U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 november 2008, 14.03u

van Vera Dua en Rudi Daems, verslag door Jan Verfaillie
1759 (2007-2008) nr. 1
van Patrick Lachaert, Karlos Callens, Tinne Rombouts, Jan Peumans, André Van Nieuwkerke en Jos Bex, verslag door Jan Verfaillie
1774 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, het voorstel van resolutie van mevrouw Dua en de heer Daems werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 6 november 2008 heeft mevrouw Dua verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 69, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking, tenzij het parlement het erover eens is de bespreking onmiddellijk aan te vatten. (Instemming)

Dan stel ik voor de besprekingen van de voorstellen van resolutie van mevrouw Dua en de heer Daems en van de heren Lachaert en Callens, mevrouw Rombouts en de heren Peumans, Van Nieuwkerke en Bex samen te voegen tot één bespreking. Is het Parlement het hiermee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Verfaillie, verslaggever, heeft het woord.

Jan Verfaillie

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mevrouw de voorzitter, de problematiek van de landbouwschade door vogels komt regelmatig aan de orde binnen de commissie voor Leefmilieu, door de steeds terugkerende verzoekschriften en vragen daarover. Daarom drong de noodzaak zich op die problematiek eens grondig aan te pakken. Dan heb ik het over de voorbereiding, het plaatsbezoek aan installaties en de uitleg daarover door de provincie West-Vlaanderen. Uiteindelijk is de meerderheid na de commissiebesprekingen tot een voorstel van resolutie gekomen.

In dit voorstel vragen we de Vlaamse Regering de gemeenten een omzendbrief te sturen om een politiereglement op te stellen over de aanpak van landbouwschade door vogels. In het verleden hebben we nog een voorstel van resolutie gemaakt, onder het 'bewind' van minister Dua. In punt 1 van dat voorstel hadden we gesteld dat er een imperatieve omzendbrief moest worden gezonden naar de gemeenten. Blijkbaar is dat echter juridisch niet mogelijk, omdat er daarvoor geen decretale basis bestaat. Daarom vragen we dat er een gewone omzendbrief zou worden gestuurd om de gemeenten toch te motiveren een dergelijk reglement op te stellen. Heel veel gemeenten hebben al een dergelijk politiereglement. De ervaring leert dat, in die gemeenten waar dat reglement bestaat, die problematiek ook niet meer voor moeilijkheden zorgt.

We vragen eveneens een wetenschappelijk onderzoek naar de diverse populaties en de dynamiek van die populaties. Daarvoor moeten we niet het warm water uitvinden. Er zijn instellingen, die trouwens ook een uiteenzetting hebben gehouden in de commissie voor Leefmilieu, die ter zake al onderzoek hebben verricht en gecoördineerd. Ze kunnen ongetwijfeld bijdragen tot een beter inzicht. Op basis van die conclusies kunnen de diverse overheden dan maatregelen nemen om die schade in de praktijk te voorkomen.

Een ander element kwam in het voorstel van resolutie van enkele jaren geleden ook al terug: er moet een efficiënte en rechtvaardige schadevergoedingsregeling worden uitgewerkt, in overleg met de landbouwers. De praktijk leert dat een rotatie van afweersystemen meer effect heeft dan het aanhouden van hetzelfde systeem. De vogels zijn dat immers na één of twee weken al gewoon, en gaan zelfs plaatsnemen op de systemen. We vragen dus dat er een rotatie zou komen.

Ten slotte vragen we dat er overleg zou komen met jagersgroeperingen, opdat via een gecontroleerde jachtactiviteit de populaties binnen de perken zouden worden gehouden.

De voorzitter

Mevrouw Dua heeft het woord.

Vera Dua

Mevrouw de voorzitter, ons voorstel van resolutie is inderdaad weggestemd in de commissie. Het zou me verbazen mocht dit nu niet het geval zijn, hoewel wonderen natuurlijk de wereld niet uit zijn. Dan kijk ik naar de voorzitter van de commissie voor Leefmilieu. Dit hier op de agenda plaatsen, geeft me echter de gelegenheid om enkele opmerkingen te maken.

De heer Lachaert heeft het al gezegd: we slepen dit al tientallen jaren mee. Regelmatig worden er verzoekschriften ingediend, die het parlement dan moet behandelen. De eerste reactie van veel mensen is dat het gaat over een futiliteit, waarvan weinig mensen wakker liggen. Tenzij natuurlijk diegenen die letterlijk wakker liggen, omdat dergelijke systemen in de omgeving van hun huis worden toegepast. De oplossingen in het voorstel van resolutie van de meerderheid zullen ons geen enkele stap vooruit helpen, omdat het systeem dat al jaren wordt uitgeprobeerd, wordt voortgezet. De gemeenten worden aangezet tot het opstellen van een reglement. Alternatieven worden onderzocht. Er wordt gezorgd voor een goede schadevergoeding. Dit is geen oplossing. We hebben dat de voorbije jaren al gedaan. Ook in de gemeenten die een reglement hebben, is het probleem niet opgelost. Er is onderzoek gebeurd naar alternatieven. Die zijn er. Ze zijn beter en doeltreffend. De overheid kan ze financieel stimuleren. Na jaren op deze problematiek te hebben geknabbeld, denk ik dat er maar één mogelijke oplossing is: via VLAREM de echte kanonnen verbieden, zoals dat trouwens al het geval is in een aantal buurlanden.

Daarom pleit ik er nog eens voor om te stoppen met rond de pot te draaien. Zorg ervoor dat dit verouderde afweersysteem uit de wereld geholpen wordt door een structurele oplossing, namelijk het verbieden via VLAREM.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Ik moet u ontgoochelen, mevrouw Dua, we zullen uw resolutie niet goedkeuren. Uw bewering dat de alternatieven het best geschikt zijn, is volgens mij weerlegd tijdens ons bezoek in Ardooie. De problematiek noch de oplossing ervoor is evident. Onze fractie zal de resolutie van de meerderheid goedkeuren. Het is een goedbedoelde evenwichtsoefening om de landbouwers te compenseren en mogelijke oplossingen te bieden voor de mensen die last hebben van lawaaihinder.

Mijnheer Lachaert, ik ga akkoord met uw vraag om een efficiëntere en rechtvaardigere schadevergoedingsregeling uit te werken in overleg met de landbouwers, maar ik stel vast dat er tweeënhalf jaar na het wijzigingsdecreet nog steeds geen uitvoeringsbesluiten zijn. Dan is het gemakkelijk om via een resolutie dergelijke zaken op papier te zetten, maar vrees ik dat we opnieuw lang zullen moeten wachten voor er effectief een efficiënte schadevergoeding voor de landbouwers wordt geregeld.

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Ik vind het spijtig dat mevrouw Dua beweert dat er de voorbije tien jaar niets gebeurd is. We moeten eerlijk zijn, bijna alle vertegenwoordigers die iets te maken hebben met Leefmilieu en Landbouw kregen regelmatig een uitgebreide mail van altijd dezelfde persoon die problemen had met zijn buurt. Maar in de gemeenten waar er een reglement is, wordt nog slechts een heel klein aantal problemen gemeld.

In tien jaar is er al veel onderzoek gedaan naar alternatieven. Die alternatieven worden afwisselend gebruikt. Maar vandaag is er één probleem. Enkel in de gemeenten waar er geen reglement is, kan men er bij wijze van spreken op los schieten. Onze resolutie is zo opgesteld dat we er bij de gemeenten die het reglement niet hebben op aandringen om het goed te keuren zodat de schoten van die kanonnen beperkt blijven. De buren en wandelaars kunnen daarmee tevreden zijn. Ons voorstel van resolutie biedt zeker een oplossing voor het probleem van de veldkanonnen.

De voorzitter

De heer Bossuyt heeft het woord.

Gilbert Bossuyt

Ik zal me bij de stemming van dit voorstel van resolutie onthouden, net als bij de stemming over het vorige voorstel van resolutie. Ik vind het jammer dat wij als parlement moeten voorstellen om decreten te laten maken door de regering. Wie denkt dat een decreet nodig is, kan een voorstel van decreet indienen.

Het betreft hier in grote mate ook een verantwoordelijkheid voor de gemeenten. Ik vind het niet nodig dat wij als parlement voorstellen van resolutie goedkeuren om aan de gemeenten voor te leggen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de voorstellen van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.