U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2007, 14.02u

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Anciaux.

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Sabine Poleyn

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega´s, deze week is de zomervakantie begonnen, het signaal voor tienduizenden kinderen en jongeren om op kamp te vertrekken en daar het jaarlijkse hoogtepunt van de werking van de jeugdbeweging te beleven. CD&V en heel wat jonge en oudere parlementsleden en politici vinden dat belangrijk. Een kamp is een belangrijk moment om samen te komen, elkaar te ontmoeten en zich gewoon te amuseren, los van de klassieke omgeving waarin de jongeren zich normaal bevinden.

Twee jaar geleden hebben we met een aantal parlementsleden vastgesteld dat er problemen zijn betreffende het aanbod van kampplaatsen, niet het minst door de Vlaamse regelgeving betreffende ruimtelijke ordening, toerisme, jeugd en leefmilieu. Daarom hebben we in mei 2006 in het Vlaams Parlement unaniem een resolutie aangenomen, waarin we aan de Vlaamse Regering een heel pakket van maatregelen hebben voorgesteld om te vermijden dat er in de toekomst een gebrek aan kampplaatsen zou zijn. We willen immers vermijden dat jongeren, jeugdbewegingen, jeugdgroepen in de toekomst niet meer op kamp zouden kunnen gaan.

Het voorstel van resolutie werd een jaar geleden goedgekeurd. De reden waarom ik daar nu op terugkom, is dat we via de pers en via een brief van de minister-president hebben vernomen dat de Vlaamse Regering gedurende de afgelopen dagen een aantal beslissingen heeft genomen naar aanleiding van die resolutie. We zijn daar heel blij om.

Ik heb drie beslissingen waargenomen. Op het gebied van de ruimtelijke ordening is er een regeling getroffen voor twee derde van de zonevreemde kamphuizen. Vooral die die zich in een agrarisch gebied bevinden, zouden via een functiewijzigingsbesluit van vorige vrijdag blijkbaar gemakkelijker geregulariseerd kunnen worden. Daardoor zouden de decreten inzake toerisme en jeugdverblijfcentra er ook op van toepassing zijn. Op die manier zou er weer kunnen worden geïnvesteerd in infrastructuur en zou het ook mogelijk worden subsidies te krijgen. We vinden dat heel positief.

Gisteren was er een gezamenlijke persmededeling van minister Bourgeois en minister Anciaux. Dat is op zich al goed nieuws. Daarin werd gemeld dat er een website - www.kampverblijven.be - is gelanceerd. Die was trouwens ook al in de commissie aangekondigd. Daarin worden 500 - erkende en niet-erkende - jeugdkampplaatsen opgesomd. Op die manier krijgen de jeugdgroepen een overzicht van het aanbod. We zijn heel blij dat dit gebeurd is. We hebben wel nog een aantal bijkomende vragen. Dat komt misschien straks nog aan bod.

Het belangrijkste punt was echter de organisatie van de rondetafelconferentie van gisteren. Daar zijn de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen - Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Jeugd, Toerisme, de VVP en de VVSG enerzijds en de jeugdsector anderzijds - samengekomen. Het is immers een ingewikkeld kluwen. Al die verschillende beleidsdomeinen hebben een impact op de uitbaters en organisatoren van de jeugdkampen. Uiteindelijk is het een goede zaak dat die rondetafelconferentie heeft plaatsgevonden. De bedoeling was om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, zodat bepaalde knelpunten kunnen worden opgelost.

Mijnheer de minister, welke conclusies en afspraken werden op die conferentie gemaakt? Is er over meer gesproken dan wat ik in de pers heb gelezen? In de resolutie hadden we ook gevraagd dat de gemeenten en provincies zouden worden aangespoord om in het ruimtelijk structuurplan van de eigen gemeente en provincie plaats te maken voor mogelijke jeugdkampen. Is daarover gesproken? Provincies hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de visieontwikkeling in de eigen provincie. De provincie West-Vlaanderen is daar een mooi voorbeeld van. Hetzelfde geldt nu voor Limburg en Vlaams-Brabant.

Een tweede hoop, en vraag: in onze resolutie vroegen wij ook om een overzicht te maken van alle regelgevingen die een impact hebben op het uitbaten van jeugdkampen. Is dat overzicht intussen gemaakt? De bedoeling was om te zien of een vereenvoudiging in de regelgeving mogelijk was. Dat was volgens mij ook een van de ambities van de rondetafel. Is dat gebeurd? Is dat vroeger al gebeurd? Of is dat gepland?

Ten derde: het was natuurlijk ook de bedoeling om eventuele andere acties te stimuleren. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden om het jeugdkampenaanbod te verbeteren. Plant u nog andere acties? Ik denk aan de zonevreemde jeugdverblijven in niet-agrarisch gebied. Zo bevinden zich in de provincie West-Vlaanderen twee jeugdkampplaatsen op het water. Het gaat om boten, die zonevreemd aangemeerd liggen.

Hoe is de rondetafel verlopen? Welke concrete afspraken werden er gemaakt? Hoe staat het met de andere voorstellen die we in onze resolutie hebben gedaan?

De voorzitter

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux

Voorzitter, collega's, ik ben blij met deze vraag. In de pers werd al uitleg gegeven naar aanleiding van de genomen initiatieven. Op initiatief van minister Van Mechelen heeft de Vlaamse Regering inderdaad vorige vrijdag een belangrijke beslissing genomen die het mogelijk maakt om oplossingen uit te dokteren voor een deel van de zonevreemde jeugdverblijven in landbouwgebied. Ik neem aan dat dit technisch verder wordt bekeken door deskundigen in de commissie. Het is heel belangrijk dat minister Van Mechelen die beslissing heeft voorgesteld. Daardoor wordt het mogelijk om, als ik me niet vergis, 16 tot 19 percent van alle jeugdverblijven te regulariseren en dus legaal te maken. Dat is een belangrijk aspect.

Er is inderdaad deze week een rondetafel geweest. Dat was een van de vragen die het parlement in de resolutie had gesteld. Die rondetafel was in ieder geval in het tweede landelijke jeugdbeleidsplan voorzien. Op die rondetafel werden alle aspecten van jeugd- en kampverblijven samen bekeken. Er zijn sterke engagementen aangegaan. Ik was heel aangenaam verrast door de kordaatheid van de collega's, die allen vertrokken vanuit het belang van jongeren en kinderen, en niet vanuit het belang van de eigen sector.

Zo is het terecht dat er in ons land met betrekking tot ruimtelijke ordening veel strengere regels bestaan dan pakweg dertig of veertig jaar geleden. Maar deze regels verhinderen ten onrechte dat kinderen en jongeren voldoende ruimte hebben. Minister Van Mechelen heeft, vanuit de bezorgdheid voor kinderen en jongeren, heel uitdrukkelijk aan zijn administratie de opdracht gegeven om in de toekomst een aantal van die regels aan te pakken.

Hetzelfde geldt voor minister Crevits. Zij stelde dat ze als minister van Leefmilieu vanzelfsprekend uiterst bezorgd is om natuurgebieden en bossen en dergelijke, maar anderzijds is er nu ook uitdrukkelijk de bedoeling dat de natuur en de bossen toch een beetje toegankelijk moeten kunnen zijn voor kinderen en jongeren. Alleen de bomen zonder de kinderen: dat is niet het ideaal of het eeuwige doel. Ook daar bestaat een grote eensgezindheid dat we ons meer moeten inzetten om die natuurgebieden toegankelijk te maken.

Ook minister Bourgeois wil heel uitdrukkelijk vanuit Toerisme een aantal initiatieven nemen om meer te investeren in jeugdverblijven. Hij heeft Toerisme Vlaanderen de opdracht gegeven om niet uitsluitend vanuit het belang van het toerisme maar ook vanuit het belang van kinderen en jongeren verdere initiatieven te nemen.

Alle betrokken ministers, en vanzelfsprekend ook de minister-president, hebben daar heel uitdrukkelijk een engagement opgenomen. Ik ben daar heel tevreden over. Dat engagement behelst meer dan zomaar eventjes de koppen bij elkaar steken. Het engagement werd ook doorgegeven aan alle ambtenaren en diensten.

Wat zullen we nu verder doen? We zullen een inventaris opmaken van alle knelpunten. Een taskforce zal die inventarisatie doen en elk jeugdverblijf oppunten. Waar er geen algemene maatregelen kunnen worden genomen met betrekking tot regularisatie, zullen we dossier per dossier nagaan welke initiatieven er kunnen worden genomen. De maatregel van minister Van Mechelen met betrekking tot landbouwzones zorgt ervoor dat een heel pak jeugdverblijven in de toekomst anders kan worden aangepakt. Dat kan echter niet voor de 16 tot 18 percent in kwetsbare gebieden. Daar moet jeugdverblijf per jeugdverblijf worden nagegaan welke initiatieven kunnen worden genomen. In dat verband is aan de administratie opdracht gegeven om aan betere voorlichting te doen bij gemeenten en provincies. Zij beschikken immers over instrumenten zoals gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die blijkbaar - ik ben daar geen specialist in - veel gemakkelijker en eenvoudiger oplossingen kunnen bieden. Het engagement gaat dus vrij ver, maar de taskforce heeft wel nog wat werk.

Mevrouw Poleyn, u vroeg wat er zal gebeuren met de andere punten uit de resolutie. Het gaat nog veel verder: het gaat over álle punten die in het jeugdbeleidsplan zijn opgenomen met betrekking tot kampen en ruimte voor jongeren. De gemeenten krijgen meer dan ooit middelen om te investeren in jeugdverblijven en -lokalen. Minister Bourgeois zet vanuit Toerisme meer dan ooit in op jeugdverblijfcentra. Minister Crevits heeft uitdrukkelijke engagementen opgenomen met betrekking tot de toegankelijkheid van bossen en natuurgebieden. Daar wordt extra in geïnvesteerd. Ik heb voor 2008 extra middelen vrijgemaakt voor het CJT dat de coördinatie opzet. We zijn fors bezig om een pak verder te gaan dan wat het parlement had gehoopt en gevraagd, en dat is maar goed ook. Het parlement heeft een aanzet gegeven, maar we moeten nog veel verder gaan.

Mevrouw Poleyn, ik wil nog even iets rechtzetten. We moeten met zijn allen juist communiceren. De site heet www.jeugdverblijven.be. Via een particuliere communicatie is in de pers verschenen dat het om www.kampverblijven.be zou gaan, maar dat klopt niet. We mogen geen verwarring laten ontstaan.

Sabine Poleyn

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik noteer dat het om www.jeugdverblijven.be gaat. De site is nog niet actief, waardoor ik het niet heb kunnen controleren.

Ik ben blij met uw enthousiasme en dat van de hele Vlaamse Regering om echt werk te maken van de jeugdverblijven in de toekomst en om die die reeds bestaan, te regulariseren. Het parlement had dat punt duidelijk gemaakt en ik ben blij dat er zo goed naar ons wordt geluisterd. Ik blijf ook wel een beetje op mijn honger zitten. Ik zou graag de opsomming zien van de concrete afspraken, maar ik ga ervan uit dat we die nog zullen krijgen.

Ik heb nog een bedenking over de ruimtelijke ordening en de zonevreemde jeugdverblijven. Ik pleit ervoor om de zonevreemde jeugdverblijven zoveel mogelijk via een algemene maatregel te regelen zodat lokale besturen dit probleem zo weinig mogelijk via een RUP moeten regelen.

In theorie is het eenvoudig omdat de gemeente, die ontvoogd is dat zelf kan regelen, maar uiteindelijk vergt het een hele procedure, die soms omslachtig is. Niet elk gemeentebestuur is ervan overtuigd en bereid om dat voor de jeugd te regelen. Het is een goede zaak om dat punt verder aan te pakken.

Wat de website betreft: die valt ook onder uw bevoegdheidsdomein, namelijk het jeugdbeleid. Een aantal jaren geleden al was het engagement aangegaan - en dat staat ook in het strategisch actieplan van minister Bourgeois over jeugdverblijfinfrastructuur - dat niet alleen de oplijsting zou worden gemaakt van de Vlaamse jeugdverblijven, maar ook van de verblijven in Wallonië.

Minister Bert Anciaux

Neen, zeg maar verblijven in het buitenland, tenminste op het vlak van deze bevoegdheden.

Sabine Poleyn

Voor u is dat het buitenland. Heel wat jeugdkampen, zeker voor de kinderen ouder dan twaalf, vinden plaats buiten Vlaanderen. Ik hoop dat er gevolg wordt gegeven aan het engagement dat toen werd aangegaan en dat er de nodige middelen worden voor ingezet.

De voorzitter

De heer Marginet heeft het woord.

Werner Marginet

Ik sluit mij graag aan bij collega Poleyn, mede namens collega Sintobin die meer dan ikzelf het toerisme opvolgt. We hebben in het verleden altijd resoluties die deze bekommernissen tot thema hadden, ondersteund. De resoluties zijn altijd, zoals u al zei, unaniem goedgekeurd.

Ik heb nog drie aanvullende vragen. Is er overleg met Wallonië over de kampplaatsen? Heel wat kampplaatsen zijn er gelegen. Ook onze voormalige minister-president Leterme heeft ze bezocht. Hoe liggen de verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië op dit ogenblik? Zijn er vorderingen gemaakt? Werden er afspraken over verdere samenwerking gemaakt? Komen die dan ook op een of andere manier op die website terecht?

Het tweede punt gaat over het kwaliteitslabel. Men heeft het altijd over de erkende en de niet-erkende kampplaatsen. Bestaat er geen mogelijkheid om, zoals voor kampeerterreinen, een kwaliteitslabel voor faciliteiten toe te kennen?

En dan nog een vraag ingefluisterd door collega Sintobin: hoe past de regelgeving over de uitbating in de decreten logiesgeving? Is er daarvoor een aparte regelgeving of wordt dat geïntegreerd in het geheel?

Minister Bert Anciaux

Wat het kwaliteitslabel aangaat, bestaat er vanzelfsprekend al een vorm van kwaliteitsbeoordeling. Toerisme Vlaanderen erkent alleen de erkende kampplaatsen. Bovendien bestaat er een A-, B-, C-categorie en zo meer. Via de website die we nu hebben gelanceerd, wordt niet alleen een beoordeling vanuit Toerisme Vlaanderen gegeven, maar wordt aan de gebruikers ook de mogelijkheid geboden om een beoordeling van de verschillende jeugdverblijfcentra te geven.

Persoonlijk wil ik nog een warm pleidooi houden voor de niet-erkende jeugdverblijfcentra. Er kan evenveel plezier worden beleefd op een gewoon stuk weide zonder enige infrastructuur. Los daarvan zijn er kwaliteitseisen gesteld voor de erkende verblijfscentra en daarvoor is er een kwaliteitslabel. Beide zijn voor mij belangrijk.

Wat de informatie over de rondetafelconferentie betreft, heb ik geen enkel probleem om de verslagen van de taskforce ter beschikking te stellen. Ik zal ze via de commissie overmaken telkens er concrete stappen worden gezet.

Wat het buitenland aangaat, wordt op onze website www.jeugdverblijven.be een link gemaakt naar de twee vorige websites, die nog beheerd worden door het Steunpunt Jeugd en specifiek over het buitenland gaan of over Wallonië en het buitenland. Er wordt een opsomming van een tweehonderdtal kampplaatsen in Wallonië gegeven. Er is ook een link te vinden naar een inventaris van de plaatsen die beschikbaar zijn in het buitenland. De lijst is echter niet volledig. Ik heb me geëngageerd om overleg te plegen met de Franse en de Duitstalige Gemeenschap om na te gaan of we niet meer informatie kunnen verstrekken over de verschillende jeugdlokalen of kampplaatsen in Wallonië. Ik ben zelf deze zomer tien dagen op kamp met onze jeugdbeweging en zal ter plaatse nagaan hoe de informatie kan worden opgevraagd.

Ik denk niet dat Wallonië op dit ogenblik een complete gids heeft. Maar ik denk wel dat er particuliere initiatieven zijn die we misschien kunnen bundelen. Dan kunnen we de informatie op onze website zetten, weliswaar niet zo uitgewerkt als voor Vlaanderen. Er zal ook geen reserveringssysteem aan verbonden zijn. Het zal in ieder geval een inventaris zijn van wat aanvaardbare kampplaatsen zijn in Wallonië. Het is zo dat Limburg en Wallonië veruit de meest geliefde plekken zijn om op kamp te gaan, wat vanzelfsprekend begrijpelijk is.

Sabine Poleyn

Ik wil de minister danken voor zijn uitgebreide toelichting. Ik zou ook graag hebben dat u Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland mee in de lijst opneemt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.