U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 april 2008, 14.05u

van Fientje Moerman aan minister Hilde Crevits
265 (2007-2008)
De voorzitter

Mevrouw Moerman heeft het woord.

Fientje Moerman

Mevrouw de minister, het is niet mijn bedoeling om u te blijven achtervolgen met de Eliaheffing. De laatste keer dat u daarover - door enkele collega's - werd ondervraagd, was op 5 maart, als ik mij niet vergis. Ondertussen heeft zich echter een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Een private organisatie, Test-Aankoop, heeft zeven van de negen leveranciers in gebreke gesteld omdat zij die heffing blijven doorrekenen ten nadele van de consument zonder dat zij daarvoor op dit moment een wettelijke basis hebben. Ik weet dat u de vorige keer hebt gezegd dat het niet uw bevoegdheid is. Ook uw collega, de heer Keulen, heeft dat gezegd. Uiteindelijk is het een zaak van de federale overheid. Toch heb ik een vraag voor u.

Binnen de CREG heeft het Vlaamse Gewest een vertegenwoordiger. Gaat u, gegeven deze situatie, waarin een consumentenorganisatie instapt terwijl de overheden niets doen, uw vertegenwoordiger in de CREG de opdracht geven om deze zaak nogmaals aan de orde te stellen? Gaat u dit nogmaals op het Overlegcomité brengen? Gaat u, met andere woorden, vanuit uw standpunt dat Vlaanderen hier uiteindelijk niet bevoegd is, toch iets doen?

We weten allemaal waar die zaak uit voortvloeit. Dat komt doordat aan de gemeente werd uitbetaald vóór de taks werd geheven. Het gaat met andere woorden om een voorschot, dat werd voorgeschoten vóór die heffing, om aan de gemeenten al op voorhand te kunnen betalen. Daar zit, als ik mij niet vergis, een décalage van veertien maanden op. De taks is verdwenen sinds 1 januari 2008 ten gevolge van een beslissing van de Vlaamse Regering. Wat gaat uw houding zijn wanneer men na afloop van de recuperatieperiode van die voorschotten uiteindelijk toch nog die heffingen zou voortzetten?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, mevrouw Moerman. U stelt langs de ene kant de omvang van het probleem juist. Als er vandaag nog een discussie is, zoals hier al een paar weken geleden aan bod is gekomen, dan gaat het over de recuperatie van de voorschotten die indertijd door de distributienetbeheerders werden betaald om de gemeenten te financieren. Dat is het probleem waar we voor staan.

U zegt in uw vraag, althans zoals hij schriftelijk geformuleerd was, dat dit de Eliataks is die nog onwettig wordt doorgerekend. Ik heb in mijn vorige antwoord duidelijk gemaakt dat Vlaanderen op 1 januari 2008 een vrijstelling van de Eliataks bedongen heeft. Die taks mag en kan niet meer worden doorgerekend. Als er vandaag blijkbaar nog iets wordt doorgerekend, en dat blijkt uit de persberichten waarnaar u zelf verwijst, dan gaat het over de wijze waarop de geprefinancierde 100 miljoen euro wordt teruggenomen.

Ik heb in mijn vorige antwoord een paar weken geleden gesteld dat de basis voor die terugvordering niet in hetzelfde artikel van dat decreet staat als de Eliataks zelf: maar wel in artikel 132 van de programmawet van 20 juli 2006. Het is uitdrukkelijk de federale minister die moet bepalen op welke manier die voorschotten mogen worden teruggevorderd. Daarover loopt op dit ogenblik een discussie. En het is ook daarover dat de consumentenorganisaties nu zeggen dat de leveranciers dit aan de gezinnen doorrekenen en dat ze daaraan iets zullen doen.

Eigenlijk staat dat helemaal los van de Vlaamse beslissing om vanaf 1 januari 2008 de Eliaheffing te schrappen. Het gaat dus over de recuperatie van de voorschotten. Dat is mijn eerste punt.

Ten tweede: mijn vertegenwoordiger in de CREG bezorgde mij de brief van 17 maart 2008 die de federale minister bevoegd voor klimaat en energie aan de commissie schreef en waarin hij vraagt wat de stand van zaken is in verband met de recuperatie. Daarin vraagt hij ook wat de CREG al heeft gesuggereerd om het probleem aan te pakken en wat de aanbevelingen aan de federale overheid zijn over het wettelijke kader en de eventuele bijsturing ervan. Ik veronderstel dat de CREG op die brief zal antwoorden. De federale minister moet uitklaren hoe en wanneer dat voorschot kan worden teruggevorderd.

Mijn vertegenwoordiger in de CREG is geen regeringscommissaris. Hij zetelt in de algemene raad en krijgt er informatie. Vlaanderen heeft beslist om de heffing af te schaffen, en die beslissing moet worden gerespecteerd. Wat de invordering betreft, komt het echter niet aan mij of aan die vertegenwoordiger toe om daarover grote verklaringen af te leggen.

U vraagt wat er zal gebeuren als dat binnen veertien maanden nog altijd bezig is. Zodra zou blijken dat de Eliaheffing, die is afgeschaft en waarvoor trouwens een compensatie aan de gemeenten wordt gegeven, wordt geïnd, dan wordt dat een probleem van de Vlaamse overheid. Tot vandaag is dat nog niet het geval. Dat dossier moet niet opnieuw aan het Overlegcomité worden voorgelegd. De notulen van het Overlegcomité zijn duidelijk: Vlaanderen heeft een beslissing genomen en de minister-president heeft dat duidelijk laten notuleren. De casus is dus gesloten. Ik hoop dus, samen met u en met heel veel consumenten, dat binnenkort alles duidelijk wordt.

Fientje Moerman

Ik dank u voor het antwoord. Hier blijkt in elk geval dat de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de CREG zijn rol vervult en de informatie doorgeeft. Ik wil vooral voorkomen dat diegenen die de heffing aangerekend krijgen, het gevoel zouden krijgen dat ze het slachtoffer worden van een pingpongspel tussen verschillende overheden. Uw redenering is de juiste. Maar ik zou toch willen vragen dat u de zaken goed blijft opvolgen wanneer de CREG haar standpunt aan de federale minister meedeelt. Het is immers evident dat een gezin niet naar een rechtbank zal stappen om 20 of 25 euro te recupereren. Voor een beenhouwer is de inzet ongeveer 150 euro; voor een kmo gaat het over enkele honderden euro's. Een rechtszaak kost die mensen meer dan het ooit zal opbrengen. Ik wil niet dat de burgers en de bedrijven in de kou blijven staan.

Minister Hilde Crevits

Ik kan daarmee instemmen. We moeten vermijden dat de mensen twee keer moeten betalen. Er is geen sprake van een pingpongspel. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en moet de problemen oplossen die tot zijn of haar verantwoordelijkheid behoren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.