U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, deze middag heeft de heer Dewinter bij motie van orde een voorstel tot aanvulling van de agenda gedaan met de motie van de heer Dewinter tot onderzoek door het Rekenhof naar de toekenning van experten- en consultancyopdrachten op de ministeriële kabinetten.

De heer Dewinter heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, op basis van artikel 83quater van ons Reglement heb ik inderdaad de spoedbehandeling gevraagd voor een motie in verband met de toekenning van experten- en consultancyopdrachten op de ministeriële kabinetten.

Deze middag heb ik daar de minister-president over ondervraagd. Naar aanleiding van antwoorden op schriftelijke vragen zijn we tot een aantal opmerkelijke vaststellingen gekomen, en dat in de nasleep van de affaire-Moerman. Tijdens deze legislatuur werden op basis van het ondertussen afgeschafte artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 2001 dat de werking van de kabinetten regelt, 28 externe expertenbureaus aangeduid door de regering, 5 door het kabinet-Leterme/Peeters, 14 door het kabinet-Van Mechelen, 1 door het kabinet-Vervotte, 10 door het kabinet-Bourgeois, 6 door het kabinet Crevits/Peeters, 3 door het kabinet-Keulen en 28 door het kabinet-Moerman. Dat is goed voor 1,7 miljoen euro.

Ik wijs op de salamipolitiek, die ervoor zorgt dat er geen openbare aanbestedingen moeten gebeuren. De keuze en de aanduiding kunnen worden gemaakt door het betrokken kabinet zelf. De salamipolitiek wordt het meest duidelijk op de liberale kabinetten-Moerman en -Van Mechelen. Dat leidt tot 26 deelopdrachten - uiteraard allemaal netjes onder 67.000 euro - aan één bedrijf, dat dan uiteindelijk in dezelfde periode in totaal 395.000 euro binnenhaalt.

De expertenbureaus gaan diametraal in tegen de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, waarin het de bedoeling was dat de departementen beleidsvoorbereidend werk zouden doen en niet allerlei expertenbureaus, wat blijkbaar toch het geval is.

Ander probleem is het niet rapporteren aan het Vlaams Parlement. Er moet jaarlijks een rapport worden overgemaakt aan het parlement en dat is niet gebeurd in 29 verschillende deelopdrachten: 1 bij Leterme, 1 bij Van Mechelen, 7 bij Bourgeois, 2 bij Peeters/Crevits en 18 bij Moerman/Ceysens. Ik vraag me af waarom.

Dat zijn allemaal anomalieën of misbruiken die onderzocht moeten worden. Ik heb deze middag de minister-president horen zeggen dat er maar één misbruik is vastgesteld, namelijk inzake het dossier PBS op het kabinet van gewezen minister Moerman. Dat misbruik is inderdaad vastgesteld als gevolg van omstandigheden die we ondertussen kennen en voldoende zijn beschreven. Haar oud-kabinetschef heeft een aantal feiten aan de oppervlakte gebracht. Uit het onderzoek dat we hebben gedaan, blijkt dat er heel wat meer aan de hand is. Er is de niet-rapportering van 29 deelopdrachten, de salamipolitiek ten aanzien van globale opdrachten voor bijna 400.000 euro aan één bedrijf dat in 28 stukjes werd gekapt zodat men netjes onder de 67.000 euro per opdracht bleef, het niet in de praktijk brengen van BBB enzovoort.

We moeten het Rekenhof dringend de opdracht geven om een grondig onderzoek te voeren. U zult zeggen dat het Rekenhof dat sowieso zal doen, maar dat klopt niet. We hebben contact genomen met de eerste voorzitter van het Rekenhof en hij bevestigt dat er slechts een steekproefonderzoek aan de orde is. Er komt geen algemeen en diepgaand onderzoek. Daarvoor moet hij worden gevat door het Vlaams Parlement.

Gezien de omstandigheden, en gezien het feit dat de regering zelf artikel 8 heeft geschrapt en dus impliciet en expliciet bevestigt dat in het verleden een en ander fout is gelopen, denk ik dat het parlement dringend moet gebruikmaken van artikel 83quater van ons reglement en snel, bij hoogdringendheid, een motie moet goedkeuren om toe te laten dat het Rekenhof een globaal en grondig onderzoek voert en zo de regering hopelijk zuivert van iedere blaam en verdachtmaking. Maar misschien brengt dat onderzoek zaken aan het licht die men liever niet aan het licht ziet komen? Daarom reken ik op de kritische zin van dit parlement, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, om ons verzoek te willen steunen.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Ik heb nog altijd niet begrepen waarom deze motie deze week moet en niet volgende week zou kunnen behandeld worden. Het Rekenhof loopt niet weg, het dossier gaat niet lopen en de problematiek loopt niet weg. Inhoudelijk moeten we het doen met een verklaring van de heer Dewinter die de eerste voorzitter van het Rekenhof citeert. Zoals de minister-president al heeft gezegd, staat het helemaal niet vast dat het Rekenhof niet grondig zou werken. We zullen het onderzoek van het Rekenhof bekijken als het klaar is. Op dat moment kunnen we nagaan of er bijkomende stappen nodig zijn. Ik begrijp dus niet waarom dit hoogdringend is.

De voorzitter

Mijnheer Dewinter, als u aandringt op de behandeling, gaan we onmiddellijk over tot de stemming.

Mag ik even repliceren op wat de fractieleider van CD&V heeft gezegd? Hij spreekt blijkbaar namens de hele meerderheid. Nog maar afgelopen vrijdag is gebleken dat het parket een informatief onderzoek heeft opgestart naar aanleiding van de afhandeling van het dossier PBS op het kabinet-Moerman. Ik hoop dat dit niet zo is, maar ik vrees dat het slechts om het topje van de ijsberg gaat. Ik vrees ook dat dit parlement op geen enkel moment nog maar de indruk mag wekken dat we een grondig onderzoek willen. Daarom is het hoogdringend dat dit parlement, enkele dagen nadat in de media bekend is geworden dat het Brusselse parket een informatief onderzoek over een gedeelte van de feiten is begonnen, niet het signaal geeft dat wij niets ondernemen; dat we afwachten; dat we wel zien wat ervan zal komen; en dat we liever geen diepgaand onderzoek zien. De feiten duiden toch aan dat er op zijn minst anomalieën zijn die nader onderzoek vergen. Dat verklaart waarom ik deze motie bij hoogdringendheid wil behandelen. Ik wil dat het parlement het signaal uitzendt dat het dringend een diepgaand onderzoek van het Rekenhof wil.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Wij stemmen bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt bij zitten en opstaan niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Motie van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.