U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 november 2008, 14.06u

van Jos De Meyer, Jan Verfaillie, Mark Demesmaeker, Els Robeyns en Karlos Callens
1716 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Sintobin, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, op vraag van de hoofdindiener verwijs ik naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Ik wil niet alleen de verslaggever bedanken maar ook alle leden van de commissie die unaniem dit voorstel hebben gesteund. Collega's, in de komende maanden zal er ongetwijfeld nagedacht worden over de financiering van steden en gemeenten. Het is evident dat de grote steden en gemeenten misschien meer middelen nodig hebben, maar plattelandsgemeenten mogen zeker niet vergeten worden. Daarom dit voorstel van resolutie.

Het voorstel pint de regering niet vast op de wijze van financiering maar vraagt een creatieve oplossing. De indieners willen de Vlaamse Regering het signaal geven dat de huidige financiële middelen voor de plattelandsinfrastructuur onvoldoende zijn. Wij bieden ook drie denksporen aan. Een eerste is het hernemen van de vroegere bepalingen met betrekking tot polders en wateringen. Dit was weliswaar onvoldoende en niet mogelijk voor alle plattelandsgemeenten. Een tweede optie is de uitbreiding van de mogelijkheden binnen de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een derde mogelijkheid is dat er een bijsturing gebeurt binnen het Gemeentefonds.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Ik vind het een wat eigenaardige resolutie. De meerderheid, die ze heeft ingediend en ondertekend, zegt impliciet dat de middelen van het Gemeentefonds op een niet correcte manier worden verdeeld en dat er aparte behoeften zijn waar ze een aparte financiering voor vragen. Ofwel kom je met voorstellen af, ofwel betekent die resolutie niets. Wij hebben wel oog voor de nood, maar de resolutie is vreselijk vrijblijvend en nietszeggend.

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Mevrouw de voorzitter, een aantal problemen kunnen effectief worden opgelost via het Gemeentefonds, maar we hebben het hier vooral over een aantal typische problemen voor een aantal typische gemeenten. Ik denk bijvoorbeeld aan heel kleine gemeenten zoals Mesen, die voor hun landbouwwegen zelfs met de hulp van het Gemeentefonds niet genoeg kunnen investeren in landbouwwegen. Daar heeft men te maken met heel wat kilometers landbouwwegen. Tegenwoordig met de noodzaak aan groter landbouwmateriaal, het gebruik door recreanten en het aanwezig zijn van para-agrarische bedrijven, waarbij we vooral over de mobiliteit praten, is het nodig dat we die gemeenten bijspringen zodat ze de mogelijkheden hebben voor heraanleggen, verbreden, het aanleggen van fietsstroken en uitwijkstroken, wat vandaag noodzakelijk is voor de veiligheid en de betere mobiliteit. Het zou interessant zijn dat we bepaalde gemeenten ad hoc zouden kunnen steunen in het verzekeren van het onderhoud en de veiligheid van hun landbouwwegen.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, onze fractie heeft deze resolutie mee ondersteund. Ik wil de collega's wijzen op wat ik in de commissie heb gezegd, namelijk dat het onderhoud van de landbouwwegen maar een heel klein facet is van de problemen waarmee plattelandsgemeenten worden geconfronteerd. Ik kan deels de kritiek volgen van de heer Tavernier. Ik heb enkele maanden geleden in de commissie een interpellatie gehouden over de specifieke problemen waarmee plattelandsgemeenten worden geconfronteerd. Ik hoor nu de verschillende leden van de meerderheid zeggen dat die gemeenten financiële moeilijkheden hebben om aan bepaalde problemen een oplossing te bieden. Ik heb toen in een motie voorgesteld om een geïntegreerd beleidskader vanuit de Vlaamse overheid uit te werken omdat nu alle maatregelen die worden genomen ten aanzien van plattelandsgemeenten, verspreid zijn over de verschillende beleidsdomeinen. Het zal u natuurlijk niet verbazen dat mijn motie toen werd afgekeurd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.