U bent hier

De voorzitter

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, morgen is het sinterklaas. Iedereen weet dat minister Van Mechelen daarop niet heeft gewacht om zijn sinterklaasgeschenk aan te kondigen bij de gemeenten, een aantal weken geleden. Na wat gewriemel en tegenstribbelen binnen de meerderheid en na een aantal vragen in dit parlement over het moment van de aankondiging, nadat we al alle uitleg gekregen hadden over de Vlaamse begroting, heeft de minister-president ons gezegd dat het een idee was - misschien een goed idee, misschien een minder goed - van minister Van Mechelen en dat het nog eens goed bekeken zou worden.

De regering heeft het idee vorige vrijdag nog eens goed bekeken en besloten dat 600 miljoen euro nogal weinig was. Ze voegde er grof gerekend, los van de Eliaheffing, nog 100 miljoen euro bij. 600 miljoen euro dient voor de schuldafbouw en de rest is extra. Iedereen zou kunnen juichen, vooral de gemeenten en nog meer de burgemeesters en schepenen, ware het niet dat er tezelfdertijd voorwaarden voor het jaar 2008 aan gekoppeld worden. Op macroniveau mogen de schulden niet stijgen. Bijkomend zou men voor 2009 enkele belastingen moeten afschaffen. Bedrijfsonvriendelijke belastingen zijn totaal uit den boze. Gemeenten die belastingen voor het jaar 2009 afschaffen, worden gecompenseerd.

Dat klinkt allemaal mooi. Het zou nog mooier zijn als dit het idee was waarover men nu zou beginnen onderhandelen, en dat dan in 2009 in werking zou treden. Het zou mooi zijn als dat enkele maanden geleden of over enkele maanden zou gebeuren. Maar het gebeurt eind november op een moment dat de gemeenten hun begroting al hebben opgemaakt en soms zelfs goedgekeurd. Wat moeten ze nu met dat geld nog doen? De schulden mogen immers niet verhogen in 2008. Maar ik ken gemeenten die belastingverhogingen hebben doorgevoerd. Dat zijn de gelukkigen! Als ze diezelfde verhogingen volgend jaar verlagen of afschaffen, kunnen ze wellicht rekenen op een compensatie. Mijnheer de minister, het moment is eigenaardig gekozen. De bijkomende voorwaarden zijn vreemd.

Bovendien vraag ik me af of de verdeelsleutel - 100 euro per inwoner - wel oké is. De noden enerzijds en de draagkracht anderzijds verschillen per gemeente. De verdeling lijkt mij niet alleen simpel of eenvoudig maar simplistisch.

Mijnheer de minister, wilt u dit idee opnieuw bekijken? Op welke manier wordt de zaak verder afgehandeld? Hoe ziet u de overlegprocedure met de steden en gemeenten? Wanneer denkt u tot een definitieve en coherente afspraak te komen?

De voorzitter

De heer Verfaillie heeft het woord.

Jan Verfaillie

Ik zal enigszins een ander standpunt verdedigen.

Mijnheer de minister, u bent al vrij lang bevoegd voor de lokale besturen. Wij herinneren ons een vorige Vlaamse regering die toch wel wat minder deed voor de lokale besturen dan deze. Mijnheer Tavernier, laat ons zeer tevreden zijn met het aanbod van de Vlaamse Regering. We hebben het financieel niet gemakkelijk. Uitvoerende mandatarissen weten dat. Laat ons de middelen met beide handen grijpen. Dat is mijn uitgangspunt. De steden en gemeenten worden in de komende jaren met grote uitdagingen geconfronteerd.

Het akkoord is om de lokale besturen 612 miljoen euro schuldverlichting te geven. Ik heb in mijn vorige actuele vraag gezegd dat het verstandig zou zijn dat de 25 miljoen euro van de Eliaheffing voor het fiscaal pact zou worden toegevoegd aan de compensatiemiddelen voor de Eliaheffing. Dat is gebeurd. In 2009 wordt dat 41 miljoen euro. Er wordt een verlaging van onroerende voorheffing gegeven voor energiezuinige investeringen, die ook worden gecompenseerd. Er wordt een engagement gevraagd van de lokale besturen voor het afschaffen van de huisvuilbelasting, om geen nieuwe forfaitaire belastingen in te voeren, om de belasting op tewerkgesteld personeel en kantoorgebouwen af te schaffen en nog enkele andere zaken.

Het kalenderjaar loopt ten einde, de begrotingen zijn meestal klaar. Het is niet zo belangrijk wanneer deze maatregel ingaat, wel dat de middelen ter beschikking worden gesteld. Vandaag lees ik in het VVSG-weekblad dat de VVSG de lokale besturen adviseert om geen rekening te houden met die extra middelen bij de opmaak van de begroting 2008 en gewoon op de ingeslagen weg verder te gaan en rekening te houden met de begrotingsonderrichtingen van uw diensten.

Mijnheer de minister, Ik ben lid van dit parlement, en ook lokaal uitvoerend mandataris, dus word ik vaak opgebeld met vragen over de opmaak van de begroting en financiële uitdagingen. Zult u de lokale besturen op korte termijn inlichten over uw bedoelingen? Wanneer wilt u de onderhandelingen starten met de VVSG en de VVP om alles uit te werken?

De voorzitter

Minister Keulen heeft het woord.

Ik zei zo-even tegen onze voorzitter, die ook burgemeester is van de stad Lier, met een knipoog: goed nieuws komt nooit te laat. De afspraak is dat de 612 miljoen euro overname van de gemeenteschuld wordt doorgevoerd door middel van een begrotingswijziging in het voorjaar van 2008. Dat is een van de begrotingswijzigingen die de gemeenten het allerliefst zullen doorvoeren. Vaak moeten begrotingen worden gewijzigd omdat provisies niet volstaan om facturen of kosten te betalen. Nu krijgen ze onverwacht geld. Voor een doorsnee Vlaamse gemeente gaat het over een overname van 10 percent van de gemeenteschuld. Dat is niet niks.

De VVSG heeft ons geadviseerd om dat geld te implementeren in de begrotingswijziging van 2008. De meeste gemeenten hebben twee begrotingswijzigingen, een in het voorjaar en een in het najaar, en dan de begroting die op het einde van het jaar wordt gemaakt. Ik zal een rondzendbrief opstellen om de gemeenten te informeren en instrueren zodat ze weten wat ze eventueel kunnen inbrengen.

De beslissing die de Vlaamse Regering vorige vrijdag heeft genomen is inderdaad een soort Marshallplan voor de lokale besturen. De overname van 612 miljoen euro gemeenteschuld door Vlaanderen, en anderzijds een extra compensatie voor Elia, bovenop de 80 miljoen euro die al was verworven deze zomer. In 2008 komt daar nog eens 25 miljoen euro bij, voor 2009 en 2010 telkens 41,5 miljoen euro. Dat is heel mooi. Het zijn bedragen waar onze gemeenten een jaar geleden alleen maar konden van dromen.

En er zijn nog andere compensaties. We zetten zwaar in op energiezuinigheid. Als de gemeenten minder opcentiemen kunnen heffen door de verlaging van de onroerende voorheffing voor woningen die omgevormd worden tot energiezuinige woningen, worden de gederfde opcentiemen ook integraal door Vlaanderen gecompenseerd. Dat is uitstekend nieuws voor de gemeenten. Daar komt nog bij dat het Gemeentefonds jaarlijks met 3,5 percent toeneemt. Vandaag bedraagt het Gemeentefonds 1,83 miljard euro. Dat is niet niets.

Voor wat hoort wat, mijnheer Tavernier, daarin hebt u gelijk. Wij hebben daar dan ook een kader voor gecreëerd. Een van de aspecten is bedrijfsvriendelijke fiscaliteit. Daarnaast proberen we het milieu te promoten en het algemene economische klimaat te bevorderen. Wat het aspect belastingen betreft, is 2009 het referentiejaar. De belastingen mogen dan niet hoger zijn dan in 2008.

Ons fiscale pact wordt in het Lokaal Pact ingeschoven. Ik stel op het terrein vast dat veel lokale besturen al een soort lokaal fiscaal pact hebben. Zij zijn al met hun bedrijven en zelfstandigen rond de tafel gaan zitten, om duidelijk te maken dat ze geld nodig hebben om de gemeente te laten draaien en de werking te kunnen financieren. Ernstige bedrijfsleiders snappen dat ook. Wat zij echter niet verdragen, is dat er plotsklaps nieuwe belastingen opduiken of dat tarieven onverwachts worden verhoogd. Zij vinden dat belastingen transparant moeten zijn, maar ook voorspelbaar.

We gaan daarover onderhandelen. Een bedrijfsvriendelijk lokaal fiscaal klimaat is in het belang van de bedrijven, maar ook van de gemeenten. Maar je moet daarbij het hele palet in ogenschouw nemen. Sommige gemeenten hebben een op het eerste gezicht bedrijfsonvriendelijke belasting, een soort pestbelasting. Als je echter van wat naderbij kijkt, merk je dat ze heel wat andere belastingen niet hebben. Je moet dus de hele waaier onder de loep nemen vooraleer je een oordeel velt. We gaan dat doen met de VVSG, die daar uitstekend voor geplaatst is. We hebben ook een werkgroep in de schoot van de Vlaamse Regering, met vertegenwoordigers van de minister-president, de twee viceminister-presidenten en van mijzelf, die dat overleg zal sturen.

Het is de bedoeling om dat lokaal te implementeren in het voorjaar van 2008. Het feit dat de begrotingen al opgemaakt zijn, is mijns inziens geen probleem voor de gemeenten. We zullen dat alles ook nog eens verwoorden in een omzendbrief, zodat iedereen duidelijk weet wat hij mag verwachten en hoe hij een en ander technisch moet invoeren.

Mijnheer Tavernier, u trekt de verdeelsleutel van 100 euro per inwoner in twijfel. U hebt misschien een punt, maar welk criterium we ook ontwerpen, er zullen altijd ontelbare varianten bedacht kunnen worden, waarop nog eens ontelbare opmerkingen geformuleerd kunnen worden. Voor het Gemeentefonds wordt rekening gehouden met een aantal objectieve parameters, zoals de fiscale draagkracht van de gemeente, de kansarmoede binnen de gemeentegrenzen of de aanwezigheid van het aantal sociale appartementen op het grondgebied. We hebben dat nu niet gedaan. Dit is helder en eenvoudig, en dat maakt een vlotte toepassing mogelijk. Dat is ook wat onze lokale verantwoordelijken verwachten, zodat ze die centen snel binnenkrijgen.

Jef Tavernier

Mijnheer de minister, krijgen is leuk, en kunnen uitdelen is ook leuk. Een gegeven paard kijk je niet in de mond, zegt men dan, maar zodra er een aantal voorwaarden gesteld worden, liggen de zaken toch enigszins anders.

Bovendien blijf ik wat problemen hebben met de timing van de aankondiging.

Op technisch vlak kan dat worden opgelost via begrotingswijzigingen. Het verdient echter de voorkeur om zo weinig mogelijk begrotingswijzigingen door te voeren. Door te onderhandelen of door het op een ander moment aan te kondigen, zou een begrotingswijziging grotendeels overbodig gemaakt kunnen worden. Ook op Vlaams niveau hebben we daar nu wat problemen mee.

Daarnaast kunnen we ons vragen stellen over de al dan niet bedrijfsvriendelijke belastingen. Er bestaat geen discussie over dat de belasting op personeel uit de tijd is of zou moeten zijn. Er is een aantal belastingen dat wordt of is ingevoerd vanuit regulerend oogpunt, ook op het vlak van bedrijven. Ik denk dan aan de belasting op gratis aan huis bedeelde reclamebladen. Bedoelt u met de voorwaarden die u stelt dat die afgeschaft moeten worden? Ik zou dat betreuren. Ik heb de indruk dat ook een aantal andere belastingen een regulerend karakter hebben.

Mijnheer de minister, dit wordt een heikele onderneming, waarvan de invulling zou kunnen verschillen per gemeente. Wanneer dat per gemeente wordt bekeken, zouden we in een nieuw voogdijsysteem terecht kunnen komen.

Jan Verfaillie

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. De voorgaande spreker woont ongeveer op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen en is hoogstwaarschijnlijk ontgoocheld dat de Vlaamse Regering inspanningen doet voor de lokale besturen. Indien hij aan de andere kant van de tafel had gezeten, dan was zijn verhaal wellicht ook anders geweest.

Mijnheer de minister, de grote krachtlijnen liggen vast. Nu moet het pact concreet worden ingevuld en geïmplementeerd. De lokale besturen moeten op termijn weten waar ze aan toe zijn. Een van de belangenbehartigers van de lokale besturen is de VVSG. Op provinciaal niveau is dat de VVP. U hebt al gesteld dat u een gemeentenaar bent. We gaan ervan uit dat heel wat parlementsleden gemeentenaren zijn. Zij zullen heel aandachtig de vorderingen binnen de Vlaamse Regering en de onderhandelingen met de VVSG en VVP volgen. Ik heb begrepen, mijnheer de minister, dat u die lokale behartigers de hand reikt om het overleg op te starten. Via het weekblad van de VVSG heb ik vandaag eveneens vernomen dat ook zij de hand reikt aan de Vlaamse Regering om samen rond de tafel te gaan zitten.

De voorzitter

De heer Vermeiren heeft het woord.

Francis Vermeiren

Ik heb enkele bedenkingen. Morgen komt Sinterklaas en de heer Tavernier gaat ervan uit dat er geschenken worden uitgedeeld. Het gaat er niet over dat schepenen en lokale mandatarissen tevreden zijn. Het gaat erover dat de Vlaamse Regering de lasten van de burger wil trachten te verminderen. Dat staat onder meer in de intentieverklaring. Wanneer er dus 'geschenken' worden uitgedeeld aan de gemeenten, dan zijn dat gewoon middelen om de belastingen in toom te houden en de burgers en de bedrijven niet te overbelasten.

Ik heb daarnet afgevaardigden van de ene en de andere partij verklaringen horen afleggen over het Lambermonteffect. Dat akkoord bevat ook positieve elementen. In dezelfde partijen wordt gezegd dat dit een goede zaak is. Een en ander vloeit daar echter ook uit voort.

De heer Verfaillie dringt aan op een snelle communicatie. Verleden maandagvoormiddag hebben we al een omzendbrief ontvangen van minister-president Peeters. Daarin worden de grote lijnen uiteengezet. Dat is een goede zaak.

Wat ik uit deze discussie onthoud, is dat men van plan is de gemeentelijke autonomie, de verdragen die worden gemaakt tussen het bedrijfsleven en de gemeenten, te respecteren. Het is maar goed dat men die autonomie respecteert. Het is maar goed dat er een consensus is om het bedrijfsleven niet op te zadelen met pestbelastingen of overmatige lasten. Daarnaast moet men er ook voor zorgen dat de lastenvermindering voor de ene niet leidt tot een lastenverhoging voor de andere. Als bedrijven een fiscaal pact afsluiten binnen een bepaalde regio, binnen hun gemeente, moet daar te allen tijde rekening mee worden gehouden. Dat is ook wat ik opmaak uit het antwoord van minister Keulen.

Er is nog een andere zaak. In de commissie werd ook verwezen naar de Europese directieve, naar de mogelijkheden en de criteria. We hebben het hier over de begroting voor 2008 en/of 2009 en/of de begrotingswijziging. Uit de gegevens in verband met de Europese directieve maak ik op dat daar ook sprake is van een overgangsperiode. Ik vraag om daarvoor het meeste begrip op te brengen. Dat is wat ik heb begrepen uit het antwoord van minister Keulen. Mocht ik hem verkeerd hebben begrepen, dan moet hij mij maar corrigeren. Ik zal hem dan wel van repliek dienen.

U hebt dat goed begrepen.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mijnheer de minister, ik heb gemengde gevoelens bij heel dit systeem. Ook de VVSG is van mening dat voorbij wordt gegaan aan de problematiek van de kleinere plattelandsgemeenten. Ik blijf daar bij. Er zijn heel wat maatregelen die betrekking hebben op centrumsteden en de grotere gemeenten. Een lineaire maatregel kan moeilijk gemoduleerd worden.

Mijnheer de minister, de Eliaheffing is een compensatie voor de gemeenten na de liberalisering. U kent dat verhaal beter dan ik. Wordt de verhoging van de Eliaheffing ook gekoppeld aan de afschaffing van forfaitaire belastingen?

Dat is niet zo. Dat staat daar los van.

Jan Peumans

Dat is belangrijk. Dat is een engagement dat men ten opzichte van de gemeente is aangegaan bij het invoeren van de Eliaheffing. Het zou sterk zijn als nu gezegd zou worden dat er een koppeling is met de forfaitaire belasting.

Gemeenten moeten forfaitaire belastingen afschaffen. Het zou misschien beter zijn dat ze dat niet doen en aan de regering zeggen dat ze het geld mag houden. Dat risico bestaat. Ik heb voor mijn eigen gemeente de rekening gemaakt. Ik kan beter de forfaitaire belasting niet afschaffen. De vraag is dan natuurlijk wat u met die centen zult doen.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik heb nog enkele kleine vragen. Ik zou een pleidooi willen houden om te zorgen voor eenvoudige maatregelen. Dit is een voorbeeld van eenduidigheid een eenvoud. Er zijn natuurlijk voor- en nadelen. Hoe meer wordt gemoduleerd, hoe moeilijker bepaalde zaken worden gemaakt.

Mijnheer de minister, mogen we er van uitgaan dat dit het ultieme fiscaal pact is dat de Vlaamse Regering tijdens deze legislatuur met de lokale besturen sluit? Ik veronderstel dat dit het geval is. Het is echter goed om dat bevestigd te zien door een lid van de regering.

De Vlaamse Regering plant verschillende maatregelen, zoals de schuldverlichting ten belope van 100 euro per inwoner, die de gemeenten ten goede komen. Ik vraag me af of de uitbreiding van de Eliacompensaties al dan niet deel van de overeenkomst uitmaken. Moeten de gemeenten ook voldoen aan voorwaarden als de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting om dergelijke extraatjes te verkrijgen? Staat dit al dan niet los van de overeenkomst?

Het risico bestaat dat gemeentebesturen de vergelijking maken. Ligt het totaalbedrag van 612 miljoen euro vast of ligt een bedrag van 100 euro per inwoner vast?

De voorzitter

De heer De Cock heeft het woord.

Dirk De Cock

Mevrouw de voorzitter, het lijkt me technisch amper nog haalbaar dit bedrag in de begroting voor 2008 in te schrijven. De minister heeft al verklaard dat dit op zich geen probleem vormt. Een begrotingswijziging volstaat om het bedrag alsnog in te schrijven.

De gemeenten staan voor een hele reeks uitgaven. Volgens sommige bronnen zullen alle Vlaamse gemeenten samen de komende jaren 6 miljard tot 7 miljard euro aan rioleringswerken moeten uitgeven. Dit is een gigantisch bedrag.

De gemeenten zitten met heel wat vragen. Ze lezen wat in de kranten wordt geschreven en ze horen allerlei berichten. De schuldenlast mag niet stijgen. Sommige gemeenten hebben al een algemeen beleidsprogramma opgemaakt en hebben de in hun overeenkomsten opgenomen investeringen in hun financieel meerjarenbeleidsplan gemotiveerd. Deze gemeenten vragen zich af of het bericht over de schuldenlast klopt. Dat zou hen immers in een moeilijke situatie brengen. De belastingen mogen in 2009 niet stijgen. Indien hier geld van de Vlaamse overheid tegenover staat, kan ik daar nog inkomen.

Wat is de definitie van een pestbelasting? Moet niet voor elke gemeente een globaal kaartje worden getekend? Is het mogelijk dat een belasting in een gemeente een pestbelasting is en in een andere gemeente helemaal geen pestbelasting is? Wat vindt de minister hiervan?

De Eliacompensatie is goed nieuws voor de gemeenten. Ik heb in LOKAAL, het tijdschrift van de VVSG, gelezen dat het hier om een vermindering van de gewone uitgaven met 1 percent gaat. Het gaat hier in principe ook om een eenmalige operatie. Is het mogelijk dat in de toekomst soortgelijke maatregelen zullen volgen?

Al deze bekommernissen leven bij de plaatselijke besturen. Ik heb niet direct een antwoord op de vragen die daar worden gesteld. Het is mogelijk dat de minister ook geen antwoorden heeft. Duidelijke, eenvoudige communicatie is echter van groot belang. De gemeentebesturen moeten weten waar ze zich aan moeten houden. We moeten vermijden dat te vroeg wordt gejuicht.

Het gaat hier om een goede maatregel. De heer Vermeiren heeft daarnet al gesteld dat goede ideeën veel vaders hebben. Indien de gemeenten het aangekondigde bedrag van 600 miljoen euro zullen ontvangen, heeft de Vlaamse Regering een goede maatregel getroffen.

Mevrouw de voorzitter, het lijkt bijna een Vlaamse gewoonte een overwinning als een halve nederlaag voor te stellen. Indien iemand deze maatregel een half jaar geleden had voorspeld, zou iedereen dit een dagdroom hebben genoemd. Nu de maatregel wordt getroffen, blijken er enkel winnaars te zijn. De gemeenten, de burgers, de bedrijven en het leefmilieu winnen hierbij.

Het afschaffen van de forfaitaire huisvuilbelasting is al jarenlang een strijdpunt. We streven naar de invoering van het principe 'de vervuiler betaalt'. Wie milieubewust leeft, zal een lagere huisvuilfactuur krijgen. Iedereen zat al lang op deze goede maatregel te wachten.

Ik denk niet dat we corrigerende of regulerende belastingen moeten uitsluiten. Belastingen die in het leven zijn geroepen om milieudoelstellingen na te streven, zouden later, eenmaal de doelstelling is bereikt, moeten opdrogen of wegvallen. Dat is een kenmerk van dergelijke belastingen. Het gaat hier immers niet om financierende belastingen, die enkel dienen om geld in het laatje te brengen.

Ik heb ook al gezegd dat de uitwerking in overleg zal worden aangepakt, met de kabinetten van minister-president Peeters en van de viceminister-presidenten Van Mechelen en Vandenbroucke, met de VVSG, de VVP en de SERV-partners. We werken dus niet in het ijle, maar willen breed gedragen voorstellen die ook haalbaar zijn.

Wat is een pestbelasting? Het is een goede vraag, want wat op het eerste gezicht een pestbelasting lijkt, is dikwijls een lokaal genomen maatregel waarmee men plaatselijk kan leven. Dikwijls zijn in die gemeente dan weer andere belastingen niet van toepassing. Het is dus niet erg eenvoudig. Men kan daarover theoretische discussies voeren, maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig.

De schuldtoename bekijken we in de eerste plaats op macroniveau. Het kan zijn dat in een bepaalde gemeente geen problemen zijn, maar binnen twee jaar de helft van het grondgebied overstroomt omdat de riolering capaciteitsproblemen heeft. We mogen de gemeentelijke werking niet in een keurslijf steken, maar toch moeten we op macroniveau met een aantal parameters werken die ook moeten worden gerespecteerd.

Er zijn tijdens de vorige legislatuur als afspraken gemaakt over de afschaffing van de forfaitaire belastingen, zoals de huisvuilbelasting. Ondertussen hebben ongeveer de helft van de gemeenten en steden daar al werk van gemaakt. De fiscale operatie moet ook wat dienen om een aantal milieudoelstellingen te realiseren. Ik denk dan aan de isolatie van woningen en het milieuvriendelijker maken van de fiscaliteit.

Is dit het ultieme fiscale pact zoals we het in het regeerakkoord voor 2008 hebben aangekondigd? Dit pact wordt in deze operatie geschoven. Dat lijkt me de beste manier om alles werkbaar te maken. Overal op het terrein vraagt men me om hen met rust te laten, want men heeft intussen overal een modus vivendi met de bedrijven en zelfstandigen gerealiseerd. Men vraagt zich af of men wel zal terugkrijgen wat men zal derven. Er zijn specifieke situaties, zoals de belasting op de drijfkracht. Meestal stelt die belasting niet veel voor, maar in sommige gemeenten is dat echt een grote bron van inkomsten. Om dat soort van discussies te vermijden, pakken we het in grondig overleg aan.

Ik denk dat dit een van de laatste grote operaties is die we in deze legislatuur zullen uitvoeren. Als het in de toekomst in deze legislatuur nog mogelijk zou zijn om iets te doen voor de gemeenten, dan ben ik natuurlijk de eerste om daarvoor te pleiten. Ik geloof wel dat we met deze operatie het zo ongeveer zullen gehad hebben. Alles kan meer en beter, maar laten we ons vandaag daarop concentreren.

Twee jaar geleden dachten we allemaal dat het met Elia afgelopen was. Voor het zomerreces hebben we nog 80 miljoen euro aan recurrente middelen uitgetrokken. Die uitgaven zijn niet in de tijd beperkt, en zullen dus ook na juni 2010 worden uitgekeerd. Nu komt daar voor 2008 nog 25 miljoen euro bij. Voor 2009 en 2010 komt er telkens 41,5 miljoen euro bij. Laten we wel wezen: het is mooi dat Vlaanderen dit kan en een gedeelte van zijn budgettaire mogelijkheden ter beschikking stelt van de lokale besturen. Zo worden ze niet verplicht het te gaan zoeken bij gezinnen en bedrijven.

Jef Tavernier

Vanuit het standpunt van de gemeente gesproken is het geen probleem dat er geld naar de gemeente gaat. Laat ons daarover duidelijk zijn. Vanuit het Vlaamse Parlement moet echter de vraag worden gesteld waaraan het geld het best wordt besteed. Daarnaast rijst de vraag wat de verdeelsleutel is, op welk moment de maatregel wordt aangekondigd en ten slotte welke de voorwaarden zijn. Ik stel vast dat er een aantal voorwaarden zijn aan toegevoegd.

U weet, mijnheer de minister, dat u vanaf nu goed op uw woorden moet letten. Ieder woord wordt gewikt en gewogen. Als ik de heer Vermeiren bezig hoor, doet hij nu al aan exegese. Zijn collega in de gemeenteraad, de heer Van Rompuy, zit aandachtig te luisteren. Ik stel vast dat één voorwaarde nogal uitdrukkelijk is gesteld. De bedrijfsonvriendelijke belasting en de belasting op het personeel moeten worden afgeschaft. We zullen zien waar het wordt toegepast. Ik ben ervan overtuigd dat sommige gemeenten die hier beter zijn vertegenwoordigd dan anderen, waarschijnlijk iets meer invloed zullen hebben op de uiteindelijke besluitvorming. Ik denk, mijnheer de minister, dat u thuis bent in het toepassen van de voorwaarden.

Jan Verfaillie

Uiteindelijk is het wachten op het advies van de Hoge Raad voor Financiën om te kijken of de constructie kan doorgaan. Ik hoop dat het advies al is aangevraagd zodat we binnen afzienbare tijd duidelijkheid krijgen. Vooraleer de onderhandelingen starten, is het belangrijk om over heel concrete cijfers te beschikken. U kunt ze misschien opvragen bij de administratie of de diverse gemeentebesturen. 100 euro per inwoner schuldverlichting heeft een weerslag op de lange termijn, maar de weerslag ervan op één begrotingsjaar is slechts de intrest plus de kapitaalsaflossing. Dat is ongeveer 6 à 7 euro maximum per inwoner op jaarbasis, maar natuurlijk een heel aantal jaren lang. Het is misschien wel interessant om de oefening gemeente per gemeente te maken, zodat u gestaafd met cijfers naar de onderhandelingen kunt trekken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.