U bent hier

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, eerst wil ik mijn ongenoegen uiten over het feit dat we niet in staat zijn geweest om uitgerekend vandaag een actualiteitsdebat te houden over dat element van de politieke actualiteit waarbij dit parlement en deze regering meer dan ooit betrokken zijn, namelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de hele communautaire kwestie. Mijn vraag kan wat dat betreft echter misschien wat soelaas bieden.

Mijnheer de minister-president, ik was ontgoocheld over het feit dat uitgerekend op het ogenblik dat deze regering een belangrijke rol zou kunnen spelen in het communautaire debat, ze zich bezighoudt met moddergooien naar de verschillende partners. De georkestreerde uitval van minister Vandenbroucke, die zich nu al volop inleeft in zijn oppositierol, naar een van de kartelpartners in deze regering, de N-VA, was ongepast. Ik moet de verdediging van de N-VA of de heer De Wever niet op mij nemen. Daar zijn ze groot genoeg voor, hoewel het bochtenwerk van de jongste 24 uur me iets anders doet vermoeden. Toch was dit ongepast: dat soort onenigheid leidt alleen tot zwakte en onvoldoende duidelijkheid en eenduidigheid wat het standpunt van de Vlaamse Regering ter zake betreft.

Ik weet ook niet wat het standpunt van de Vlaamse Regering is, ook niet over het compromis dat deze nacht door de Vlaamse partijen onderling is afgesproken. Ik ga daar niet dieper op in. Daarvoor heb ik te weinig tijd. Dat compromis was echter zeer onheilspellend. De Vlaamse partijen gingen nog maar eens plat op de buik. (Rumoer)

De faciliteitengemeenten en de Vlamingen die daar wonen, worden erin uitverkocht aan de Franstaligen. Het territorialiteitsprincipe werd geschonden, en de taalgrens zou niet meer gelden.

Eric Van Rompuy

Ik heb een dienstmededeling, mijnheer Dewinter. Zonet heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel goedgekeurd. Maakt u dat nu niet blij? U loopt hier zo verzuurd rond. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

De Vlaamse partijen werden gisternacht en deze voormiddag gered door de Franstaligen! (Rumoer)

Gelukkig voor u waren de Maingains en de Reyndersen zo vriendelijk om dit oneerbare compromis af te schieten. Daardoor kunt u nu het gezicht redden en wordt hiernaast toch gestemd over Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik ben daar blij om!

Mijnheer de minister-president, mijnheer Van Rompuy, ik ben daar blij om, want dit kan inderdaad een revolutionair moment zijn! Dit kan het begin van de big bang zijn. En naar mijn bescheiden mening moet dit het begin van de big bang zijn die onvermijdelijk leidt naar de Vlaamse onafhankelijkheid en de splitsing van het land. Ik ben blij dat de traditionele partijen - een aantal ervan althans - aan dit scenario willen meewerken. Dit is het splitsingsscenario of het België-barstscenario waarvan wij al zolang dromen. Ik ben blij dat er nu ook een Vlaams front is ontstaan waar het Vlaams Belang bij betrokken wordt. Dit is het einde van het cordon sanitaire! (Gelach bij CD&V en bij de N-VA)

Dit is het einde van het cordon sanitaire, en dat is prima, want onze stemmen zijn nodig om te komen tot de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Door het eendrachtige Vlaamse front zijn we eindelijk in staat, mijnheer de minister-president, om een vuist te maken ten aanzien van de Franstaligen. We zijn eindelijk in staat om hen wandelen te sturen, ondanks de vele chantagepogingen van de jongste weken en maanden. Ik ben dus blij met de huidige evolutie.

Mijn vraag blijft natuurlijk wat de positie van de Vlaamse Regering in deze aangelegenheid zal zijn. Door de evolutie van de jongste 24 uur en in het bijzonder van de jongste uren, is de kans heel reëel geworden dat dit land uit elkaar valt en dat Vlaanderen, het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de minister-president op een bepaald moment - ik heb dit begin september in de speciale zitting al proberen duidelijk te maken - hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en het lot van Vlaanderen in eigen handen moeten nemen. Hoe lang kan deze crisis blijven duren? Deze crisis is groter dan ooit tevoren en leidt tot meer chaos dan ooit in het verleden het geval was. Na vijf maanden onderhandelen is, zeker de jongste 24 uur, gebleken dat de onderhandelde oplossing geen oplossing is en dat er maar één oplossing is: Vlamingen moeten een front vormen over de partijgrenzen heen, ook met ons, en doen wat ze moeten doen. Ze moeten stemmen, net zoals in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, over wat we terecht en juist vinden. Laten we dat hier ook eens doen.

Mijnheer de minister-president, mijn vraag handelt, gezien de omstandigheden, dus niet alleen over de onenigheid binnen de Vlaamse Regering, want die is op dit moment minstens pijnlijk. Ik verwijt die onenigheid in de eerste plaats aan minister Vandenbroucke, die vandaag tactisch afwezig is, maar ik kreeg graag van u een antwoord op de vraag hoe u de cohesie denkt te herstellen en in welke mate u bereid bent om uw verantwoordelijkheid te nemen in wat er gaande is, van de big bang - waarnaar trouwens ook de heer Van Rompuy naar verwijst op zijn website. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Mijnheer de minister-president, wanneer zal de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid opnemen? De Vlaamse Regering moet minstens een scenario uitwerken en de modaliteiten voorbereiden op binnenlands en op internationaal vlak zodat we klaar zijn op het moment dat er geen andere keuze overblijft dan te kiezen voor de Vlaamse zelfstandigheid. We moeten ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn en niet opnieuw beginnen met ruziemaken onder elkaar zoals vorig weekend het geval was. We moeten een plan B hebben om te doen wat moet en om ervoor te zorgen dat Vlaanderen ontsnapt aan de Belgische chaos die ons nu meezuigt in een crisis zonder weerga, maar er ook voor zorgt dat we ons lot in eigen handen kunnen nemen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Moens heeft het woord.

Monique Moens

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik had veel meer voorbereid, maar gezien de actualiteit heb ik mijn vraag ingekort.

Ik ga uw uitspraken op uw weblog aanhalen, mijnheer de minister. "Het uur der waarheid nadert voor Leterme I. (…) Eerste voorspelling: de inzet van de verkiezingen voor de rooms-blauwe partijen was een wezenlijke staatshervorming realiseren. Maar daar kennen we het resultaat reeds van. Hier komt niets van. (…)

Tweede voorspelling: voor BHV zal veel meer betaald worden dan wat de splitsing van BHV waard is. De prijs die het Vlaams Affront CD&V-N-VA-VLD hiervoor zal betalen zal die invloed van de Franstalige partijen niet verminderen, integendeel. (…) De toegeving zal zwaarder wegen dan het binnenhalen van het symbool. Leterme zal opgelucht ademhalen. Rooms-blauw zal zijn 'verantwoordelijkheid' opnemen. Maar alleen ten voordele van henzelf. De bevolking kan de boom in." (Opmerkingen)

Dit zijn niet mijn woorden, maar die van minister Anciaux. (Rumoer)

Ondertussen is er in de Kamer gestemd over de splitsing, mijnheer de minister. Hier zit u met diezelfde partijen samen in de regering. Hoe kunt u dat uitleggen? (Rumoer)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, mijnheer Dewinter, ik noteer dat u blij bent dat aan de overkant gestemd werd over de splitsing van BHV. Ik kan u verder bevestigen dat de cohesie binnen de Vlaamse Regering stevig is. (Gelach)

Er worden elke vrijdag beslissingen genomen; ik hoop dat u dat volgt. Ministers kunnen uitspraken doen te persoonlijken titel. Voor mij telt de cohesie en de slagkracht van de regeringsploeg. Ik ben hoeder van de Vlaamse Regering en van haar regeerakkoord. Ik onderstreep dat alle ministers zeer loyaal en correct het regeerakkoord uitvoeren. Ze komen elke vrijdag naar de ministerraad met uiterst deskundig voorbereide dossiers. Daar worden beslissingen getroffen.

Op uw andere uitspraken heb ik niets zinnigs te zeggen. (Rumoer bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Mevrouw de voorzitter, mevrouw Moens, u verwijst naar een citaat uit mijn weblog. Het is dezer dagen zeer gevaarlijk iets neer te schrijven, want de situatie kan elk moment veranderen. Ik zal wellicht een domper op de feestvreugde zijn.

Ik vrees dat het standpunt dat u citeerde nog altijd de realiteit weergeeft. Ik heb de grootste vrees dat er van een staatshervorming niets in huis komt. Ik heb daar vandaag geen andere indicaties over.

De splitsing van BHV is goedgekeurd in de Kamer. Vergis u echter niet: dat betekent niet dat BHV nu gesplitst is. De splitsing zal ook van de volgende regering een engagement vragen. De splitsing is niet van de baan, dit onderwerp komt nog herhaaldelijk terug. Dit is nog niet in plenaire vergadering goedgekeurd. Zelfs als het plenair is goedgekeurd, is het nog niet bekrachtigd door de federale regering. Er zijn wel meer wetten goedgekeurd die nadien nooit bekrachtigd werden of nog niet bekrachtigd zijn. (Protest bij CD&V)

Ik zeg daarmee niets verkeerd. Ik geef een voorbeeld. (Opmerkingen)

Wij zijn absoluut voorstander van de stemming over BHV. Ik zeg alleen dat we de splitsing nog niet gerealiseerd hebben. Dit zal een engagement vragen van alle partijen die in de Vlaamse Regering zitten en al dan niet invloed kunnen uitoefenen op federaal vlak.

In die zin hoop ik uit de grond van mijn hart dat mijn voorspellingen niet juist zijn. Vooralsnog heb ik daar echter mijn twijfels bij. Vandaag zal het belangrijk zijn dat er een echte confederale dialoog tot stand komt, die erop gericht is de eigen identiteit meer kansen te geven, maar ook de eigenheid en de identiteit van de andere kant meer te respecteren. Vandaag is de zorg voor de ander niet aanwezig, noch in een debat tussen unitaristen, noch in een debat tussen separatisten.

Vandaag is er zonder enige twijfel een moedige daad gesteld, maar we zullen het vervolg moeten afwachten.

Mijnheer de minister-president, met politieke vrienden als minister Anciaux hebt u geen vijanden meer nodig. (Gelach bij het Vlaams Belang)

Nadat u komt zeggen dat alles koek en ei is, verklaart minister Anciaux dat er wel een fundamenteel probleem bestaat binnen de Vlaamse Regering, dat men het noorden kwijt is en dat er binnen de meerderheid een interne oppositie ontstaan is sinds de verkiezingen, namelijk de oppositie door sp.a-spirit. Ik neem daar akte van en ik hoop dat u dat ook doet, want anders zal u dat nog veel slapeloze nachten bezorgen.

Men laat vandaag de spierballen rollen en pakt uit met de stemming over de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde, maar eigenlijk hadden de Vlaamse partijen niet de intentie om te stemmen. De Vlaamse partijen hadden de intentie om de uitverkoop van de faciliteitengemeenten te organiseren in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. (Rumoer. Applaus bij het Vlaams Belang)

Dat hebben wij goed begrepen. Indien men de afgelopen nacht niet zoveel druk had uitgeoefend op de heer De Wever, had die uitverkoop misschien wél plaatsgevonden. De heer De Wever is tot drie keer toe van standpunt veranderd. (Opmerkingen van de heer Jan Peumans)

Wat ik daarover weet, mijnheer Peumans, is wat ik zie op televisie en lees in de kranten. Ik hoor de heer De Wever 's avonds verklaren dat de N-VA het compromis niet kan slikken. Om middernacht hoor ik hem zeggen dat hij het toch kan slikken. 's Ochtends zie ik hem op televisie dan weer verklaren dat het toch niet in orde is en dat er eigenlijk alleen een akkoord is over wat niet meer besproken zal worden. Ik vraag mij af hoeveel bochten een mens kan nemen in 24 uur. Blijkbaar heel veel, als je Bart De Wever heet. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Maar daar gaat het nu even niet over, want dat is politieke geschiedenis, en daar ligt de kiezer niet echt wakker van. De kiezer ligt wakker van de beslissingen die genomen worden. En de beslissing van vandaag is veeleer van symbolische aard. Op dat vlak ben ik het eens met wat minister Anciaux zegt. Het is inderdaad niet zeker dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt. Het gaat om een symbolische daad, die de Vlaamse regeringspartijen toelaat om te laten zien dat ze het wel degelijk willen doen.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Dewinter, wat kunnen wij meer doen?

De stemming over Brussel-Halle-Vilvoorde van vandaag is echter ook belangrijk omdat duidelijk wordt dat de onderhandelde beslissing, het Belgische consensusmodel, aan diggelen ligt. Voor het eerst is gebleken dat alleen Vlaamse kracht en Vlaamse macht tot concrete beslissingen leiden. Dat is ontzettend belangrijk.

Als men het Belgische consensusmodel verlaat, zoals vandaag is gebeurd, is er een onvermijdelijke evolutie in de richting van de splitsing van het land en van Vlaamse onafhankelijkheid. Daar ben ik, als Vlaamse separatist, ontzettend blij om. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Monique Moens

Minister Anciaux, ik heb nog twee vragen. Spreekt u op uw weblog te persoonlijken titel of in naam van de voltallige Vlaamse Regering?

Minister Bert Anciaux

Ik pleeg altijd eerst overleg met de minister-president voor ik 's nachts iets op mijn weblog zet. (Gelach)

Monique Moens

Minister Anciaux, stel dat er geen staatshervorming komt, wat zult u dan doen? U hebt in het Vlaams regeerakkoord van 2004 een engagement aangegaan. U hebt een zeer Vlaamse identiteit. U komt immers uit de Volkunie. Ik vraag me dan ook af wat u zult doen als er geen staatshervorming komt.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Ik heb de indruk dat de heer Dewinter denkt dat er zaken zijn gebeurd waar wij, die er toch heel dicht bij staan, niets van afweten.

Mijnheer de minister-president, minister Anciaux, in elk volwassen federaal land is het logisch dat er asymmetrische regeringen kunnen zijn. Met andere woorden, er zijn politieke partijen die op het ene niveau wel en op het andere niveau niet meespelen. Een volwassen federalisme moet daarmee kunnen omgaan.

De voorbije dagen zijn er een aantal uitschuivers geweest waarbij een bepaalde partijvoorzitter werd geviseerd. Dat doet me de wenkbrauwen fronsen. Er is een zaak die de N-VA op dit moment niet kan worden verweten, met name dat we niet loyaal zouden zijn gebleven tegenover de engagementen die in 1999 in dit parlement zijn aangegaan en dat we niet loyaal zouden blijven ten aanzien van het Vlaams regeerakkoord van 2004. We hebben altijd geprobeerd, en zullen dat ook blijven doen, om die engagementen uit te voeren. Wij rekenen er wel op dat alle partijen die dat engagement van 2004 hebben onderschreven, dat vanuit welke positie dan ook mee zullen trachten uit te voeren.

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mijnheer de minister-president, uw voorganger gijzelt samen met de oranje-blauwe partijen de hele bevolking nu ongeveer reeds 150 dagen in een communautair dossier. Ik erger me mateloos aan de wijze waarop de publieke opinie mensen in het noorden en in het zuiden van het land tegen elkaar opzet.

Ik weet niet of u vaak reist met de tram of trein of op de markt komt in tijden waarin er geen verkiezingen zijn. Ik doe dat wel en word dan ook bijna permanent aangesproken door mensen die vragen waarmee men hier nu eigenlijk bezig is. Er is op dit moment meer gezond verstand in de dorpstraat dan in de Wetstraat. Ik begrijp evenmin als al die andere mensen waar u naartoe wilt, tenzij u inderdaad bezig bent met de uitvoering van het separatistische scenario van de heer Dewinter. Als dat de bedoeling is, dan bent u heel goed bezig.

Wat is er nu vanmiddag gebeurd? We hebben stoer met de spierballen gerold en hebben met zijn allen BHV 'gesplitst'.

Joris Van Hauthem

U niet!

Mieke Vogels

Ik weet het. Ik kom daar nog op terug. Ik ben daar ook fier op. Minister Anciaux heeft net gezegd dat nog gedurende jaren allerlei procedures moeten worden doorlopen.

Omwille van een symbooldossier werd een symboolstemming gehouden, want BHV is niet gesplitst. Het resultaat is dat alles op de helling werd gezet en dat het heel goede bestuur even in de kast werd geplaatst. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Op die manier zet men eigenlijk de hele bevolking van dit land voor schut. Hoe zit het met de pensioenen? Hoe zit het met die verhoging van de sociale uitkeringen? Daar liggen de mensen van wakker!

Dan snap ik niet waarom de partij van minister Anciaux en minister Vandenbroucke, die zo hard uithalen naar Bart De Wever, zo hard achter die De Wever en de andere partijen van oranje-blauw aanhollen, mee met de spierballen rollen en mee stemmen voor de splitsing van BHV.

Wij hebben ons onthouden bij de stemming omdat we niet mee willen doen aan de volksverlakkerij waar u mee bezig bent. (Rumoer)

Wij willen de stem laten horen van het gezond verstand, van al de mensen in dit land die dit spelletje meer dan spuugzat zijn.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, collega's, de federale onderhandelaars proberen heel hard en op een heel verantwoordelijke manier een federale regering met een regeerakkoord te vormen. Ik laat de commentaar van mevrouw Vogels en anderen voor hun rekening. Ik heb meer dan de indruk dat elke onderhandelaar heel hard werkt en op een heel verantwoordelijke manier zaken tracht uit te voeren, ook rekening houdend met wat hier in 1999 werd beslist. Dat is het referentiekader en de toetssteen voor de Vlaamse Regering.

Mocht er vandaag in de commissie geen stemming zijn gehouden, dan hadden we hier pas een hele rel meegemaakt. (Applaus bij CD&V en bij Open Vld)

Er is echter wel gestemd. Nu komt u af met de opmerking dat de zaak nog een hele weg moet afleggen.

Dat zegt minister Anciaux!

Minister-president Kris Peeters

Natuurlijk. (Rumoer)

Er is gestemd. Mocht dat niet het geval zijn geweest, dan had u hier een ander verhaal naar voren gebracht, een verhaal over de ongeloofwaardigheid enzovoort.

Natuurlijk moet in een democratie na een stemming nog een hele weg worden afgelegd. De voorziene procedures moeten ook worden gevolgd. Mocht er echter geen stemming zijn gehouden, zou de situatie helemaal anders zijn geweest. U had dan misschien wat meer recht van spreken gehad. Dat is nu niet het geval.

De Vlaamse Regering, waarvan ik de hoeder ben, en alle Vlaamse ministers in die regering stellen zich zeer loyaal en zeer correct op ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord. Ik ga ervan uit dat u tracht een wig te drijven. Ik kan u verzekeren dat de coherentie en cohesie binnen de Vlaamse Regering meer dan behoorlijk zijn, en dat zal ook zo blijven. (Applaus bij CD&V en bij Open Vld)

Minister Bert Anciaux

Mevrouw de voorzitter, ik wil nog kort even ingaan op de vraag over mijn persoonlijk engagement. Vanzelfsprekend verbinden alle leden van de Vlaamse Regering er zich toe om het regeerakkoord uit te voeren. Tijdens de onderhandelingen over het Vlaams regeerakkoord hebben alle partijen er uitdrukkelijk voor gepleit om ook een onderdeel in te schrijven dat door de federale overheid moest worden gerealiseerd. Bepaalde zaken in ons regeerakkoord gaan over het federale onderdeel. Alle partijen in de regering hebben zich geëngageerd om op het federale niveau uit te voeren wat we zijn overeengekomen.

Indien om een of andere reden, zoals in 2005, een engagement niet wordt gerealiseerd, dan moet de Vlaamse Regering zich daarover beraden. Net zoals in 2005 moet daar dan ook de passende conclusie uit worden getrokken.

Ik heb me van jongsaf aan geëngageerd. Mijn engagement is gericht op het verlenen van meer autonomie aan de twee gemeenschappen in dit land. Zodoende moeten de gemeenschappen de kans krijgen om beter samen te werken en een groot gedeelte van de federale bevoegdheden samen over te nemen. Volgens mij ligt dit volledig in de lijn van de resoluties van het Vlaams Parlement. Ik zal me hier alvast aan houden.

Ik wil eerst een opmerking aan het adres van de heer Van Dijck maken. We krijgen altijd het verwijt dat we niet weten waarover we het hebben. We waren er immers niet bij. Dit spelletje duurt nu al vijf maanden. Het lijkt me logisch, zelfs al duurt een crisis vijf maanden, dat in een democratie de volksvertegenwoordiging de regering kan ondervragen. Het argument dat we er niet bij waren en bijgevolg onze mond moeten houden, telt uiteindelijk niet.

Mijn tweede opmerking betreft de woorden van de minister-president. Volgens hem had ik hier een heel ander discours gehanteerd indien de stemming vandaag niet zou plaatsvinden. Dit lijkt me vrij evident. Het was trouwens bijna zo ver. Ik blijf herhalen dat de stemming niet dankzij de Vlaamse partijen plaatsvindt. Spijtig genoeg - tussen aanhalingstekens - zal de stemming plaatsvinden dankzij de Franstalige afwijzing van het oneerbare compromis dat de Vlaamse partijen afgelopen nacht hebben onderhandeld. Indien de Franstaligen dit compromis niet hadden afgewezen, waren we met een schending van het territorialiteitsbeginsel, met een ontkenning van de taalgrens, met nog meer geld voor de Franstalige culturele instellingen en het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten en in de Vlaamse Rand en met een inschrijvingsrecht in Brussel voor de Franstalige kiezers in de faciliteitengemeenten geconfronteerd. Dit was de realiteit geweest indien we de Vlaamse partijen, inclusief de N-VA, hadden laten doen.

Ik bedank in feite de heren Maingain en Reynders. Door het been stijf te houden, zijn zij er in feite rechtstreeks en onrechtstreeks voor verantwoordelijk dat de Vlaamse partijen vandaag eindelijk hun gevoel van eenheid hebben teruggevonden en dat er een Vlaams front is.

Mevrouw Vogels heeft overschot van gelijk. Ze schat de situatie juist en helder in. Wat vandaag gebeurt, is symbolisch. Na het compromis dat gisterenavond is uitgedokterd, houd ik mijn hart vast. In de loop van de komende maanden, tijdens de voorbereidingen van de eigenlijke stemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zal hetzelfde scenario zich weer afspelen. De Vlaamse partijen zullen de Franstaligen weer allerlei lekkers aanbieden om toch tot een compromis te komen. Ze hebben dit de voorbije nacht gedaan, en ze zullen dit de volgende weken en maanden opnieuw doen. De logica van mevrouw Vogels klopt. Ze heeft terecht gesteld dat wat vandaag gebeurt symbolisch is.

De stemming is symbolisch ontzettend belangrijk. Ze leidt immers tot een keiharde, staalharde logica. Ze leidt tot de splitsing van dit land en tot een onafhankelijke Vlaamse en onafhankelijke Waalse staat. Ik ben blij dat de traditionele partijen in het licht van deze symbolische stemming in de Kamercommissie die logica ook hebben ingezien. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Monique Moens

Ik heb minister Anciaux gevraagd of de uitspraken op zijn weblog te persoonlijken titel waren of in overleg met de volledige Vlaamse Regering tot stand waren gekomen. Hij heeft daarnet geantwoord dat hij alles en bijgevolg ook dit in overleg met de minister-president doet. Ik kan me evenwel moeilijk voorstellen dat de minister-president akkoord gaat met een tegen de CD&V en de N-VA gerichte uitspraak als 'Vlaams affront'.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.