U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot invoeging van nieuwe artikelen 63bis, 63ter, 63quater, 63quinquies, 63sexies, 63septies, 63octies en 63novies, over het amendement op artikel 64 en over artikel 64 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007.

Aan de orde is de stemming over de amendementen 14, 15, 16 en 17 van de heren Strackx, De Reuse, Verougstraete, Boutsen en Tack.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

72 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 72 leden hebben neen geantwoord.

De amendementen zijn niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 64.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

71 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 71 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

73 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 73 leden hebben ja geantwoord.

Artikel 64 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

73 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 73 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

74 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 74 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.