U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Deckmyn heeft het woord.

De bevindingen van de meest recente auditrapporten van het Rekenhof en van de cel interne audit van de Vlaamse overheid, hebben duidelijk aangegeven dat er minstens een probleem bestaat bij de AWV in Vlaanderen. Er wordt voor een deel gevolg gegeven aan deze auditrapporten, maar er blijft een deontologische schemerzone bestaan. Ik heb hierover uitgeweid tijdens mijn interpellatie in de commissie.

Ik wil toch één zaak accentueren, met name dat er binnen de AWV duidelijke richtlijnen werden gegeven dat "de minister bij verklaringen in de pers steeds door iedereen uit de wind moet worden gezet". Ik heb dit gestaafd aan de hand van een verslag van het college van afdelingshoofden van de AWV. Maar blijkbaar kan dit dus. Erger nog, het is alsof ik plots keek naar een uitzending van het succesvolle tv-programma De Mol, want in plaats van zich intern te bevragen over het feit of het wel wenselijk is om binnen de dienst aan politiek te doen, gaat men op zoek naar de mol die mij de documenten bezorgde.

Ik hoorde immers uit verschillende bronnen dat men op zoek is naar de onverlaat die mij het bewuste document heeft bezorgd. Dit is laakbaar. De minister heeft er mij tijdens de interpellatie duidelijk op gewezen dat de Vlaamse ambtenaren op grond van het personeelsstatuut recht hebben op vrije meningsuiting ten aanzien van feiten waarvan ze kennis hebben uit hoofde van hun functie.

De minister heeft duidelijk gesteld dat er dan ook niet zonder meer een algemeen spreekverbod kan worden opgelegd aan ambtenaren ten overstaan van parlementaire en plaatselijke politici. De feiten waarover ik het daarnet had, spreken de minister echter jammer genoeg tegen. Vandaar dat ik met klem vraag dat de ambtenaren over de nodige vrijheid kunnen beschikken.

De voorzitter

Begin van de stemming

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 25 leden hebben ja geantwoord; 62 leden hebben neen geantwoord; 4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.