Dan zal ik het nu voor de zevenhonderdeenenvijftigste keer herhalen. Ik weet niet of u iets hebt met uw buik.

Ik wil alleen maar zeggen dat u het vandaag alleen maar hebt over het symptoom. Het symptoom van de ziekte is vandaag inderdaad de niet-benoeming van die drie burgemeesters en het gemarchandeer van de minister-president. Maar de ziekte - en daar gaat het toch om - is de onbetrouwbaarheid van een ruziemakende regering. Ze wil de dialoog - het paradepaardje van minister-president Peeters - redden. Hij wil daarmee de Vlaamse Siegfried zijn, die zegevierend richting 7 juni trekt. En nu - luister goed, mevrouw Vogels - gaat ze plat op de buik voor de Franstaligen. (Gelach)

Ze is de uitverkoop op communautair vlak aan het organiseren.

Onderscheid toch eens het symptoom van de ziekte! De ziekte is erg. En daarover moet het debat vandaag gaan.

De Vlaamse Regering is niet meer in staat eendrachtig en eensgezind beslissingen te nemen. Dat is de reden waarom we het debat van de Franstaligen verliezen en waarom de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap zal mislukken. Dat is de essentie.

Mieke Vogels

Ik zal afronden voor de heer Dewinter zijn uitdrukking een 752e keer gebruikt. Ik blijf het problematisch vinden dat we hier elke week over hetzelfde onderwerp vergaderen. Dit is de etalage van het Vlaams Parlement. De mensen thuis zien deze vergaderingen en niet de commissievergaderingen. (Opmerkingen van de heer Jan Peumans)

Ik ben het eens met de stelling dat hier ook andere zaken gebeuren. Ik zou minister-president Peeters echter nog een laatste vraag willen stellen. Ik zou hem willen vragen te voorkomen dat we hier volgende week opnieuw moeten staan. Hij moet minister Keulen naar de Raad van Europa sturen om uit te leggen waarmee we hier bezig zijn. Ik hoop dat we volgende week niet zullen moeten debatteren over het feit dat de Raad van Europa ons ongelijk heeft gegeven.(Applaus bij Groen!)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, ik zal een vrij direct en duidelijk antwoord geven op alle vragen die in dit halfrond en daarbuiten zijn gesteld. Ik deel de zorg van mevrouw Vogels. Wat mij betreft, hoeven we hier volgende week niet opnieuw over te debatteren. De Vlaamse Regering is echter steeds bereid op vragen van het Vlaams Parlement in te gaan.

Hoewel ik dit al eerder heb gezegd, zal ik het voor alle duidelijkheid nog eens herhalen. De Vlaamse Regering is het volledig eens wat de inhoud van de voordrachtsakten van de drie kandidaat-burgemeesters betreft. Op basis van deze akten konden ze niet worden benoemd. Indien een kandidaat-burgemeester in zijn motivering verklaart zich niet bij de arresten van de Raad van State neer te leggen, kan hij onmogelijk worden benoemd.

Het gaat hier niet enkel om de arresten van de Raad van State van 23 december 2004. In een arrest van 19 juni 2008 heeft de Raad van State nog eens uitdrukkelijk gesteld dat de omzendbrief van de Vlaamse overheid een correcte en met de Grondwet conforme interpretatie van de taalwetgeving bevat.

De Vlaamse Regering is en zal het steeds eens zijn wat de inhoud van de drie voordrachtsakten betreft. Het gevolg is dat de kandidaat-burgemeesters niet kunnen worden benoemd.

Op 13 november 2008 heeft minister Keulen me heel het dossier overhandigd. De Vlaamse Regering heeft tweemaal over de juridische risico´s gediscussieerd. We hebben ons afgevraagd hoe we het juridisch carrousel moeten inschatten. De Vlaamse Regering heeft nooit van gedachten gewisseld over de vraag hoe we die drie kandidaat-burgemeesters kunnen benoemen. Daar is niet over nagedacht en dat is zeker nooit als discussiepunt op tafel gelegd.

De heer Sannen heeft terecht naar onze moeilijke economische situatie verwezen. De Vlaamse Regering moet antwoorden op die vragen formuleren. Met de goedkeuring van het actieplan tot herstel van het economisch vertrouwen hebben we dit op 14 november 2008 al gedaan. Alle leden van de Vlaamse Regering zullen hieraan blijven werken.

Wat de gemeenschapsdialoog betreft, wil ik nog even iets in herinnering brengen. Tijdens het debat in De Schelp heeft de heer Dewinter verklaard dat we het heft in eigen handen moesten nemen, dat we zelf voor de realisatie van de staatshervorming moesten zorgen en dat we dit punt niet aan de federale regering mochten overlaten.

Wij hebben in de Vlaamse Regering - toen nog met de heer Bourgeois - gezegd dat we, op basis van een aantal uitgangspunten, deze verantwoordelijkheid zouden opnemen. Ik ben het nog altijd volmondig eens met de visie dat de staatshervorming moet worden uitgevoerd door de deelstaten, door de gemeenschappen, en dat zij niet moet worden overgelaten aan het federale niveau. Dit is een heel duidelijk beleid. Er is daar al heel veel werk in gekropen. Ik persoonlijk wil er alles voor doen om die staatshervorming te bereiken. Daar werd hier terecht al meerdere keren naar verwezen. Dat moet onze leidraad blijven.

Nu heel concreet, mevrouw de voorzitter, collega's. We hebben het er hier op 12 en 19 november al over gehad. Ik blijf ervan overtuigd dat die gemeenschapsdialoog, de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, de ideale oplossing is om tot resultaten te komen in de staatshervorming. Maar ik zeg u ook in alle duidelijkheid: wanneer de Franstaligen zeggen dat de gemeenschapsdialoog pas kan worden heropgestart als er een oplossing is voor de drie kandidaat-burgemeesters, dan is het antwoord heel eenvoudig, dan is een heropstarting niet mogelijk. De benoeming van de kandidaat-burgemeesters is niet gekoppeld aan de gemeenschapsdialoog; zij staat niet op de agenda van de gemeenschapsdialoog. Als men vraagt om een heropstarting pas mogelijk te maken als er een oplossing is voor die kandidaat-burgemeesters, dan zal die dialoog wat ons betreft niet heropgestart worden. Dat is heel spijtig.

Ten tweede, en nog duidelijker: wanneer men stelt dat deelakkoorden vóór de regionale verkiezingen maar mogelijk zijn als er een oplossing is voor die kandidaat-burgemeesters, dan zeg ik in alle duidelijkheid dat een heropstarting van de gemeenschapsdialoog niet mogelijk is. Ik kan, mevrouw de voorzitter en beste leden van dit parlement, niet duidelijker zijn. Ik hoop dus dat we die gemeenschapsdialoog kunnen heropstarten, maar dan niet met de voorafgaandelijke voorwaarde van een akkoord over de kandidaat-burgemeesters en dit evenmin als voorwaarde om deelakkoorden te hebben vóór de regionale verkiezingen. (Applaus bij de meerderheid)

Mijnheer de minister-president, ik heb u zopas stoere Vlaamse taal horen spreken. Ik heb dat al een paar keer gehoord. Ik hoop alleen dat u dat op het moment van de waarheid ook in de praktijk zult kunnen omzetten en dat men toch niet achter de schermen een of ander heilloos compromis zal proberen te bereiken. U weet dat u aangeschoten wild bent met deze regering: niet alleen omwille van de interne verdeeldheid, waarover ik u overigens niets heb horen vertellen, maar ook omwille van het feit dat u nu alleen maar oogst wat u hebt gezaaid. U hebt de twijfel gezaaid die bij de Franstaligen aanleiding heeft gegeven om een stap verder te gaan, om nieuwe eisen te stellen, om een koppeling te vragen tussen de niet-benoeming van de burgemeesters en de gemeenschapsdialoog. Als u vandaag uw eigen dialoog daardoor ten grave moet dragen, dan is dat in eerste instantie uw eigen fout. U bent daarvoor verantwoordelijk, want u hebt de Franstaligen op het idee gebracht om te doen wat ze nu doen.

Dat is juist het pijnlijke. Indien u vanaf het begin een duidelijke agenda had gehad, indien u vanaf het begin een duidelijke timing had gehad, indien u vanaf het begin duidelijke doelstellingen had gehad, indien u vanaf het begin geen twijfel had laten bestaan over een aantal zaken, indien u niet naar De Zevende Dag was getrokken om daar de indruk te wekken dat er misschien wel een compromis in zat, enzovoort, zouden de Franstaligen die eisen wellicht nooit hebben gesteld. Zij zouden dan geweten hebben dat u niet bereid bent om water bij de wijn te doen, dat u niet bereid zou zijn, mevrouw Vogels, om plat op de buik te gaan.

Wie zijn achterwerk verbrandt, moet op de blaren zitten. Blijkbaar is dat zeker het geval voor u, mijnheer de minister-president. Uw gemeenschapsdialoog ligt er en - laat ons eerlijk zijn - hij ligt er goed, want enig concreet resultaat zou hij toch nooit hebben opgeleverd.

Geert Bourgeois

Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, er zijn drie aspecten aan deze zaak.

Ik denk dat er klare taal is gesproken over de benoeming van de burgemeesters. Op het Union des Francophones na, zal niemand in dit halfrond zeggen dat die drie heren kunnen worden benoemd. Dat is heel duidelijk.

De minister-president heeft vandaag heel uitdrukkelijk gezegd dat dit niet gekoppeld wordt aan de dialoog, niet om hem op te starten en niet als voorwaarde om akkoorden te sluiten. Dat is stoere taal, waarvan we akte nemen. Maar u hebt vooraf gezegd dat u voorafgaande garanties van de Franstaligen had. Die slaan natuurlijk precies op twee fundamentele aspecten. Het eerste is het aspect van het respect voor de taalgrens en voor de tweeledigheid van dit land. Het tweede is de garantie te komen tot een grote staatshervorming, waarbij de klemtoon wordt gelegd op de tweeledigheid, op de twee deelstaten.

We gaan dus heel binnenkort weten of er inderdaad sprake is van garanties dan wel of dit een kleine minihervorming wordt, een tweede pakketje bis, dat ons als Vlaamse overheid niet toelaat om een antwoord te bieden op de dringende, prangende economische problemen. De Vlaamse uitvoer - en daar leven we van - gaat achteruit. We leven in een wereldwijde economische crisis. De Vlaamse Regering heeft niet de economische hefbomen, niet de middelen om daar een krachtig beleid over te voeren. Dat moet de uitkomst van de staatshervorming zijn. We zullen zien wat het resultaat is.

Monique Moens

Mijnheer de minister-president, ik heb heel goed geluisterd. Ik ben zeer verheugd over uw antwoord. Ik vraag me alleen af waarom u dit niet onmiddellijk na de communicatie van minister Keulen hebt bekendgemaakt. Gisteren zijn de Franstalige partijen bij elkaar gekomen. Zij hebben duidelijk opnieuw een ultimatum gesteld. Ik vraag me af waarom u niet onmiddellijk aan de buitenwereld hebt gezegd wat u hier vandaag zegt.

Christian Van Eyken

Mijnheer de minister-president, ik heb ook goed naar uw antwoord geluisterd. U zegt dat u gedurende twee weken in de ministerraad hebt bekeken hoe de juridische carrousel moest worden onderzocht. Kan ik daaruit afleiden dat u op de laatste ministerraad - want u had toch het licht op oranje-rood gezet voor minister Keulen - het licht op groen hebt gezet zodat minister Keulen zijn beslissing kon nemen? Het is een heel duidelijke vraag, waarop ik geen duidelijk antwoord heb gehoord.

U zegt wel dat u het eens bent over het feit dat ze niet benoemd zullen geraken, dat ze nooit benoemd zullen geraken. Dat weten we al vier weken.

U zegt aan de pers en de Franstalige partijen die u daarom gevraagd hebben, dat u geen voorstel hebt om uit dit communautair probleem te geraken. Is dat juist?

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Dewinter, ik kan u dat niet kwalijk nemen. U zit in de oppositie en u probeert natuurlijk datgene waarop u zelf hebt aangedrongen, nu te ontkennen. U zegt dat ik er voor gezorgd heb dat de gemeenschapsdialoog nu terug naar af is. Ik heb hier altijd gezegd dat de benoeming van de drie burgemeesters niet in de gemeenschapsdialoog zat en dat het ook nooit een voorwaarde kan zijn. Dat heb ik vandaag nog eens duidelijk gezegd. Dat is niet nieuw.

Ik heb wel nog eens benadrukt dat, zoals bij verschillende sprekers aan bod is gekomen, de afweging over de juridische carrousel twee keer is gebeurd in de ministerraad. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

De beslissing van minister Keulen is genomen. Hij had de bevoegdheid, en de hele Vlaamse Regering staat daar ook achter.

Joris Van Hauthem

Eindelijk, dat is de eerste keer vanmiddag.

Minister-president Kris Peeters

Ik zal de verantwoordelijkheid dragen wat de gemeenschapsdialoog betreft. Als er iets uit komt, zal men hier zeer gelukkig zijn, vermoed ik. Als er niets uitkomt, waar u nu van uitgaat, zal ik wel de gevolgen en reacties aanhoren.

Mijnheer Bourgeois, u weet zeer goed dat, toen we daar in de regering over gesproken hebben - en op dat moment maakte u nog deel uit van die Vlaamse Regering - we hebben gezegd dat we naar een staatshervorming gaan op basis van een gemeenschapsdialoog en voor de regionale verkiezingen naar deelakkoorden gaan die meer zijn dan het eerste pakket.

Wat de gemeenschapsdialoog betreft, zijn we aardig gevorderd om daar andere elementen aan toe te voegen. Maar u weet zeer goed dat we in de discussie - en dat staat in de teksten die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd - gingen voor deelakkoorden voor de regionale verkiezingen. Daar was u het toen ook mee eens.

Mijnheer Bourgeois, wat de garanties betreft, is het zo dat Brussel-Halle-Vilvoorde geen element was van de agenda van de gemeenschapsdialoog. Die garantie hebben we gekregen. Brussel-Halle-Vilvoorde maakt geen deel uit van de agenda van de gemeenschapsdialoog voor de regionale verkiezingen. Ook dat is heel duidelijk afgesproken.

Mevrouw Moens, ik heb hier een aantal keren hetzelfde gezegd. Ik heb zelfs gevraagd of u goed hoorde wat ik zei. Het is zeer duidelijk dat we na de beslissing van minister Keulen heel duidelijk hebben laten weten dat inhoudelijk die beslissing volledig gesteund wordt door de volledige Vlaamse Regering.

Ik ga ervan uit dat deze Vlaamse Regering - en we zullen dat aantonen in de ministerraad van vrijdag en alle ministerraden die daarna volgen - de nodige slagkracht heeft om belangrijke ontwerpen van decreet goed te keuren en die ook in het parlement ter stemming voor te leggen. Dat is het bewijs dat we de volgende weken en maanden zullen leveren. Alle andere vragen en discussies zijn, wat mij betreft, niet relevant.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Het debat is gesloten.

De voorzitter

Actualiteitsmoties

Door de heer Bourgeois en door de heer Van Hauthem werden tot besluit van dit actualiteitsdebat actualiteitsmoties aangekondigd. Ze moeten om 16 uur zijn ingediend. Het parlement zal zich daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.