U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer Pieters, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het voorliggende ontwerp van decreet handelt over de oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité bevoegd voor de basiseducatie.

Minister Vandenbroucke licht toe dat met dit ontwerp van decreet het personeel van de centra voor basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOC BE) uit het paritair comité 329.01 wordt gehaald. Een eigen syndicale structuur binnen Onderwijs is daarom noodzakelijk. Het ontwerp van decreet beperkt zich momenteel tot die materies waarvoor dringend een wetgevend initiatief noodzakelijk is. Het is de bedoeling om in een volgende fase ook in lokale onderhandelingscomités op centrumniveau te voorzien. Deze aanvullingen kunnen dan in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie worden onderhandeld.

Het voorliggende ontwerp van decreet voorziet - naar analogie van het VOC voor het hoger onderwijs - in een Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, waarin de Vlaamse Regering, de besturen van de centra voor basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie en het betrokken personeel vertegenwoordigd zijn.

Er blijft wel één groot discussiepunt met de representatieve vakorganisaties, namelijk het tweede lid van artikel 6, dat stelt dat de onderhandelingen over sectorale programmatie leiden tot een protocol van akkoord, als de afvaardiging van de Vlaamse Regering, de afvaardiging van ten minste één representatieve vakorganisatie en de afvaardiging van de besturen zich akkoord verklaren. De minister weerlegt dat met een aantal argumenten. Mevrouw Martens van het Vlaams Belang wijst op de opmerking van de Raad van State: "Op het eerste gezicht lijkt het veeleer om een politiek engagement te gaan en niet zozeer om een juridische verbintenis. Dergelijke politieke verklaringen zijn niet op hun plaats in een regelgevende tekst. Mocht de decreetgever toch beogen om een positieve verplichting op te leggen aan de regering, moet worden opgemerkt dat zij zich dan inmengt in de werking van de uitvoerende macht."

De heer Voorhamme geeft aan dat het enkel gaat om een protocol van akkoord. De minister antwoordt daarop dat de adviezen van de Raad van State niet verplicht gevolgd moeten worden. Dat belet niet dat over het advies wordt nagedacht.

Bij artikel 12 merkt mevrouw Martens op dat het decreet met terugwerkende kracht wordt goedgekeurd. Dat is niet echt een voorbeeld van goed bestuur. Er wordt achteraf een decretale basis gelegd voor iets wat al in het werkveld is gestart. De minister antwoordt daarop dat vanaf 1 september 2007 de basiseducatie is overgegaan naar Onderwijs. Tijdens de eerste maanden van het schooljaar 2007-2008 zijn reeds enkele agendapunten behandeld. Het ontwerp van decreet is met negen stemmen tegen twee onthoudingen goedgekeurd.

Ik geef een korte toelichting bij het stemgedrag van mijn fractie. Mijn fractie heeft zich onthouden omdat dit ontwerp van decreet wordt goedgekeurd met terugwerkende kracht. Dat was niet nodig. Het decreet op het volwassenenonderwijs is in de zomer goedgekeurd. De VLOR geeft ook aan waarom destijds met spoed het advies moest worden gevraagd. Dat was niet nodig. Het advies was al in 2006 verstrekt, en wordt nu, een jaar later pas, ter stemming voorgelegd.

Wat artikel 6 betreft, gaf ook de minister reeds aan dat er een discussiepunt zou kunnen zijn. Er is een representatieve vakorganisatie nodig en een afvaardiging van de besturen. De vakorganisaties geven ook aan dat het vetorecht van de besturen daar te zwaar doorweegt.

Om deze twee redenen zal mijn fractie zich bij de stemming over dit ontwerp van decreet onthouden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1383/1).

De artikelen 1 tot en met 12 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.