U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord. Mag ik de leden er nog eens op wijzen dat er geen documenten gebruikt mogen worden.

Mevrouw de minister, naar aanleiding van de Vlaamse klimaatconferentie hebt u aangekondigd dat het zeer goed gaat met de broeikasgassen in Vlaanderen. Ik citeer uit het artikel van Het Nieuwsblad: "De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen daalde vorig jaar in Vlaanderen met 3,9 percent. Daardoor zakt onze uitstoot voor het eerst onder het Kyotoreferentiejaar 1990." Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Tegelijk zegt u dat er nog heel veel werk is, onder meer in de transportsector: "Vrijwel alle sectoren dragen bij tot die vermindering, behalve het wegvervoer en de rest van de transportsector." Daarmee kom ik tot mijn punt. Er zijn veel vrachtwagenchauffeurs die, op hun zoektocht naar een industriezone, de verkeerde afslag nemen aan de autosnelweg. Zo komen ze in het centrum van een stad of gemeente terecht, raken ze de weg kwijt, rijden ze zich vast, met alle gevolgen van dien voor de mobiliteit. Uiteindelijk bereiken ze toch hun bestemming, maar ondertussen zijn er enorm veel kilometers nutteloos verreden. Zou het niet mogelijk zijn om langs de autosnelweg wegwijzers naar industrieterreinen aan te brengen? Dat zal verschillende problemen oplossen. Onder meer voor het milieu betekent het afleggen van minder kilometers minder zoekverkeer en een lagere CO2-uitstoot. Tegelijk pakt u zo ook het mobiliteitsprobleem in vele centra van steden en gemeenten aan.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Fournier, u kaart het probleem aan van de wegwijzers naar bedrijfsterreinen langs de autosnelwegen of vanaf gewestwegen. Voor de vorm van die borden die worden geplaatst, bestaat federale reglementering. Daar zijn we dus niet echt voor bevoegd.

Vlaanderen is wel bevoegd voor het plaatsen van borden. Er bestaat een werkgroep die zich daarover buigt. Die heeft een vademecum opgemaakt voor de plaatsing van borden langs gewest- en snelwegen. Dat is gebaseerd op twee principes: er mogen niet te veel borden geplaatst worden en er mogen niet te veel vermeldingen op één bord staan omwille van de leesbaarheid voor de weggebruiker. Daardoor wordt de meerwaarde van het bord kleiner.

Hoe verder een bedrijventerrein gelegen is van de primaire weg, hoe moeilijker het wordt om dit aan te duiden. U vraagt of dat systematisch kan. Ik moet u teleurstellen: neen, dat kan niet. Dat is sinds 2002 door de werkgroep aangenomen en wordt ook als beleidslijn door de administraties gevolgd. Er kunnen zaken langs snelwegen worden aangeduid en ik sluit het dan ook niet helemaal uit. In Genk bijvoorbeeld zijn er twee grote industriezones, Genk Oost en Genk West, die vanaf de snelweg worden aangeduid. Het kan dus, maar het wordt geval per geval bekeken. Er moet aan de criteria uit het vademecum worden voldaan.

Ik wil de bal ook terugkaatsen. Het is heel gemakkelijk voor een bedrijf om op alle correspondentie te vermelden welke afrit er genomen moet worden. Dat kan helpen.

Voor belangrijke sites is het helemaal niet uitgesloten. Zoals gezegd, wordt er geval per geval geoordeeld. Er kan dus een aanvraag worden ingediend.

Voor grote industrieterreinen zijn er wel wegwijzers, maar ik vind het jammer dat dit niet kan bij kleinere steden en gemeenten. De problemen met betrekking tot mobiliteit in hun kernen zijn even groot of zelfs groter dan in een grote stad. Is het niet mogelijk om voor alle industrieterreinen in de mate van het mogelijke een aanduiding te doen?

De voorzitter

De heer Koninckx heeft het woord.

Flor Koninckx

Ik begrijp de bezorgdheid van de vraagsteller, maar ik treed de minister bij. We moeten zeer omzichtig zijn met het plaatsen van te veel informatie langs autosnelwegen. Een snelweg is nu eenmaal gemaakt om snel te rijden, 120 kilometer per uur, en elk aandachtspunt kan voor meer ongevallen zorgen. Ik pleit ervoor om zeer voorzichtig te zijn met het plaatsen van informatie op snelwegen. Er zijn verschillende andere mogelijkheden en kanalen om de transportsector duidelijke informatie te geven. Via briefwisseling of gps zijn er mogelijkheden om chauffeurs duidelijk te informeren in plaats van het verouderde systeem te gebruiken van het steeds bijplaatsen van borden.

Minister Hilde Crevits

Ik zal zoals steeds proberen om beide standpunten met elkaar te verzoenen. Niets belet kleinere bedrijventerreinen om zich te groeperen tot een groter geheel. Daardoor kan de ondergeschikte signalisatie verwijzen naar waar de bedrijventerreinen zijn gelegen. Het heeft echt te maken met de belangrijkheid van de site die wordt aangeduid. Systematisch alle kleine bedrijventerreinen aanduiden langs snelwegen kan niet. Als het op een gestructureerde basis gebeurt, kan ik dat gerust door de administratie laten onderzoeken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Er zijn momenteel geen andere ministers aanwezig. We schorsen even de vergadering.

De vergadering wordt geschorst om 14.10 uur.

De vergadering wordt hervat om 14.18 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.