U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's, bij de eerste begrotingswijziging van 2008 werd er één miljoen euro vrijgemaakt voor het fonds voor verenigingslokalen. Eén miljoen euro is een relatief groot bedrag, dat wordt toegekend op basis van een reglement. Aan de hand van dat reglement kunnen de verenigingen een projectaanvraag voor renovatie en bouwwerken indienen. De verenigingen kunnen 15.000 tot 20.000 euro toegekend krijgen.

In de commissie van 6 mei is er gevraagd naar de stand van zaken van dit reglement. De minister antwoordde het volgende: "Het is duidelijk dat hierbij, hoewel niet uitsluitend, vooral jeugdwerkaccomodatie zal worden bediend. Een reglement terzake wordt heel binnenkort gecommuniceerd en de eerste subsidiedossiers worden nog dit jaar behandeld en toegewezen. We zullen dit miljoen ook dit jaar vastleggen."

De nood aan investeringen is zeer groot. We juichen dus het bestaan van het fonds toe, maar we zijn bezorgd over de manier waarop het wordt bekendgemaakt en hoe de middelen worden toegekend.

In dezelfde commissie was er ook een evaluatiebespreking over voorgaande projecten, onder meer over jeugdvoetbal. Een viertal elementen kwamen aan bod. We denken in eerste instantie aan de adviezen die moeten worden gegeven bij een reglement. Ik heb toen ook gevraagd of er al adviezen waren over het reglement en wat de stand van zaken was. Adviezen van de betrokken sectoren zijn heel belangrijk.

Een tweede element dat bij de evaluatiegesprekken aan bod kwam, was dat het heel belangrijk is dat een reglement tijdig kenbaar wordt gemaakt zodat mensen zich kunnen voorbereiden.

Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met de periode waarin de verschillende sectoren die projectaanvragen moeten indienen. Voor het jeugdvoetbal is mei bijvoorbeeld een belangrijke periode voor transfers. Het is het niet zo evident om dan ook de projectaanvragen te laten indienen. Hetzelfde geldt voor de jeugdsector. Ook daar zijn er periodes die minder interessant zijn om aanvragen in te dienen.

Een derde element was of er geen rekening kon worden gehouden met een reservelijst. Soms worden er projecten aangevraagd en middelen toegekend, maar worden de projecten uiteindelijk niet uitgevoerd. Als we dan een reservelijst hebben kunnen we deze middelen misschien aan een volgend project toekennen en verliezen we niet het budget.

Een vierde element was de terugkoppeling naar die verenigingen die geen middelen krijgen. Er komen heel veel dossiers binnen. Een aantal worden goedgekeurd en krijgen ook middelen. Wat gebeurt er met de dossiers die niet zijn goedgekeurd? Krijgen die een goede terugkoppeling zodat ze weten waarom ze niet in aanmerking komen en ze volgende keer hun dossier beter kunnen opbouwen?

Als Vlaams volksvertegenwoordiger, begaan met het jeugdwerk, en als schepen van Jeugd en Sport, voel ik dat er zeker een grote interesse is voor het fonds van verenigingslokalen. Iedereen heeft al iets horen waaien, maar niemand heeft concrete informatie en zit zenuwachtig te wachten hoe men zijn projectaanvraag moet indienen. Bovendien heeft men horen waaien dat de projectaanvragen zouden moeten worden ingediend voor 1 augustus.

De leiding van de jeugdbewegingen zit momenteel in haar examenperiode. Nadien is er de bivakperiode. Er komen dus andere zaken dan een projectaanvraag, op de eerste plaats. Wat is de concrete timing?

Wat is de stand van zaken voor de verschillende adviezen? Kan er rekening worden gehouden met de reservelijst en een eventuele goede terugkoppeling naar de verenigingen die niet in aanmerking komen voor projectsubsidies?

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mevrouw de voorzitter, collega's, exact vijf dagen geleden is de eerste begrotingscontrole bekrachtigd door de regering, dat is dus geen eeuwigheid. Na de begrotingscontrole heb ik een decretale basis om dit reglement van kracht te laten gaan. Dit reglement is vandaag vertrokken voor advies, binnen de vijf dagen na de goedkeuring van het decreet. Ik denk dat dat vrij snel is. Het is vertrokken naar de Strategische adviesraad (SAR) voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, waaraan zal worden gevraagd om een spoedadvies te geven binnen de tien dagen. Er zijn al de nodige contacten geweest zodat we weten dat men bereid is dat advies binnen de tien dagen te geven. Ik neem een ruime basis: uiterlijk midden juni maken we het reglement bekend. We zullen dat doen zoals het hoort: via de bekendmaking door de administratie, ook via haar website, en via het samenwerkingsverband de Verenigde Verenigingen, dat bereid is om ook informatie te geven over dit fonds voor de verenigingslokalen.

Het is de bedoeling dat de mensen vrij snel op de hoogte worden gebracht van het reglement nadat er advies is gegeven door de SAR, omdat het voor alle sectoren van mijn domein geldt. De Vlaamse Jeugdraad heeft me gevraagd informeel op de hoogte te worden gebracht en dat is vandaag al gebeurd, zodat men het eens kan bekijken. Men deed geen formele aanvraag voor advies.

De dossiers moeten worden ingediend, niet op 1 augustus, niet op 15 augustus, maar op 1 september, waardoor er wel degelijk voldoende ruimte is. We menen dat het net op dat moment belangrijk is om vrij snel uitsluitsel te krijgen. U hebt gezegd dat 1 miljoen euro een belangrijk bedrag is, maar ik vind dat een startbedrag. Het is recurrent. Ik hoop dat dit nog fors kan stijgen. Het gaat over dossiers waarbij maximum 20.000 euro kan worden gevraagd. Heel veel dossiers zullen niet in een eerste ronde kunnen worden behandeld. We zullen dit jaar nog een tweede ronde opstarten, waardoor we begin 2009 ook aan de anderen de kans geven om in te schrijven. Zo zal het elk jaar gebeuren.

Van de dossiers die uitbetaald en vastgelegd zijn, kunnen we wel terugvorderingen doen indien ze niet voldoende uitgaven bewijzen, maar die middelen gaan terug naar de algemene middelen van de begroting. Ik kan die middelen dus niet opnieuw aanwenden. Het is dus belangrijk dat we goed screenen, zodat we die middelen niet laten verloren gaan. Op vraag van de heer de Kort wil ik ook een oplossing voor de dossiers die goed worden bevonden maar waarvoor niet voldoende middelen zijn om ze in een eerste fase allemaal in te lossen. Er zullen er heel wat aanvragen nog niet onmiddellijk kunnen worden ingelost. We zullen nog enige tijd nodig hebben om alle problemen van lokalen voor verenigingen op te vangen. Indien ze goed worden bevonden maar omwille van financiële redenen nog niet kunnen worden gehonoreerd, kunnen ze worden overgedragen naar de volgende beoordelingsronde, waardoor de verenigingen niet opnieuw een aanvraag moeten indienen.

Daarmee heb ik maximaal rekening gehouden met de vraag naar een reservelijst. Ik ondersteun het principe, maar dat kan niet helemaal worden doorgevoerd, omdat die middelen die worden teruggevorderd, in de algemene kas terechtkomen. Jammer genoeg hebben we daar nog geen eigen fonds, hoewel de naam dat zou doen vermoeden.

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het verheugt me dat wordt erkend dat de noden groot zijn en dat het optrekken van het bedrag, indien er mogelijkheden ter zake zijn, steeds in overweging zal worden genomen. Dan was er het punt van de reservelijst. U stelde zelf dat er een goede screening moet gebeuren, zodat wie middelen toegekend krijgt, daar daadwerkelijk gebruik van maakt. Dossiers die dan goed worden bevonden, zouden op een reservelijst kunnen terechtkomen.

Ik heb nog een kleine opmerking. Het klopt dat de begrotingswijziging nog maar vijf dagen is goedgekeurd, maar ik kan me inbeelden dat er niet wordt gewacht op die begrotingswijziging om te beginnen met het beleidsvoorbereidende werk. Wat de adviezen betreft, vraag ik me af of er moet worden gewacht tot die begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden. Misschien kan dat procedureel niet. Kunnen die adviezen over een dergelijk reglement niet eerder worden gevraagd? Ik hoop dat dat reglement zeer goed in elkaar zit. Midden juni zou dat reglement immers worden bekendgemaakt. De periode om grondige wijzigingen aan te brengen, is dus heel kort. Is dat procedureel onmogelijk, of had men toch vooraf meerdere adviezen kunnen vragen?

Dan was er het puntje van de Vlaamse Jeugdraad. Dat is misschien een procedurekwestie. U stelde dat die niet duidelijk een formeel advies heeft gevraagd. Nu dacht ik dat een minister advies vroeg aan adviesraden, en niet omgekeerd. Ik dacht dat u wel aan de Jeugdraad een advies kan vragen.

U stelde dat het niet 1 augustus, maar 15 augustus zal zijn.

Minister Bert Anciaux

Ik heb 1 september gezegd.

Excuseer, dan heb ik me vergist. Ik kan u dan toch wel enigszins steunen wat dat uitstel betreft. Zelf dacht ik aan 15 september, omdat er sprake is van een bivakperiode van twee maanden. Ik weet niet of u dat nog in overweging kunt nemen. Ik begrijp dat de administratie tijd nodig heeft om het werk te doen. De zomervakantie, met de bivakperiode, is echter niet echt de periode waarin die projectaanvragen op de eerste plaats komen.

Minister Bert Anciaux

Wat die snellere adviesaanvraag betreft, ik heb die fout al wel eens enkele malen gemaakt, en toen werd ik, enigszins terecht, op de vingers getikt door u en uw collega's, omdat ik al adviezen aanvroeg op het ogenblik dat ik dat nog niet mocht doen. Ditmaal heb ik me ingehouden. Het gaat echt over enkele dagen. Zoals de voorzitter van de commissie weet, moet ik een decretale basis hebben voor dit reglement.

Natuurlijk bestrijkt de kampperiode twee maanden voor alle groepen samen, maar voor de meeste groepen gaat het over tien of maximaal veertien dagen. Dan blijft er meestal nog anderhalve maand over. Net in de zomervakantie hebben heel wat van die jeugdleiders de meeste tijd. Het gaat niet alleen over jeugd. Ik ga ervan uit dat hoofdzakelijk jongerenverenigingen een aanvraag zullen doen. Eigenlijk is dat ook wel zo bedoeld. Net daarom willen we die tweede periode met het geld voor 2009 eigenlijk al opstarten. We zullen nooit in 2008, noch in 2009 en 2010 alle problemen kunnen oplossen. Dat zal enkele jaren vergen. Ik wil echter zo veel mogelijk middelen hebben om zo veel mogelijk de kans te geven om nog aanvragen te doen. Daarom doen we dit zo. Er wordt echt wel rekening mee gehouden dat dossiers die te laat komen, meteen voor de volgende ronde kunnen worden ingediend.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.