U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 juni 2008, 14.08u

van Erik Matthijs, Patrick De Klerck, André Van Nieuwkerke, Patrick Lachaert, Tinne Rombouts en Jan Peumans
1682 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Matthijs heeft het woord.

Erik Matthijs

Mevrouw de voorzitter, collega's, we blijven op het platteland, want na de sportschutterij komt het krulbolspel aan bod. Ik zal het voorstel kort toelichten. Volgens het decreet van 13 juli 2001 inzake de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding wordt het krulbollen beschouwd als een sportieve vrijetijdsbesteding. De volkssporten maken deel uit van ons cultureel erfgoed en dienen als dusdanig te worden erkend. Ze worden beoefend door jong en oud, en spelen op die manier een rol in het maatschappelijke opbouwwerk. Ze zijn eveneens van belang voor de gezondheid en het welzijn van veel senioren.

Het krulbolspel wordt beoefend op verscheidene locaties die niet allemaal in één planologische zone te vatten zijn. Dat feit, dat aan bod kwam in een vraag om uitleg tot minister Van Mechelen, is de aanleiding voor de redactie van dit voorstel. Het krulbollen heeft een eigen infrastructuur nodig, al dan niet voorzien van een drankgelegenheid.

Omdat we de waarden van het krulbollen als versterker van het sociale weefsel willen erkennen en blijven erkennen en voor de toekomst willen bewaren, moeten wij ervoor zorgen dat de krulbolinfrastructuur behouden kan blijven, of ze nu gelegen is in woongebied of in landelijk gebied zodat de krulbolsector gegarandeerd is van bestaanszekerheid en bestaansrecht.

We vragen dus dat de Vlaamse Regering de gemeentebesturen actief ondersteunt in het uitwerken van een oplossing voor de krulbolinfrastructuur door het verankeren van het krulbollen in een gemeentelijke taakstelling, en ze op te nemen in het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan. Het krulbollen dient eveneens opgenomen te worden in het lokale sportbeleidsplan van de gemeenten en in het sociale beleidsplan, als erkenning voor de positieve rol die deze en andere volkssporten spelen op het maatschappelijke vlak in een gemeente, ook op het platteland. Ik hoop dat deze resolutie kamerbreed wordt aanvaard.

De voorzitter

De heer De Klerck heeft het woord.

Patrick De Klerck

Ook Open Vld staat achter dit voorstel van resolutie omdat we houden van de Vlaamse volkssporten en ze een bouwsteen zijn voor een respectvolle samenleving. In de eerste plaats gaat het om volkssporten die van generatie op generatie worden overgeleverd en deel uitmaken van een sportief cultuurhistorisch patrimonium met een belangrijke erfgoedwaarde. Dit erfgoed moet worden gekoesterd en waar mogelijk versterkt.

In de tweede plaats versterkt hierdoor de sociale cohesie en brengt het mensen bij elkaar. Opmerkelijk is ook de stijgende interesse bij de jeugd voor volkssporten, met in het bijzonder het krulbollen of het strandbollen aan de kust.

Ten derde verdienen deze sporten ook ruimtelijk een plaats, maar in sommige gevallen zijn ze zonevreemd of worden ze zonevreemd door uitbreiding. We pleiten er dan ook voor om het uitgewerkte planologische kader adequaat aan te spreken en om deze recreatievorm ook ruimtelijk in het landschap te behouden. Finaal pleiten we ervoor om de traditionele sporten zo goed mogelijk via een goed communicatiesysteem bekend te maken.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

We zullen deze resolutie zeker goedkeuren, al was het maar omdat ikzelf een beoefenaar ben van deze volkssport. Ik wil ook meegeven dat er in de toelichting een tekortkoming is geslopen. Deze sport wordt niet alleen in het meetjesland tussen Gent en Brugge, maar ook bij ons in de streek in Roeselare en Izegem beoefend. Bij ons in Izegem bestaat er een locatie waar men deze sport kan beoefenen. De sport wordt op een serieuze manier door de lokale overheid ondersteund.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Ik ben eveneens een krulbolsupporter. Het trabol wordt ook wel als naam gebruikt, maar er is nog een kleine tekortkoming, al heb ik alle respect voor de heer Matthijs en de andere leden die het voorstel hebben ingediend. Ik hoor van verschillende collega's dat ze niet weten wat het krulbollen precies inhoudt. Dat staat niet in de tekst. Het moet er misschien nog aan worden toegevoegd. Het is een heel leuke sport die ik alleen maar aan iedereen kan aanbevelen. Ik noem het geen sport, maar eerder een gezellige socioculturele activiteit. De sport wordt inderdaad overal gespeeld. Voor sommigen is het een sport, maar zelf vind ik het supergezellig en kan ik het beoefenen ervan iedereen alleen maar aanraden.

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Ik ben zeer blij met de aandacht van zovele leden voor het krulbollen en het bok schieten of buksschieten. Ik stel vast dat er meer aanwezigen en tussenkomsten zijn bij deze resolutie dan bij belangrijke decreten zoals dat van onderwijs deze morgen.

De voorzitter

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Als we het over de werkbezoeken hebben, kunnen we misschien eens een werkbezoek afleggen aan de krulbolsector in Vlaanderen.

Johan Verstreken

Ik heb nog een reactie op wat de heer Tavernier zegt. Als we naar de timing kijken, moet worden gezegd dat er ook ontzettend veel over onderwijs is gesproken deze morgen. Ik was er ook bij deze voormiddag. Het belang ervan was heel duidelijk en wordt gewaardeerd.

In onderwijs was het blijkbaar niet aangeraden om aan de Raad van State een advies te vragen. Hier moest zelfs een spoedbehandeling gebeuren voor het buksschieten.

Mijnheer Tavernier, u hebt gelijk, straks spenderen we nog meer tijd aan het krulbolspel dan aan het verdrag van Lissabon. (Applaus bij Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.