U bent hier

De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen van mevrouw Helsen, mevrouw Temsamani, de heer De Bruyn, de heer De Cock, mevrouw Libert en mevrouw Demeulenaere op de met redenen omklede motie.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik wil hier even verwijzen naar de amendementen die in overleg met de meerderheidspartijen zijn ingediend. Deze amendementen doen geen afbreuk aan de intentie die in de met redenen omklede motie is verwoord.

Ik vat de zaak kort samen. De voorbije weken en maanden hebben de grote transformatie en de aangekondigde rationalisering van het hoger onderwijs regelmatig voor enige onrust gezorgd. Vooral naar aanleiding van de door de Unie Vlaamse Autonome Hogescholen geuite bijzondere ongerustheid hebben we in de commissie een boeiend en constructief debat gevoerd.

De voorliggende met redenen omklede motie vraagt de Vlaamse Regering de nodige initiatieven te nemen om een nieuwe schoolstrijd resoluut de pas af te snijden. Al onze hogescholen verdienen voldoende toekomstgaranties. Deze met redenen omklede motie vraagt de Vlaamse Regering hun die garanties te bieden.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1884/2)

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 83 leden hebben ja geantwoord; 28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 2. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1884/2)

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1884/2)

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 83 leden hebben ja geantwoord; 28 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.