U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2007, 14.01u

van Marie-Rose Morel, Marijke Dillen, Filip Dewinter, Joris Van Hauthem, An Michiels en Karim Van Overmeire
1371 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de mevrouw Morel bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Morel heeft het woord.

Marie-Rose Morel

Mevrouw de voorzitter, beste collega's, ik weet niet of dit voorstel van resolutie al werd rondgedeeld. Het zou bij hoogdringendheid behandeld moeten worden, want het gaat over het wetsvoorstel dat al in de federale Kamer is behandeld en dat de spelregels voor de sociale verkiezingen wijzigt. Morgen zou het wetsvoorstel definitief vorm krijgen in de Senaat. Het is dus hoogdringend dat het Vlaams Parlement het even kort bespreekt en dat het indien mogelijk ook het voorstel van resolutie goedkeurt.

Het gaat over de echte democratische verkiezingen die over enkele maanden zouden moeten plaatsvinden in het kader van de sociale verkiezingen. De huidige situatie is immers in strijd met de Grondwet en de verandering aan de wet, die aan de overkant van de straat werd goedgekeurd, is nog steeds in strijd met de Grondwet en met tal van internationale verdragen. Het is een pleidooi voor de participatie van werkelijk alle Vlaamse werknemers, ongeacht hun partijpolitieke kleur.

Zoals u weet, vindt er in dit land om de vier jaar een sociale verkiezing plaats. Dit jaar worden die verkiezingen geagendeerd tussen 5 en 18 mei 2008. Op federaal niveau wordt de kieswet momenteel hervormd. Ik herhaal dat het wetsvoorstel morgen aan de Senaat wordt voorgelegd, waarna het definitief wet wordt.

Momenteel is er een monopolie van de drie traditionele partijen. Tot onze verbazing wordt dit monopolie ook in de nieuwe wet gehandhaafd. Dit wil zeggen dat enkel de drie traditionele partijvakbonden, ACLVB, ABVV en ACV, kandidatenlijsten mogen indienen voor de interprofessionele verkiezingen.

Het bijzondere daaraan is dat in diezelfde wet van 1948 de norm om representatief te zijn, werd vastgelegd op 50.000 leden. Enkele weken geleden hebben enkele collega's in de pers geprotesteerd tegen het ondemocratische karakter van de presidentsverkiezingen in Rusland. Kandidaat Kasparov mocht niet deelnemen omdat zijn partij onvoldoende leden had. Ik hoop dat ik nu mag rekenen op de steun van diezelfde collega's.

Opnieuw wordt er een blanco cheque getekend voor de vakbonden. Opnieuw mogen enkel de drie traditionele vakbonden mensen afvaardigen in de organen van de bedrijven.

De voorzitter

Mevrouw Morel, we zullen eerst stemmen over uw voorstel tot spoedbehandeling vooraleer u er dieper kunt op ingaan.

Dames en heren, ik stel voor om de vergadering even te schorsen zodat we de tekst van het voorstel van resolutie kunnen doornemen.

De vergadering wordt geschorst om 17.30 uur.

De vergadering wordt hervat om 17.32 uur.

Mevrouw Morel heeft het woord.

Marie-Rose Morel

Ik hoop dat iedereen beseft dat deze materie morgen door de Senaat wordt behandeld. Het is nu of nooit.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

We kunnen hier over elk federaal agendapunt voorstellen van resolutie indienen. (Rumoer)

Dit valt niet onder onze bevoegdheid. Als u hier dan toch iets had willen bereiken, dan had u een gemotiveerde motie houdende een belangenconflict moeten indienen. De spoedbehandeling is compleet overbodig.

De voorzitter

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling wordt bij zitten en opstaan is niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.