U bent hier

De voorzitter

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, binnen drie weken vieren we onze nationale feestdag. We doen dat voor een deel ook in Brussel, de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap.

Sinds 2002, naar aanleiding van de 700e verjaardag van de Guldensporenslag, wordt een deel van de viering in Brussel rechtstreeks uitgezonden door de VRT. Enkele maanden geleden kregen we te horen dat dat niet langer het geval zou zijn. In de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand werden aan minister Anciaux vragen gesteld door de heer Gatz en mevrouw Van Linter. Een aantal collega's heeft zich daarbij aangesloten. Men betreurde unaniem dat de VRT verstek laat gaan.

Misschien nog het meest verontwaardigd van iedereen, was de minister van Brussel zelf. Hij stelde dat dit niet kon en dat dit een overtreding was van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Daarin staat in artikel 9, paragraaf 5: "De netten zijn zo geprofileerd dat zij een diversiteit brengen in hun aanbod in de verschillende openbareomroepdomeinen zodat in elk van de openbareomroepdomeinen over de netten heen een diversiteit aan genres en disciplines wordt aangeboden. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan Brussel."

Minister Anciaux zei dat dit niet zonder gevolgen kon blijven. Hij had trouwens al een brief geschreven naar de directie van de VRT. Daar kreeg hij nul op het rekest. Hij had ook contact opgenomen met u en wist te vertellen dat u terughoudend bent om op te treden in de programmatie van de openbare omroep.

Uw collega wilde het daar niet bij laten. Hij zou onderzoeken wat er verder kon gebeuren en ons daarvan op de hoogte houden. Dat is gebeurd, weliswaar via de pers, maar we hebben toch vernomen dat de minister van Brussel 25.000 euro heeft uitgetrokken om zendtijd op te kopen bij de commerciële zender.

Dat is toch een beetje eigenaardig, mijnheer de minister. De Vlaamse Regering moet 25.000 euro belastinggeld uittrekken voor de uitzending van een evenement omdat de openbare omroep verstek laat gaan, hoewel in de beheersovereenkomst duidelijk staat dat er aandacht moet worden besteed aan Brussel en de openbare omroep dit jaar 281 miljoen euro van dezelfde belastingbetaler ontvangt. Dat gaat mijn petje te boven.

Ik zou graag van u, de voogdijminister van de openbare omroep, vernemen hoe u hierop reageert. Bent u het ermee eens dat dit in overtreding is met de beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse Gemeenschap? Dat zegt uw collega, en ik ben het met hem eens. Hoe moeten we de zin "Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan Brussel" invullen? Denkt u niet dat het niet nodig is om er een concretere invulling aan te geven en er initiatieven bij te vermelden zoals de 11 juliviering op de Grote Markt van Brussel?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Van Nieuwenhuysen, u hebt de beheersovereenkomst perfect geciteerd. U hebt voorgelezen uit artikel 9, paragraaf 5. U mag dit vragen aan uw collega's die de commissie voor Media volgen: de bepaling dat de VRT de nodige aandacht aan Brussel moet besteden, betekent natuurlijk niet dat de politiek of de voogdijminister, zoals u mij noemt, de VRT kan verplichten om een programma te maken en uit te zenden. Ook al betreurt het hele parlement dit, we kunnen de VRT zelfs niet verplichten om een rechtstreekse uitzending te maken van de 11 juliviering op de Grote Markt in Brussel.

Als u denkt dat de beheersovereenkomst een nadere specificatie zou kunnen bevatten met betrekking tot de aandacht voor Brussel, wil ik er met u over nadenken. Maar ik wil vooropstellen - en ik hoop dat dit de mening blijft in het parlement - dat we nooit zo ver zullen gaan om in de beheersovereenkomst de VRT op te leggen om bepaalde programma's te maken en uit te zenden.

Dit zou haaks staan op de autonomie van de VRT. Het is belangrijk dat er nu twee rechtstreekse uitzendingen komen van twee belangrijke 11 julivieringen: een in Antwerpen en een in Brussel, met twee keer aandacht voor het Nederlandstalige lied. Ik hoop dat u zich daar met mij over verheugt.

Nog voor de overeenkomst met VTM, had ik contact opgenomen met TV-Brussel. TV-Brussel heeft verklaard het feestprogramma op de Grote Markt te zullen capteren en rechtstreeks uit te zenden, en het ter beschikking te stellen van alle regionale omroepen in Vlaanderen, zoals vaak gebeurt. Ik weet niet of dat plan kan worden doorkruist door exclusiviteit voor VTM. Dit is in elk geval wat TV-Brussel mij meedeelde.

Nog nooit zullen we zoveel TV-aandacht hebben gehad voor 11 juli in Vlaanderen. Ik hoop dat u dit met me eens bent.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mijnheer de minister, het is eigenaardig wat de openbare omroep doet, uitgerekend op een moment dat de Brusselse Vlamingen alle aandacht verdienen. U weet dat er allicht communautaire onderhandelingen op komst zijn. Het signaal dat de omroep van de Vlaamse Gemeenschap geeft, is dat de Brusselse Vlamingen niet zoveel aandacht verdienen. Dat is de achterliggende boodschap. Ik blijf dat een spijtige zaak vinden.

Er wordt nu gesproken over oplapwerk. Ik hoor dat er blijkbaar geen wisselwerking is tussen wat minister Anciaux heeft beslist en wat u vertelt, dat TV-Brussel ook wordt ingeschakeld. U zegt dat er misschien problemen zijn inzake de exclusiviteit van die uitzendingen. Blijkbaar is er geen overleg tussen de ministers onderling over wat er gebeurt om het falen van de openbare omroep op te vangen.

Ik begrijp goed dat u zich niet wilt bemoeien met de programmatie van de VRT. Maar u moet toch eens nadenken over de formulering van de beheersovereenkomst met betrekking tot de aandacht voor Brussel. Misschien kunt u toch enkele initiatieven aangeven die daarin vervat moeten zijn, los van hoe men dat verder invult. Misschien is dat een bemoeienis met de programmatie, maar het officiële feest van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap mag toch zeker niet ontbreken in het programma van de openbare omroep.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Het kan niet de bedoeling zijn dat politici bepalen welk programma wel of niet op tv komt. Dat zou inmenging zijn, en dat is zeker niet de bedoeling van het decreet en de beheersovereenkomst. Ik heb een heel eenvoudige oplossing, die bovendien gratis is. De 11 juliviering op de Grote Markt in Brussel is een heel belangrijk evenement en heeft ook een symboolwaarde. Plaats het gewoon op de lijst van evenementen die door de openbare omroep moeten worden uitgezonden, zoals de Koningin Elisabethwedstrijd. Dan moeten we geen extra geld meer uitgeven en zijn we zeker dat het op de openbare omroep komt.

Mijnheer de minister, zult u binnen de regering een poging doen om dit besluit aan te vullen met de 11 juliviering?

Minister Geert Bourgeois

Het is belangrijk om nogmaals te beklemtonen dat de VRT autonoom is in zijn programmatie. Het zou zeer gevaarlijk zijn dat we de ene keer tussenkomen, zelfs als we met z'n allen iets goedvinden, en de andere keer weer niet. Dat zou een van de grote principes op de helling zetten.

Ik wil de suggestie van de heer Decaluwe zeker bekijken en op de agenda zetten. Als dat inderdaad een eenvoudige en gratis oplossing is, kunnen we daarover nadenken, liever dan in de beheersovereenkomst heel specifieke bepalingen op te nemen.

Luk Van Nieuwenhuysen

Ik kan me ten volle vinden in de suggestie van de heer Decaluwe en ik hoop, mijnheer de minister, dat u daarop zult ingaan. (Applaus bij CD&V en het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.