U bent hier

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, collega's, vorige week is naar aanleiding van de vragen die ik daarover heb gesteld, gebleken dat in deze legislatuur ongeveer 28 expertisebureaus 67 deelopdrachten hebben gekregen voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Er zijn een aantal opvallende vaststellingen te maken.

De eerste is de gevoerde salamitactiek. Zeker in de liberale kabinetten worden deelopdrachten aan hetzelfde eenmansbedrijf toegekend. De twee liberale kabinetten hebben 28 deelopdrachten aan hetzelfde eenmansbedrijf - FC Consulting - toegekend, voor een totaalbedrag van 395.517 euro. Die salamitactiek moet ervoor zorgen dat men het plafond van 67.000 euro niet overschrijdt, zodat men een aanbesteding kan vermijden. Als men saucissoneert, kan men de opdracht toekennen aan het bedrijf van zijn keuze.

Het is ook opvallend dat niet minder dan 29 opdrachten nooit leidden tot een rapportering aan het parlement. Dat gebeurde voor niet minder dan 18 opdrachten die het kabinet-Moerman had besteld. Maar dat gebeurde ook voor opdrachten uitgaande van uw kabinet en dat van de ministers Bourgeois en Van Mechelen. Ik vraag me af waarom die rapportering niet of arbitrair gebeurt.

Het valt ook op dat dankzij het fameuze artikel 8 van het ministeriële besluit van 27 september 2001 de feiten die zich in het kabinet-Moerman hebben voorgedaan ook in andere kabinetten voorkwamen. Uit het onderzoek naar de politieke achtergrond van de begunstigde eenmansbedrijven blijkt dat men zo politieke vrienden bepaalde opdrachten wou toespelen en op die manier meer volk dan is bepaald in artikel 7 van hetzelfde besluit in de kabinetten kan tewerkstellen.

De operatie-BBB heeft de officiële bedoeling om de administratie beleidsvoorbereidend werk te laten verrichten. Maar nu zegt men dat de tientallen opdrachten die het kabinet-Moerman aan dat ene bedrijf heeft gegeven, allemaal over beleidsvoorbereidend werk ging. Is dat niet merkwaardig?

Bij motie had ik voorgesteld dat het parlement het Rekenhof zou vragen een diepgaand onderzoek in te stellen over de studie- en expertiseopdrachten.

U had vrijdag tijdens de ministerraad verklaard dat u dit al gebeurd was. Ik heb contact gehad met de eerste voorzitter van het Rekenhof die me zei dat het inderdaad gebeurt, maar steekproefgewijs. Voor een diepgaand onderzoek heeft hij de opdracht nodig van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering. Ik heb vandaag een motie ingediend, maar de Vlaamse Regering kan ook deze opdracht geven.

Ik heb nog een laatste vraag. Intussen is gebleken dat er ook een gerechtelijk onderzoek is opgestart naar de feiten die zich op het kabinet van minister Moerman hebben afgespeeld. De minister wordt er niet in vernoemd. Bent u of zijn andere leden van deze regering in het kader van dit onderzoek al gehoord? Zijn er al leden van de administratie gehoord? Hebt u daar enige kennis van?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, collega's, het is belangrijk om alle vragen over het verleden te beantwoorden. Ik heb op uw schriftelijke vraag uitvoerig geantwoord. Dat is ook in de kranten verschenen. Daar heb ik geen problemen mee. We moeten klare wijn schenken over het verleden.

U zegt intussen over verschillende antwoorden te beschikken. Misschien moet worden opgelijst welke antwoorden op welke vragen zijn verstrekt. Elke vraag over het verleden waarover nog onduidelijkheid zou bestaan, beantwoord ik. Hopelijk voldoen ze, maar ik zal ze blijven beantwoorden. Ik heb ook geantwoord op uw schriftelijke vraag waarin u me een overzicht van alle consultancy- en expertenopdrachten vroeg.

Voorts is het ook heel belangrijk dat we op vraag van de ombudsman en sommige parlementsleden artikel 8 hebben afgeschaft. Op 23 november 2007 heb ik dat punt op de Vlaamse Regering voorgelegd en het is er ook goedgekeurd. Het werken met consultancyopdrachten behoort tot het verleden. Maar zolang het artikel in voege is geweest, is het ook gebruikt. De vraag is of dat altijd oordeelkundig is gebeurd. Ik ga ervan uit dat dit inderdaad het geval is geweest, buiten het uitzonderlijke geval dat nu door het parket en de ombudsman nader wordt onderzocht.

Het Rekenhof zal er zich over buigen. U hebt het nagevraagd en spreekt van de oppervlakkigheid van het Rekenhof. Dat zijn uw woorden. Het Rekenhof levert immers altijd grondig werk af en gaat zeker niet oppervlakkig te werk. Ze werken wel 'at random'. De vraag is of het Rekenhof er voor 2007 niet dieper moet op ingaan. Ik ga ervan uit dat het Rekenhof ieder jaar correct werkt en dat ook in 2007 doet; en dat in maart 2008 het rapport aan het Parlement zal worden overgemaakt. Dan kan erover worden gediscussieerd. Ook zonder bijkomende opdrachten ben ik ervan overtuigd dat het Rekenhof dat op efficiënte wijze zal organiseren.

Wat het parket betreft, is er een informatieonderzoek opgestart. Dat is door sommige collega's ook aangevraagd. Als het parket in actie treedt, zullen we onze volledige medewerking verlenen. Het antwoord op uw vraag of het parket al bij mij is langs geweest, is neen. Als dat zou gebeuren en er worden bijkomende vragen gesteld, zal ik ze zeker beantwoorden.

Wat de samenstelling van de kabinetten betreft, hebt u vrijdag het antwoord ook aandachtig gelezen. Ik geef u hier hetzelfde antwoord. Na toepassing van het Beter Bestuurlijk Beleidprincipe, dat uitdrukkelijk stelt dat het departement bevoegd is voor het beleidsvoorbereidend werk en voor evaluatie, zullen wij de samenstelling en de opdrachten van het kabinet aanpassen en er rekening mee houden.

Ik heb vrijdag, na de vergadering van de Vlaamse Regering, ook gezegd dat ik daar geen verklaringen over ga afleggen. Ik zeg alleen dat we niet boven het contingent gaan dat is vastgelegd en dat ik met de collega-ministers ga bekijken wanneer en hoe we ons volledig kunnen inschrijven in het nieuwe element van Beter Bestuurlijk Beleid aangaande de beleidsvoorbereidende opdracht van het departement en de administratie.

Ik wil daar werk van maken, maar ik denk dat het niet wijs is om hier al verklaringen af te leggen over wat kan en moet gebeuren. Ik zal dat doen als we er verder mee staan. Mijnheer Dewinter, u kunt me daar, als u daar behoefte toe hebt, regelmatig aan herinneren.

Mijnheer de minister-president, ik denk dat u zich vergist als u zegt dat er slechts één misbruik is vastgesteld naar aanleiding van de feiten die aan het licht zijn gekomen op het kabinet-Moerman. Het vastgestelde misbruik was een toevalligheid.

Naar aanleiding van uw antwoorden die ik op mijn vragen heb gekregen, heb ik op zijn minst anomalieën vastgesteld die veel structureler zijn dan het ene feit laat vermoeden. Er wordt ostentatief misbruik gemaakt van artikel 8. Het artikel heeft de bedoeling om experten aan te duiden, maar men heeft artikel 8 geruime tijd misbruikt om bedrijven, zonder aanbesteding en bij keuze, aan te duiden om bepaalde opdrachten voor de kabinetten te vervullen.

Men heeft in niet minder dan 29 gevallen, en voor zes verschillende kabinetten, niet gerapporteerd met een in het decreet vastgelegd rapport aan het Vlaams Parlement.

Ik heb het voorbeeld gegeven van een bedrijf, FC Consulting, dat niet minder dan 26 verschillende opdrachten binnenhaalt, voor in totaal 395.000 euro, terwijl het plafond 67.000 euro is. Boven het plafond moet men een openbare aanbesteding uitvoeren, maar door het saucissoneren wordt die openbare aanbesteding omzeild.

Dat zijn op zijn minst drie verschillende - ik vermeld het woord misbruik niet - anomalieën die nader onderzoek noodzakelijk maken. Daarom blijf ik aandringen op een grondig onderzoek van de feiten door het Rekenhof.

Er is nu een informatieonderzoek aan de gang door het parket. Ik hoop dat, indien zou blijken dat het meer wordt dan een informatieonderzoek en eventueel mensen in verdenking worden gesteld, de regering niet zal nalaten om zich burgerlijke partij te stellen, want het gaat over de Vlaamse belastingbetaler en de Vlaamse gemeenschap.

Mijnheer de minister-president, u hebt dat tot op dit moment kunnen vermijden, maar ik denk, dat, als het informatieonderzoek verder gaat en mensen in verdenking worden gesteld, de regering dan, namens de Vlaamse gemeenschap, haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Dewinter, rebus sic stantibus. Als de omstandigheden wijzigen, zullen wij daar ook op inspelen. In uw vraagstelling nuanceert u zelf het misbruik van artikel 8, maar ik heb geen weet van misbruiken. U zegt dat men artikel 8 goed heeft toegepast, maar wat mij betreft is de vraag of men correct is omgegaan met de openbare aanbesteding en de mogelijkheden die wettelijk bepaald zijn. Ik heb geen enkel element dat uw stelling kan onderbouwen

Ik wil nog eens nadrukkelijk onderstrepen dat ik erop zal toezien dat het Rekenhof zijn taak ook grondig uitvoert voor 2007 en we op basis van het rapport dat het Rekenhof zal formuleren, hier opnieuw over kunnen discussiëren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.