U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 juli 2008, 15.00u

van Tinne Rombouts, Els Robeyns, Jos Stassen, Joris Vandenbroucke, Piet De Bruyn en Hans Schoofs
1735 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Verstreken, verslaggever, heeft het woord.

Johan Verstreken

Mevrouw de voorzitter, op 26 juni 2008 heeft de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media twee voorstellen van resolutie behandeld.

Het eerste voorstel van resolutie betreft de overheveling van de keuring van culturele gegevensdragers met het oog op de uitwerking door de Vlaamse Regering van een regelgevend kader en een klassificatiesysteem.

Volgens het Vlaams Belang is een bevoegdheidsverdeling nodig om op het niveau van de Vlaamse overheid binnen een meer omvattend geheel van mediadomeinen homogeen en consistent te kunnen werken. Daarna kunnen dan de juiste stappen worden gezet om die bevoegdheden in te vullen met een voor Vlaanderen geschikte specifieke regeling met betrekking tot games. Het Vlaams Belang is bezorgd om de impact van geweld in de media en in games op het gedrag van jongeren en wil die impact zo klein mogelijk houden. Het Vlaams Belang vindt het bestaande klassificatiesysteem te vrijblijvend. Het doel van het Vlaams Parlement moet eruit bestaan het specifieke segment van de gewelddadige games bij te sturen zonder de gamessector zelf te schaden.

Het Vlaams Belang vraagt drie zaken. Ten eerste moet de timing worden aangehouden. Op 15 juli 2008 moet de bevoegdheid worden geregionaliseerd. Ten tweede moet er een regelgevend kader met een meer centraal karakter dan in het voorstel van resolutie van de meerderheid komen. Ten derde moeten de gevolgen van gewelddadige games en de methodes om die gevolgen op te vangen, eenduidig worden onderzocht.

Daarnaast is het voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de gamessector in Vlaanderen door de indieners toegelicht. Mevrouw Rombouts heeft de bedoelingen van dit voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! verduidelijkt.

Het voorstel van resolutie is gebaseerd op de uitgebreide studie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) en op de hoorzitting die de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in april 2008 heeft gehouden. Het voorstel van resolutie gaat met overtuiging in tegen de perceptie dat games enkel negatief zijn. Het voorstel van resolutie omvat een tiental verzoeken aan de Vlaamse Regering.

Ten eerste moeten alle media-actoren worden aangemoedigd om door middel van zelfregulering een eigen, op de Europese aanbevelingen gestoeld systeem te ontwikkelen. Dit systeem moet een aanvulling op het bestaande Pan European Game Information-systeem (PEGI-systeem) vormen.

Ten tweede moet de Vlaamse Regering in samenwerking met de distributiesector een informatiecampagne opzetten om een genuanceerd beeld van games te creëren en om het kijkwijzersysteem en het PEGI-klassificatiesysteem beter bekend te maken.

Ten derde moet de Vlaamse Regering toezicht op een dergelijk zelfregulerend kijkwijzersysteem organiseren. Dit omvat het opstellen van een klachtenprocedure.

Ten vierde moet de Vlaamse Regering bij de Vlaamse Regulator voor de Media een kenniscentrum inzake mediawijsheid oprichten.

Ten vijfde moet tijdens de lerarenopleiding en de navorming van leerkrachten meer aandacht aan de educatieve waarde van games en van interactieve software als leermiddelen en onderwijsinstrumenten worden besteed. Tegelijkertijd moeten voldoende technieken worden aangereikt om aan mediawijsheid te werken.

Ten zesde vraagt het voorstel van resolutie de Vlaamse Regering een reguliere en interdisciplinaire masteropleiding gameontwikkeling in te richten.

Ten zevende moet de Vlaamse Regering een investeringsklimaat scheppen dat de ontwikkeling van games als cultuurproduct in Vlaanderen stimuleert en hiervoor instrumenten inzetten op het vlak van innovatie, kenniseconomie en cultuurontwikkeling.

Ten achtste vraagt men de gamesector te informeren en te begeleiden bij het oprichten van een incubator waar kleine startende bedrijven logistieke, administratieve en financiële begeleiding kunnen krijgen. Dit moet worden afgestemd met de bestaande instrumenten en actoren.

Ten negende is er de vraag de gamesector te informeren en te begeleiden bij het oprichten van een overkoepelende Game Association, met als doel één centraal contactpunt te vormen voor consumenten, investeerders, overheid en andere industrieën met voornamelijk een structurerend en stimulerend platform voor samenwerking en kennisuitwisseling in de industrie.

Tenslotte wordt de Vlaamse Regering gevraagd er bij de federale regering op aan te dringen om: ook in de gamesector een prioriteit te maken van de bestrijding van de aanmaak, verkoop en verspreiding van illegale producten, de tax shelter- en tax creditregeling naar het voorbeeld van Frankrijk uit te breiden tot games, de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen te wijzigen zodat mediakeuring een gemeenschapsbevoegdheid wordt en filmkeuring wordt verbreed naar andere culturele gegevensdragers, de verkoop van games aan consumenten zonder PEGI-rating te verbieden in België en de btw op digitale leermiddelen te verlagen naar 6 percent zoals voor de klassieke leermiddelen van toepassing is.

Mevrouw Robeyns stelt nog dat België in de sector van de games achterophinkt ten opzichte van Frankrijk en Nederland. Om te voorkomen dat in België gevestigde spelers op de gamemarkt naar het buitenland verhuizen, is in Vlaanderen een brede ondersteuning noodzakelijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat de gamesector een positief beeld krijgt en dat ouders, opvoeders en leerkrachten kennis maken met games als een nieuwe vorm van cultuur. De PEGI-rating legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de ouders. Het is dan ook belangrijk dat dit systeem meer bekendheid krijgt bij het publiek. Mevrouw Robeyns benadrukte ook het maatschappelijke belang van games. Gaming is niet enkel een cultureel fenomeen, maar ook een economische groeimarkt die hoogtechnologische werkgelegenheid genereert en dringend behoefte heeft aan investeringen vanuit de kenniseconomie. Het voorstel van resolutie is volgens haar in elk geval een stap in de goede richting om het investeringsklimaat aan te zwengelen.

De heer Marginet wees erop dat het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! de bevoegdheid van Vlaanderen overschrijdt, want er wordt een beroep gedaan op de federale overheid. Het industriële aspect wordt ook te veel centraal gesteld. Voor Vlaams Belang komt die centrale plaats toe aan het maatschappelijke aspect.

Volgens mevrouw Rombouts spitst het voorstel van resolutie van Vlaams Belang zich slechts toe op één segment, de gewelddadige games, terwijl het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! veel breder gaat. Er is bovendien geen bevoegdheidsverdeling nodig om nu reeds zelfregulerende maatregelen met de media-actoren te bespreken. Het verkoopverbod dat Vlaams Belang wil opleggen, is in strijd met het principe dat in de samenleving eenieder zijn verantwoordelijkheid moet dragen. Het is niet de taak van de overheid om in de plaats van ouders en opvoeders te treden, maar wel om ze te steunen.

De heer Marginet benadrukt dat het de bedoeling is van het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang om bij te sturen en niet om te verbieden. Het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! is echter een poging om zoveel facetten bij de zaak te betrekken, dat een algemene leidraad en filosofie onvindbaar is. Bovendien vindt de heer Marginet het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! geforceerd positief.

Hij had ook een aantal concrete bedenkingen bij de resolutie van de meerderheid. Wat is bijvoorbeeld de meerwaarde om naast het PEGI-systeem nog een zelfregulering op te zetten die bovendien versnipperd wordt over de diverse branches? Bovendien vindt de heer Marginet een specifieke masteropleiding gameontwikkeling belachelijk. Hij vindt dat het scheppen van een investeringsklimaat ter ontwikkeling van de game-industrie als cultuurproduct in Vlaanderen weinig bijdraagt tot de internationale appreciatie, omdat games zo internationaal zijn dat een nationale referentie flinterdun wordt.

De heer Stassen van Groen! wijst erop dat het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! de gamesector als cultuurproduct een plaats geeft in het Vlaamse beleid. Bovendien zegt de tekst duidelijk wat er van de federale overheid wordt verwacht. Tegelijkertijd worden de Vlaamse overheid en de gamesector zelf geresponsabiliseerd, maar ook aan de federale regering worden duidelijke vragen gesteld. Het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! zou de komende vier, vijf jaar de basis kunnen vormen voor een globaal beleid.

De heer Schoofs van Open Vld is blij dat het voorstel van de meerderheid en Groen! de positieve kanten van gaming belicht en betreurt dat het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang uitgaat van een negatieve en betuttelende benadering. Hij wijst erop dat de PEGI-code zijn nut in andere sectoren heeft bewezen en zijn toepassing aan uitbreiding toe is.

Wat de lerarenopleiding betreft, benadrukt de heer Schoofs dat gaming niet louter een cultuurproduct is, maar ook en vooral een didactisch instrument dat in het onderwijs nog te weinig wordt ingezet. Hij onderstreepte ook het economisch potentieel ervan. Het is de bedoeling om een gunstig investeringsklimaat maar ook om een gunstig klimaat voor gaming als industrieel cultuurproduct te creëren.

Mevrouw Rombouts van CD&V stelt dat de sector een andere mening is toegedaan dan het Vlaams Belang. Uit de reacties van de sector zelf mag worden afgeleid dat een brede visie voor het hele gamelandschap werd uitgewerkt. Wat het PEGI-systeem betreft, wordt enkel gevraagd dat het wordt uitgebreid naar andere media-actoren. Mevrouw Rombouts snapt dus niet waarom de heer Marginet het heeft over versnippering.

Volgens de heer Arckens is het niet de vraag of dit een positief of negatief verhaal is. Hij kondigt aan tijdens de plenaire vergadering graag dieper in te gaan op zijn inzichten. Ik ben benieuwd of hij dat ook daadwerkelijk zal doen.

De heer De Bruyn is ervan overtuigd dat deze sector een gezonde aandacht verdient en economisch potentieel heeft. Hij raakte twee elementen kort aan. Een: de innovatieve kracht van de sector moet absoluut positief worden benaderd om de sector alle kansen tot ontplooiing te bieden. Een masteropleiding ziet hij helemaal zitten omdat dit een nauwgezette opvolging van de sector mogelijk maakt. Twee: games bieden volgens de heer De Bruyn haast onbegrensde educatieve mogelijkheden, met in de toekomst een potentieel voor individuele leerlingenbegeleiding, het aanleren van extra competenties enzovoort.

De heer Vandenbossche van sp.a reageert op de tussenkomst van de heer Marginet die een masteropleiding belachelijk noemde. Nochtans trekken veel afgestudeerden in mediarichtingen naar Los Angeles om er te werken in de animatiesector. De bedrijven daar eisen een masteropleiding. Voor de gamingsector geldt hetzelfde, maar in Vlaanderen bestaat alleen een bacheloropleiding, wat de studenten belet naar de VS te trekken om de nodige ervaring op te doen. Ik wil daar zelf nog aan toevoegen dat de Vlamingen die afstuderen wereldwijd gegeerd zijn. Het zijn de Vlamingen die de touwtjes van de animatie in de filmindustrie in handen hebben. We mogen trots zijn op dat potentieel. Die sector verdient dus ondersteuning.

Het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang wordt verworpen, met zeven stemmen voor en vier stemmen tegen. Het voorstel van resolutie van de meerderheid en Groen! wordt aangenomen met zeven stemmen voor bij vier onthoudingen. (Applaus van de meerderheid en Groen!)

De voorzitter

De heer Marginet heeft het woord.

Werner Marginet

Mevrouw de voorzitter, collega's, in het zeer volledige en correcte verslag van de heer Verstreken zijn onze opmerkingen en verzuchtingen weergegeven.

Verder kan ik meedelen dat we heel erg blij zijn dat de meerderheid eindelijk ingaat op de verzuchtingen die we al jaren uiten. Ze staan samengevat in de resolutie die we anderhalf jaar geleden opnieuw hebben ingediend en vandaag door de meerderheid grotendeels wordt overgenomen. In het voorstel van resolutie van mevrouw Rombouts en anderen staan in het vragende gedeelte enkele belangrijke en tegelijk ook juiste zaken, zoals het bij de federale regering aandringen om de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen te wijzigen zodat mediakeuring eindelijk een gemeenschapsbevoegdheid wordt en filmkeuring ook wordt toegepast op andere culturele gegevensdragers.

Wij zijn ook verheugd dat de meerderheid en Groen! blijkbaar inzien dat het de hoogste tijd wordt dat de federale regering de verkoop van games aan consumenten zonder PEGI-rating verbiedt.

Toch zou dit voorstel van resolutie verder moeten gaan. In het, spijtig genoeg, in de commissie verworpen voorstel van resolutie van de heer Dewinter vragen wij onder andere dat na de overheveling van de bevoegdheid, de Vlaamse Regering een regelgevend kader uitwerkt waarbij een keuringscommissie wordt samengesteld die vervolgens de opdracht krijgt een classificatie- en reguleringssysteem te bepalen en vooral afdwingbaar te maken. Tegelijkertijd vragen wij dat, vooraleer de oprichting van een incubator te bepleiten en vooraleer allerlei instrumenten te zetten op het vlak van innovatie, kenniseconomie en cultuurontwikkeling teneinde een investeringsklimaat te scheppen voor de ontwikkeling van de game-industrie als cultuurproduct, eerst en vooral verder onderzoek zou worden verricht naar de effecten van gaming.

Omdat de resolutie van de meerderheid en Groen! toch een aantal - niet alle - van onze uitgangspunten overneemt - ik denk aan het organiseren van toezicht op een zelfregulerend kijkwijzersysteem - zullen wij dit voorstel van resolutie alsnog goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Sabine Poleyn

Mevrouw de voorzitter, ik wil me graag aansluiten bij de indieners van het tweede voorstel dat uiteindelijk in de commissie werd goedgekeurd.

Het is heel positief dat we gaming op een positieve manier bekijken. De gamesector is een booming sector, waar heel wat kansen liggen. Het voorstel van incubator kan een meer dan regionale dynamiek teweegbrengen die innovatie kan versterken, zowel in het ontwikkelen van de games zelf als in de opleiding.

Ik vind het goed dat aan de mogelijkheid van een master wordt gedacht. Ik hoor van de mensen die de bachelor organiseren, dat er heel wat mogelijkheden zijn om de opleiding te verdiepen en te verbreden. Er is effectief nood aan professionalisering van de sector. Een volwaardige opleiding zou zeker een rol kunnen spelen.

Ik ben ook blij dat er wordt gekeken naar het soms negatieve gebruik van games en dat er wordt gezocht om dit via een keurmerk of een code te beperken. Als Vlaanderen daarvoor bevoegd zou zijn, zou dit veel makkelijker kunnen gebeuren.

Ik ondersteun dus wat er in het voorstel van resolutie staat.

De voorzitter

De heer De Bruyn heeft het woord.

Bij het voorlezen van het verslag, zou de indruk zijn kunnen ontstaan dat de N-VA-fractie de oprichting van een master gaming niet ziet zitten. Ze ziet dit uiteraard wel zitten.

Overigens wil ik de verslaggever feliciteren die zich uitstekend van zijn taak heeft gekweten.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik heb nog een reactie op enkele tussenkomsten. Ik ben blij en vind het positief dat het Vlaams Belang het voorstel van resolutie mee zal ondersteunen. Ik wil toch reageren als wordt gezegd dat het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang grotendeels is overgenomen.

In de commissie is heel duidelijk naar voren gekomen dat het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang over een beperkt onderdeel gaat en dat we met ons voorstel van resolutie veel ruimer willen gaan om het gaminglandschap in beeld te brengen. Wat vooral een verschillende insteek is, is dat we door een positieve bril naar de game-industrie willen kijken. Ik had, alleszins in de commissie, de indruk dat het Vlaams Belang daarop een andere kijk had. Ik denk dat de teneur en de insteek van het voorstel van resolutie toch enigszins anders is, maar ik ben blij dat het Vlaams Belang ons voorstel van resolutie ook mee zal goedkeuren.

Voor de rating moeten er inderdaad een aantal overhevelingen of herverdelingen gebeuren. In de commissie hebben we reeds besproken dat we niet wensen te wachten tot het moment dat er eventueel een herverdeling zou gebeuren binnen de overheden, maar dat we nu al acties ondernemen. De verplichte rating door PEGI voor de verkoop van producten aan consumenten is opgenomen in ons voorstel van resolutie.

Wij vragen nu dus al acties, ook samen en in overleg met de sector, om te kijken of we inderdaad werk kunnen maken van een kijkwijzersysteem.

Ik denk dat we hier ook heel duidelijk aangeven, in tegenstelling met het andere voorstel van resolutie, dat we niet wensen te wachten voor acties, maar dat we ook vandaag al, met de bevoegdheden die we vandaag hebben en in samenwerking met de sector, een aantal stappen voorwaarts kunnen zetten.

Johan Verstreken

Mevrouw de voorzitter, ik wil gewoon zeggen dat ik natuurlijk een kleine vergissing heb begaan door te zeggen dat N-VA de masteropleiding niet ondersteunt. Maar ik ondersteun volledig wat de heer De Bruyn zei.

De voorzitter

De heer Schoofs heeft het woord.

Hans Schoofs

Mevrouw de voorzitter, ik ben ook heel blij dat het Vlaams Belang tot inzicht gekomen is en mee opschuift naar een constructieve houding. Ik denk dat, het is hier al een paar keer aangehaald, de positieve aspecten van de gamingsector en het gamen, ook voor het onderwijs, niet te onderschatten zijn.

Ik denk dat de zeer kleine minderheid aan negatieve effecten die het gevolg kunnen zijn van overmatig gamen en de negatieve bijverschijnselen die gamen soms als gevolg kan hebben, geen rem mogen zijn op een verdere evolutie en een positieve omkadering in Vlaanderen van deze gamesector.

Ook onze fractie zal alle steun verlenen aan dit voorstel van resolutie.

Werner Marginet

Mevrouw de voorzitter, onze bekommernis was aanvankelijk vooral dat de indruk gegeven werd dat alles mocht en alles kon, zonder veel beperkingen. Maar tijdens de debatten is inderdaad gebleken dat men oren had naar onze opmerkingen. Ook bijvoorbeeld op het punt van de masteropleiding hebben we ernstige antwoorden gekregen over wat de noden waren. We hebben dus ook oren gehad naar wat de meerderheid heeft gezegd.

Ik wil wel bevestigen dat een deel van onze vragen deels werden overgenomen. Daar kunnen we enkel blij mee zijn, en dus kunnen we het punt op een constructieve wijze ook ondersteunen.

De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mevrouw de voorzitter, ik was niet van plan om het woord te vragen, want het voorstel van resolutie spreekt voor zich en het verschil met het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang is hemelsbreed. Als het Vlaams Belang een argumentatie wil geven waarom het meestemt, moet het dat doen, maar het moet niet zeggen dat wij tegemoet zijn gekomen aan de verzuchtingen van het Vlaams Belang.

Er staan een aantal zaken in die heel sterk tegemoetkomen aan de ontwikkelingen van de gamesector. Het is ook logisch dat er een reglementering moet zijn. Dat wist iedereen. Er is dus niet tegemoetgekomen, aan wie dan ook.

Mijnheer Marginet, als het Vlaams Belang wil meestemmen, geen enkel probleem. Dat is goed, maar de tekst die wordt voorgelegd, is een goede tekst.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.