U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Twee weken geleden hebben we in de commissie de minister-president geïnterpelleerd over zijn standpunt over het eventueel structureel laten samenvallen van de regionale en de federale verkiezingen. Dit idee doet al maanden de ronde naar aanleiding van de onderhandelingen over de staatshervorming in het algemeen en over BHV in het bijzonder. De minister-president heeft toen een beetje ontgoochelend geantwoord. Hij zei dat de Vlaamse Regering geen standpunt had. Volgens hem moest de Vlaamse Regering geen standpunt innemen omdat de zaak niet aan de orde is. Wij dachten en denken dat de minister-president zich op twee vlakken vergist. Het is wel degelijk aan de orde. Ik heb de memorie van toelichting over het eerste pakket van de staatshervorming gelezen. Dat zou op 15 juli moeten afgerond zijn. Bij de te bespreken thema's van dat pakket staat heel uitdrukkelijk: het laten samenvallen van de regionale en federale verkiezingen. Dat wordt dus wel degelijk een gespreksonderwerp.

De minister-president heeft gezegd dat dit grondwettelijk niet kan tijdens deze legislatuur omdat bepaalde grondwetsartikelen niet in herziening zijn gesteld. Ook op dat punt vergist hij zich naar onze mening. Heel de procedure voor de herziening van de Grondwet, artikel 195, is wel degelijk in herziening gesteld. Als men dat doet, kan men alle artikelen van de Grondwet in één en dezelfde legislatuur veranderen. Hij heeft dus een beetje naast de kwestie geantwoord. Ik begrijp dat, de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement zijn daarover niet eenduidig. Dat moet gezegd worden.

Als de Vlaamse Regering geen standpunt wil innemen, is het de plicht van het Vlaams Parlement om in het licht van de komende onderhandelingen over het tweede pakket van de staatshervorming wel een standpunt in te nemen. Als de federale en regionale verkiezingen weer samenvallen, wordt dit parlement en de vorming van de regering opnieuw ondergeschikt aan de vorming van een federale regering. In deze federale constructie houdt men niet zo van asymmetrische regeringen omdat dat zou kunnen wijzen op een dynamiek in het kader van de staatshervorming. Men kiest daarom liever voor een principiële structurele gelijkschakeling van de verkiezingen zodat de coalities op federaal en regionaal niveau dezelfde zijn. Dat voorkomt problemen.

In 2002 heeft de heer Van den Brande gewezen minister-president Dewael hierover al geïnterpelleerd. Hij reageerde op de voorstellen die toen al circuleerden.

En ik citeer de heer Van den Brande, die het volgende zei tegen toenmalig minister-president Dewael: "Uw voorstellen, met name het opnieuw laten samenvallen van de regionale en de federale verkiezingen, gaan bovendien frontaal in tegen een belangrijke verworvenheid van het Sint-Michielsakkoord. Hierbij werd niet alleen een rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement mogelijk, maar werd tegelijkertijd het principe ingevoerd van een afzonderlijke verkiezing tussen het federale en, voor wat ons betreft, het Vlaamse niveau. Uw voorstellen gaan frontaal in tegen de resoluties van het Vlaams Parlement. Ze maken de afzonderlijke verkiezingen en de legitimatie van de verschillende bestuursniveaus onmogelijk, ze maken het Vlaams niveau bovendien totaal afhankelijk van de federale verkiezingen en kunnen zelfs leiden tot meer verkiezingen in plaats van minder." Dat was in 2002 het standpunt van de CD&V-fractie bij monde van Luc Van den Brande.

Mevrouw de voorzitter, ik denk dat onze motie op tijd komt in het licht van de onderhandelingen die zich aandienen. Ik ben er ook van overtuigd dat de CD&V-fractie deze motie zal steunen, want in onze motie schrijven we: "Overwegende dat, ten eerste, het vanuit democratisch oogpunt essentieel is dat de burger het Vlaams beleid afzonderlijk kan beoordelen, dat, ten tweede, afzonderlijke verkiezingen essentieel zijn voor de democratische legitimiteit van de eigen Vlaamse instellingen en een belangrijke Vlaamse verworvenheid waren van de staatshervorming van 1993, vraag ik bijgevolg de Vlaamse Regering vast te houden aan de afzonderlijke verkiezingen van het Vlaams Parlement." Deze tekst is de letterlijke tekst die in 2002 in een motie werd ingediend door de heren Van den Brande, Van Rompuy en consorten. Ik ben er dus van overtuigd dat de tekst van toen mutatis mutandis nog altijd van toepassing is en dat ten minste die twee heren de motie zullen steunen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van den Brande heeft het woord.

Luc Van den Brande

Mevrouw de voorzitter, ik ben altijd enigszins ontroerd wanneer ik de heer Van Hauthem apocrief hoor citeren.

Het Vlaams Parlement moet goed weten wat het punt is. De Vlaams Belangfractie heeft zich nooit aangesloten bij de vijf resoluties van het Vlaams Parlement. Integendeel, de fractie heeft de zaal verlaten en liet de verantwoordelijkheid over aan degenen die de verantwoordelijkheid genomen hebben. (Applaus bij CD&V)

Het Vlaams Belang moet heel goed weten dat de context waarin het dit plaatste, niet de onze is. We hebben reeds een motie gestemd in 2002. Ons standpunt is duidelijk. Ik blijf voorstander van gescheiden verkiezingen, maar ik denk dat wat het Vlaams Belang hier en op andere plaatsen voorlegt, totaal ongeloofwaardig is omdat het geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor de echte grotere autonomie van Vlaanderen. (Rumoer bij het Vlaams Belang, applaus bij CD&V)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 27 leden hebben ja geantwoord; 79 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 30 leden hebben ja geantwoord; 82 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Redenen voor onthouding?

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, ik heb me onthouden. Het is het een of het ander.

Goede collega Van den Brande, u hebt bij resoluties - en het feit dat we toen de zaal verlaten hebben, had niets te maken met de gelijktijdige verkiezingen - terecht geïnterpelleerd over de denksporen die toen al aan de orde waren inzake het samenvallen van de regionale en de federale verkiezingen. U hebt toen gezegd dat dat niet kon, dat het de regionale dynamiek zou stuiten.

En nu is die zaak aan de orde. Het wordt opnieuw op de communautaire agenda gezet. Het is opgenomen in het tweede pakket van de staatshervorming dat de heer Vandenberghe in de Senaat heeft ondertekend.

Het Vlaams Parlement moet daarover een even duidelijk standpunt innemen als in 2002. Dat was de zin van deze motie. Al de rest heeft daar niets mee te maken. Mijnheer Van den Brande, We zullen elkaar ongetwijfeld nog spreken in juli.

Luc Van den Brande

Over het tweede pakket is nog geen beslissing genomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.