U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2007, 14.08u

van de Vlaamse Regering, verslag door Tom Dehaene, Joke Schauvliege, Dirk De Cock, Paul Delva, Rudi Daems, Jan Roegiers, Erik Matthijs, Marnic De Meulemeester en Anissa Temsamani
1368 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot invoeging van nieuwe artikelen 19bis, 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies en 20septies in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008.

Aan de orde is de stemming over amendement 15 van de heren Strackx, De Reuse, Verougstraete, Boutsen en Tack tot invoeging van een nieuw artikel 19bis.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

26 leden hebben ja geantwoord;

71 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 16 van de heren Strackx, De Reuse, Verougstraete, Boutsen en Tack tot invoeging van nieuwe artikelen 20bis, 20ter, 20quater en 20quinquies.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 17 van de heren Strackx, De Reuse, Verougstraete, Boutsen en Tack tot invoeging van een nieuw artikel 20sexies.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 18 van de heren Strackx, De Reuse, Verougstraete, Boutsen en Tack tot invoeging van een nieuw artikel 20septies.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

26 leden hebben ja geantwoord;

77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 8

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

32 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

73 leden hebben ja geantwoord;

34 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Els Robeyns, Miet Smet, Erik Matthijs, Anissa Temsamani, Tom Dehaene, Joris Vandenbroucke, Jan Roegiers, Johan Verstreken, Johan Deckmyn, André Van Nieuwkerke, Paul Delva, Joke Schauvliege, Michèle Hostekint, John Vrancken, Dirk De Cock, Annick De Ridder, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Marnic De Meulemeester, Koen Van den Heuvel, Else De Wachter, Hilde De Lobel, Chokri Mahassine, Veerle Heeren, Gerda Van Steenberge en Carl Decaluwe
15 (2007-2008) nr. 1
van Felix Strackx, Christian Verougstraete, Herman De Reuse, Frank Creyelman, John Vrancken en Erik Tack
1407 (2007-2008) nr. 2

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.