U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2007, 10.01u

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Matthijs, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, we hebben enkele maanden geleden de resolutie goedgekeurd met betrekking tot de rapportering vanuit de Vlaamse Regering inzake de alternatieve financiering. Het is heel belangrijk dat dit halfrond de belangrijke operatie goed opvolgt en controleert. Dit zal in de toekomst steeds meer belangrijke financiële en budgettaire consequenties hebben.

Dit voorstel van resolutie is een gevolg van een discussie in de subcommissie Financiën, naar aanleiding van rapporten van het Rekenhof om de rol van het Rekenhof als begrotingsadviseur en de rapportering vanuit de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement te optimaliseren. Dit is opnieuw een stap in de goede richting voor een betere en meer optimale controle van het Vlaams Parlement op de begroting die wordt ingediend door de Vlaamse Regering.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, dit voorstel van resolutie sluit aan bij de algemene toelichting die we eergisteren hebben gegeven en toont aan hoeveel belang we hechten aan de manier waarop de Vlaamse Regering rapporteert aan dit parlement over alles wat met financiën te maken heeft. Ik vind het jammer dat er geen toelichting is gegeven over de inhoud van het voorstel van resolutie.

In de subcommissie Financiën hebben we hierover uitvoerig van gedachten gewisseld met het Rekenhof. In het verslag, stuknummer 15/7, staat een uitgebreide reactie te lezen van de regering op de opmerkingen van het Rekenhof over de manier waarop de begroting 2008 is ingediend.

Vanaf pagina 197 staan ten aanzien van het parlement zeer fundamentele opmerkingen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de begrotingsindeling op grond van de beleidsdomeinen - denk maar aan BBB en de 13 beleidsdomeinen die we hebben gekregen. De regering antwoordt daarop: " De Vlaamse Regering neemt akte van deze vaststelling van het Rekenhof".

Een tweede voorbeeld is de relatie tussen de diensten voor Algemeen Beheer, Begroting en Organisatiestructuur. Het comptabiliteitsdecreet dat is uitgesteld tot 2010, is tot op heden nog niet in werking gesteld en bijgevolg neemt de Vlaamse Regering akte van deze opmerkingen. Hetzelfde geldt voor de programma's apparaatskredieten. We hebben voor de eerste keer een totaal nieuwe indeling gekregen van de begroting. Ook daar neemt de Vlaamse Regering akte van de vaststelling van het Rekenhof. Op pagina 202 van het verslag staat dat er een link moet kunnen worden gelegd tussen de beheersovereenkomsten. De minister van Financiën en Begroting kondigde dat trouwens in zijn beleidsbrief 2007 aan.

In het antwoord van de regering staat er dat zij akte neemt van deze vaststelling van het Rekenhof. In het algemene besluit van dat zeer grondige verslag over alles wat te maken heeft met de nieuwe programmastructuur, zoals de basisindeling en dergelijke, staan opmerkingen die rechtstreeks in relatie staan tot dit voorstel van resolutie.

Mevrouw de voorzitter, ik hoop alleszins dat we de stukken volgend jaar op tijd krijgen. Een aantal commissievoorzitters hebben geoordeeld om de zaak pas op 8 november aan te pakken. Ik vind dat we de tijd moeten krijgen om die indrukwekkende hoeveelheid papier door te nemen.

Verder denk ik dat de leesbaarheid kan worden bevorderd door aan de vijf delen een inhoudstafel toe te voegen. De regering moet alleszins rekening houden met de fundamentele opmerkingen van het Rekenhof, die ik als een zeer waardevolle, objectieve bondgenoot van het parlement beschouw. De opmerkingen van het Rekenhof zijn zeer belangrijk om de werking van het parlement te herwaarderen. (Applaus van de meerderheid)

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, collega's, de heer Peumans noemt het Rekenhof een zeer waardevolle bondgenoot van het parlement. Wel, het Rekenhof is geen bondgenoot, maar een instrument van het parlement. Het Rekenhof staat ten dienste van het parlement. Het heeft natuurlijk een autoriteit als relatief onafhankelijk orgaan. Maar dit terzijde.

Wat de pps-constructies betreft, denk ik dat het goed is dat in dit voorstel van resolutie een aantal vragen aan de Vlaamse Regering worden gesteld. Ik merk verder ook dat er bij meerderheid en oppositie een bezorgdheid leeft over het probleem van de bewaking van die pps-constructies. Hoe pakken we dat aan? Inzake het budgettair-financiële langetermijnperspectief is er nood aan een creatieve wisselwerking tussen de subcommissie voor Financiën en Begroting, die nagaat welke budgettaire gevolgen er zijn en hoe daarover wordt gerapporteerd, enerzijds, en de commissies voor Onderwijs of Openbare Werken anderzijds.

Die laatste kunnen dan met behulp van de technische inbreng van de subcommissie ook het inhoudelijke bewaken. Dat laatste is belangrijk, want in een pps-constructie kunnen belangrijke inhoudelijke beslissingen worden genomen die misschien aan de aandacht van de commissies ontsnappen. Het parlement moet de pps-constructies mijns inziens op twee niveaus of plaatsen opvolgen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.