U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 november 2008, 14.06u

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Bart Martens, Patrick De Klerck, Jos Bex en Erik Matthijs
1782 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mevrouw de voorzitter, collega's, de Europese kaderrichtlijn water 2000 bepaalt dat het watersysteem het uitgangspunt voor het waterbeleid moet zijn. De Europese kaderrichtlijn moet normaliter tegen 2015 worden uitgevoerd om alle watersystemen in Vlaanderen een goede toestand te laten bereiken.

Er is een behandeling geweest in de commissie. Daarvan is geen verslag opgesteld. Artikel 35, paragraaf 6, laat toe om dit probleem onmiddellijk naar de plenaire vergadering te sturen, aangezien de commissie vond dat het een dringende behandeling behoeft. Op één onthouding na, vraagt de commissie unaniem dat de Vlaamse regering naar de vorm werk maakt van de uitvoering van het decreet van 8 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het tijdig in de Vlaamse regelgeving wordt omgezet, dat de elf bekkenbeheersplannen zo vlug mogelijk worden vastgesteld en dat het ontwerp van de stroomgebiedsbeheersplannen tegen eind 2008 ook wordt vastgesteld.

Op inhoudelijk vlak vraagt de commissie dat de Vlaamse regering een programma opmaakt over de maatregelen die moeten worden genomen om dat vormelijk kader vast te stellen, dat aan de bekkenbesturen onverwijld opdracht wordt gegeven om een rangorde op te maken voor de lijst van de acties om alles op het veld uit te werken, en dat een uitvoeringsbesluit wordt gemaakt om de financiële instrumenten goed te keuren die dat allemaal moeten kunnen financieren. Er moet ook een afstemming komen tussen de verschillende subsidiemechanismen. Ten slotte moet werk worden gemaakt van de slib-, bagger- en kruidruiming en moet een realistisch tijdskader worden gecreëerd om dat op het veld uit te voeren.

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Onze fractie zal zich onthouden over dit voorstel van resolutie, niet zozeer omwille van de inhoud, want het verwoordt vrij goed de hoofdlijnen van het decreet Integraal Waterbeleid van 2003, maar vooral omwille van het moment waarop dit in behandeling komt. De motivatie van de commissievoorzitter dat dit een dringende behandeling behoeft, vind ik heel merkwaardig. We zijn op het einde van deze legislatuur, maar vooral is er in de laatste vier jaar niet zo bijster veel gebeurd met de uitvoering van het decreet. Ik heb het niet over de ambtelijke voorbereiding, maar vooral over de politieke besluitvorming.

Een voorbeeld: de bekkenbeheersplannen moesten er vorig jaar zijn. Daarom is het decreet bij programmadecreet nog eens aangepast en is het een jaar opgeschoven. Ik stel vast dat de bekkenbeheersplannen er op ambtelijk niveau al anderhalf jaar zijn, maar ze zijn nog steeds niet beslist door de Vlaamse regering, hoewel de deadline van december 2008 heel dichtbij komt.

Een tweede voorbeeld: tegen december 2008 zouden ook de stroomgebiedbeheersplannen voor Maas en Schelde er moeten liggen. Op ambtelijk niveau loopt dat nog steeds, maar ook daar zullen we de decretaal vastgestelde termijn van december 2008 niet halen.

Het derde en belangrijkste voorbeeld: de bekkenbeheersplannen zijn er. Ze zijn voorbereid en uitgevoerd, maar een belangrijk instrument om die plannen op het terrein vorm te geven is het financieringsinstrument van overstromingsgebieden. Meer ruimte dus voor water. Ook dat uitvoeringsbesluit is er nog niet. Het komt daarom allemaal over als praat voor de vaak.

De voorzitter

De heer De Bruyn heeft het woord.

Onze fractie zal dit voorstel van resolutie wel goedkeuren omdat de kern van de discussie in de commissie goed is weergegeven. De bekkensecretariaten hebben al meer dan hun werk gedaan. De timing, de prioriteiten, de budgettering, dat is ambtelijk allemaal verwerkt. Het blijft nu wachten op verdere initiatieven van de minister. De komende weken zullen we de minister daar ook aan herinneren. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Kris Van Dijck, Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1806 (2007-2008) nr. 1
van Eloi Glorieux, Mieke Vogels, Rudi Daems, Vera Dua, Jef Tavernier en Jos Stassen
1965 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.