U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer de Kort, verslaggever, heeft het woord.

Dirk de Kort

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, omdat we hier vandaag een aantal wijzigingen zullen goedkeuren, is het goed even de principes van het Havendecreet van 1999 te bekijken. Dat kwam er na een hele periode van discussies over autonomie voor de havenbedrijven, over uniforme werkingsvoorwaarden voor de diverse havenbesturen en over de financiering van de toekomstige haveninfrastructuur en -werken, en van de taken die door de havens worden uitgevoerd. Er werden duidelijke financieringsregels gevraagd. Toen, in 1999, is het Havendecreet goedgekeurd. Het steunde op die twee belangrijke principes, namelijk een verduidelijking met betrekking tot het havenbeheer en een verduidelijking met betrekking tot de financiering.

Op die basis wordt voortgewerkt. Het is noodzakelijk om dit ontwerp van decreet in verband met het havenbeheer vandaag goed te keuren, omdat de basis in het Havendecreet, in de wet-Erdman, met de wijziging van het Gemeentedecreet is weggevallen en waardoor ook de lokale verankering voor drie Vlaamse havenbedrijven, Antwerpen, Gent en Oostende, is weggevallen. Vandaar dat nu in het Havendecreet een duidelijke organieke regeling wordt opgenomen waardoor verdere autonomie aan de havenbedrijven kan worden gegeven.

Een tweede belangrijk punt in verband met de financiering is dat de weg van de responsabilisering van de havenbesturen gevolgd blijft worden. Het decreet van 1999 had ter zake al een aantal zaken verduidelijkt, namelijk de havenbesturen werden medeverantwoordelijk gemaakt voor de commerciële infrastructuur. Ze dienden een aantal kosten mee te dragen. De verantwoordelijkheid voor de basisinfrastructuur, voor de maritieme toegankelijkheid werd heel duidelijk bij het gewest gelegd.

Nu zal een analytische boekhouding verplicht gemaakt worden voor alle havenbesturen. De haven van Antwerpen heeft op dit vlak trouwens al heel veel werk verricht. Iedereen zal het als een instrument gebruiken. Het is duidelijk dat, als de Vlaamse Gemeenschap een aantal toelagen geeft, er ook goede meetindicatoren moeten worden gehanteerd. Dit wordt nog verduidelijkt.

In het verleden bestond er enig wantrouwen over wat de havenbesturen zouden doen. Daarom was er een belangrijke beperking op het vlak van participatie in andere ondernemingen en andere bedrijven. Vandaag wordt voorgesteld om dit te wijzigen. Als een havenbedrijf wou participeren bij een privaat havenbedrijf dan was, zelfs voor een heel kleine participatie, zowel de stem van de voorzitter als van de meerderheid nodig. Nu valt deze beperking weg en krijgen de havenbedrijven hierdoor bijkomende mogelijkheden om in de logistieke keten te participeren in een aantal bedrijven.

Er zijn ook nog een aantal kleine, technische amendementen, maar daarvoor verwijs ik naar het verslag. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mevrouw de voorzitter, ik ben blij dat hier iemand van de regering aanwezig is, die uiteraard zal zeggen dat in de commissie goed en degelijk voorbereidend werk werd geleverd. De toekomstige gouverneur is hier trouwens ook aanwezig.

Mijnheer de minister, u weet dat er grensoverschrijdende en provincieoverschrijdende bekommernissen zijn. In de commissiedebatten kwamen die misschien onvoldoende aan bod. Ik had graag van de regering vernomen hoe ze met dat soort problemen om zal gaan.

De voorzitter

Minister Vanackere heeft het woord.

Minister Steven Vanackere

Mevrouw de voorzitter, mijnheer Penris, ik dank u dat u verwijst naar mijn verleden. Ik zit hier immers als een voormalige havendirecteur, weliswaar van de zeehaven van Brussel. Dat is ook een haven die, net zoals de havens die met dit perfecte ontwerp van decreet vooruit geholpen worden op het vlak van transparantie en mogelijkheid tot handelen, belang hecht aan goede structuren en een goede verantwoordelijkheid.

U verwijst naar het overleg over interprovinciale en zelfs interlandelijke aangelegenheden. U gaf feitelijk zelf het antwoord al in uw vraag. De manier waarop de regering dit wil aanpakken, is door middel van goed overleg. (Applaus bij CD&V en N-VA)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1385/3).

De artikelen 1 tot en met 27 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.