U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2008, 14.05u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bex bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Bex heeft het woord.

Jos Bex

Mevrouw de voorzitter, ik zou u toch even willen vragen waarom mijn actuele vraag over de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem wordt beschouwd als een vraag van lokaal belang, terwijl ik dacht dat de luchthaven van Zaventem een internationale luchthaven is.

Ik kan me voorstellen dat, door het feit dat ik een aantal gemeenten heb vermeld waar er op dit ogenblik een zeer grote concentratie is, men even dacht dat het over deze gemeenten ging, maar het gaat wel degelijk over de luchthaven van Zaventem. Ik heb die vraag gesteld met de verwijzing naar verklaringen van de ombudsdienst. Ik kan erbij zeggen dat de Nederlandstalige ombudsman op dit ogenblik in zijn tuin aan het werken is. Hij mag niet actief zijn en zijn personeel en computers zijn verwijderd. Daarover ging mijn vraag. Ik betreur ten zeerste dat die vraag niet gesteld kan worden.

Trouwens, volgende week zal die vraag nog actueel zijn. Er zijn onderhandelingen op Europees niveau bezig, waarbij men de herschikking van het luchtruim voor heel Europa wil organiseren. Vlaanderen is daarbij totaal afwezig op dit ogenblik, maar daar heeft men misschien de sleutel om de problemen die ik aankaart, op te lossen.

Dan zegt men vanuit de diensten dat dit een lokaal probleem is. Men had de vraag zo slecht begrepen dat men dacht dat het woordje 'afname' in mijn vraag 'toename' moest zijn.

De voorzitter

Mijnheer Bex, sta me toe u te zeggen dat de vraag zeer summier geformuleerd was. De reden voor een actuele vraag hierover was echt niet duidelijk, noch voor mijn diensten, noch voor mijzelf.

Ik stel voor om hier niet het debat te voeren. U kunt uw bekommernissen eventueel per brief aan mij bezorgen. Het is niet de bedoeling dat over de afwijzing van actuele vragen hier tijdens de plenaire zitting wordt gedebatteerd. Dat kan ik echt niet toestaan. Dus ik verwacht daarover van u een schrijven, en dan zal er ook omstandig op worden geantwoord.

Jos Bex

Mevrouw de voorzitter, ik ga daar geen schrijven aan wijden. Ik zal de vraag volgende week opnieuw als actuele vraag indienen.

De voorzitter

Mijnheer Bex, het moet wel actueel zijn.

Jos Bex

Maar dat is actueel, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter

Als het nog een week kan worden uitgesteld, stel ik voor dat u een vraag om uitleg indient. Het is de eigenheid van de actuele vragen dat ze echt actueel zijn, en ook op die manier worden gemotiveerd.

Jos Bex

Mevrouw de voorzitter, alle actuele vragen die hier worden gesteld, zijn volgende week waarschijnlijk nog actueel.

De voorzitter

Ik stel voor dat we daar straks onder vier ogen over spreken.

Het incident is gesloten.

Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.