U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Van den Brande, verslaggever, heeft het woord.

Luc Van den Brande

Mevrouw de voorzitter, collega's, dit verdrag gaat over problemen die natuurlijk iets verder weg liggen dan de mensenrechten in de Brusselse rand. Ik wil uw aandacht vestigen op dit belangrijke verdrag dat past binnen een reeks van Europese verdragen die te maken hebben met een van de gesels van deze tijd. Op 16 mei 2005 heeft de derde top van de Raad van Europa, die in Warschau doorging, enkele ontwerpverdragen over verwante problemen zoals mensenhandel, terrorisme en witwaspraktijken, goedgekeurd. Het is nuttig en nodig dat we in dat verband onze verantwoordelijkheid opnemen.

Dit verdrag ligt in het verlengde van een VN-verdrag waarin met grote overtuiging staat dat we alle middelen moeten aanwenden om de mensenhandel, met een bijzondere nadruk op de vrouwenhandel, te bestrijden. Men kan zich afvragen in welke mate Vlaanderen daarbij is betrokken. Uiteraard zijn er een aantal strafrechtelijke afspraken, die tot de federale bevoegdheden behoren. Alles wat te maken heeft met preventie en educatie over het belang van de strijd tegen de mensenhandel en over de noodzaak om de slachtoffers ervan bij te staan, staat in verband met ons welzijns-, onderwijs- en inburgeringsbeleid, en in dat verband heeft Vlaanderen al initiatieven genomen.

Dit verdrag is belangrijk, want de menselijke waardigheid is in het geding.

Dit verdrag is belangrijk en niet louter een aanvulling op wat in de Verenigde Naties al voordien tot stand is gebracht. Het voordeel is dat er in het kader van de afspraak van de Raad van Europa een bruikbaar instrument wordt ingezet. Het verdrag heeft zijn belang voor 47 lidstaten en 800 miljoen mensen. Het strekt ertoe om sommige afspraken afdwingbaar te maken. Richtsnoeren worden immers niet altijd vanzelfsprekend uitgevoerd.

Dat is de reden waarom ik met aandrang vraag om niet alleen dit ontwerp goed te keuren, maar elke dag opnieuw ten strijde te trekken tegen de gesel van deze tijd. Het is nuttig om na te gaan hoeveel gevallen er zijn. Dat is niet gemakkelijk na te trekken. Uit de verwijzingen in de bijlage van het rapport blijkt dat er in ieder geval 3000 klachten zijn gedetecteerd. Het zijn gevallen die in Vlaanderen de afgelopen jaren zijn waargenomen. Het is dus geen marginaal maar een essentieel probleem, een zaak van menselijke waardigheid en respect voor iedere man of vrouw.

Vanuit het Vlaams beleid moeten we daar ook een bijdrage aan leveren. Ik dank u. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1507/1).

De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.