U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 januari 2008, 14.01u

van Anissa Temsamani, Elke Roex, Stern Demeulenaere, Monica Van Kerrebroeck, Dirk De Cock en Kris Van Dijck, verslag door Robert Voorhamme en Katleen Martens
1474 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Voorhamme, verslaggever, heeft het woord.

Robert Voorhamme

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

Mevrouw Martens, verslaggever, heeft het woord.

Katleen Martens

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

Mevrouw Temsamani heeft het woord.

Anissa Temsamani

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat ons Vlaams kleuteronderwijs tot de wereldtop behoort. Zelfs de OESO prijst het Vlaamse kleuteronderwijs omwille van zijn kwaliteit en toegankelijkheid. Dat blijkt trouwens uit de cijfers. Heel veel kleuters participeren aan ons onderwijs, in tegenstelling tot onze buurlanden: bij de 2,5-jarigen is dat 85 percent, bij de 4-jarigen zelfs 99 percent.

We moeten dat succes echter een beetje nuanceren, op basis van de noden van de scholen. Enkele weken geleden hadden we het over de overvolle kleuterklassen. Dat probleem staat natuurlijk sterk in de belangstelling, net omdat zoveel kinderen eraan participeren. Het succes van het kleuteronderwijs kan pas compleet zijn als iedereen deelneemt.

Hoe vroeger de participatie, hoe beter. Dat heeft invloed op de verdere schoolloopbaan. Wie later instapt, heeft het later ook moeilijker. We moeten blijvend inzetten op ons kleuteronderwijs.

In dit 'Jaar van de Kleuter' heeft de minister van Onderwijs een breed impulsplan gelanceerd. Dat moet het kleuteronderwijs en de deelname eraan stimuleren. Met dit voorstel van decreet willen wij onze bijdrage leveren door de noodzakelijke decretale basis te leggen voor de gegevensuitwisseling over niet-ingeschreven kleuters en de daaraan gekoppelde acties. Het gaat over enkele duizenden kleuters die op dit moment niet participeren. We zijn niet van plan om een heksenjacht te organiseren, maar wel om iedereen, ouders, scholen en alle betrokkenen, te responsabiliseren. Het kleuteronderwijs is fundamenteel.

Het is de bedoeling om jaarlijks, aan de hand van een vergelijking tussen inschrijvingen in de kleuterscholen en het rijksregister, een bestand op te stellen van kinderen die nog niet in ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs. Dat is een uitbreiding van de bestaande werkwijze voor de leerplichtige leerlingen in het kader van de leerplichtcontrole. Aan de verzameling van die gegevens zullen voelbare acties worden gekoppeld.

De administratie stelt de gegevens in eerste instantie ter beschikking van Kind en Gezin, dat ook huisbezoeken zal organiseren bij ouders van niet-ingeschreven kleuters. Binnen het forum van het LOP of de gemeente kunnen de betrokken partners dan afspraken maken over de verdere aanpak ten aanzien van ouders van niet-ingeschreven kleuters. Omwille van de privacywetgeving is voor dit alles een decretale grondslag vereist. Met dit voorstel willen we die grondslag regelen.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Collega's, mevrouw Temsamani heeft terecht aangehaald wat er allemaal mogelijk zal zijn als dit voorstel van decreet goedgekeurd is.

Het essentiële probleem is dat scholen en instellingen steeds botsen op de privacywetgeving bij de uitwisseling van gegevens. Met dit decretale initiatief kunnen we tegemoetkomen aan de bestaande zorgen over kleuterparticipatie. Het biedt ons ook de legistieke mogelijkheid om linken te leggen tussen het Rijksregister en cijfers die we in het departement hebben. Die kunnen dan vervolgens ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Kind en Gezin.

Onze fractie steunt dit voorstel van decreet, omdat het de legistieke mogelijkheid creëert om de gegevens van het Rijksregister ten volle te benutten, om zo tot een betere kleuterparticipatie te komen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1474/1).

De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.