U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 mei 2008, 14.04u

van Carl Decaluwe aan minister Hilde Crevits
272 (2007-2008)
De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, geachte collega's, acht jaar geleden waren fietspaden plotseling een hype. Je kon geen krant opendoen, of een van uw voorgangers had het wel over fietspaden. Intussen zijn de fietspaden op de politieke agenda gekomen en zijn er een aantal realisaties gebeurd. Maar plotseling waren ze, onder impuls van Eddy Merckx, opnieuw een mediahype - en dat is toch wel de kracht van de media - door een enquête van een krant, Het Nieuwsblad, dat plots een dossier belangrijk vindt.

Het Nieuwsblad heeft zo'n 8.000 klachten over fietspaden overgemaakt aan de bevoegde minister van Openbare Werken. Het ging niet alleen over nieuw aan te leggen fietspaden, maar ook en vooral over de toestand en het onderhoud van de fietspaden. Iemand die met een fiets rijdt, weet niet of hij rijdt op een fietspad van het gewest, van de gemeenten of van de waterwegen.

Mevrouw de minister, u hebt daar bijzonder accuraat op gereageerd. U hebt een aantal weken geleden de opdracht gegeven aan uw administratie om het hele fietspadennetwerk te controleren. Ik heb me laten vertellen dat het over duizenden kilometers gaat. U hebt ook gezegd dat u voor de aanvang van het nieuwe schooljaar een soort veegprogramma zult laten uitvoeren zodat de fietspaden in een goede staat zijn voor de duizenden schoolleerlingen. U zou ook overleg plegen met de gemeentebesturen via de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.

U hebt dus goede acties gepland, maar het Bermdecreet legt natuurlijk een aantal beperkingen op. Men kan zomaar niet maaien. Het maaien is gebonden aan termijnen. Men kan niet zomaar alle gemeentebesturen oproepen om op een bepaalde datum te vegen. Misschien zijn er intussen in het overleg een aantal concrete afspraken gemaakt met de diverse overheden. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt om daden te stellen rond de staat van de fietspaden?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Decaluwe, het is perfect fietsweer, dus dat is misschien ook een nuttige suggestie voor de parlementsleden.

We hebben niet gewacht op de enquête van Het Nieuwsblad om ons bezig te houden met het onderhoud van de fietspaden. Op dit ogenblik wordt op de fietspaden van het Vlaamse Gewest zes keer per jaar een onderhoudsbeurt uitgevoerd: vegen en maaien. Daarbij wordt uiteraard met de bepalingen van het Bermdecreet rekening gehouden. Dat is een feit.

De kritieken van heel wat mensen betreffen inderdaad in hoge mate het gewone onderhoud: bladval en kiezels. We moeten zoeken naar een manier om niet alleen het gewest zijn verplichtingen te laten nakomen en regelmatig onderhoud te doen, maar ook om de gemeenten, die vaak eigenaar zijn van de fietspaden, optimaal in staat te stellen om het onderhoud te doen.

Symbolisch heb ik als datum 1 september vooropgesteld. Dat is het begin van het schooljaar en we kunnen evengoed proberen om in de maand augustus te maken dat alles er kraaknet bijligt.

Sinds vorig jaar bestaat er een mogelijkheid voor gemeenten om een beroep te doen op het Vlaamse Gewest om subsidies te krijgen voor de aankoop van veegmachines. Zo'n veegmachine kost ongeveer 80.000 euro. Elke gemeente die dat wenst, kan een subsidieaanvraag indienen bij OVAM om de aankoop van die veegmachine voor de helft gesubsidieerd te krijgen.

Die regeling bestaat nauwelijks een jaar en er zijn al 110 dossiers goedgekeurd. Er zijn 110 veegmachines effectief gesubsidieerd. Als we dat omrekenen, betekent dat dat de Vlaamse overheid de voorbije maanden voor meer dan 4 miljoen euro aan ondersteuning heeft gegeven aan gemeenten voor de aankoop van dergelijke machines. Er zijn vandaag ook heel wat aanvragen. Zulke acties hebben als gevolg dat de tamtam nog wat vlugger gaat, en er liggen dus 25 dossiers klaar om ondersteund te worden.

Mijnheer Decaluwe, dat betekent dat de Vlaamse overheid, en er is nog geen jaar voorbij, voor meer dan 5 miljoen euro aan middelen besteed zal hebben aan de aankoop van veegmachines. Die worden op dit ogenblik geleverd, dus ik veronderstel dat dat een prachtige aanzet is om ervoor te zorgen dat tegen 1 september de fietspaden proper geraken.

Carl Decaluwe

Mevrouw de minister, ik dank u voor het duidelijke antwoord. De handeling is accuraat en men treedt op. Als het massaal in de media komt en een figuur als Eddy Merckx u 8000 petities overhandigt, kan ik me perfect voorstellen dat veel gemeentebesturen interesse hebben om mee te doen. Ik heb ook al gemeentebesturen gehoord die ook mee willen doen, maar de subsidiepot is leeg.

Mevrouw de minister, het is een schitterende maatregel, maar zult u die kunnen aanhouden en zult u eventueel bijkomende middelen kunnen mobiliseren om alle aanvragen van de gemeentebesturen, al dan niet in intercommunaal verband, effectief te kunnen realiseren. Als men dat doet, kan het ook structureel worden aangepakt en is het geen eenmalige actie. Als de veegmachine er is, kan men op regelmatige manier de fietspaden onderhouden. Zult u bijkomende middelen kunnen genereren om dit beleid ten goede te kunnen beëindigen?

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de minister, ik zou u een bijkomende suggestie willen geven. In het Bermdecreet staat dat men vanaf een bepaalde datum mag maaien. Maar voor fietspaden aan gevaarlijke kruispunten wil ik uitdrukkelijk vragen dat men van de afwijkingsmogelijkheid effectief gebruik zou maken, dit ten voordele van fietsers en zwakke weggebruikers. Men kan soms heel gevaarlijke situaties in het verkeer oplossen door een deel van het kruispunt over een beperkte afstand wel tijdig te maaien, zodat er geen grassen of kruiden zijn van een meter hoog, waardoor het voor kinderen soms bijzonder gevaarlijk is, indien zij onvoldoende zicht hebben op de verkeerssituatie op het kruispunt.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer De Meyer, als we de fietspaden proper willen maken tegen 1 september en we passen de bepalingen van het Bermdecreet toe, afgezien van de afwijkingsmogelijkheid, zou je maar mogen beginnen op 15 september. Een veiligheidssnede mag echter worden gegeven. Als je wil dat alles proper wordt, kan je dat perfect doen door het toepassen van de afwijkingsmogelijkheid of de veiligheidssnede.

Mijnheer Decaluwe, ik voorzie inderdaad dat er nog meer aanvragen zullen binnenkomen van gemeenten. Op 1 jaar tijd staan we op 5 miljoen euro. We moeten kiezen. We kunnen een duidelijk ondersteuningsbeleid voeren. U mag niet vergeten dat een machine 80.000 euro kost, waarvan er 40.000 euro moet komen uit de kas van de gemeente. Antwerpen heeft er in één klap 29 gekocht. Men heeft daar een goede keuze gemaakt. In uw regio, mijnheer Decaluwe, heeft de intercommunale Imog er 36 gekocht voor 18 gemeenten. Dat loopt wel een vaart. We moeten ervoor zorgen dat de gemeente die een aanvraag indient, ook subsidies krijgt. Gelet op wat er is gebeurd, kunnen we het ons niet permitteren om in een situatie terecht te komen waarbij we wel willen maar niet kunnen. Als er extra middelen nodig zijn, dan zullen die er komen.

Carl Decaluwe

Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord. Onze fractie zal alle steun geven aan de politiek die nu gevoerd wordt voor onderhoud en aankoop van machines, zodat dat verder kan worden vertaald in de begroting 2009. Bijkomende middelen kunnen in ieder geval op onze steun rekenen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.